21990A1023(01)Uradni list L 291 , 23/10/1990 str. 0002 - 0007


Sporazum

o določitvi postopka izmenjave informacij na področju tehničnih predpisov

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

na eni strani ter

REPUBLIKA AVSTRIJA, REPUBLIKA FINSKA, REPUBLIKA ISLANDIJA, KRALJEVINA NORVEŠKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA IN ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljevanju države članice EFTE, na drugi strani,

vse zgoraj navedene so v nadaljevanju pogodbenice, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in državami članicami EFTE, in posebno ob upoštevanju ciljev, določenih v členu 1 vsakega od teh sporazumov,

OB UPOŠTEVANJU informacijskih postopkov za tehnične predpise, ki se jih uporablja v Evropski gospodarski skupnosti, na eni strani, in v Evropskem združenju za prosto trgovino (EFTA) na drugi,

UPOŠTEVAJOČ zavezanost držav članic EFTE in Evropske gospodarske skupnosti, da zagotovijo dinamičen evropski gospodarski prostor,

UPOŠTEVAJOČ stalno sodelovanje med Evropsko gospodarsko skupnostjo in državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino na področju tehničnih ovir v trgovini in skupni dogovor, dosežen v okviru tega sodelovanja za povezavo dveh informacijskih postopkov –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

V namene tega sporazuma pomeni:

- "tehnična specifikacija": specifikacijo, vsebovano v dokumentu, ki določa značilnosti, zahtevane za proizvod, kot so ravni kakovosti, delovanje, varnost ali dimenzije, vključno z zahtevami, ki se jih uporablja za proizvod glede izrazja, znakov, preskušanja in preskusnih metod, pakiranja, označevanja ali zaznamovanja,

- "tehnični predpis": tehnične specifikacije, vključno z ustreznimi administrativnimi določbami, katerih upoštevanje je pravno ali dejansko obvezno v primeru trženja ali uporabe v državi članici ali glavni del specifikacij, razen tistih, ki jih določajo organi lokalnih skupnosti,

- "osnutek tehničnega predpisa": besedilo tehnične specifikacije, vključno z upravnimi določbami, oblikovano z namenom njegovega sprejema ali končnega sprejema kot tehničnega predpisa, pri čemer je besedilo v fazi priprave na katerega je še vedno možno podati znatna dopolnila,

- "proizvod": industrijsko obdelano blago in vsi kmetijski proizvodi, vključno z ribiškimi proizvodi.

Člen 2

Skupnost uradno obvesti države članice EFTE, preko sveta EFTE, o osnutku tehničnih predpisov, ki ji ga priglasijo države članice, v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Člen 3

Države članice EFTE prav tako, preko sveta EFTE, uradno obvestijo Skupnost o osnutku tehničnih predpisov, priglašenih znotraj EFTE v skladu z ustreznimi določbami EFTE.

Člen 4

Celotno besedilo uradno priglašenega osnutka tehničnega predpisa je na razpolago v njegovem izvirnem jeziku, prav tako kot v celotnem prevodu v enega od uradnih jezikov Evropske gospodarske skupnosti.

Člen 5

Kjer je to primerno, se v jeziku izvirnika posreduje tudi celotno besedilo temeljnih zakonskih in ureditvenih določb, ki so pretežno ali neposredno povezane s temi vprašanji, kjer je poznavanje takšnega besedila potrebno za oceno posledic priglašenega osnutka tehničnega predpisa.

Člen 6

Pogodbenica lahko prosi za dodatne informacije o priglašenem osnutku tehničnega predpisa v skladu s tem sporazumom.

Člen 7

Skupnost in države članice EFTE lahko dajo pripombe na posredovane osnutke. Pripombe držav članic EFTE posreduje Svet EFTE naprej Komisiji Evropskih skupnosti (v nadaljevanju "Komisija") v obliki enotnega usklajenega sporočila, pripombe Skupnosti pa Svetu EFTA posreduje Komisija. Pogodbenice se, ko pride do šestmesečnega mirovanja v skladu s pravili njihovih notranjih sistemov za izmenjavo informacij, o tem medsebojno obvestijo na podoben način.

Člen 8

Pristojni organi odložijo sprejem osnutka priglašenih tehničnih predpisov za tri mesece od dne prejema besedila osnutka predpisa:

- s strani Komisije v primeru, ko osnutke priglasijo države članice Skupnosti,

- s strani Sveta EFTE za osnutke, ki jih priglasijo države članice EFTE.

Člen 9

Vendar pa se to trimesečno obdobje mirovanja ne uporablja v primerih, ko morajo, zaradi nujnih razlogov povezanih z varovanjem javnega zdravja ali varnosti, varstva zdravja in življenja živali ali rastlin, pristojni organi pripraviti tehnične predpise v zelo kratkem časovnem obdobju, da jih bodo sprejeli in uvedli takoj brez možnosti posvetovanja. Obstajati morajo razlogi, ki utemeljujejo nujnost sprejetja ukrepov. Obrazložitev nujnih ukrepov se podrobno opiše in natančno obrazloži s posebnim poudarkom na nepredvidljivosti in resnosti nevarnosti, s katero so bili soočeni zadevni organi, ter na absolutni potrebi po takojšnjem ukrepanju za njeno odpravo.

Člen 10

Posreduje se tudi končno besedilo tehničnega predpisa v jeziku izvirnika.

Člen 11

Upravne ureditve za zgoraj omenjene priglasitve so natančno opisane v Prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 12

Informacije, posredovane v okviru tega sporazuma, se obravnavajo kot zaupne, če se tako zahteva. Vendar pa se lahko Skupnost in države članice EFTE, ob upoštevanju potrebnih previdnostnih ukrepov, posvetujejo in pridobijo strokovno mnenje fizičnih in pravnih oseb, vključno z osebami v zasebnem sektorju.

Člen 13

Pogodbenice imajo, v okviru obstoječega sodelovanja med strokovnjaki Skupnosti in državami članicami EFTE na področju tehničnih ovir za trgovino, redna posvetovanja tako za zagotavljanje zadovoljivega delovanja postopka, opredeljenega v tem sporazumu, kot za izmenjavo mnenj o pripombah, ki jih je katera koli pogodbenica posredovala v zvezi z osnutkom tehničnega predpisa, ki je bil priglašen v skladu s tem sporazumom. Poleg tega, lahko pogodbenice soglasno organizirajo dodatne ad hoc sestanke za obravnavo določenih primerov posebnega pomena za katero koli pogodbenico.

Člen 14

Ta sporazum se razširi na priglasitve osnutkov tehničnih predpisov, ki zadevajo postopke in metode proizvodnje, takoj ko se pogodbenice medsebojno obvestijo, da so bili v ta namen izvedeni potrebni notranji postopki.

Člen 15

Ta sporazum se sklene za poskusno dobo dveh let, po preteku katere se Sporazum bodisi skupno revidira bodisi obnovi za nadaljnje obdobje, ki se določi.

Člen 16

Pogodbenica lahko odstopi od tega sporazuma s predhodnim šestmesečnim uradnim pisnim obvestilom drugi pogodbenici.

Člen 17

1. Ta sporazum začne veljati 1. julija 1990, če pogodbenice do tega dne deponirajo listine o sprejetju pri Generalnem Sekretariatu Sveta Evropskih skupnosti, ki je depozitar.

2. Če ta sporazum ne začne veljati 1. julija 1990, začne veljati prvi dan naslednjega meseca, ki sledi deponiranju listine o sprejetju.

3. Depozitar obvesti pogodbenice o dnevu deponiranja listine o sprejetju in o začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 18

Ta sporazum je sestavljen v enem izvodu v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, hrani se v arhivih Sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki pogodbenicam dostavi overjeno kopijo.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negenentachtig.Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa kahdeksankymmentä yhdeksän.Gjört í Brussel, hinn nítjánda dag desembermánaöar nítján hundruö áttatíu og níu.Utferdiget i Brussel, den nittende desember nittenhundreogåttini.Som skedde i Bryssel den nittonde december nittonhundraåttionio.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

Fyrir Lýõveldiõ Ísland

+++++ TIFF +++++

For Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

V skladu s sporazumom so potrebna naslednja elektronska sredstva:

1. Prijavni listi. Posreduje se jih lahko pred ali skupaj z oddajo celotnega besedila.

2. Potrdilo o prejemu osnutka besedila, ki med drugim vsebuje ustrezen datum konca obdobja mirovanja, določenega v skladu z pravili vsakega sistema.

3. Sporočila z zahtevki za dodatne informacije.

4. Odgovori na zahtevke za dodatne informacije.

5. Pripombe.

6. Zahtevki za ad hoc sestanke.

7. Odgovori na zahtevke za ad hoc sestanke.

8. Zahtevki za končno besedilo.

9. Informacije o začetku šestmesečnega mirovanja.

Sledeča sporočila se lahko za zdaj pošilja z navadno pošto:

10. Celotno besedilo priglašenega osnutka.

11. Osnovno besedilo zakonskih in ureditvenih določb.

12. Končno besedilo.

Sporočila od 1 do 9 so v enem od uradnih jezikov Evropske gospodarske skupnosti.

Pogodbenice se skupno dogovorijo o upravnih določbah glede sporočil, predvsem o natančni postavitvi priglasitvenih številk in kod, prav tako kot o podrobnostih drugih sporočil.

--------------------------------------------------