21994D0908(01)Uradni list L 234 , 08/09/1994 str. 0017 - 0017


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 9/94

z dne 8. julija 1994

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je treba Direktivo Sveta 94/8/ES z dne 21. marca 1994 o spremembi Direktive 78/660/EGS glede izražanja zneskov, ki so izraženi v ekujih [1], vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS) se v Prilogi XXII k Sporazumu pred prilagoditvami doda naslednje:

"— 394 L 0008: Direktiva sveta 94/8/ES z dne 21. marca 1994 o spremembi Direktive 78/660/EGS o spremembi zneskov, izraženih v ekujih (UL L 82, 25.3.1994, str. 33)."

Člen 2

Besedila Direktive 94/8/ES v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 1994, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 8. julija 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 82, 25.3.1994, str. 33.

--------------------------------------------------