21994D1217(09)Uradni list L 325 , 17/12/1994 str. 0073 - 0073
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0076
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0076


Sklep Supnega odbora EGP

št. 21/94

z dne 28. oktobra 1994

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je treba Uredbo Sveta (ES) št. 844/94 z dne 12. aprila 1994 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1101/89 o strukturnih izboljšavah v prevozu po celinskih plovnih poteh [1] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 44 (Uredba Sveta (EGS) št. 1101/89) v Prilogi XIII k Sporazumu se pred prilagoditvijo doda naslednja alinea:

- "— 394 R 0844: Uredba Sveta (ES) št. 844/94 z dne 12. aprila 1994 (UL L 98, 16.4.1994,str. 1)."

Člen 2

Besedila Uredbe Sveta (ES) št. 844/94 v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 15. decembra 1994 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. oktobra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 98, 16.4.1994, str. 1.

--------------------------------------------------