21994D0602(01)Uradni list L 138 , 02/06/1994 str. 0039 - 0040


Sklep Sveta EGP

št. 1/94

z dne 17. maja 1994

o sprejemu poslovnika Sveta EGP

SVET EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljevanju "Sporazum", in zlasti člena 89(3) tega sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

1. Svet EGP skliče predsednik dvakrat na leto, kakor je to določeno v členu 91(2) Sporazuma.

2. Predsednik prav tako skliče Svet EGP na lastno pobudo ali na predlog enega izmed članov Sveta, kadarkoli to zahtevajo okoliščine, vključno kadar katerikoli od članov želi obravnavati zadevo, ki povzroča težave, kakor je to določeno v členu 89(2) Sporazuma.

3. Kadar eden od članov Sveta EGP zahteva sklic seje, predsednik po posvetovanju z ostalimi člani Sveta določi datum seje. V izjemno nujnih primerih se seja Sveta skliče nemudoma.

Člen 2

1. Predsednik pripravi začasni dnevni red za vsako sejo. Vabilo na sejo in začasni dnevni red se članom Sveta EGP posreduje najpozneje 20 dni pred začetkom seje.

2. Začasni dnevni red vsebuje točke, za katere je predsednik najmanj 25 dni pred sejo prejel predlog člana Sveta EGP po vključitvi na dnevni red, skupaj z dokumenti, ki so s tem povezani.

3. Na dnevni red se lahko uvrstijo le točke, o katerih so bili članom Sveta EGP poslani dokumenti najpozneje na dan pošiljanja začasnega dnevnega reda.

4. Roki, določeni v prejšnjem odstavku, ne veljajo za seje, sklicane v skladu z zadnjim stavkom člena 1(3).

5. Svet EGP sprejme dnevni red na začetku vsake seje. Točka, ki ni na začasnem dnevnem redu, se lahko uvrsti na dnevni red, če se Skupnost in njene države članice na eni strani ter države EFTE na drugi tako dogovorijo. Točke, predlagane v skladu s členom 89(2) Sporazuma se uvrstijo na dnevni red.

Člen 3

1. Član Sveta EGP, ki se ne more udeležiti seje, lahko imenuje svojega predstavnika. V tem primeru obvesti predsednika in imenuje osebo, ki je pooblaščena za njegovo zastopanje. Predstavnik ima vse pravice pooblaščenega člana.

2. Člane Sveta EGP lahko z namenom pomoči spremljajo uradniki. Število teh uradnikov lahko določi Svet.

3. Pred začetkom vsake seje se predsednika obvesti o sestavi vsake delegacije.

4. Običajno se na sejo Sveta EGP kot opazovalca povabi Nadzorni organ EFTE.

5. Evropska investicijska banka je upravičena udeležiti se sej Sveta EGP v vlogi opazovalca, kadar so na dnevnem redu zadeve iz člena 6 Protokola 38 Sporazuma.

6. Na predlog enega od članov lahko Svet EGP sporazumno dovoli drugim, da so navzoči na sejah v vlogi opazovalcev.

7. Seje Sveta EGP niso javne, razen če ni določeno drugače.

Člen 4

Sklepi Sveta EGP se sprejemajo sporazumno med Skupnostjo na eni strani in državami EFTE z enim glasom na drugi.

Člen 5

V primeru nujnih zadev ali drugih primerih, v kolikor je tako odločeno, se sklepi sprejemajo v skladu s členom 14 po pisnem postopku, če se o tem strinjajo vse pogodbenice.

Člen 6

1. Osnutek zapisnika vsake seje je treba pripraviti nemudoma.

Zapisnik praviloma navaja za vsako točko na dnevnem redu:

- dokumente, predložene Svetu EGP,

- izjave, katerih vključitev v zapisnik je predlagal član Sveta,

- sprejete odločitve, dogovorjene izjave in sprejete sklepe.

Vsak član Sveta lahko zahteva, da se v zapisnik vnesejo dodatne podrobnosti o katerikoli točki dnevnega reda.

2. Osnutek zapisnika se predloži v potrditev Svetu EGP. Po potrditvi ga podpišejo vršilec dolžnosti predsednika v času potrditve in dva sekretarja.

3. Sklepi Sveta EGP so priloga zapisnika.

4. Izvod zapisnika se posreduje vsem članom Sveta EGP.

Člen 7

Sklepi Sveta EGP se sprejmejo v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, islandskem, italijanskem, norveškem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsi jeziki enako verodostojni.

Člen 8

Besedila sklepov Sveta EGP podpišejo vršilec dolžnosti predsednika v času sprejetja sklepov in dva sekretarja.

Člen 9

Svet EGP odloči, ali bodo sklepi objavljeni.

Člen 10

1. Vsa sporočila, določena s tem poslovnikom, se naslovijo na stalne predstavnike držav članic Evropskih skupnosti in na misije držav EFTE pri Evropskih skupnostih, na Komisijo Evropskih skupnosti ter na Generalnega sekretarja Sveta Evropske unije.

2. Pošta Svetu EGP se naslovi na njegovega predsednika.

Člen 11

Svet EGP se lahko odloči ustanoviti pododbore ali delovne skupine, ki mu pomagajo opravljati naloge. Sestavo, način delovanja in naloge njegovih pododborov ali delovnih skupin za vsak posamezen primer določi Svet.

Člen 12

1. Naloge sekretariata Sveta EGP spadajo v pristojnost predsedstva.

2. Uradnik Skupnosti in uradnik, ki ga imenujejo države EFTE, delata skupaj kot sekretarja Sveta EGP. Vsaka stran ju imenuje na podlagi skupnega posvetovanja.

Člen 13

Brez poseganja v veljavne določbe, so posvetovanja Sveta EGP tajna, razen če Svet ne določi drugače.

Člen 14

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17. maja 1994

Za Svet EGP

Predsednik

Th. Pangalos

--------------------------------------------------