21994A0722(04)Uradni list L 188 , 22/07/1994 str. 0018 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0102
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0102


Sporazum

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Avstralijo

AVSTRALIJA in EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju imenovani "pogodbenici", sta se,

OB SPOZNANJU, da Evropska skupnost, v nadaljevanju "Skupnost", in Avstralija izvajata posebne raziskovalne programe na področjih, ki so v skupnem interesu;

GLEDE NA Sporazum med Vlado Avstralije in Komisijo Evropskih skupnosti o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije, ki je bil podpisan v Canberri 12. novembra 1986, ki z izmenjavo znanj iz raziskovanj na posebnih področjih skupnega interesa, vzpostavlja sodelovanje na področjih znanosti in tehnologije;

OB UPOŠTEVANJU pomena znanstvenega in tehnološkega raziskovanja za Avstralijo in Skupnost in obojestranskih koristi, ki jih lahko uživata obe pogodbenici v primeru pospeševanja nadaljnjega sodelovanja; in

Z ŽELJO vzpostavitvi okvir za vodenje sodelovanja na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki bo razširilo in okrepilo sodelovanje na področjih skupnega interesa in spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v socialno in gospodarsko korist Avstralije in Skupnosti,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

1. "Skupna dejavnost" pomeni dejavnost, ki se izvaja v okviru tega sporazuma in vključuje skupno raziskovanje.

2. "Informacije" pomenijo znanstvene in tehnološke podatke, rezultate ali metode raziskovanja in razvoja, ki izhajajo iz skupnega raziskovanja in vse druge informacije, glede katerih sta pogodbenici in/ali udeleženci skupne raziskovalne dejavnosti mnenja, da jih je treba zagotavljati ali izmenjavati v okviru tega sporazuma ali raziskovanja v skladu z njim.

3. "Intelektualna lastnina" ima pomen, ki je določen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je bila podpisana v Stockholmu 14. julija 1967.

4. "Skupno raziskovanje" pomeni raziskovanje, ki se izvaja in/ali financira s skupnimi prispevki obeh pogodbenic, kjer je tako primerno.

5. "Udeleženci" so vse fizične osebe, pravne osebe, raziskovalne ustanove ali vsi drugi organi, ki sodelujejo v raziskovalnem projektu v okviru tega sporazuma, vključno s pogodbenicama.

Člen 2

Cilji

Pogodbenici spodbujata in v skladu s pogoji iz tega sporazuma pospešujeta sodelovanje med Avstralijo in Skupnostjo na področjih, ki so v skupnem interesu, kjer pogodbenici podpirata dejavnosti raziskovanja in razvoja, ki pripomorejo k napredku znanosti in/ali tehnologije, pomembne za ta interesna področja.

Člen 3

Načela

Sodelovanje v okviru tega sporazuma se izvaja na osnovi naslednjih načel:

(a) obojestranska korist;

(b) pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na delovanje udeležencev v skupnih dejavnostih;

(c) v okviru veljavnih zakonov in uredb, ki se nanašajo na intelektualno lastnino, učinkovito varstvo in pravično razdelitev intelektualne lastnine, kot je določena v Prilogi k temu sporazumu, ki predstavlja njegov sestavni del; in

(d) prizadevanje za ekonomske in socialne koristi skupnih dejavnosti za Skupnost in Avstralijo z ozirom na prispevke, ki jih posamezni udeleženci in pogodbenici vlagajo v skupne dejavnosti.

Člen 4

Področje uporabe

1. Sodelovanje lahko vključuje naslednje dejavnosti:

(a) udeležbo fizičnih in pravnih oseb, raziskovalnih ustanov in drugih organov, vključno s pogodbenicama, v raziskovalnih projektih, ki jih vodita Avstralija ali Skupnost, v skladu s postopki, veljavnimi za vsako od obeh pogodbenic;

(b) skupno uporabo raziskovalnih zmogljivosti v prizadevanju za sodelovanje pri raziskovalnih projektih;

(c) obiske in izmenjave znanstvenikov, inženirjev in drugega primernega osebja za namene sodelovanja na seminarjih, simpozijih in delavnicah, pomembnih za sodelovanje v okviru tega sporazuma;

(d) izmenjavo informacij kot so prakse, zakoni, uredbe in programi, ki so pomembni za sodelovanje v okviru tega sporazuma; in

(e) druge dejavnosti, ki jih lahko medsebojno določi Skupni odbor za sodelovanje na področju znanosti in tehnologije v skladu z veljavnimi politikami in programi obeh pogodbenic.

2. Za namene tega sporazuma je sodelovanje omejeno na dejavnosti na naslednjih področjih:

(a) biotehnologija;

(b) raziskovanje na področju medicine in zdravja;

(c) pomorske vede in tehnologija;

(d) okolje;

(e) informacijske tehnologije; in

(f) komunikacijske tehnologije.

3. Raziskovalni projekti iz okvira tega sporazuma se ne začnejo izvajati dokler pogodbenici ne odobrita načrta za upravljanje tehnologije, kot je opisan v Dodatku k temu sporazumu, in s katerim se strinjajo udeleženci.

Člen 5

Skupni odbor za sodelovanje v znanosti in tehnologiji

1. Skupne dejavnosti v okviru tega sporazuma upravlja Skupni odbor za sodelovanje v znanosti in tehnologiji, v nadaljevanju imenovan "Odbor", v katerem so zastopani predstavniki obeh pogodbenic.

2. Naloge Odbora so, da:

(a) spodbuja in ocenjuje dejavnosti, ki so predvidene s tem sporazumom;

(b) odobrava dejavnosti, ki spadajo v člen 4(1)(e) tega sporazuma in so skupne dejavnosti, za katere se Sporazum uporablja;

(c) svetuje pogodbenicama glede načinov širitve sodelovanje v skladu s cilji in načeli, ki jih določa ta sporazum; in

(d) pogodbenicama letno poroča o nivoju, stanju in učinkovitosti skupnih dejavnosti, ki se izvajajo s tem sporazumom.

3. Odbor si prizadeva, da se sestaja enkrat letno in sicer izmenično v Evropi in Avstraliji. Ostali sestanki se lahko odvijajo v skladu z medsebojnim dogovorom.

4. Odbor odloča sporazumno. Zapisniki, ki vsebujejo zapis sprejetih odločb in poglavitnih točk, o katerih so razpravljali, se sestavljajo za vsak sestanek. O teh zapisnikih se sporazumejo osebe, ki jih vsaka stran določi za predsedovanje sestanku, in ti zapisniki se skupaj z letnim poročilom predložijo na naslednjem bilateralnem ministrskem sestanku med Avstralijo in Skupnostjo.

Člen 6

Razširjanje in uporaba informacij

Razširjanje in uporaba informacij in upravljanje, dodeljevanje in izkoriščanje pravic intelektualne lastnine, ki izhaja iz skupnega raziskovanja v okviru tega sporazuma, urejajo načela, ki so določena v Prilogi tega sporazuma.

Člen 7

Financiranje

1. Skupne dejavnosti so pogojene z razpoložljivostjo sredstev in veljavnimi zakoni in uredbami, politikami ter programi Avstralije in Skupnosti.

2. Stroški, ki jih povzročijo udeleženci v skupnih dejavnostih tega sporazuma, ne zahtevajo nobenih prenosov sredstev od ene pogodbenice na drugo.

3. Stroške, ki jih povzroči Odbor ali so povzročeni v njegovem imenu, nosi pogodbenica, katere predstavniki so odgovorni. Stroške, razen potnih in namestitvenih, ki so neposredno povezani s sestanki Odbora, nosi gostiteljica.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Vsaka od pogodbenic povzame vse razumne ukrepe in po svojih najboljših močeh zagotovi na svojem ozemlju olajšani vstop in izstop osebja, materiala in opreme druge pogodbenice, ki so vključeni ali se uporabljajo za skupne dejavnosti v okviru tega sporazuma.

Člen 9

Drugi sporazumi

Ta sporazum ne posega v sodelovanje, ki morda poteka v skladu z drugimi sporazumi ali dogovori med pogodbenicama.

Člen 10

Ozemeljska veljavnost tega sporazuma

Ta sporazum na eni strani velja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s pogoji določenimi v tej Pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Avstralije.

Člen 11

Začetek in prenehanje veljavnosti

1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2. Ta sporazum se lahko spremeni ali se podaljša njegova veljavnost na podlagi sporazuma med pogodbenicama. Spremembe ali podaljšanje začnejo veljati z dnem, ko se pogodbenici uradno obvestita o tem, da so končani postopki za začetek veljavnosti.

3. Ta sporazum lahko kadarkoli razveljavi vsaka od obeh pogodbenic s predhodnim dvanajstmesečnim uradnim pisnim obvestilom. Prenehanje veljavnosti ali odpoved tega sporazuma ne vplivata na veljavnost ali trajanje v njegovem okviru predhodno sprejetih dogovorov, prav tako ne vpliva na pravice in obveznosti določene v skladu s Prilogo k tem sporazumu.

Člen 12

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gezet.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Canberra, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Canberra den treogtyvende februar nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Canberra am dreiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στην Καμπέρα, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Canberra on the twenty-third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Canberra, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Canberra, addì ventitré febbraio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Canberra, de drieëntwintigste februari negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Camberra, em vinte e três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade Europeia

+++++ TIFF +++++

Por AustraliaFor AustralienFür AustralienΓια την ΑυστραλίαFor AustraliaPour l'AustraliePer l'AustraliaVoor AustraliëPela Austrália

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

RAZŠIRJANJE IN UPORABA INFORMACIJ IN UPRAVLJANJE, DODELJEVANJE IN IZKORIŠČANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

I. Lastništvo, dodeljevanje in izkoriščanje pravic

1. Vse raziskave, ki se izvajajo skladno s tem sporazumom so "skupne raziskave". Udeleženci skupno razvijajo skupne načrte za upravljanje tehnologije (NUT) [1] glede na lastništvo in uporabo, vključno z objavljanjem, informacij in intelektualne lastnine (IL), ki se ustvari med skupnim raziskovanjem. Te načrte pogodbenici potrdita pred sklenitvijo posebnih sporazumov o sodelovanju na področju raziskovanja in razvoja, na katere se nanašajo. NUT se razvijajo ob spoštovanju ciljev skupnega raziskovanja, relativnih prispevkov udeležencev, prednosti in slabosti podeljevanja licenc v skladu s teritorialnim načelom ali z načelom področja veljavnosti, zahtev veljavnih zakonov, postopkov za reševanje sporov ter drugih dejavnikov, glede katerih so udeleženci mnenja, da so primerni. Pravice in obveznosti glede raziskovanja, ki ga opravijo gostujoči raziskovalci v zvezi z IL, prav tako urejajo NUT.

2. Informacije ali IL, ki nastanejo med skupnim raziskovanjem in niso urejene z NUT, se z odobritvijo pogodbenic dodeljujejo v skladu z načeli, določenimi v NUT, vključno z reševanjem morebitnih spornih vprašanj. V primeru nesoglasja, ki ga iz utemeljenega razloga ni mogoče razrešiti na podlagi s soglasjem sprejetim postopkom za reševanje sporov, se sporna zadeva lahko predloži Skupnemu odboru za sodelovanje v znanosti in tehnologiji, ki si prizadeva posredovati med udeleženci. Če se z uporabo vseh zgoraj navedenih postopkov nesoglasja še vedno ne da odpraviti, se lastništvo nad takimi informacijami ali IL dodeli skupno vsem udeležencem, ki so sodelovali v raziskovanju, katerega rezultat so bile te informacije ali IL. Vsak od udeležencev, za katere se ta določba uporablja, ima pravico, da te informacije ali IL uporablja in izkorišča v lastne gospodarske namene brez ozemeljskih omejitev.

3. Vsaka od pogodbenic zagotovi, da druga pogodbenica in njeni udeleženi lahko izkoriščajo pravice nad IL, ki so ji bile dodeljene, v skladu z načeli, določenimi v oddelku I te priloge.

4. Ob vzdrževanju pogojev za konkurenco na področjih, kjer ta sporazum velja, si vsaka od pogodbenic prizadeva, da se pravice, pridobljene s tem sporazumom, in dogovori, sklenjeni v okviru le-tega, izkoriščajo na način, ki spodbuja zlasti:

(i) razširjanje in uporabo informacij, ki so nastale, so bile razkrite ali drugače posredovane v okviru tega sporazuma; in

(ii) prevzem in izvajanje mednarodnih standardov.

II. Avtorska dela

Avtorska dela v lasti pogodbenic ali njunih sodelavcev se obravnavajo v skladu z Bernsko konvencijo (Pariška listina 1971).

III. Knjižna znanstvena dela

V skladu z oddelkom IV, v kolikor ni drugače dogovorjeno v NUT, rezultate raziskav objavljata pogodbenici skupaj z udeleženci skupnih raziskovanj. V skladu s tem splošnim pravilom se uporabljajo naslednji postopki:

(1) V primeru, da ena od pogodbenic ali njeni državni organi objavljajo znanstvene in tehnične revije, članke, poročila, knjige, vključno z videom in programsko opremo, ki izhajajo iz skupnega raziskovanja v okviru tega sporazuma, je druga pogodbenica upravičena do globalne, neizključne, nepreklicne, brezplačne licence za prevajanje, kopiranje, prilagajanje, posredovanje in javno distribucijo takih del.

(2) Pogodbenici zagotovita, da se književna dela z znanstveno vsebino, ki izhajajo iz skupnega raziskovanja v okviru tega sporazuma in jih izdajajo neodvisne založbe, razširjajo v čim širšem krogu.

(3) Vse kopije avtorskih del, ki se javno distribuirajo in pripravljajo v skladu s to določbo, so opremljene z imeni avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zavrača(jo) svoje imenovanje. Kopije so poleg tega opremljene še z dobro vidnim potrdilom o skupni podpori obeh podpisnic.

IV. Nerazkrite informacije

A. Dokumentarne nerazkrite informacije

1. Obe pogodbenici ali njuni sodelavci, kakor ustrezno, kar se da hitro in po možnosti v NUT določijo, katerih informacij v zvezi s tem sporazumom ne želijo razkriti, pri čemer se med drugim upoštevajo naslednji kriteriji:

(i) tajnost informacij v takem smislu, da kot celota ali deli informacije v določeni obliki ali sestavi, niso splošno znane ali na enostaven način in z zakonitimi sredstvi dostopne izvedencem tega področja;

(ii) dejanska ali potencialna znanstvena vrednost informacij zaradi njihove tajnosti; in

(iii) predhodna zaščita informacij v smislu, da so s strani zakonitega upravičenca podvržene ukrepom za ohranitev njihove tajnosti, ki so ustrezni glede na okoliščine.

Pogodbenici in udeleženci se lahko v določenih primerih sporazumejo, če to ni drugače določeno, da se nobene informacije, ki se pridobivajo, izmenjujejo ali ustvarjajo v času skupnih raziskav v okviru tega sporazuma, ne razkrivajo niti po delih niti v celoti.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da druga pogodbenica nerazkrite informacije iz tega sporazuma in njihovo zaupno naravo takoj prepozna kot tako, kot na primer z ustreznim označevanjem ali omejitvenim napisom. To se uporablja tudi za vsak posnetek omenjenih informacij, v celoti ali po delih.

3. Pogodbenica, ki nerazkrite informacije prejema v okviru tega sporazuma, upošteva njihovo zaupno naravo. Te omejitve avtomatično prenehajo, ko lastnik informacije le-to razkrije izvedencem s tega področja brez omejitev.

4. Nerazkrite informacije, ki se posredujejo v okviru tega sporazuma, prejemnica lahko razširja osebam, ki so zaposlene pri tej pogodbenici in drugim oddelkom ali agencijam te pogodbenice, ki so pooblaščeni za posebne namene tekočega skupnega raziskovanja, pod pogojem, da se vsaka taka nerazkrita informacija razširja samo v skladu s pravili o zaupnosti in jo je mogoče kot tako prepoznati, kot je to določeno zgoraj.

5. S predhodno pisno privolitvijo pogodbenice, ki nerazkrite informacije posreduje v okviru tega sporazuma, lahko prejemnica take nerazkrite informacije razširja v širšem krogu, kot je to sicer dovoljeno z odstavkom 4. Pogodbenici sodelujeta pri razvijanju postopkov za vlaganje in pridobivanje predhodne pisne privolitve za takšno širše razširjanje in vsaka od njiju da tako privolitev v skladu s svojimi nacionalnimi politikami, predpisi in zakoni.

B. Ne-dokumentarne nerazkrite informacije

Ne-dokumentarne nerazkrite ali druge zaupne ali tajne informacije, ki se pridobivajo na seminarjih in drugih srečanjih na podlagi tega sporazuma, ali informacije, ki izhajajo iz zaposlovanja osebja, uporabe naprav ali skupnih projektov, se s strani pogodbenic ali njunih sodelavcev obravnavajo v skladu z načeli, ki so določeni za dokumentarne informacije v Sporazumu, vendar pod pogojem, da je bil prejemnik takih nerazkritih ali drugih tajnih ali zaupnih informacij seznanjen z zaupnim značajem posredovanih informacij takoj ob njihovem posredovanju.

C. Nadzor

Vsaka od pogodbenic si prizadeva zagotoviti, da so nerazkrite informacije, ki jih prejema v okviru tega sporazuma, pod nadzorom, kakršen je določen tukaj. Če se ena od njiju zave, da je, ali se upravičeno lahko pričakuje, da bo, nemogoče zadostiti določbi o ne-razširjanju iz pododdelkov A ali B, o tem takoj obvesti drugo. Pogodbenici se nato posvetujeta in določita ustrezen potek nadaljnjih dejanj.

Dodatek

Okvirne značilnosti Načrta za upravljanje tehnologije (NUT)

NUT je poseben sporazum, ki ga sklenejo sodelujoči, o izvajanju skupnega raziskovanja in o pravicah in obveznostih sodelujočih. Glede na IL, NUT običajno med drugim ureja lastništvo, zaščito, uporabnikove pravice za namene raziskovanja in razvoja, izkoriščanje in razširjanje, vključno z ureditvijo skupnega objavljanja, pravice in obveznosti gostujočih raziskovalcev in postopke za reševanje sporov. NUT lahko ureja tudi primarne in sekundarne informacije, izdajo licenc in končne izsledke.

Izjava Sveta in Komisije

Svet in Komisija izjavljata, da ta sporazum in vse dejavnosti, ki se izvajajo v njegovem okviru, na noben način ne vplivajo na pooblastila, dodeljena v državah članicah, da z Avstralijo izvajajo dvostranske dejavnosti na področju znanosti, tehnologije, raziskovanja in razvoja in da, kjer je to primerno, z njo sklepajo sporazume v ta namen.

[1] Glavne značilnosti teh NUT so določene v Dodatku.

--------------------------------------------------