21994D1231(08)Uradni list L 372 , 31/12/1994 str. 0010 - 0010


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 37/94

z dne 15. decembra 1994

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker se mora Uredba Komisije (ES) št. 1430/94 z dne 22. junija 1994 o spremembi prilog I, II, III in IV Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti zaostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [2] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se pred prilagoditvijo doda naslednja alinea:

"— 394 R 1430: Uredba Komisije (ES) št. 1430/94 z dne 22. junija 1994 (UL L 156, 23.6.1994, str. 6)."

Člen 2

Besedila Uredbe Komisije (ES) št. 1430/94 v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 156, 23.6.1994, str. 6.

--------------------------------------------------