21994D1231(09)Uradni list L 372 , 31/12/1994 str. 0011 - 0011


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 38/94

z dne 15. decembra 1994

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih Prilog k Sporazumu EGP [1];

ker mora biti Sedemnajsta Direktiva Komisije 94/32/ES z dne 29. junija 1994 o prilagoditvi prilog II, III, V, VI in VII k Direktivi Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku [2] vključena v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 76/768/EGS) v poglavju XVI Priloge II k Sporazumu se pred prilagoditvijo doda naslednja alinea:

"— 394 L 0032: Sedemnajsta Direktiva Komisije 94/32/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 181, 15.7.1994, str. 31)"

.

Člen 2

Besedila Sedemnajste Direktive Komisije 94/32/ES v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 181, 15.7.1994, str. 31.

--------------------------------------------------