21994D1231(10)Uradni list L 372 , 31/12/1994 str. 0012 - 0013


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 39/94

z dne 15. decembra 1994

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker morajo biti Odločba Komisije 94/470/ES z dne 18. junija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za vmesnik terminalske opreme za povezavo z digitalnimi zakupljenimi vodi ONP za prenosno hitrost 2048 kbit/s in za nestrukturirane signale [2], Odločba Komisije 94/471/ES z dne 18. julija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne izpopolnjene brezvrvične komunikacije (DECT) [3], Odločba Komisije 94/472/ES z dne 18. julija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za zahteve glede telefonskih aplikacij digitalnih izpopolnjenih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT) [4] vključene v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 4b (Odločba Komisije 94/12/ES) v poglavju XVIII Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje točke:

"4c. 394 D 0470: Odločba Komisije 94/470/ES z dne 18. julija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za vmesnik terminalske opreme za povezavo z digitalnimi zakupljenimi vodi ONP za prenosno hitrost 2048 kbit/s in za nestrukturirane signale (UL L 194, 29.7.1994, str. 87).

4d. 394 D 0471: Odločba Komisije 94/471/ES z dne 18. julija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne izpopolnjene brezvrvične komunikacije (DECT) (UL L 194, 29.7.1994, str. 89).

4e. 394 D 0472: Odločba Komisije 94/472/ES z dne 18. julija 1994 o skupnem tehničnem predpisu za zahteve glede telefonskih aplikacij digitalnih izpopolnjenih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT) (UL L 194, 29.7.1994, str. 91)."

Člen 2

Besedila Odločbe Komisije 94/470/ES, Odločbe Komisije 94/471/ES, Odločbe Komisije 94/472/ES v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1, kakor je bila popravljena z UL L 263, 13.10.1994, str. 23.

[2] UL L 194, 29.7.1994, str. 87.

[3] UL L 194, 29.7.1994, str. 89.

[4] UL L 194, 29.7.1994, str. 91.

--------------------------------------------------