21987A1021(03)Uradni list L 297 , 21/10/1987 str. 0019 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0054
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0054


Dodatni Protokol

k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

na eni strani in

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDANIJA

na drugi strani

STA SE

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, podpisanega v Bruslju 18. januarja 1977, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

GLEDE NA TO, da želita Skupnost in Jordanija krepiti medsebojne odnose, zato da bi upoštevali novo nastalo stanje, nastalo s pristopom Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim 1. januarja 1986, in glede na to, da člen 43 Sporazuma predvideva možnost izboljšanja medsebojnih odnosov,

GLEDE NA TO, da je treba določiti pravila, ki omogočajo ohranitev tradicionalnega izvoza Jordanije v Skupnost,

ODLOČILI skleniti Protokol, ki prilagaja določbe Sporazuma, in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

ZA VLADO HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDANIJE:

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Carine, ki se na podlagi Sporazuma uporabljajo za uvoz v Skupnost za proizvode, s poreklom iz Jordanije in so navedeni v Prilogi A k temu Protokolu, se postopoma opustijo v enakih obdobjih in po enakih stopnjah, kot je določeno v Aktu o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike glede uvoza v Skupnost za enake proizvode iz Kraljevine Španije in Portugalske republike, kakor je bilo določeno 31. decembra 1985. Ta določba se uporablja v skladu s pravili, določenimi v nadaljevanju tega člena.

V obdobju opustitve carin in kadar se stopnja carine, ki velja za uvoz iz Kraljevine Španije v Skupnost, kot je bilo določeno 31. decembra 1985, razlikuje od stopnje, ki velja za Portugalsko republiko, se proizvodi, s poreklom iz Jordanije, obravnavajo po višji stopnji.

2. Kadar je stopnja carine za proizvod, naveden v Prilogi A, za Jordanijo nižja kakor za Kraljevino Španijo, Portugalsko republiko ali za obe, se postopna opustitev carine začne, ko se stopnja carine za uvoz takega proizvoda iz Kraljevine Španije in Portugalske republike spusti pod stopnjo carine, ki se uporablja za uvoz iz Jordanije.

3. Za proizvode navedene v Prilogi A lahko Skupnost določi priporočljivo količino, če med svojim pregledom letnega gibanja blagovnih tokov odkrije morebitno nevarnost, da bi obseg uvoza povzročil težave na trgu Skupnosti.

4. Če obseg uvoza enega od teh proizvodov preseže priporočljivo količino, lahko Skupnost ob upoštevanju svojega pregleda letnega gibanja blagovnih tokov za ta proizvod uvede tarifno kvoto, ki je po obsegu enaka priporočljivi količini. Za količino uvoženih proizvodov, ki presega kvoto, Skupnost uvede carino, določeno v Sporazumu.

Člen 2

1. Za proizvode, ki izvirajo iz Jordanije in so navedeni v Prilogi B k temu protokolu, se v skladu s členom 1(1) postopno opustijo carine pri uvozu v Skupnost.

Za sveže rezano cvetje in cvetne popke s tarifno podštevilko 06.03 A skupne carinske tarife pa se carine postopoma opustijo v mejah tarifne kvote Skupnosti 50 ton, ob upoštevanju nekaterih pogojev, dogovorjenih z izmenjavo not.

2. Za postopno opustitev carin se v Prilogi A določijo priporočljive količine za nekatere proizvode, ki izvirajo iz Jordanije.

Če obseg uvoza teh proizvodov preseže priporočljive količine, lahko Skupnost ob upoštevanju svojega pregleda letnega gibanja blagovnih tokov za te proizvode uvede tarifno kvoto Skupnosti, ki je po obsegu enaka priporočljivim količinam.

3. Za obseg uvoza, ki presega tarifne kvote Skupnosti iz drugega pododstavka odstavka 1 in odstavka 2, Skupnost uvede carine iz skupne carinske tarife.

4. Za proizvode iz Priloge B, ki niso navedeni v drugem pododstavku odstavka 1 in v odstavku 2, lahko Skupnost v skladu s pogoji iz odstavka 2 določi priporočljivo količino, če med svojim pregledom letnega gibanja blagovnih tokov odkrije morebitno nevarnost, da bi obseg uvoza povzročil težave na trgu Skupnosti.

Člen 3

1. Ustanovi se Odbor za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, z namenom izboljšanja delovanja institucionalnih mehanizmov Sporazuma. Odbor bo omogočal:

- redno izmenjavo informacij v zvezi s trgovino, podatkov o proizvodnji in napovedi,

- redno izmenjavo informacij o možnostih sodelovanja na področjih, ki jih zajema Sporazum.

Odboru izmenično predsedujeta predstavnik Komisije Evropskih skupnosti in predstavnik Jordanije.

2. Svet za sodelovanje čim prej določi sestavo Odbora in način njegovega delovanja v skladu s členom 37(2) Sporazuma. Odbor lahko, kadar je to primerno, odloča tudi po predložitvi poročil Odbora Svetu.

Člen 4

Od leta 1995 Skupnost in Jordanija pregledujeta rezultate sodelovanja med pogodbenicama, z namenom oceniti stanje in prihodnji razvoj medsebojnih odnosov glede na cilje, opredeljene v Sporazumu.

Člen 5

Ta protokol je sestavni del Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo.

Člen 6

1. Ta protokol ratificirata, sprejmeta ali odobrita pogodbenici v skladu s svojimi notranjimi postopki; pogodbenici se medsebojno uradno obvestita, da so končani postopki v ta namen.

2. Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko je bila opravljena notifikacija iz odstavka 1.

Člen 7

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in arabskem jeziku; vsako od teh besedil je enako verodostojno.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Είς πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino Hachemita de JordaniaFor regeringen for Det Hashemitiske Kongerige JordanFür die Regierungen des Haschemitischen Königreichs JordanienΓια την Κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της ΙορδανίαςFor the Government of the Hashemite Kingdom of JordanPour le gouvernement du royaume hachémite de JordaniePer il governo del Regno hascemita di GiordaniaVoor de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk JordaniëPelo Governo do Reino Hachemita da Jordânia

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Tarifna številka SCT | Poimenovanje |

07.01 | Zelenjava, sveža ali ohlajena: F.Stročnice, oluščene ali neoluščene:II.Fižol (Phaseolus spp.)ex (a)od 1. oktobra do 30. junija:od 1. novembra do 30. aprilaex H.Čebula, šalotka in česen:česen, od 1. februarja do 31. majaM.Paradižnik:ex I.od 1. novembra do 14. maja:od 1. decembra do 31. marcaex SSladka paprika:od 15. novembra do 30. aprilaT.Drugo:prej I.Bučke, od 1. decembra do 15. marcaprej II.Jajčevci, od 15. januarja do 30. aprilaprej III.Drugo:buče, od 1. decembra do 15. marca |

07.05 | Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene: B.Druge (nesemenske) |

08.02 | Agrumi, sveži ali suhi: ex A.Pomaranče:svežeD.Grenivke |

09.04 | Paprika iz rodu "Pimento"; plodovi rodu "Capsicum" ali rodu "Pimenta": A.Nezdrobljena, nezmleta:II.Piment:(c)Drugo |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Tarifna številka SCT | Poimenovanje |

06.01 | Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče A.V mirujočem stanju |

06.03 | Rezano cvetje in cvetni popki, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno: A.Sveže |

07.01 | Zelenjava, sveža ali ohlajena: P.Kumare in kumarice:I.Kumareex (a)od 1. novembra do 15. maja:majhne kumare, od 1. januarja do konca februarja |

08.04 | Grozdje, sveže ali suho: A.Sveže:I.Namizno grozdje:ex (a)od 1. novembra do 14. julija:od 1. februarja do 30. junija |

ex 08.09 | Drugo sadje, sveže: majhne melone, od 1. januarja do 31. marca |

--------------------------------------------------

Skupna izjava pogodbenic o členih 1 in 2 Dodatnega protokola

V kolikor Dodatni protokol ne začne veljati istočasno z začetkom koledarskega ali sezonskega leta, pogodbenici soglašata, da se glede na okoliščine količinske omejitve iz členov 1 in 2 uporabljajo sorazmerno.

Pogodbenici prav tako soglašata, da se obračunavanje količinskih omejitev na uvoz v Skupnost za proizvode, s poreklom iz Jordanije, za katere Dodatni protokol predpisuje take omejitve, začne 1. januarja vsako leto razen za naslednje proizvode, za katere veljajo datumi:

06.03 A: | rezano cvetje in cvetni popki: 1. november. |

07.01 M I: | paradižnik: 1. december. |

08.02 A: | pomaranče: 1. julij. |

--------------------------------------------------

Izjava predstavnika Zvezne republike Nemčije o definiciji nemškega državljanstva

V skladu s temeljnim ustavnim zakonom, ki velja v Zvezni republiki Nemčiji, se vsak Nemec obravnava kot državljan Zvezne republike Nemčije.

--------------------------------------------------

Izjava predstavnika Zvezne republike Nemčije o veljavi Dodatnega protokola za Berlin

Dodatni protokol velja tudi za Deželo Berlin pod pogojem, da Vlada Zvezne republike Nemčije v roku treh mesecev od začetka veljavnosti Dodatnega protokola na druge pogodbenice ni naslovila nasprotne izjave.

--------------------------------------------------

Izmenjava Not

v zvezi z drugim pododstavkom člena 2(1) Dodatnega protokola o uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih popkov, ki sodijo pod tarifno podštevilko 06.03 A skupne carinske tarife v Skupnost

A. Nota Skupnosti

Bruselj, …

Spoštovani,

Člen 2(1) Dodatnega protokola predvideva postopno opustitev carin pri uvozu v Skupnost za sveže rezano cvetje in cvetne popke s tarifno podštevilko 06.03 A skupne carinske tarife, ki izvirajo iz Jordanije, ob upoštevanju omejitve 50 ton.

Jordanija se zavezuje, da bo za vrtnice in nageljne, za katere velja postopna opustitev carin, spoštovala raven cen pri uvozu v Skupnost, kakršna je opredeljena v nadaljevanju:

- raven cen pri uvozu v Skupnost mora biti najmanj enaka 85-odstotni ravni cen Skupnosti za isti proizvod v istih obdobjih,

- jordanska raven cen se določi s prijavo cen uvoženih proizvodov na uvoznih trgih Skupnosti, brez odbitka carine,

- raven cen Skupnosti temelji na proizvajalčevih cenah, prijavljenih na trgih najpomembnejših držav članic proizvajalk,

- pri analizi proizvajalčevih cen Skupnosti in uvoznih cen jordanskih proizvodov se razlikujejo dve vrsti vrtnic, in sicer s širokimi in majhnimi cvetovi, ter enocvetna in večcvetna vrsta nageljnov.

Če je jordanska raven cen za isto vrsto proizvoda in najmanj 30 odstotkov v Skupnost uvožene količine, za cene katerih so na voljo, dva zaporedna tržna dneva nižja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti, se carinske ugodnosti začasno ustavijo. Skupnost znova uvede carinske ugodnosti, potem ko je jordanska raven cen dva zaporedna tržna dneva ali šest zaporednih delovnih dni, ko cene za proizvode iz Jordanije niso na voljo, enaka ali višja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti.

Če jordanska raven cen pet do sedem zaporednih tržnih dni niha okrog 85 odstotkov ravni cen Skupnosti in je tri dni pod to mejo, se carinske ugodnosti ustavijo za obdobje šestih dni. Skupnost pa carinske ugodnosti znova uvede, če je tri zaporedne tržne dni jordanska raven cen enaka ali višja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z navedenim.

Prosim, sprejmite izraze mojega najglobljega spoštovanja.

V imenuSveta Evropskih skupnosti

B. Nota jordanske vlade

Bruselj, …

Spoštovani,

V čast mi je bilo prejeti vaše pismo z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Člen 2(1) Dodatnega protokola predvideva postopno opustitev carin pri uvozu v Skupnost za sveže rezano cvetje in cvetne popke s tarifno podštevilko 06.03 A skupne carinske tarife, ki izvirajo iz Jordanije, ob upoštevanju omejitve 50 ton.

Jordanija se zavezuje, da bo za vrtnice in nageljne, ki so upravičeni do opustitve carine, spoštovala raven cen pri uvozu v Skupnost, kakršna je opredeljena v nadaljevanju:

- raven cen pri uvozu v Skupnost mora biti najmanj enaka 85-odstotni ravni cen Skupnosti za isti proizvod v istih obdobjih,

- jordanska raven cen se določi s prijavo cen uvoženih proizvodov na uvoznih trgih Skupnosti, brez odbitka carine,

- raven cen Skupnosti temelji na proizvajalčevih cenah, prijavljenih na trgih najpomembnejših držav članic proizvajalk,

- pri analizi proizvajalčevih cen Skupnosti in uvoznih cen jordanskih proizvodov se razlikujejo dve vrsti vrtnic, in sicer s širokimi in z majhnimi cvetovi, ter enocvetna in večcvetna vrsta nageljnov.

Če je jordanska raven cen za isto vrsto proizvoda in najmanj 30 odstotkov v Skupnost uvožene količine, za cene katerih so na voljo, dva zaporedna tržna dneva nižja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti, se carinske ugodnosti začasno ustavijo. Skupnost znova uvede carinske ugodnosti, potem ko je jordanska raven cen dva zaporedna tržna dneva ali šest zaporednih delovnih dni, ko cene za proizvode iz Jordanije niso na voljo, enaka ali višja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti.

Če jordanska raven cen pet do sedem zaporednih tržnih dni niha okrog 85 odstotkov ravni cen Skupnosti in je tri dni pod to mejo, se carinske ugodnosti ustavijo za obdobje šestih dni. Skupnost pa carinske ugodnosti znova uvede, če je tri zaporedne tržne dni jordanska raven cen enaka ali višja od 85 odstotkov ravni cen Skupnosti.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z navedenim."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Prosim, sprejmite izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Hašemitske kraljevine Jordanije

--------------------------------------------------