21994D0330(02)Uradni list L 085 , 30/03/1994 str. 0064 - 0064
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0007
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0007


Sklep skupnega odbora EGP

št. 2/94

z dne 8. februarja 1994

o spremembah Protokola 1 k Sporazumu EGP o horizontalnih prilagoditvah

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, prilagojenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je treba dogovore EFTA, ki se ukvarjajo s podajanjem podatkov iz držav članic EFTE Nadzornemu organu EFTE in Stalnemu odboru EFTE, kot je določeno v odstavku 4(a) Protokola 1 k Sporazumu, poenostaviti,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Odstavek 4(a) Protokola 1 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

"(a) Kadar mora država članica ES predložiti informacijo Komisiji ES, država EFTE predloži tako informacijo Nadzornemu organu EFTE, ki jo naprej poda Stalnemu odboru za države EFTE. Enako se uporablja, kadar morajo prenos informacij izvesti pristojni organi. Komisija ES in Nadzorni organ EFTE si izmenjata informacije, ki sta jih prejela od držav članic ES ali od držav EFTE ali pristojnih organov."

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. julija 1994, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnitvi EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 8. februarja 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. van der Pas

--------------------------------------------------