21995D0622(01)Uradni list L 139 , 22/06/1995 str. 0014 - 0015


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 23/95

z dne 28. aprila 1995

o spremembah Priloge XIV (Konkurenca) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIV k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 7/94 z dne 21. marca 1994 o spremembah Protokola 47 in določenih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker se Uredba Komisije (ES) št. 70/95 z dne 17. januarja 1995 o spremembi uredbe (EGS) št. 2349/84 z dne 23. julija 1984 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov o licenci patenta [2] vključi v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 5 (Uredba Komisije (EGS) št. 2349/84) v prilogi XIV k sporazumu pred prilagoditvijo se doda naslednja alinea:

"— 395 R 0070: Uredba Komisije (ES) št. 70/95 z dne 17. januarja1995 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2349/84 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov o licenci patenta (UL L 12, 18.1.1995, str. 13)."

.

Člen 2

V prilagoditvi (1) v točki 5, se datum "31. december 1994" zamenja s "30. junij 1995".

Člen 3

Besedili Uredbe Komisije (ES) št. 70/95 v islandskem in norveškem jeziku, priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. maja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma. Uporablja se od 1. januarja 1995.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. aprila 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. J. L. Avery

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 12, 18.1.1995, str. 13.

--------------------------------------------------