21987A0813(01)Uradni list L 226 , 13/08/1987 str. 0002 - 0117


Konvencija o skupnem tranzitnem postopku

REPUBLIKA AVSTRIJA, REPUBLIKA FINSKA, REPUBLIKA ISLANDIJA, KRALJEVINA NORVEŠKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA, ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljevanju države EFTE,

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljevanju Skupnost, SO SE

OB UPOŠTEVANJU sporazumov o prosti trgovini med Skupnostjo in vsako izmed držav EFTA,

OB UPOŠTEVANJU skupne izjave o oblikovanju Evropskega gospodarskega prostora, ki so jo sprejeli ministri držav EFTE in držav članic Skupnosti ter Komisija Evropskih skupnosti v Luksemburgu, 9. aprila 1984, zlasti zaradi poenostavitev mejnih formalnosti in pravil o poreklu,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi, sklenjene med državami EFTE in Skupnostjo, s katero se uvaja enotna upravna listina za takšno trgovino,

OB UPOŠTEVANJU, da bi uporaba te enotne listine v okviru skupnega tranzitnega postopka za prevoz blaga med Skupnostjo in državami EFTE ter med samimi državami EFTE, pomenila poenostavitev,

OB UPOŠTEVANJU, da bi bil najprimernejši način za dosego tega cilja razširitev tranzitnega postopka, ki se trenutno uporablja za prevoz blaga v Skupnosti, med Skupnostjo in Avstrijo in Švico ter med Avstrijo in Švico, na tiste države EFTE, ki ga ne uporabljajo,

OB UPOŠTEVANJU tudi Nordijskega tranzitnega reda, ki se uporablja med Finsko, Norveško in Švedsko,

ODLOČILE, da sklenejo to konvencijo:

Splošne določbe

Člen 1

1. Ta konvencija določa ukrepe za prevoz blaga v tranzitu med Skupnostjo in državami EFTE ter med samimi državami EFTE, vključno, kjer je to primerno, z blagom, ki se pretovarja, vrača ali skladišči, z uvajanjem skupnega tranzitnega postopka ne glede na vrsto in poreklo blaga.

2. Brez poseganja v določbe te konvencije in zlasti tiste, ki zadevajo zavarovanja, se šteje, da je blago, ki je v obtoku v Skupnosti, dano v skupnostni tranzitni postopek.

3. Ob upoštevanju določb členov 7 do 12 spodaj, so pravila, ki urejajo skupni tranzitni postopek, navedena v Dodatkih I in II k tej konvenciji.

4. Tranzitne deklaracije in tranzitne listine za skupni tranzitni postopek ustrezajo Dodatku III in so narejene v skladu z njim.

Člen 2

1. Skupni tranzitni postopek se v nadaljevanju označuje kot postopek T1 oziroma postopek T2.

2. Postopek T1 se lahko uporablja za katero koli blago, ki se prevaža v skladu z odstavkom 1 člena 1.

3. Postopek T2 se uporablja za blago, ki se prevaža v skladu z odstavkom 1 člena 1:

(a) v Skupnosti, le če blago izpolnjuje pogoje iz člena 9 in 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in ni bilo predmet carinskih izvoznih formalnosti za dodelitev nadomestil za izvoz državam, ki niso države članice Skupnosti, v skladu s skupno kmetijsko politiko ali kadar blago prihaja na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in je na podlagi navedene pogodbe v prostem prometu v Skupnosti (skupnostno blago);

(b) v državi EFTE, le če je blago prišlo v navedeno državo EFTE v okviru postopka T2 in se odpremi naprej v skladu s posebnimi pogoji iz člena 9 spodaj.

4. Posebni pogoji iz te konvencije v zvezi z dajanjem blaga v postopek T2 se uporabljajo tudi za izdajo listin T2 L, ki potrjujejo, da ima blago skupnostni status, pri čemer se blago, za katerega je bila izdana listina T2 L, obravnava na enak način kakor blago, ki se prevaža v okviru postopka T2, s tem da ni treba, da listina T2 L spremlja blago.

Člen 3

1. V tej konvenciji pomeni:

(a) "tranzit" carinski postopek, v katerem se blago pod carinskim nadzorom prevaža iz carinskega urada v eni državi v carinski urad iste ali druge države, pri čemer prečka vsaj eno mejo;

(b) "država" katera koli državo EFTE in katera koli državo članico Skupnosti;

(c) "tretja država" katera koli državo, ki ni niti država EFTE niti država članica Skupnosti.

2. Pri uporabi pravil za postopek T1 ali T2, določenih v tej konvenciji, imajo države EFTE ter Skupnost in njene države članice enake pravice in obveznosti.

Člen 4

1. Ta konvencija ne posega v uporabo katerih koli drugih mednarodnih sporazumov o tranzitnem postopku, zlasti postopka TIR ali Renskega manifesta, ob upoštevanju omejitev pri uporabi takšnih sporazumov v zvezi s prevozom blaga iz ene točke v Skupnosti na drugo točko v Skupnosti ter omejitev pri izdaji listin T2 L, ki potrjujejo skupnostni status blaga.

2. Ta konvencija ne posega v:

(a) gibanje blaga v okviru postopka začasnega uvoza; in

(b) sporazume o obmejnem prometu.

Člen 5

Če ni sporazuma med pogodbenicami in tretjo državo, po katerem se blago, ki se prevaža med pogodbenicami, lahko prevaža preko tretje države v okviru postopka T1 ali T2, se takšen postopek uporablja za blago, ki se prevaža preko tretje države le, če se prevoz preko navedene države opravlja na podlagi enotnega prevoznega dokumenta, sestavljenega na ozemlju pogodbenice, in če je izvajanje navedenega postopka prekinjeno na ozemlju tretje države.

Člen 6

Če je zagotovljeno izvajanje ukrepov, ki se uporabljajo za blago, lahko države z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi v okviru postopka T1 ali T2 uvedejo poenostavljene postopke za nekatere vrste prometa. O takšnih sporazumih se uradno obvesti Komisija Evropskih skupnosti, ki obvesti druge države.

Izvajanje tranzitnega postopka

Člen 7

1. Ob upoštevanju katerih koli posebnih določb te konvencije se pristojni carinski uradi držav EFTE pooblastijo za opravljanje naloge uradov odhoda, uradov tranzita, namembnih uradov in uradov zavarovanja.

2. Pristojni carinski uradi držav članic Skupnosti se pooblastijo za izdajo listin T1 ali T2 za tranzit v namembni urad v državi EFTE. Ob upoštevanju katerih koli posebnih določb te konvencije se pristojni uradi držav članic Skupnosti prav tako pooblastijo za izdajo listin T2 L za blago, namenjeno v državo EFTE.

3. Če en glavni zavezanec več pošiljk blaga zbere skupaj, jih natovori na eno samo prevozno sredstvo v smislu odstavka 2 člena 16 Dodatka I ter jih kot enoten tovor v eni sami operaciji T1 ali T2 odpremi iz enega urada odhoda v en namembni urad z namenom dostave enemu prejemniku, lahko pogodbenica zahteva, da se takšne pošiljke, razen v izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih, vključijo v eno samo deklaracijo T1 ali T2 z ustreznimi nakladnicami.

4. Ne glede na zahtevo, da se mora, kjer je primerno, potrditi skupnostni status blaga, se ne zahteva, da oseba, ki opravlja izvozne formalnosti v obmejnem carinskem uradu pogodbenice, daje dostavljeno blago v postopek T1 ali T2 ne glede na to, v kateri carinski postopek bo blago dano v sosednjem obmejnem carinskem uradu.

5. Ne glede na zahtevo, da se mora, kjer je primerno, potrditi skupnostni status blaga, lahko obmejni carinski urad pogodbenice, v katerem se opravijo izvozne formalnosti, zavrne dajanje blaga v postopek T1 ali T2, če naj bi se navedeni postopek zaklju čil v sosednjem obmejnem carinskem uradu.

Člen 8

Če se blago pošilja naprej na podlagi listine T1 ali T2, se ne sme ničesar dodati, odvzeti ali nadomestiti, zlasti če se pošiljke delijo, pretovarjajo ali združujejo.

Člen 9

1. Blago, ki je v državo EFTE vneseno v okviru postopka T2 in se lahko v takšnem postopku odpremi naprej, je pod stalnim nadzorom carinskih organov te države, da se zagotovi, da njegova istovetnost ali stanje ostaneta nespremenjena.

2. Če se takšno blago, potem ko je bilo v državi EFTE dano v carinski postopek, ki ni tranzitni postopek ali postopek skladiščenja, iz te države odpremi naprej, se postopek T2 ne sme uporabiti.

Ta določba pa se ne uporablja za blago, ki se uvozi začasno in je namenjeno za razstavo, sejem ali podobno javno prireditev in v zvezi s katerim niso bili opravljeni drugi postopki razen tistih, ki so potrebni, da se blago ohrani v prvotnem stanju ali da se pošiljke razdelijo.

3. Če se blago po skladiščenju v okviru carinskega postopka skladiščenja iz države EFTE odpremi naprej, se lahko postopek T2 uporabi samo pod naslednjimi pogoji:

- obdobje skladiščenja blaga ni daljše od petih let; vendar pa se, kar zadeva blago iz Poglavij 1 do 24 nomenklature za uvrščanje blaga v carinsko tarifo (Mednarodna konvencija o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga, z 14. junija 1983), to obdobje omeji na šest mesecev,

- blago je bilo shranjeno ločeno in v zvezi z njim niso bili opravljeni drugi postopki razen tistih, ki so potrebni, da se blago ohrani v prvotnem stanju ali da se pošiljke razdelijo brez zamenjave embalaže;

- vsi postopki v zvezi z blagom so bili opravljeni pod carinskim nadzorom.

4. Vsaka listina T2 ali T2 L, ki jo izda carinski urad države EFTE, se sklicuje na ustrezne listine T2 ali T2 L, na podlagi katerih je blago prispelo v zadevno državo EFTE, ter vključuje vse posebne zaznamke iz navedenih listin.

Člen 10

1. Razen če v odstavku 2 spodaj ali v dodatkih ni predvideno drugače, se za vse operacije T1 ali T2 predloži zavarovanje, ki velja za vse države, ki so udeležene v navedeni operaciji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico:

(a) pogodbenic, da se med seboj dogovorijo o opustitvi zavarovanja za operacije T1 ali T2, ki zadevajo samo njihova ozemlja;

(b) pogodbenice, da za del operacije T1 ali T2, ki se izvaja med uradom odhoda in prvim uradom tranzita, ne zahteva zavarovanja.

3. Za pavšalno zavarovanje, kakor je predvideno v Dodatkih I in II k tej konvenciji, pomeni ECU vsoto naslednjih zneskov:

0,719 | nemške marke, |

0,0878 | funta šterlinga, |

1,31 | francoskega franka, |

140 | italijanske lire, |

0,256 | nizozemskega guldna, |

3,71 | belgijskega franka, |

0,14 | luksemburškega franka, |

0,219 | danske krone, |

0,00871 | irskega funta, |

1,15 | grške drahme. |

Vrednost ECU v dani valuti je enaka seštevku protivrednosti zgoraj določenih zneskov v navedeni valuti.

Člen 11

1. Istovetnost blaga se praviloma zagotavlja z namestitvijo plomb.

2. Plombe se namestijo na:

(a) tovorni prostor, kadar prevozno sredstvo že ima ustrezno dovoljenje na podlagi drugih carinskih predpisov ali če ga je urad odhoda priznal kot primernega za namestitev plomb;

(b) vsak posamezni tovorek v drugih primerih.

3. Prevozna sredstva se lahko štejejo kot primerna za namestitev plomb, če:

(a) je plombe nanje mogoče namestiti enostavno in učinkovito;

(b) so zgrajena tako, da ni mogoče odvzeti ali dodati blaga, ne da bi ostale vidne sledi vloma ali se pri tem ne bi poškodovale plombe;

(c) v njih ni skrivnih prostorov, kamor bi bilo mogoče skriti blago;

(d) imajo urejen enostaven dostop do tovornih prostorov za carinsko kontrolo.

4. Uradu odhoda ni treba namestiti plomb, če je ob upoštevanju morebitnih drugih ukrepov za zagotavljanje istovetnosti mogoče enostavno ugotoviti istovetnost blaga na osnovi poimenovanja blaga v deklaraciji T1 ali T2 ali v dopolnilnih dokumentih.

Člen 12

1. Dokler ni dogovorjen postopek za izmenjavo statističnih podatkov, da se zagotovijo državam EFTE in državam članicam Skupnosti potrebni podatki za pripravo tranzitnih statistik, se za statistične namene predloži dodaten prepis izvoda št. 4 listin T1 in T2, razen če jih pogodbenica ne zahteva:

(a) prvemu uradu tranzita v vsaki državi EFTE;

(b) prvemu uradu tranzita v Skupnosti za blago, ki je predmet operacije T1 ali T2, ki se začenja v državi EFTE.

2. Zgoraj navedeni dodatni prepis pa se ne zahteva, če se blago prevaža po pogojih, navedenih v Poglavju I naslova IV v Dodatku II.

3. Glavni zavezanec ali njegov pooblaščeni zastopnik na zahtevo nacionalnih oddelkov, odgovornih za tranzitno statistiko, predloži podatke v zvezi z listinami T1 ali T2, ki so potrebni za izpolnjevanje statistik.

Upravna pomoč

Člen 13

1. Carinski organi zadevnih držav si izmenjajo vse razpoložljive informacije, ki so pomembne za preverjanje pravilnega izvajanja te konvencije.

2. Carinski organi zadevnih držav si po potrebi izmenjajo vse ugotovitve, listine, poročila, zapisnike in podatke v zvezi s prevoznimi operacijami, opravljenimi v okviru postopka T1 ali T2, ter nepravilnostmi ali kršitvami v zvezi s takšnimi operacijami.

Poleg tega si po potrebi izmenjajo tudi vse ugotovitve v zvezi z blagom, glede katerega je predvidena medsebojna pomoč in ki je bilo v postopku carinskega skladiščenja.

3. Če obstaja sum na nepravilnosti ali kršitve v zvezi z blagom, ki je vneseno v državo iz druge države, ki je prečkalo državo ali ki je bilo v postopku carinskega skladiščenja, si carinski organi zadevnih držav na zahtevo izmenjajo vse informacije o:

(a) pogojih, v katerih se je to blago prevažalo, če:

- je blago v zaprošeno državo prispelo na podlagi listine T1, T2 ali T2 L, ne glede na to, kako je bilo odpremljeno naprej, ali

- se je blago iz zaprošene državo odpremilo naprej na podlagi listine T1, T2 ali T2 L, ne glede na to, kako je v to državo prispelo:

(b) pogojih skladiščenja tega blaga, če je v zaprošeno državo prispelo na podlagi listine T2 ali T2 L, ali če se je iz te države odpremilo naprej na podlagi listine T2 ali T2 L.

4. V vsaki zahtevi, sestavljeni na podlagi odstavkov 1 do 3, se navede, na kateri primer ali primere se nanaša.

5. Če carinski organ države zaprosi na pomoč, ki jo sam, v primeru, da je zaprošen, ne bi mogel ponuditi, na to opozori v svoji prošnji. Zaprošeni carinski organ se po svoji presoji odloči, ali bo takšno prošnjo upošteval.

6. Podatki, pridobljeni v skladu z odstavki 1 do 3, se uporabljajo izključno za namene te konvencije, pri čemer jih država prejemnica zavaruje na isti način, kakor je za podobne podatke predvideno v nacionalni zakonodaji navedene države. Takšne informacije se lahko uporabljajo za druge namene samo s pisnim soglasjem carinskega organa, ki jih je posredoval ter ob upoštevanju morebitnih omejitev, ki jih določi navedeni organ.

Skupni odbor

Člen 14

1. Ustanovi se Skupni odbor, v katerem so zastopane vse pogodbenice te konvencije.

2. Skupni odbor ukrepa sporazumno.

3. Skupni odbor se sestaja po potrebi, vendar vsaj enkrat na leto. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sestanek.

4. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje pravila za sklic sestankov ter za imenovanje predsednika in za njegov mandat.

5. Skupni odbor lahke sklene, da bo ustanovil pododbore ali delovne skupine, ki mu lahko pomagajo pri opravljanju njegovih nalog.

Člen 15

1. Skupni odbor je odgovoren za upravljanje te konvencije in za zagotavljanje pravilnega izvajanje te konvencije. V ta namen ga pogodbenice redno obveščajo o izkušnjah pri uporabi te konvencije, odbor pa pripravlja priporočila in v primerih, predvidenih v odstavku 3, sprejema sklepe.

2. Priporoča zlasti:

(a) spremembe te konvencije, razen tistih iz odstavka 3;

(b) druge ukrepe, ki se zahtevajo za njeno izvajanje.

3. S sklepom sprejema:

(a) spremembe dodatkov;

(b) spremembe opredelitve ECU, navedene v členu 10(3);

(c) druge spremembe te konvencije, ki so potrebne zaradi sprememb dodatkov;

(d) ukrepe, ki se sprejemajo na podlagi člena 28(2) Dodatka I;

(e) prehodne ukrepe, ki se zahtevajo v primeru pristopa novih držav članic k Skupnosti.

Pogodbenice začnejo takšne sklepe izvajati v skladu s svojo zakonodajo.

4. Če v Skupnem odboru predstavnik pogodbenice sprejme sklep pod pogojem, da izpolnjuje ustavne zahteve, sklep začne veljati, če ne vsebuje datuma, prvi dan drugega meseca potem, ko se priglasi odprava zadržka.

Razne in končne določbe

Člen 16

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi učinkovito in skladno uporabo te konvencije, ob upoštevanju potrebe po čim večjem zmanjšanju formalnosti, ki jih nalaga izvajalcem, in potrebe po doseganju rešitev, ki ustrezajo obema stranema, za morebitne težave, ki nastajajo pri izvajanju navedenih določbe.

Člen 17

Pogodbenice se obveščajo o določbah, ki jih sprejmejo za izvajanje te konvencije.

Člen 18

Določbe te konvencije ne izključujejo prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so jih sprejele pogodbenice ali države članice Skupnosti in so upravičene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstva nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali varstva industrijske ali poslovne lastnine.

Člen 19

Dodatki in dodatni protokoli k tej konvenciji so njen sestavni del.

Člen 20

1. Ta konvencija se po eni strani uporablja za območja, v katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v Pogodbi, po drugi strani pa za ozemlja držav EFTE.

2. Ta konvencija se uporablja tudi v Kneževini Lihtenštajn, dokler je navedena kneževina povezana s Švicarsko konfederacijo s pogodbo o carinski uniji.

Člen 21

Pogodbenica lahko odpove to konvencijo, če 12 mesecev vnaprej pošlje pisno obvestilo o tem depozitarju, ki uradno obvesti vse druge pogodbenice.

Člen 22

1. Ta konvencija začne veljati 1. januarja 1988, če pogodbenice pred 1. novembrom 1987 deponirajo svoje listine o sprejetju pri Sekretariatu Sveta Evropskih skupnosti, ki opravlja funkcijo depozitarja.

2. Če ta konvencija ne začne veljati 1. januarja 1988, potem začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o sprejetju.

3. Depozitar uradno obvešča o datumu deponiranja listin o sprejetju vsake pogodbenice in o datumu začetka veljavnosti te konvencije.

Člen 23

1. Ob začetku veljavnosti te konvencije prenehata veljati Sporazuma z 30. novembra 1972 in 23. novembra 1972 o uporabi pravil o skupnostnem tranzitu, sklenjena med Avstrijo oziroma Švico in Skupnostjo, ter Sporazum z 12. julija 1977 o razširitvi uporabe pravil o skupnostnem tranzitu, sklenjen med navedenima državama in Skupnostjo.

2. Sporazumi iz odstavka 1 pa se še naprej uporabljajo za operacije T1 ali T2, ki so se začele pred začetkom veljavnosti te konvencije.

3. Nordijski tranzitni red, ki se uporablja med Finsko, Norveško in Švedsko, se preneha uporabljati z dnem začetka veljavnosti te konvencije.

Člen 24

Ta konvencija, sestavljena v enem izvodu v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se deponira v arhivih Sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki vsaki pogodbenici pošlje en overjen izvod.

V Interlakenu, 20. maja 1987

--------------------------------------------------

DODATEK I

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

1. Tranzitni postopek iz te konvencije se uporablja za prevoz blaga v skladu s členom 1(1) konvencije.

2. To je postopek T1 ali T2, za katerega se uporablja člen 2 konvencije.

Členi 2 do 10

(Ta dodatek ne vsebuje členov 2 do 10.)

Člen 11

V tej konvenciji je:

(a) "glavni zavezanec":

oseba, ki sama ali preko pooblaščenega zastopnika zahteva dovoljenje, v deklaraciji v skladu z zahtevanimi carinskimi formalnostmi, za opravljanje tranzitne operacije in s tem postane odgovorna pristojnim organom za izvajanje operacije v skladu s pravili;

(b) "prevozna sredstva" so zlasti:

- cestna vozila, priklopniki ali polpriklopniki,

- železniški potniški ali tovorni vagon,

- plovila,

- zrakoplovi,

- zabojniki v smislu Carinske konvencije o zabojnikih;

(c) "urad odhoda" je carinski urad, v katerem se začenja tranzitna operacija;

(d) "urad tranzita" je:

- carinski urad ob vstopu v državo, ki ni država odhoda,

- carinski urad na izstopu iz pogodbenice, kadar pošiljka med tranzitno operacijo zapušča carinsko območje navedene pogodbenice s prečkanjem meje med pogodbenico in tretjo državo;

(e) "namembni urad"

je carinski urad, v katerem je treba predložiti blago, da se konča tranzitna operacija;

(f) "urad zavarovanja"

je carinski urad, kjer se položi skupno zavarovanje;

(g) "notranja meja"

je meja, ki je skupna dvema pogodbenicama.

Za blago, natovorjeno v pomorski luki v pogodbenici in raztovorjeno v pomorski luki v drugi pogodbenici, se šteje, da je prečkalo notranjo mejo, če se za takšen prevoz po morju uporablja enoten prevozni dokument.

Za blago, ki po morju prihaja iz tretje države in se pretovarja v pomorski luki pogodbenice za raztovarjanje v pomorski luki druge pogodbenice, se šteje, da ni prečkalo notranje meje.

NASLOV II

POSTOPEK T1

Člen 12

1. Za blago, ki se bo prevažalo v okviru postopka T1, se v skladu s pogoji iz te konvencije zahteva deklaracija T1. Deklaracija T1 je deklaracija na obrazcu, ki ustreza vzorcu v Dodatku III.

2. Obrazec T1 iz odstavka 1 je treba dopolniti, če je to primerno, z enim ali več dopolnilnimi obrazci T1 bis, ki ustrezajo vzorcem dopolnilnih obrazcev v Dodatku III.

3. Obrazca T1 in T1 bis sta natisnjena in izpolnjena v enem od uradnih jezikov pogodbenic, ki je sprejemljiv za pristojne organe države odhoda. Po potrebi lahko pristojni organi države, ki je udeležena v operaciji T1, zahtevajo prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov navedene države.

4. Deklaracijo T1 podpiše oseba, ki zahteva dovoljenje za opravljanje operacije T1 ali njen pooblaščeni zastopnik, vsaj tri izvode deklaracije pa se predloži pri uradu odhoda.

5. Dopolnilni dokumenti, priloženi k deklaraciji T1, so njen sestavni del.

6. Deklaracijo T1 spremlja prevozna listina.

Urad odhoda lahko odpravi predložitev te listine ob zaključku carinskih formalnosti. Vendar pa je treba prevozno listino predložiti kadarkoli to zahtevajo carinski organi med prevozom.

7. Kadar postopek T1 v državi odhoda sledi drugemu carinskemu postopku, je treba navedeni postopek ali ustrezno carinsko dokumentacijo navesti v deklaraciji T1.

Člen 13

Glavni zavezanec je odgovoren za:

(a) predložitev nedotaknjenega blaga pri namembnem uradu v predpisanem roku in ob upoštevanju ukrepov, ki so jih sprejeli pristojni organi za zagotavljanje istovetnosti;

(b) spoštovanje določb o postopku T1 in o tranzitu v vseh državah na ozemlju katerih poteka tranzit blaga.

Člen 14

1. Vsaka država lahko ob upoštevanju pogojev, ki jih lahko predpiše, predvidi uporabo listine T1 za nacionalne postopke.

2. Za dopolnilne podrobnosti, ki jih na listini T1 za navedeni namen vključi oseba, ki ni glavni zavezanec, je odgovorna navedena oseba v skladu z nacionalnimi določbami, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

Člen 15

(Ta dodatek ne vsebuje člena 15.)

Člen 16

1. Isto prevozno sredstvo se lahko uporabi za natovarjanje blaga pri več kakor enem uradu odhoda in raztovarjanje blaga pri več kakor enem namembnem uradu.

2. Vsaka deklaracija T1 zajema le blago, ki je bilo ali bo natovorjeno na eno samo prevozno sredstvo ter je namenjeno za prevoz od enega urada odhoda do enega namembnega urada.

Za namene zgornjega pododstavka se kot eno samo prevozno sredstvo štejejo naslednja prevozna sredstva pod pogojem, da se bo blago, ki se prevaža, dobavljalo skupaj:

(a) cestno vozilo z enim ali več priklopniki ali polpriklopniki;

(b) več povezanih železniških voz ali vagonov;

(c) ladje, ki tvorijo verigo;

(d) zabojniki, ki so bili natovorjeni na eno prevozno sredstvo v smislu tega člena.

Člen 17

1. Urad odhoda vpiše deklaracijo T1 v evidenco, predpiše rok, v katerem je treba blago predložiti namembnemu uradu in sprejme take ukrepe za zagotovitev istovetnosti blaga, kakor se mu zdijo potrebni.

2. Ko urad odhoda vpiše v deklaracijo T1 potrebne podatke, zadrži izvod, ki mu je namenjen, druge pa vrne glavnemu zavezancu ali njegovemu zastopniku.

Člen 18

(Ta dodatek ne vsebuje člena 18.)

Člen 19

1. Izvodi listine T1, ki jih prejme glavni zavezanec ali njegov zastopnik od urada odhoda, morajo spremljati blago.

2. Blago se prevaža preko uradov tranzita, navedenih v listini T1. Če je to upravičeno zaradi okoliščin, se lahko uporabijo drugi uradi tranzita.

3. Vsaka država lahko zaradi nadzora predpiše tranzitne poti po svojem ozemlju.

4. Vsaka država predloži Komisiji Evropskih skupnosti seznam carinskih uradov, pristojnih za obravnavanje operacij T1, v katerem navede njihov delovni čas.

Komisija te podatke posreduje drugim državam.

Člen 20

Izvodi T1 se predložijo v vsaki državi, kakor zahtevajo carinski organi, ki se lahko prepričajo, da so plombe nepoškodovane. Blaga se ne pregleduje, če ni suma na nepravilnost, ki bi lahko vodila v zlorabo.

Člen 21

Pošiljka in izvodi listine T1 se predložijo vsakemu uradu tranzita.

Člen 22

1. Prevoznik vsakemu uradu tranzita predloži obvestilo o prehodu. Oblika obvestila o prehodu je določena v Dodatku II.

2. Uradi tranzita blaga ne pregledujejo, če ni suma na nepravilnost, ki bi lahko vodila v zlorabo.

3. Če se blago v skladu z določbami člena 19(2) prevaža preko urada tranzita, ki ni naveden v listini T1, navedeni urad nemudoma pošlje obvestilo o prehodu uradu, ki je naveden v navedeni listini.

Člen 23

Če se blago natovarja ali raztovarja v vmesnem uradu, je treba predložiti izvode listine T1, ki jo je izdal urad odhoda.

Člen 24

1. Blago, poimenovano v listini T1, je dovoljeno pretovoriti pod nadzorom carinskih organov države, na ozemlju katere se blago pretovarja, na drugo prevozno sredstvo brez obnovitve deklaracije. Carinski organi v tem primeru vnesejo ustrezne podatke v listino T1.

2. Carinski organi lahko pod pogoji, ki jih sami določijo, dovolijo tako pretovarjanje blaga brez nadzora. V takem primeru prevoznik zabeleži ustrezne podatke na listino T1 in obvesti naslednji carinski urad, kateremu mora predložiti blago, tako da pretovarjanje uradno potrdijo carinski organi.

Člen 25

1. Če se med prevozom nehote poškodujejo plombe, mora prevoznik čimprej zahtevati, da carinski organ, če je v bližini, sicer pa drugi pristojni organ sestavi potrjeno poročilo v državi, v kateri se nahaja prevozno sredstvo. Če je mogoče, zadevni carinski organ namesti nove plombe.

2. Pri nesrečah, kjer je potrebno pretovarjanje na drugo prevozno sredstvo, se uporabljajo določbe člena 24.

Če v bližini ni nobenega carinskega organa, lahko namesto njega ukrepa drugi pooblaščeni organ pod pogoji iz člena 24(1).

3. Če je treba zaradi neposredne nevarnosti takoj raztovoriti del ali celoten tovor, lahko prevoznik ukrepa na lastno pobudo. Svoje dejanje mora vpisati v listino T1. Določbe odstavka 1 se v takem primeru ne uporabljajo.

4. Če prevoznik ne more izpolniti roka iz člena 17 zaradi nesreče ali drugega dogodka, ki se zgodi med prevozom, mora o tem čimprej obvestiti pristojni organ iz odstavka 1. Ta organ nato vnese ustrezne podatke v listino T1.

Člen 26

1. Namembni urad v izvode listine T1 vnese podatke o opravljenih kontrolah in en izvod nemudoma pošlje uradu odhoda, drugi izvod pa zadrži.

2. (Ta člen ne vsebuje odstavka 2.)

3. Če se blago predloži namembnemu uradu po izteku roka, ki ga je predpisal organ odhoda, in če je bil rok prekoračen zaradi vzrokov, ki jih je mogoče zadovoljivo razložiti namembnemu uradu in jih ni mogoče pripisati prevozniku ali glavnemu zavezancu, se šteje, da je slednji izpolnil predpisani rok.

4. Brez poseganja v člen 34 in 51 Dodatka II se operacija T1 lahko zaključi v uradu, ki ni naveden na listini T1, če oba urada pripadata isti pogodbenici. Takšen urad s tem postane namembni urad.

Če se izjemoma pokaže, da je treba za zaključek prevoza predložiti blago uradu, ki ni naveden na listini T1 in urada pripadata različnima pogodbenicama, lahko carinski organi v uradu, kjer se predloži blago, dovolijo spremembo namembnega urada. Novi namembni urad v polje "kontrola namembnega urada" izvoda listine T1, ki se vrne, poleg ostalih običajnih izjav, ki jih mora vpisati, vpiše še eno od naslednjih izjav:

- Diferencias: mercancias presentadas en la aduana … (nombre y pais)

- Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung … (Name und Land)

- Διαφορέζ: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (όνομα και χώρα)

- Differences: office where goods were presented … (name and country)

- Diffèrences: marchandises présenteées au bureau … (nom et pays)

- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

- Verchillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estància … (nome e pais)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

- Breying: Tollstjoraskrifstofa oar sem vörun var framvisad … (Nafn og land)

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes … (namm och land)

Takšna sprememba namembnega urada pa se ne dovoli za listino T1, ki nosi enega od naslednjih zaznamkov:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen

- Έξoδoς από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen

- Έξoδoς από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιβάρυνση

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições

Urad odhoda ne zaključi listine T1, dokler niso izpolnjene vse obveznosti, ki nastanejo zaradi spremembe namembnega urada. Če je primerno, obvesti garanta, da listina ni bila zaključena.

Člen 27

1. Da zagotovi pobiranje carin in drugih dajatev, ki jih lahko vsaka država pobira za blago, ki potuje preko njenega ozemlja med operacijo T1, glavni zavezanec položi zavarovanje, razen če je v tem dodatku predvideno drugače.

2. Zavarovanje je lahko skupno in velja za več operacij T1, ali posamezno in velja za eno samo operacijo T1.

3. Ob upoštevanju določb iz člena 33(2) zavarovanje pomeni solidarno jamstvo katerekoli fizične ali pravne osebe, registrirane v državi, v kateri je predloženo zavarovanje, ki v navedeni državi lahko nastopa kot garant.

Člen 28

1. Oseba, ki nastopa kot garant pod pogoji iz člena 27, je odgovorna, da v vsaki od držav, skozi katero se prevaža blago v teku operacije T1, določi fizično ali pravno tretjo osebo, ki bo tudi garant za glavnega zavezanca.

Takšen garant mora biti registriran v zadevni državi in se mora obvezati, solidarno z glavnim zavezancem, da bo plačal carine in druge dajatve, ki se zaračunajo v navedeni državi.

2. Odstavek 1 se uporablja na podlagi sklepa Skupnega odbora, sprejetega po pregledu pogojev, pod katerimi lahko pogodbenice uresničujejo svojo pravico do pobiranja dajatev v skladu s členom 36.

Člen 29

1. Zavarovanje iz člena 27(3) je izdelan na enem od vzorcev za zavarovanje, navedenih kot vzorec I ali II, ki sta priloga k temu dodatku.

2. Če tako zahtevajo določbe nacionalnih zakonov, drugih predpisov ali upravnih aktov, lahko vsaka država dovoli drugačno obliko zavarovanja pod pogojem, da ima instrument enak pravni učinek kakor vzorčna listina.

Člen 30

1. Skupno zavarovanje se vloži pri uradu zavarovanja.

2. Urad zavarovanja določi višino zavarovanja, sprejme izjavo garanta in izda dovoljenje, ki glavnemu zavezancu omogoča, da v mejah zavarovanja opravlja katero koli operacijo T1 ne glede na urad odhoda.

3. Vsaka oseba, ki je pridobila dovoljenje, dobi pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi zadevne države, enega ali več izvodov potrdila o zavarovanju. Oblika potrdila o zavarovanju je določena v Dodatku II.

4. Sklicevanje na potrdilo se vnese v vsako deklaracijo T1.

Člen 31

1. Urad zavarovanja dovoljenje lahko prekliče, če razmere, na osnovi katerih je bilo izdano, ne obstajajo več.

2. Države uradno obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vsakem odvzemu dovoljenja.

Komisija te podatke posreduje drugim državam.

Člen 32

1. Vsaka država članica lahko sprejme, da fizična ali pravna tretja oseba, ki je garant pod pogoji iz členov 27 in 28, za vsako deklaracijo posebej predloži zavarovanje v pavšalnem znesku 7000 ECU, s katerim zavaruje plačilo carin in drugih dajatev, ki bi lahko postale plačljive med operacijo T1, ki se izvaja na njegovo odgovornost, ne glede na to, kdo je glavni zavezanec. Če prevoz blaga predstavlja povečano tveganje, zlasti ob upoštevanju zneska carin in drugih dajatev, ki jih je treba plačati v eni ali več državah, urad odhoda določi višji pavšalni znesek.

Zavarovanje iz prvega pododstavka ustreza vzorcu III, ki je priloga k temu dodatku.

2. Protivrednosti ECU v nacionalnih valutah, ki se uporabljajo po tej konvenciji, se izračunajo enkrat na leto.

3. V Dodatku II je določeno:

(a) pretok blaga, ki lahko povzroči povečanje pavšalnega zneska, in pogoje, pod katerimi se uporablja takšno povečanje;

(b) pogoji, pod katerimi se uporablja zavarovanje iz odstavka 1 za določeno operacijo T1;

(c) podrobna pravila za uporabo protivrednosti ECU v nacionalnih valutah.

Člen 33

1. Posamezno zavarovanje, predloženo za eno operacijo T1, se vloži pri uradu odhoda.

2. Zavarovanje je lahko polog gotovine. V tem primeru znesek določijo pristojni organi zadevnih držav, zavarovanje pa je treba obnoviti na uradu tranzita v smislu prve alinee člena 11(d).

Člen 34

Brez poseganja v nacionalne določbe, ki predpisujejo druge izjeme, pristojni organi zadevnih držav oprostijo glavnega zavezanca plačila carin in drugih dajatev v naslednjih primerih:

(a) če je blago uničeno zaradi višje sile ali nesreče, ki se ji ni bilo mogoče izogniti, in se to ustrezno dokaže; ali

(b) v primeru uradno priznanega primanjkljaja, do katerega pride zaradi narave blaga.

Člen 35

Garantove obveznosti do države, skozi katero je prepeljano blago v teku operacije T1, prenehajo, ko urad odhoda zaključi listino T1.

Če garanta pristojni carinski organi države odhoda ne obvestijo uradno, da listina T1 ni zaključena, njegove obveznosti prav tako prenehajo trajati ob izteku obdobja 12 mesecev od datuma vpisa deklaracije T1.

Kadar pristojni carinski organi v roku, predvidenem v drugem pododstavku, garanta uradno obvestijo, da listina T1 ni bila zaključena, ga obvestijo tudi o tem, da mora plačati ali bo morebiti moral plačati znesek, ki ga je dolžan plačati za zadevno operacijo T1. To uradno obvestilo mora garant prejeti najkasneje v roku treh let po vpisu deklaracije T1. Če garant ne prejme nobenega uradnega obvestila v zgoraj navedenem roku, njegove obveznosti prav tako prenehajo trajati.

Člen 36

1. Kadar se ugotovi, da je med operacijo T1 v določeni državi članici nastala kršitev ali nepravilnost, ta država članica v skladu z določbami svojih zakonov ali drugih predpisov, brez vpliva na začetek kazenskih postopkov, izterja carine in druge morebitne dajatve.

2. Če kraja nastanka kršitve ali nepravilnosti ni mogoče določiti, se šteje, da je nastala:

(a) če se med operacijo T1 odkrije kršitev ali nepravilnost pri uradu tranzita, ki se nahaja na notranji meji: v državi, katero je prevozno sredstvo ali blago ravnokar zapustilo;

(b) če se med operacijo T1 odkrije kršitev ali nepravilnost pri uradu tranzita v smislu druge alinee člena 11(d): v državi, kateri urad pripada.

(c) če se med operacijo T1 odkrije kršitev ali nepravilnost na ozemlju države razen na uradu tranzita: v državi, v kateri je bila odkrita;

(d) če se pošiljka ne predloži v namembnem uradu: v zadnji državi, v katero je po navedbah na obvestilu o prehodu vstopilo prevozno sredstvo ali blago;

(e) če se kršitev ali nepravilnost odkrije po zaključku operacije T1: v državi, v kateri je bila odkrita.

Člen 37

1. Listine T1, izdane v skladu s pravili, in ukrepi za zagotavljanje istovetnosti, ki jih sprejmejo carinski organi v eni državi, imajo enak pravni učinek v drugih državah kakor listine T1 izdane v skladu s pravili in ukrepi za zagotavljanje istovetnosti, ki jih sprejmejo carinski organi v vsaki izmed navedenih držav.

2. Ugotovitve pristojnih organov države, odkrite med inšpekcijami, opravljenimi v okviru postopka T1, imajo enako veljavo v drugih državah kakor ugotovitve pristojnih organov vsake izmed navedenih držav.

Člen 38

(Ta dodatek ne vsebuje člena 38.)

NASLOV III

POSTOPEK T2

Člen 39

1. Za blago, ki se bo prevažalo v okviru postopka T2, se v skladu s pogoji iz te konvencije zahteva deklaracija T2, vpisana na obrazec, ki ustreza vzorčnim obrazcem v Dodatku III.

Deklaracija iz pododstavka 1 se označi s simbolom "T2". V primeru uporabe dopolnilnih obrazcev, mora biti na navedenih obrazcih vpisan simbol "T2 bis".

2. Določbe naslova II se smiselno uporabljajo za postopek T2.

Člena 40 in 41

(Ta dodatek ne vsebuje členov 40 in 41.)

NASLOV IV

POSEBNE DOLOČBE ZA NEKATERE NAČINE PREVOZA

Člen 42

1. Službe železnice zadevnih držav so oproščene zahteve po predložitvi zavarovanja.

2. Določbe členov 19(2) in (3), členi 21 in 22 se ne uporabljajo za prevoz blaga po železnici.

3. Za uporabo člena 36(2)(d) se spisi, ki jih vodijo službe železnice, nadomestijo s potrdili o prehodu.

Člen 43

1. Zavarovanja ni treba predložiti za prevoz blaga po Renu in po renskih vodnih poteh.

2. Vsaka država lahko odpravi predložitev zavarovanja za prevoz blaga po drugih vodnih poteh na njenem ozemlju. Podrobne podatke o sprejetem ukrepu v ta namen pošlje Komisiji Evropskih skupnosti, ki obvesti druge države.

Člen 44

1. Blaga, ki med prevozom prečka notranjo mejo v smislu drugega pododstavka člena 11(g), ni treba dajati v postopek T1 ali T2, preden prečka navedeno mejo.

2. Odstavek 1 se ne uporablja pri prevozu blaga po morju na podlagi ene same prevozne pogodbe, ki mu od pristanišča raztovarjanja sledi prevoz po kopnem ali po celinski plovni poti v tranzitnem postopku, razen če se prevoz od navedenega pristanišča opravlja po postopku iz Renskega manifesta.

3. Če je blago dano v postopek T1 ali T2 preden prečka notranjo mejo, se navedeni postopek prekine med prečkanjem odprtega morja.

4. Za prevoz blaga po morju ni treba predložiti zavarovanja.

Člen 45

1. Postopek T1 ali T2 ni obvezen za zračni prevoz blaga, razen če se zanj uporabljajo ukrepi, ki zahtevajo nadzor uporabe ali namembnega kraja.

2. V primerih, ko se postopek T1 ali T2 uporablja za prevoz, ki se opravlja v celoti ali deloma po zraku, ni treba predložiti zavarovanja za zračni del potovanja blaga, ki ga prevažajo podjetja, pooblaščena za takšen prevoz z rednimi ali izrednimi prevozi v zadevnih državah.

Člen 46

1. Postopek T1 ali T2 ni obvezen za prenos blaga po cevovodih.

2. V primeru, ko se takšen postopek uporablja za prenos blaga po cevovodih, ni treba predložiti zavarovanja.

Člen 47

(Ta dodatek ne vsebuje člena 47.)

NASLOV V

POSEBNE DOLOČBE ZA POŠILJKE V POŠTNEM PROMETU

Člen 48

1. Z odstopanjem od določb iz člena 1 se postopek T1 ali T2 ne uporablja za pošiljke v poštnem prometu (vključno s paketno pošto).

2. (Ta člen ne vsebuje odstavka 2.)

NASLOV VI

POSEBNE DOLOČBE ZA BLAGO, KI GA PRENAŠAJO POTNIKI ALI JE V PRTLJAGI POTNIKOV

Člen 49

1. Postopek T1 ali T2 ni obvezen za prenos blaga, ki spremlja potnike ali je v prtljagi potnikov, če zadevno blago ni namenjeno komercialni uporabi.

2. (Ta člen ne vsebuje odstavka 2.)

Členi 50 do 61

(Ta dodatek ne vsebuje členov 50 do 61.)

--------------------------------------------------

PRILOGA

Ta priloga vsebuje vzorce različnih sistemov zavarovanj, ki se uporabljajo v skupnem tranzitnem postopku in v skupnostnem tranzitu

VZOREC I

SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK/SKUPNOSTNI TRANZIT

SKUPNO ZAVAROVANJE

(Skupno zavarovanje zajema več tranzitnih operacij na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/več skupnostnih tranzitnih operacij na podlagi ustreznih uredb Skupnosti)

I. Izjava garanta

1. Podpisani [1]…

stanujoč v/na [2]…

solidarno jamči pri uradu zavarovanja…

do najvišjega zneska…

v korist Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske Republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Irske, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Portugalske republike, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Republike Avstrije, Republike Finske, Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske in Švicarske konfederacije [3], za vse zneske glavnega zavezanca, ki bi jih glavni zavezanec [4]…

lahko dolgoval ali jih bo dolgoval zgoraj navedenim državam zaradi kršitev ali nepravilnosti, nastalih med tranzitno operacijo na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnim tranzitom, ki ga je navedena oseba izvajala, vključno z carinami, taksami, kmetijskimi prelevmani in drugimi dajatvami — razen denarnih kazni — za vse neposredne in posredne obveznosti, stroške in nepredvidene izdatke.

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva, plačal zahtevane zneske do zgoraj navedenega najvišjega zneska, razen če on ali ona ali drugi udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je bila izpeljana tranzitna operacija na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostni tranzit brez kršitev ali nepravilnosti v smislu odstavka 1.

Pristojni organi lahko, na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih, podaljšajo rok, v katerem je podpisani dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu v zadevni državi.

Ta znesek se ne zmanjša za zneske, ki so bili pod pogoji te izjave že poravnani, razen če je podpisani pozvan v zvezi s tranzitno operacijo na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnim tranzitom, ki se je začel pred prejemom prejšnjega poziva, ali v roku 30 dni po njegovem prejemu.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja.

To zavarovanje lahko kadarkoli razveljavi podpisani ali država, na ozemlju katere se nahaja urad zavarovanja.

Razveljavitev začne veljati šestnajsti dan po tem, ko je o njej uradno obveščena druga stranka.

Podpisani je odgovoren za plačilo zneskov, ki nastanejo v tranzitnih operacijah na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnem tranzitu, ki jih pokriva ta izjava in ki so se začeli pred datumom, ko je stopila v veljavo razveljavitev zavarovanja, četudi je bil nalog za plačilo vložen po tem datumu.

4. Za namen tega zavarovanja podpisani daje na voljo svoj službeni naslov [5], ki je [6]…

in, v vsaki od drugih držav, navedenih v odstavku 1, naslov zastopnika:

Država | Priimek in ime ali firma ter polni naslov |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila in vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, kjer ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal svojega službenega naslova, oziroma da bo, če bo moral spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/na …dne…

(Podpis) [7]

II. Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja…

Izjava garanta sprejeta dne…

(Žig in podpis)

VZOREC II

SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK/SKUPNOSTNI TRANZIT

ZAVAROVANJE ZA POSAMEZNO OPERACIJO

(Zavarovanje za posamezno tranzitno operacijo na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/posamezni skupnostni tranzit na podlagi ustreznih uredb Skupnosti)

I. Izjava garanta

1. Podpisani [1]…

stanujoč v/na [2]…

solidarno jamči, pri uradu odhoda…

v korist Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske Republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Irske, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Portugalske republike, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Republike Avstrije, Republike Finske, Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske in Švicarske konfederacije [3], za vse zneske glavnega zavezanca, ki bi jih glavni zavezanec [4]…

lahko dolgoval ali jih bo dolgoval zgoraj navedenim državam zaradi kršitev ali nepravilnosti, nastalih med tranzitno operacijo na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnim tranzitom, ki ga je opravila navedena oseba iz urada odhoda…

do namembnega urada…

za blago, navedeno v nadaljevanju, vključno s carinami, kmetijskimi prelevmani in drugimi dajatvami — razen denarnih kazni — za vse neposredne in posredne obveznosti, stroške in nepredvidene izdatke.

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva, plačal zahtevane zneske, razen če on ali ona ali drugi udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je bila tranzitna operacija na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostni tranzit izpeljan brez kršitev ali nepravilnosti v smislu odstavka 1.

Pristojni organi lahko, na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih, podaljšajo rok, v katerem je podpisani dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu v zadevni državi.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad odhoda.

4. Za namene tega zavarovanja podpisani daje na voljo svoj službeni naslov [5], ki je [6] …

in, v vsaki od drugih držav, navedenih v odstavku 1, naslov zastopnika:

Država | Priimek in ime ali firma ter polni naslov |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila in vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, kjer ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal svojega službenega naslova, oziroma da bo, če bo moral spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/na …dne…

(Podpis) [7]

II. Sprejem pri uradu odhoda

Urad odhoda…

Izjava garanta sprejeta …dneza tranzitno operacijo T1/T2 [8], izdana dne

pod št.…

(Žig in podpis)

VZOREC III

SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK/SKUPNOSTNI TRANZIT

PAVŠALNO ZAVAROVANJE

(Sistem pavšalnega zavarovanja)

I. Izjava garanta

1. Podpisani [1]…

stanujoč v/na [2]…

solidarno jamči, pri uradu zavarovanja…

v korist Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Irske, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Portugalske republike, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Republike Avstrije, Republike Finske, Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske in Švicarske konfederacije, za vse zneske glavnega zavezanca, ki bi jih zgoraj navedenim državam lahko dolgoval glavni zavezanec zaradi kršitev ali nepravilnosti, ki bi jih storil med tranzitno operacijo na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnim tranzitom, ki ga izvaja, vključno s carinami, davki, kmetijskimi prelevmani in drugimi dajatvami — razen denarnih kazni — za vse neposredne in posredne obveznosti, stroške in nepredvidene izdatke, za katere podpisani izdal kupone do najvišjega zneska 7000 ECU na kupon.

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva, plačal zahtevane zneske do zneska 7000 ECU za posamezen kupon, če on ali ona ali drugi udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je bila tranzitna operacija na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostni tranzit izpeljan brez kršitev ali nepravilnosti v smislu odstavka 1.

Pristojni organi lahko, na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih, podaljšajo rok, v katerem je podpisani dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti, morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu v zadevni državi.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja.

To zavarovanje lahko kadarkoli razveljavi podpisani ali država, na ozemlju katere se nahaja urad zavarovanja.

Razveljavitev začne veljati šestnajsti dan potem, ko je o njej obveščena druga stranka.

Podpisani je odgovoren za plačilo zneskov, ki nastanejo v tranzitnih operacijah na podlagi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku/skupnostnem tranzitu, ki jih pokriva ta izjava in ki so se začeli pred datumom, ko je stopila v veljavo razveljavitev zavarovanja, četudi je bil nalog za plačilo vložen po tem datumu.

4. Za namene tega zavarovanja podpisani daje na voljo svoj službeni naslov [3], ki je [4]…

in, v vsaki od drugih držav, navedenih v odstavku 1, naslov zastopnika:

Država | Priimek in ime ali firma ter polni naslov |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila in vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pravno pristojnost sodišč v krajih, kjer ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal svojega službenega naslova, oziroma da bo, če bo moral spremeniti enega ali več takšnih naslovov, o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V/na … dne…

(Podpis) [5]

II. Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja…

Izjava garanta sprejeta dne…

(Žig in podpis)

[1] Priimek in ime ali firma.

[2] Polni naslov.

[3] Črtajo se imena države ali držav, katerih ozemlje ne bo uporabljeno.

[4] Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov glavnega zavezanca.

[5] Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v vsaki od držav, navedenih v odstavku 1, imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, kjer se nahaja službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika. Navedbe v drugem pododstavku in izjava v četrtem pododstavku odstavka 4 se morajo skladati.

[6] Polni naslov.

[7] Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: "Zavarovanje za znesek…", pri čemer mora biti znesek izpisan z besedo.

[1] Priimek in ime ali firma.

[2] Polni naslov.

[3] Črtajo se imena države ali držav, katerih ozemlje ne bo uporabljeno.

[4] Priimek in ime ali firma ter polni naslov glavnega zavezanca.

[5] Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v vsaki od držav, navedenih v odstavku 1, imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, kjer se nahaja službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika. Navedbe v drugem pododstavku in izjava v četrtem pododstavku odstavka 4 se morajo skladati.

[6] Polni naslov

[7] Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: "Zavarovanje".

[8] Neustrezno prečrtaj

[1] Priimek in ime ali firma.

[2] Polni naslov.

[3] Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v vsaki od držav, navedenih v odstavku 1, imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, kjer se nahaja službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika. Navedbe v drugem pododstavku in izjava v četrtem pododstavku odstavka 4 se morajo skladati.

[4] Polni naslov.

[5] Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: "Zavarovanje".

--------------------------------------------------

DODATEK II

NASLOV I

DOLOČBE V ZVEZI Z OBRAZCI IN NJIHOVO UPORABO V POSTOPKU

POGLAVJE I

OBRAZCI

Številčenje obrazcev

Člen 1

1. Obrazci, na katerih se izdelajo deklaracije T1 ali T2, so skladni z vzorci v Prilogah I do IV k Dodatku III.

Takšne deklaracije se sestavijo v skladu s pravili iz te konvencije.

2. Nakladnice, sestavljene po vzorcu iz Priloge I k temu dodatku, se lahko v skladu s pogoji iz členov 5 do 9 in členom 85 uporabljajo kot opisni del tranzitnih deklaracij. Njihova uporaba ne posega v formalnosti za odpremo, izvoz ali dajanje blaga v katerikoli postopek v namembni državi ter v obrazce, ki se uporabljajo za takšne formalnosti.

3. Obrazci, ki jih je treba izpolniti za obvestilo o prehodu za namene člena 22 iz Dodatka I, so skladni z vzorcem iz Priloge II k temu dodatku.

4. Obrazec, ki se izpolni kot potrdilo o prejemu in potrjuje, da sta bili listini T1 ali T2 in ustrezna pošiljka predložene pri namembnem uradu, je skladen z vzorcem v Prilogi II k temu dodatku. Kar zadeva listino T1 ali T2, se lahko uporablja tudi potrdilo o prejemu na zadnji strani izvoda, ki se vrne. Potrdilo o prejemu se izda in uporablja v skladu s členom 10.

5. Potrdilo o zavarovanju, ki je urejeno na podlagi člena 30(3) Dodatka I, je skladno z vzorcem v Prilogi IV k temu dodatku. Potrdilo se izda in uporablja v skladu s členi 12 do 15.

6. Obrazec kupona za pavšalno zavarovanje ustreza vzorcu iz Priloge V k temu dodatku. Podatke s hrbtne strani tega obrazca je mogoče navesti tudi na sprednji strani nad podatki o posamezniku ali podjetju, ki je kupon izdalo; ostali deli besedila pa ostanejo nespremenjeni. Kupon za pavšalno zavarovanje se izda in uporablja v skladu s členi 16 do 19.

7. Listina, ki potrjuje skupnostni status blaga — imenovana "listina T2 L" –, se sestavi na obrazcu, ki ustreza izvodu št. 4 vzorca iz Priloge I k Dodatku III ali izvodu 4/5 vzorca iz Priloge II k navedenemu dodatku.

Obrazec se dopolni, po potrebi z enim ali več obrazcev, ki ustrezajo izvodu št. 4 ali izvodu 4/5 vzorca iz Priloge III oziroma IV k Dodatku III.

Če se v primeru uporabe računalniškega sistema za izdelavo deklaracij, ki takšne deklaracije izdaja, ne uporabljajo obrazci iz Priloge III oziroma IV k Dodatku III kot dopolnilni obrazci, se listina T2 L dopolni z enim ali več obrazcev, ki ustrezajo izvodu št. 4 ali izvodu 4/5 vzorca iz Priloge I oziroma II k Dodatku III.

Udeleženec vpiše simbol "T2 L" na desno stran polja 1 na obrazcu, ki ustreza izvodu št. 4 ali 4/5 vzorca iz Priloge I oziroma III k Dodatku III. Če se uporabljajo dopolnilni obrazci, udeleženec vpiše simbol "T2 L" na desno stran polja 1 na obrazcu, ki ustreza izvodu št. 4 ali 4/5 vzorca iz Priloge I in III oziroma II in IV k Dodatku III.

V tej konvenciji je takšna listina imenovana "listina T2 L"; izdaja in uporablja se v skladu z naslovom V tega Dodatka.

Tiskanje in izpolnjevanje obrazcev

Člen 2

1. Za obrazce nakladnic, obvestil o prehodu in potrdil o prejemu se uporablja pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2; biti mora dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga ali mečka.

2. Za kupone za pavšalno zavarovanje se uporablja brezlesni pisalni papir s težo najmanj 55 g/m2. Papir je treba pretiskati z rdečo giljošo, da se vidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje.

3. Za potrdilo o zavarovanju se uporablja brezlesni papir s težo najmanj 100 g/m2.

Papir je treba na obeh straneh pretiskati z zeleno giljošo, da sevidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje.

4. Papir iz odstavkov 1, 2 in 3 je bel, razen za nakladnice iz člena 1(2), pri katerih barvo izberejo uporabniki.

5. Obrazci so velikosti:

(a) 210 × 297 mm za nakladnice, z dovoljenim odstopanjem po dolžini — 5 ali + 8 mm;

(b) 210 × 148 mm za obvestilo o prehodu in potrdilo o zavarovanju;

(c) 148 × 105 mm za potrdilo o prejemu in kupon za pavšalno zavarovanje.

6. Deklaracije in listine so sestavljene v enem od uradnih jezikov pogodbenic, ki je sprejemljiv za pristojne organe države odhoda. Ta določba se ne uporablja pri kuponih za pavšalno zavarovanje.

Pristojni organi druge države, v kateri je treba predložiti deklaracije in listine, lahko po potrebi zahtevajo prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov navedene države.

Jezik za potrdilo o zavarovanju določijo pristojni organi tiste države, ki je pristojna za urad zavarovanja.

7. Na kuponih za pavšalno zavarovanje je navedeno ime in naslov tiskarja ali znak, po katerem ga je mogoče prepoznati. Kuponi za pavšalno zavarovanje se zaradi razlikovanja zaporedno številčijo.

8. Pogodbenice so pristojne za tiskanje obrazcev potrdila o zavarovanju. Vsako potrdilo mora imeti zaradi razlikovanja svojo številko.

9. Obrazci potrdila o zavarovanju in kuponov za pavšalno zavarovanje se izpolnijo s pisalnim strojem ali po drugem mehanografskem ali podobnem postopku.

Nakladnice, obvestila o prehodu in potrdila o prejemu se lahko izpolnijo s pisalnim strojem ali po drugem mehanografskem ali podobnem postopku, ali čitljivo ročno; v tem primeru se izpolnijo s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

Obrazcev ni dovoljeno spreminjati z brisanjem ali prekrivanjem. Popravlja se tako, da se prečrta napačne podatke in po potrebi doda zahtevane podatke. Vsako takšno popravljanje potrdi oseba, ki je obrazec popravljala, overijo pa ga tudi pristojni organi.

POGLAVJE II

UPORABA OBRAZCEV

Deklaraciji T1 in T2

Opis in uporaba

Mešane pošiljke

Člen 3

1. Izvodi, ki sestavljajo obrazce, na katerih se izdelata deklaraciji T1 ali T2, so opisani v opombi v Prilogi VII k Dodatku III in se izpolnjujejo v skladu z navedenim pojasnilom.

Če je treba podatke, ki se navajajo na obrazcih, zapisati z oznako, so zadevne oznake skladne s podrobnostmi iz Priloge IX k Dodatku III.

2. Če se blago giblje v okviru postopka T1, glavni zavezanec vpiše simbol "T1" na desno stran polja 1 na obrazec, ki ustreza vzorcu in Prilog I in II k Dodatku III. Če se uporabljajo dopolnilni obrazci, glavni zavezanec vpiše simbol "T1 bis" na desno stran polja 1 na obrazec ali več obrazcev, ki ustrezajo vzorcu v Prilogah III in IV k Dodatku III.

Če pri uporabi računalniškega sistema za izdelavo deklaracij, ki takšne deklaracije izdaja, uporabljeni dopolnilni obrazci ustrezajo vzorcu iz Prilog I ali II k Dodatku III, se simbol "T1 bis" vpiše na desno stran polja 1 na navedene obrazce.

Če se blago prevaža v okviru postopka T2, glavni zavezanec vpiše simbol "T2" na desno stran polja 1 na obrazec, ki ustreza vzorcu in Prilog I in II k Dodatku III. Če se uporabljajo dopolnilni obrazci, glavni zavezanec vpiše simbol "T2 bis" na desno stran polja 1 na obrazec ali več obrazcev, ki ustrezajo vzorcu v Prilogah III in IV k Dodatku III.

Če pri uporabi računalniškega sistema za izdelavo deklaracij, ki takšne deklaracije izdaja, uporabljeni dopolnilni obrazci ustrezajo vzorcu iz Prilog I ali II k Dodatku III, se simbol "T2 bis" vpiše na desno stran polja 1 na navedene obrazce.

3. Če pošiljke vsebujejo hkrati blago, ki se prevaža v okviru postopka T1 in blago, ki se prevaža v okviru postopka T2, se lahko dopolnilne listine, ki ustrezajo vzorcu iz Prilog III in IV ali, če je to primerno, Prilog I in II k Dodatku III in so označene s simboli "T1 bis" oziroma "T2 bis", priložijo k enemu obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Prilog I in II k Dodatku III. V tem primeru se na desno stran polja 1 na navedenem obrazcu vpiše simbol "T"; prazen prostor, ki sledi simbolu "T" je treba prečrtati; poleg tega seprečrtajo tudi polja 32 "Zaporedna številka postavke", 33 "Tarifna oznaka", 35 "Bruto masa v kg", 38 "Neto masa v kg" in 44 "Dodatni podatki, predložene listine, potrdila in dovoljenja". Sklicevanje na zaporedne številke dopolnilnih listin, označenih s kratico "T1 bis", in dopolnilnih listin, označenih s kratico "T2 bis", se vpiše v polje 31 "Tovorki in poimenovanje blaga" obrazca, ki ustreza vzorcu iz Prilog I in II k Dodatku III.

4. Kadar na desni strani polja 1 uporabljenega obrazca manjka eden od simbolov iz odstavka 2 ali kadar pri pošiljkah, ki vsebujejo hkrati blago, ki se prevaža v okviru postopka T1 in blago, ki se prevaža v okviru postopka T2, niso izpolnjene določbe iz odstavka 3 in iz člena 5 odstavek 7, se za blago, ki se prevaža na podlagi takih listin šteje, da se prevaža v okviru postopka T1.

Predložitev odpremne ali izvozne deklaracije s tranzitno deklaracijo

Člen 4

Brez vpliva na uporabljene ukrepe za poenostavljanje, se carinska listina za odpremo ali ponovno odpremo blaga ali carinska listina za izvoz ali ponovni izvoz blaga ali listina z enakovrednim učinkom predloži uradu odhoda skupaj s tranzitno deklaracijo, na katero se nanaša.

Za namene prejšnjega pododstavka in brez poseganja v člen 7(3) konvencije se lahko deklaracija o odpremi ali ponovni odpremi ali izvozu ali ponovnem izvozu ter tranzitna deklaracija združita na enem obrazcu.

Nakladnice

Uporaba nakladnic

Mešane pošiljke

Člen 5

1. Če glavni zavezanec uporabi nakladnice za pošiljko, ki je sestavljena iz dveh ali več vrst blaga, se na obrazcu, uporabljenem za tranzit, prečrtajo polja 15 "Država odpreme/izvoza", 32 "Zaporedna številka postavke", 33 "Tarifna oznaka", 35 "Bruto masa v kg", 38 "Neto masa v kg" in po potrebi 44 "Dodatni podatki, predložene listine, potrdila in dovoljenja", polje 31 tega obrazca "Tovorki in poimenovanje blaga" pa se ne uporablja za navedbo znakov in številk, števila in vrste tovorkov ter poimenovanje blaga. V tem primeru se ne smejo uporabljati dopolnilni obrazci.

2. Nakladnica iz člena 1(2) je vsaka komercialna listina, ki izpolnjuje pogoje iz člena 2(1), (5)(a), (6), prvi in drugi pododstavek, (9), drugi in tretji pododstavek in iz členov 6 in 7.

3. Nakladnica se predloži v enakem številu izvodov kakor obrazec, ki se uporablja za tranzit, na katerega se nanaša, in vsebuje podpis osebe, ki je podpisala navedeni obrazec.

4. Pri vpisu deklaracije v evidenco mora imeti nakladnica isto evidenčno številko kakor obrazec, ki se uporablja za tranzit, na katerega se nanaša. Navedena številka se vpiše z žigom, na katerem je tudi ime urada odhoda, ali pa z roko. V slednjem primeru jo mora spremljati žig urada.

Podpis uradnika urada odhoda ni obvezen.

5. Če sta k enemu obrazcu za tranzit priloženi dve ali več nakladnic, jih mora glavni zavezanec označiti z zaporednimi številkami; število spremnih nakladnic se navede v polju "Nakladnice" na navedenem obrazcu.

6. Deklaracija na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Prilog I in II k Dodatku III, označena s simbolom "T1" ali "T2" na desni strani polja 1, in ki jo spremlja ena ali več nakladnic, ki izpolnjujejo pogoje iz členov 6 do 9, se obravnava kot enakovredna deklaraciji T1 oziroma T2 za namene člena 12 ali člena 39 Dodatka I.

7. Če pošiljka vsebuje hkrati blago, ki se giblje v okviru postopka T1 in blago, ki se giblje v okviru postopka T2, morajo biti izpolnjene ločene nakladnice in se lahko priložijo enemu obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Prilog I ali II k Dodatku III.

Pri tem se kratica "T" vpiše na desno stran polja 1 navedenega obrazca. Prazen prostor za simbol "T" se prečrta; poleg tega se prečrtajo tudi polja 15 "Država odpreme/izvoza", 32 "Zaporedna številka postavke", 33 "Tarifna oznaka", 35 "Bruto masa v kg", 38 "Neto masa v kg" in, po potrebi, 44 "Dodatni podatki, predložene listine, potrdila in dovoljenja". Sklicevanje na zaporedne številke nakladnic za obe vrsti blaga se vpiše v polje 31 "Tovorki in poimenovanje blaga" uporabljenega obrazca.

Obrazci nakladnic

Člen 6

Nakladnica vsebuje:

(a) naslov "Nakladnica";

(b) polje velikosti 70 × 55 mm, razdeljeno v zgornji del velikosti 70 × 15 mm za vnos simbola "T", ki mu sledi eden od zaznamkov iz odstavka 2 člena 3, ter spodnji del velikosti 70 × 40 mm za sklicevanja iz odstavka 4 člena 5;

(c) stolpce po naslednjem vrstnem redu in z naslednjimi naslovi:

- Zaporedna številka postavke,

- Znaki, številke, število in vrsta tovorkov; poimenovanje blaga,

- Država odpreme/izvoza,

- Bruto masa v kg,

- Prostor za carino.

Širina stolpcev se lahko po potrebi prilagodi, le širina stolpca z naslovom "Prostor za carino" ne sme biti manjša od 30 mm. Lahko se uporabijo tudi prostori, ki nimajo posebnega namena iz pododstavkov (a) do (c) zgoraj.

Izpolnjevanje

Člen 7

1. Kot nakladnica se lahko uporablja samo sprednja stran obrazca.

2. Pred vsako postavko na nakladnici mora biti zaporedna številka.

3. (Ta člen ne vsebuje odstavka 3.)

4. Za zadnjim vpisom je treba potegniti vodoravno črto, preostala prazna polja pa prečrtati, tako da ni možno naknadno vpisovanje.

Poenostavljeni postopki

Člen 8

1. Carinski organi vsake države lahko dovolijo podjetjem, registriranim v njihovi državi, katerih evidenca temelji na elektronskem ali avtomatskem sistemu obdelave podatkov, da uporabljajo nakladnice, kakor je navedeno v členu 1(2), ki so kljub temu, da ne izpolnjujejo vseh pogojev iz člena 2(1), (5)(a) in (9), zadnja dva pododstavka, iz člena 6, izdelane in izpolnjene na takšen način, da jih lahko brez težav uporabijo zadevni carinski in statistični organi.

2. Za vsako postavko na takšni nakladnici morajo biti navedeni število, vrsta in znak ter številke tovorkov, poimenovanje blaga, bruto masa v kg in država odpreme/izvoza.

Dostava po železnici

Člen 9

1. Če se uporabljajo členi 29 do 61, se člen 5(2) in členi 6, 7 in 8 uporabljajo za vse nakladnice, ki so priložene mednarodnemu tovornemu listu ali predajnemu listu TR. V prvem primeru je število takih seznamov navedeno v polju 32 mednarodnega tovornega lista; v drugem primeru je število takih seznamov navedeno v polju za podrobne podatke o spremnih listinah predajnega lista TR.

Nakladnica mora poleg tega vsebovati številko vagona, na katerega se nanaša mednarodni tovorni list, ali, če je to primerno, številko zabojnika, ki vsebuje blago.

2. Za operacije, ki se začenjajo na ozemlju pogodbenic, ki hkrati obsegajo blago, ki se giblje v okviru postopka T1 in blago, ki se giblje v okviru postopka T2, se uporabljajo ločene nakladnice; v primeru blaga, ki se prevaža v velikih zabojnikih na podlagi predajnega lista TR, se takšne ločene nakladnice izpolnijo za vsak velik zabojnik, ki vsebuje obe kategoriji blaga.

Za prevozne operacije, ki se začenjajo v Skupnosti, se zaporedna številka nakladnic, ki se nanašajo na blago, ki se prevaža v okviru postopka T1, vpiše kakor je primerno:

(a) v polje 25 mednarodnega tovornega lista;

(b) v polje, namenjeno poimenovanju blaga na predajnem listu TR.

Za prevozne operacije, ki se začenjajo v državi EFTE, se sklic na zaporedne številke nakladnic, ki se nanašajo na blago, ki se prevaža v okviru postopka T2, vpiše kakor je primerno:

(a) v polje 25 mednarodnega tovornega lista;

(b) v polje, namenjeno poimenovanju blaga na predajnem listu TR.

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 in za namene postopkov, predvidenih v členih 29 do 61, so nakladnice, ki so priložene mednarodnemu tovornemu listu ali predajnemu listu TR, njun sestavni del in imajo enak pravni učinek.

Izvirnik takih nakladnic postaja odpreme opremi z žigom.

Potrdilo o prejemu

Uporaba potrdila o prejemu

Člen 10

1. Oseba, ki je namembnemu uradu predložila listino T1 ali T2 skupaj s pošiljko, na katero se listina nanaša, lahko zahteva potrdilo.

2. Potrdilo o prejemu najprej izpolni udeleženec, ki lahko navede tudi druge podatke, ki se nanašajo na pošiljko, vendar ne v delu, ki je namenjen za carino, potrdilo carine pa velja le za podatke v navedenem prostoru.

Vračilo listin

Centralni uradi

Člen 11

Vsaka država članica ima pravico imenovati enega ali več centralnih uradov, katerim pristojni carinski uradi v namembnih državah vračajo listine. Ko države imenujejo urade za ta namen, o tem obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti in navedejo vrsto listin, ki jim jih je treba vračati. Komisija pa uradno obvesti druge države.

NASLOV II

DOLOČBE O ZAVAROVANJIH

SKUPNO ZAVAROVANJE

Potrdilo o zavarovanju

Pooblaščene osebe

Člen 12

1. Glavni zavezanec ob izdaji potrdila o zavarovanju ali kadarkoli kasneje v času veljavnosti potrdila na hrbtni strani na lastno odgovornost imenuje osebo ali osebe, ki so pooblaščene, da v njegovem imenu podpisujejo deklaracije T1 ali T2. Podatki vsebujejo priimek in ime posamezne pooblaščene osebe ter njen podpis. Vsako imenovanje pooblaščene osebe mora glavni zavezanec potrditi s svojim podpisom. Glavni zavezanec lahko po lastni presoji prečrta polja potrdila o zavarovanju, ki jih ne bo uporabljal.

2. Glavni zavezanec lahko kadarkoli črta ime pooblaščene osebe s hrbtne strani potrdila.

Pooblaščeni zastopniki

Člen 13

Oseba, vpisana na hrbtni strani potrdila o zavarovanju, predloženega uradu odhoda, se šteje za pooblaščenega zastopnika glavnega zavezanca.

Veljavnost; podaljšanje

Člen 14

Potrdilo o opustitvi zavarovanja ni veljavno več kakor dve leti. Veljavnost potrdila pa lahko urad zavarovanja enkrat podaljša, vendar največ za dve leti.

Razveljavitev

Člen 15

V primeru preklica zavarovanja je glavni zavezanec dolžan vsa pridobljena in še veljavna potrdila o zavarovanju takoj vrniti uradu zavarovanja.

Pavšalno zavarovanje

Zavarovalni dokument

Člen 16

1. Če fizična ali pravna oseba želi biti porok pod pogoji iz členov 27 in 28 in kakor je določeno v členu 32(1) Dodatka I, se zavarovanje dodeli v obliki, ko je določeno v Vzorcu III, ki je priloga k Dodatku I.

2. Če tako zahteva nacionalna zakonodaja, upravna praksa ali dovoljena raba, lahko vsaka država zahteva uporabo različne oblike zavarovanja, če ima enak pravni učinek kakor zavarovanje iz odstavka 1.

Kupon za zavarovanje

Člen 17

1. Sprejem zavarovanja iz člena 16 pri carinskem uradu, kjer se daje (v nadaljnjem besedilu "urad zavarovanja") omogoča garantu izdajo, pod pogoji zavarovanja, kupon ali kupone za pavšalno zavarovanje osebam, ki bodo glavni zavezanci v operaciji T1 ali T2 iz urada odhoda, ki ga sami izberejo.

Garant lahko izdaja kupone za pavšalno zavarovanje:

- ki ne veljajo v operaciji T1 ali T2 za blago, ki je našteto v Prilogi VII k temu dodatku, in

- ki se lahko uporabijo v sklopih do sedem kuponov na prevozno sredstvo iz člena 16(2) Dodatka I za blago, ki ni navedeno v prejšnji alinei.

Zato garant na takih kuponih za pavšalno zavarovanje z velikimi tiskanimi črkami diagonalno vpiše eno od naslednjih navedb s sklicevanjem na ta pododstavek:

- VALIDEZ LIMITADA

- BEGRÆNSET GYLDIGHED

- BESCHRÄNKTE GELTUNG

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

- LIMITED VALIDITY

- VALIDITÉ LIMITÉE

- VALIDITA LIMITATA

- BEPERKTE GELDIGHEID

- VALIDADE LIMITADA

- VOIMASSA RAJOITETUSTI

- TAKMARKAD GILDISSVID

- BEGRENSET GYLDIGHET

- BEGRÄNSAD GILTIGHET

Država, kateri pripada ustrezni urad zavarovanja, o preklicu zavarovanja takoj obvesti druge države.

2. Garant za vsak kupon za pavšalno zavarovanje jamči do zneska 7000 ECU.

3. Brez vpliva na določbe iz drugega in tretjega pododstavka odstavka 1 in iz člena 18, lahko glavni zavezanec izvaja eno operacijo T1 ali T2 na podlagi vsakega kupona za pavšalno zavarovanje. Kupon je treba dostaviti uradu odhoda, ki ga zadrži.

Zvišanje zavarovanja; pretvorba ECU

Člen 18

1. Razen v primerih iz odstavkov 2 in 3 urad odhoda za posamezno deklaracijo T1 ali T2 ne sme zahtevati višjega zavarovanja od pavšalnega zneska 7000 ECU ne glede na višino carin in drugih dajatev za blago, ki se prevaža s posamezno deklaracijo.

2. Če je zaradi posebnih okoliščin tveganje pri prevozni operaciji večje in če urad odhoda zato meni, da zavarovanje v znesku 7000 ECU ne zadostuje, lahko izjemoma zahteva večji znesek zavarovanja v večkratniku zneska 7000 ECU.

3. Pri prevozu blaga, navedenega v Prilogi VII k temu dodatku, se pavšalno zavarovanje zviša, kadar je količina blaga, ki se prevaža, večja od količine, ki ustreza pavšalnemu znesku 7000 ECU.

Pavšalni znesek se v tem primeru poveča na večkratnik vsote 7000 ECU, kolikor je potrebno za zavarovanje količine blaga, ki bo poslano.

4. V primerih iz odstavkov 2 in 3 glavni zavezanec uradu odhoda dostavi tolikšno število kuponov za pavšalno zavarovanje, da ustrezajo zahtevani večkratni vsoti 7000 ECU.

5. Protivrednost zneskov, izraženih v ECU, v nacionalni valuti, ki so navedeni v tem dodatku, se izračuna z uporabo menjalnega razmerja, ki velja prvi delovni dan v mesecu oktobru in se uporablja od 1. januarja naslednjega leta.

Če razmerje ni na voljo za določeno nacionalno valuto, se za navedeno valuto uporabi stopnja, ki velja zadnji dan, ko je bila stopnja objavljena.

Menjalna vrednost ECU, ki se uporablja pri uporabi prvega pododstavka je tista, ki se je uporabljala na datum, ko je bila vpisana deklaracija T1 ali T2, za katero so bili izdani kuponi za pavšalno zavarovanje.

Pošiljke, ki vsebujejo občutljivo in neobčutljivo blago

Člen 19

1. Kadar je v deklaraciji T1 ali T2 zajeto poleg blaga iz seznama iz člena 18 odstavka 3 še drugo blago, se določbe, ki se nanašajo na pavšalno zavarovanje, uporabljajo tako, kakor da bi bila vsaka vrsta blaga zajeta v samostojni deklaraciji.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se blaga ene ali druge kategorije ne upošteva, če je njegova količina ali vrednost relativno nepomembna.

NASLOV III

Členi 20 do 27

(Ta dodatek ne vsebuje členov 20 do 27.)

NASLOV IV

POENOSTAVLJENI POSTOPKI

Pravila, na katera ve vpliva ta naslov

Člen 28

Ta naslov ne vpliva na obveznosti v zvezi s formalnostmi za odpremo, izvoz ali dajanje blaga v katerikoli postopek v namembni državi.

POGLAVJE I

TRANZITNI POSTOPEK ZA PREVOZ BLAGA PO ŽELEZNICI

Splošne določbe za prevoz po železnici

Splošno

Člen 29

Formalnosti v okviru postopka T1 ali T2 se poenostavijo v skladu s členi 30 do 43 in 59 do 61 za prevoz blaga, ki ga opravljajo službe železnice na podlagi mednarodnega tovornega lista (CIM) ali mednarodnega tovornega lista za ekspresne pošiljke (TIEx).

Pravna vrednost uporabljenih listin

Člen 30

Mednarodni tovorni list ali mednarodni tovorni list za ekspresne pošiljke se obravnava kot enakovreden deklaraciji T1 oziroma T2.

Pregled evidenc

Člen 31

Železniški prevoznik vsake države daje evidence, ki se vodijo pri njihovih obračunskih službah, na razpolago carinskim organom svoje države v kontrolne namene.

Glavni zavezanec

Člen 32

1. Železniški prevoznik, ki sprejme blago v prevoz, ki ga spremlja mednarodni tovorni list ali mednarodni tovorni list za ekspresne pošiljke, je glavni zavezanec kar zadeva zadevni postopek T1 ali T2.

2. Železniški prevoznik države, preko ozemlja katere blago vstopa na ozemlje pogodbenice, je glavni zavezanec kar zadeva postopek T1 ali T2 za blago, ki ga je sprejel v prevoz železnice tretje države.

Nalepka

Člen 33

Železniški prevozniki poskrbijo za označitev pošiljk v okviru postopka T1 ali T2 z nalepko s piktogramom, ki ustreza vzorcu iz Priloge VIII k temu dodatku.

Nalepke se nalepijo na mednarodni tovorni list ali na mednarodni tovorni list za hitre pošiljke ter na ustrezni vagon pri vagonskihpošiljkah, v ostalihprimerih pa na tovorek oziroma tovorke.

Sprememba prevozne pogodbe

Člen 34

Kadar se prevozna pogodba spremeni, tako da se:

- prevozna operacija, ki naj bi se končala zunaj ozemlja pogodbenice, konča na ozemlju navedene pogodbenice,

- prevozna operacija, ki naj bi se končala na ozemlju pogodbenice, konča zunaj ozemlja navedene pogodbenice,

železniški prevozniki ne izpolnijo spremenjene pogodbe brez predhodnega soglasja urada odhoda.

Če se prevozna pogodba spremeni, tako da se prevoz zaključi v državi odhoda, se spremenjena pogodba izpolni ob upoštevanju pogojev, ki jih določijo carinski organi navedene države.

V vseh drugih primerih lahko železniški prevozniki izpolnijo spremenjeno pogodbo; urad odhoda nemudoma obvestijo o spremembah.

Gibanje blaga med pogodbenicami

Carinski status blaga; uporaba mednarodnega tovornega lista

Člen 35

1. Mednarodni tovorni list se predloži pri uradu odhoda za prevoz, ki se začne in se bo končal na ozemlju pogodbenic.

2. Za blago, katerega prevoz se začne v Skupnosti, se šteje, da se giblje v okviru postopka T2. Če pa se bo blago gibalo v okviru postopka T1, urad odhoda navede na listih 1, 2 in 3 mednarodnega tovornega lista, da se blago, na katerega se listina nanaša, prevaža v okviru postopka T1; simbol "T1" se ustrezno jasno navede v polju 25. V primeru, ko se blago giblje v okviru postopka T2, simbola "T2" ni treba vpisati na listino.

3. Za blago, katerega prevoz se začne v državi EFTE, se šteje, da se giblje v okviru postopka T1. Če pa se bo blago gibalo v okviru postopka T2 v skladu z določbami iz člena 2(3)(b) konvencije, urad odhoda na listu 3 mednarodnega tovornega lista navede, da se blago, na katerega se listina nanaša, prevaža v okviru postopka T2; simbol "T2" se ustrezno jasno navede v polju 25 skupaj z žigom carinskega urada odhoda in podpisom pristojnega uradnika. Če se blago giblje v okviru postopka T1, simbola "T1" ni treba vpisati na listino.

4. Vsi izvodi mednarodnega tovornega lista se vrnejo zadevni stranki.

5. Vsaka država članica Skupnosti lahko določi, da se blago, ki se giblje v okviru postopka T2, pod pogoji in z izjemami, ki jih določi sama ali Skupnost, lahko da v postopek T2, ne da bi bilo treba pri uradu odhoda predložiti mednarodni tovorni list za blago.

Vsaka država EFTE lahko določi, da se blago, ki se giblje v okviru postopka T1, lahko prevaža v okviru postopka T1, ne da bi bilo treba pri uradu odhoda predložiti mednarodni tovorni list.

6. Carinski urad namembne postaje nastopa v vlogi namembnega urada. Če pa blago na vmesni postaji vstopa v domačo porabo ali je dano v drug carinski postopek, carinski urad, ki je pristojen za to postajo, nastopa v vlogi namembnega urada.

Ukrepi za zagotovitev istovetnosti

Člen 36

Praviloma in glede na ukrepe železniških prevoznikov za zagotavljanje istovetnosti urad odhoda na prevozna sredstva in tovorke praviloma ne namešča carinskih plomb.

Uporaba listov mednarodnega tovornega lista

Člen 37

1. Železniški prevozniki države, ki je odgovorna za namembni urad, slednjemu pošljejo liste 2 in 3 mednarodnega tovornega lista.

2. Namembni urad vrne lisT2 železniškemu prevozniku, takoj ko ga žigosa, list 3 pa obdrži.

Prevoz blaga v tretje države ali iz njih

Prevoz v tretje države

Člen 38

1. Člena 35 in 36 se uporabljata za prevoz, ki se začenja na ozemlju pogodbenic in konča izven ozemlja pogodbenic.

2. Carinski urad mejne postaje, preko katere blago v tranzitu zapusti ozemlje pogodbenic, nastopa v vlogi namembnega urada.

3. Pri namembnem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Prevoz iz tretjih držav

Člen 39

1. Carinski urad mejne postaje, preko katere blago vstopa na ozemlje pogodbenic, nastopa v vlogi urada odhoda za prevozno operacijo, ki se začenja izven ozemlja pogodbenic in konča na ozemlju pogodbenic.

Pri uradu odhoda ni treba opraviti nobenih formalnosti.

2. Carinski urad namembne postaje nastopa v vlogi namembnega urada. Če pa blago na vmesni postaji vstopa v domačo porabo ali je dano v drug carinski postopek, carinski urad, ki je pristojen za navedeno postajo, nastopa v vlogi namembnega urada.

Formalnosti, predpisane v členu 37, se opravijo pri namembnem uradu.

Prevoz in tranzit preko ozemlja pogodbenic

Člen 40

1. Carinska urada, ki nastopata v vlogi urada odhoda oziroma namembnega urada za prevozno operacijo, ki se začne zunaj carinskega območja Skupnosti, kjer naj bi se tudi končal, sta navedena v členu 39(1) oziroma 38(2).

2. Pri uradu odhoda ali namembnem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Carinski status blaga iz tretjih držav ali v tranzitu

Člen 41

Za blago, ki se prevaža na podlagi določb iz člena 39(1), ali 40(1), se šteje, da se giblje v okviru postopka T1, razen če je bila zanj predložena listina T2 L, ki potrjuje skupnostni status zadevnega blaga.

Določbe v zvezi s hitrimi pošiljkami

Določbe, ki se uporabljajo

Člen 42

Ob upoštevanju določb iz člena 43 se tudi določbe iz členov 35 do 41 uporabljajo za prevoz na podlagi mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke.

Carinski status blaga; uporaba listov dokumenta TIEx

Člen 43

Za prevozne operacije, ki se opravljajo na podlagi mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke:

(a) simbole, ki jih zahteva:

- člen 35(2), se vpišejo na liste 2, 3 in 4 mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke,

- člen 35(3), se vpišejo na list 4 mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke,

(b) lista 2 in 4 mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke, se, kakor je predpisano v členu 37, pošljeta namembnemu uradu, ki takoj vrne žigosan lisT2 službi železnice in zadrži list 4.

Določbe, ki se nanašajo na blago, ki se prevaža v velikih zabojnikih

Splošno

Člen 44

Formalnosti v okviru postopka T1 ali T2 se poenostavijo v skladu s členi 45 do 60 in členom 61(3) in (4) za prevoz blaga, ki ga železniški prevozniki opravljajo z velikimi zabojniki, s pomočjo prevoznih podjetij, ki so posredniki, in z uporabo predajnih listov, ki so izdelani posebej za uporabo kot tranzitna listina in za namene tega dodatka imenovani "predajni list TR". Takšne operacije lahko vključujejo načine odpreme pošiljk prevoznih podjetij, ki se do železniške postaje odhoda v državiodpreme in od namembne železniške postaje v namembni državi ne opravljajo po železnici, ter prevoz po morju pri prevozih med tema dvema postajama.

Opredelitve

Člen 45

V členih 44 do 60 in v členu 61(3) in (4):

1. "prevozno podjetje" pomeni podjetje, ki so ga ustanovili železniški prevozniki v obliki gospodarske družbe, katere člani so, z namenom prevažanja blaga z velikimi zabojniki na podlagi predajnih listov;

2. "velik zabojnik" pomeni napravo za prevoz blaga, ki je:

- trajne narave,

- posebej izdelan, tako da omogoča lažji prevoz blaga na enega ali več načinov prevoza, brez preloma tovora,

- izdelan tako, da omogoča preprosto pritrjevanje in/ali rokovanje,

- oblikovan tako, da se lahko ustrezno namestijo plombe, kadar to zahteva uporaba člena 53,

- takšne velikosti, da znaša površina dna med štirimi zunanjimi koti najmanj 7 m2.

3. "predajni list TR" pomeni listino, ki zajema prevozno pogodbo, s katero prevozno podjetje v mednarodnem prometu poskrbi za prevoz enega ali več velikih zabojnikov od pošiljatelja do prejemnika. Predajni list TR ima v desnem zgornjem kotu zaporedno številko, po kateri ga je mogoče prepoznati. Ta številka je sestavljena iz šestih znakov, trije stojijo pred simbolom "TR", trije pa za njo.

Predajni list TR je sestavljen iz naslednjih listov po številčnem zaporedju:

1: | – | list za upravo prevoznega podjetja, |

2: | – | list za nacionalnega zastopnika prevoznega podjetja na namembni postaji, |

3 A: | – | list za carino, |

3 B: | – | list za prejemnika, |

4: | – | list za upravo prevoznega podjetja, |

5: | – | list za nacionalnega zastopnika prevoznega podjetja na postaji odhoda, |

6: | – | list za pošiljatelja. |

Vsak list predajnega lista TR, razen lista 3 A, ima vzdolž desnega roba zelen pas širok približno 4 cm.

4. "seznam velikih zabojnikov", v nadaljevanju "seznam", pomeni listino, priloženo predajnemu listu TR, ki je njegov sestavni del, na osnovi katerega se prevaža več velikih zabojnikov od ene postaje odhoda do ene namembne postaje, na teh postajah pa se opravijo carinske formalnosti.

Število seznamov je navedeno v polju, ki se uporablja za opis listin, ki spremljajo predajni list TR. V zgornji desni kot vsakega seznama se vpiše tudi zaporedna številka ustreznega predajnega lista TR.

Pravna vrednost uporabljene listine

Člen 46

Predajni list TR, ki ga uporablja prevozno podjetje, se obravnava kot enakovreden deklaraciji T1 oziroma T2.

Pregled evidenc; podatki, ki jih je treba navesti

Člen 47

1. Prevozno podjetje v vsaki državi daje na razpolago carinskim organom v kontrolne namene preko nacionalnega zastopnika ali zastopnikov evidence, ki jih vodi njihova obračunska služba ali službe ali pa službe nacionalnega zastopnika ali zastopnikov.

2. Prevozno podjetje ali njegov nacionalni zastopnik ali zastopniki carinskim organom na njihovo zahtevo pošljejo vse listine, računovodske evidence ali informacije, povezane z zaključenimi prevoznimi operacijami ali prevoznimi operacijami v teku, za katere ti organi menijo, da bi jih morali poznati.

3. Prevozno podjetje ali njegov nacionalni zastopnik ali zastopniki obvestijo:

(a) namembni carinski urad o vsakem prejetem predajnem listu TR, ki na listu 1 nima carinskega žiga;

(b) carinski urad odhoda o vsakem predajnem listu TR, pri katerem ni bil vrnjen lisT1 in pri katerem ne morejo ugotoviti, ali je bila pošiljka pravilno predložena namembnemu carinskemu uradu ali pa je bila izvožena pogodbenic v tretjo državo v skladu s členom 55.

Glavni zavezanec

Člen 48

1. Pri prevozih blaga iz člena 44, ki jih prevzame prevozno podjetje države, je glavni zavezanec železniški prevoznik te države.

2. Pri prevozih blaga iz člena 44, ki jih prevzame prevozno podjetje tretje države, je glavni zavezanec železniški prevoznik države, preko katere blago vstopi na ozemlje pogodbenic.

Carinske formalnosti med prevozom, ki ne poteka po železnici

Člen 49

Če je treba opraviti carinske formalnosti med prevozom do postaje odhoda ali od namembne postaje, pa prevoz ne poteka po železnici, se posamezni predajni list TR lahko nanaša le na en veliki zabojnik.

Nalepka

Člen 50

Prevozno podjetje poskrbi za označitev pošiljk, ki se prevažajo v okviru tranzitnega postopka, z nalepko s piktogramom, ki ustreza vzorcu iz Priloge VIII k temu dodatku. Nalepka se pritrdi na predajni list TR in na zadevni veliki zabojnik ali na velike zabojnike.

Sprememba prevozne pogodbe

Člen 51

Kadar se prevozna pogodba spremeni, tako da se:

- prevozna operacija, ki naj bi se končala zunaj ozemlja pogodbenice, konča na ozemlju navedene pogodbenice,

- prevozna operacija, ki naj bi se končala na ozemlju pogodbenice, konča zunaj ozemlja navedene pogodbenice,

prevozno podjetje ne izpolni spremenjene pogodbe brez predhodnega soglasja urada odhoda.

Če se prevozna pogodba spremeni, tako da se prevoz zaključi v državi odhoda, se spremenjena pogodba izpolni ob upoštevanju pogojev, ki jih določijo carinski organi navedene države.

V vseh drugih primerih lahko prevozno podjetje izpolni spremenjeno pogodbo; urad odhoda nemudoma obvesti o spremembah.

Gibanje blaga med pogodbenicami

Carinski status blaga; seznami; opustitev zahteve po predložitvi predajnega lista v uradu odhoda

Člen 52

1. Če se prevozna operacija začne in se bo končal na ozemlju pogodbenice, se predajni list TR predloži pri uradu odhoda.

2. Za blago, katerega prevoz se začne v Skupnosti, se šteje, da se giblje v okviru postopka T2. Če pa se bo blago gibalo v okviru postopka T1, urad odhoda navede na listih 2, 3 A in 3 B predajnega lista TR, da se blago, na katerega se listina nanaša, prevaža v okviru postopka T1; simbol "T1" se ustrezno jasno navede v polju, predvidenem za carino na listih 2, 3 A in 3 B predajnega lista TR. Če se blago prevaža v okviru postopka T2, simbola "T2" ni treba vpisati na listino.

3. Za blago, katerega prevoz se začne v državi EFTE, se šteje, da se giblje v okviru postopka T1. Če pa se bo blago gibalo v okviru postopka T2 v skladu z določbami iz člena 2(3)(b) konvencije, urad odhoda na listu 3 A predajnega lista TR navede, da se blago, na katerega se listina nanaša, prevaža v okviru postopka T2; simbol "T2" se ustrezno jasno navede v polju 3 A predajnega lista TR skupaj z žigom urada odhoda in podpisom pristojnega uradnika. Če se blago prevaža v okviru postopka T1, simbola "T1" ni treba vpisati na listino.

4. Če v primeru prevoza, ki se začenja v Skupnosti, eden ali več velikih zabojnikov, ki se prevažajo na podlagi predajnega lista TR, vsebuje blago, ki se giblje v okviru postopka T1 in drug veliki zabojnik ali zabojniki vsebujejo le blago, ki se giblje v okviru postopka T2, sklicevanje na veliki zabojnik ali zabojnike, ki vsebuje blago, ki se giblje v okviru postopka T1, navede urad odhoda v polju, predvidenem za carino na listih 2, 3 A in 3B predajnega lista TR, nasproti simbola "T1".

5. Če v primeru prevoza, ki se začenja v državi EFTE, eden ali več velikih zabojnikov, ki se prevažajo na podlagi predajnega lista TR, vsebuje blago, ki se giblje v okviru postopka T1 in drug veliki zabojnik ali zabojniki vsebujejo le blago, ki se giblje v okviru postopka T2 v skladu z določbami iz člena 2(3)(b) konvencije, sklicevanje na veliki zabojnik ali zabojnike, ki vsebuje blago, ki se giblje v okviru postopka T2, navede urad odhoda v polju, predvidenem za carino na listu 3 A predajnega lista TR, nasproti simbola "T2", skupaj z žigom urada odhoda in podpisom pristojnega uradnika.

6. Če se v primeru iz odstavkov 4 in 5 uporabljajo seznami velikih zabojnikov, je treba izpolniti ločene sezname za zabojnike, ki vsebujejo blago, ki se giblje v okviru postopka T1 in za zabojnike, ki vsebujejo le blago, ki se giblje v okviru postopka T2. Takšni seznami morajo biti oštevilčeni z zaporedno številko, po kateri jih je mogoče prepoznati.

Če se prevoz začenja v Skupnosti, mora urad odhoda v polje, predvideno za carino na listih 2, 3 A in 3 B predajnega lista TR, nasproti simbola "T1", vpisati sklicevanje na zaporedno številko ali zaporedne številke seznamov velikih zabojnikov, ki vsebujejo blago, ki se giblje v okviru postopka T1.

Če se prevoz začenja v državi EFTE, mora urad odhoda v polje, predvideno za carino na listu 3 A predajnega lista TR, nasproti simbola "T2", vpisati sklicevanje na serijsko številko ali serijske številke seznamov velikih zabojnikov, ki vsebujejo blago, ki se giblje v okviru postopka T2 v skladu s členom 2(3)(b) konvencije, skupaj z žigom urada odhoda in podpisom pristojnega uradnika.

7. Vsi listi predajnega lista TR se vrnejo zadevni stranki.

8. Vsaka država članica Skupnosti lahko določi, da se blago, ki se giblje v okviru postopka T2, pod pogoji in z izjemami, ki jih določi sama ali Skupnost, lahko da v postopek T2, ne da bi bilo treba pri uradu odhoda predložiti predajni list TR za navedeno blago.

Vsaka država EFTA lahko določi, da se blago, ki se giblje v okviru postopka T1, lahko prevaža v okviru postopka T1, ne da bi bilo treba pri uradu odhoda predložiti predajni list TR.

9. Predajni list TR se predloži carinskemu uradu — v nadaljnjem besedilu imenovanemu namembni urad –, pri katerim se izdela deklaracija za zadevno blago, potem ko vstopi v domačo porabo ali je dano v drug carinski postopek.

Ukrepi za zagotovitev istovetnosti

Člen 53

Istovetnost blaga se zagotavlja v skladu s členom 11 konvencije. V primerih, ko se v skladu z določbami, ki se uporabljajo v pogodbenicah, pri uradu odhoda ne predloži predajni list TR, carinska uprava ob upoštevanju ukrepov za zagotavljanje istovetnosti, ki jih sprejmejo železniški prevozniki, običajno ne namešča plomb na velike zabojnike. Če se carinske plombe namestijo, se to ustrezno navede v polju, predvidenem za carino na listih 3A in 3B predajnega lista TR.

Uporaba listov predajnega lista

Člen 54

1. Prevozno podjetje pošlje namembnemu carinskemu uradu liste 1, 2 in 3 A predajnega lista TR.

2. Namembni urad vrne lista 1 in 2 prevoznemu podjetju, takoj ko ju žigosa, list 3 pa obdrži.

Prevoz blaga v tretje države ali iz njih

Prevoz v tretje države

Člen 55

1. Če se prevoz začenja na ozemlju pogodbenic in konča izven ozemlja pogodbenic, se uporabljata člena 52 in 53.

2. Carinski urad mejne postaje, preko katere blago zapusti ozemlje pogodbenic, nastopa v vlogi namembnega urada.

3. Pri namembnem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Prevoz iz tretjih držav

Člen 56

1. Če se prevoz začenja izven ozemlja pogodbenic in konča na ozemlju pogodbenic, carinski urad mejne postaje, preko katere blago vstopa na ozemlje pogodbenic, nastopa v vlogi urada odhoda. Pri uradu odhoda ni treba opraviti nobenih formalnosti.

2. Carinski urad, pri katerem se predloži blago, nastopa v vlogi namembnega urada.

Formalnosti, predpisane v členu 54, se opravijo pri namembnem uradu.

Prevoz in tranzit preko ozemlja pogodbenic

Člen 57

1. Kadar se prevozna operacija začne zunaj ozemlja pogodbenic, kjer naj bi se tudi končala, nastopata v vlogi urada odhoda in namembnega urada tista carinska urada, ki sta navedena v členu 56(1) oziroma 55(2).

2. Pri uradu odhoda ali namembnem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Carinski status blaga iz tretjih držav ali v tranzitu

Člen 58

Za blago, ki se prevaža na podlagi določb iz člena 56(1) ali 57(1), se šteje, da se giblje v okviru postopka T1, razen če je bila zanj predložena listina T2 L, ki potrjuje skupnostni status zadevnega blaga.

Določbe o statistiki

Člen 59

(Ta dodatek ne vsebuje člena 59.)

Druge določbe

Določbe iz Dodatka I se ne uporabljajo

Člen 60

Določbe iz naslovov II in III v Dodatku I h konvenciji, ki so postale brezpredmetne zaradi uporabe tega poglavja, zlasti člen 12(3) do (6), člena 17 in 23, člen 26(1) in člen 41 se ne uporabljajo.

Obseg običajnega in poenostavljenega postopka

Člen 61

1. Določbe iz členov 29 do 43 ne preprečujejo uporabe postopka, predvidenega v Dodatku I, pri čemer se vseeno uporabljata člena 31 in 33.

2. V tem primeru se sklicevanje na uporabljeno tranzitno listino ali uporabljene listine jasno navede v polje 32 oziroma polje 20, ko se izpolnjuje mednarodni tovorni list ali mednarodni tovorni list za hitre pošiljke. To sklicevanje navaja vrsto, urad izdaje, datum in evidenčno številko vsake uporabljene listine.

LisT2 mednarodnega tovornega lista ali mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke žigosa železniški prevoznik, pristojen za zadnjo železniško postajo v tranzitni operaciji. Prevoznik žigosa listine, ko ugotovi, da prevoz blaga poteka na osnovi omenjene tranzitne listine ali listin.

Če se tranzitna operacija iz odstavka 1 in prvega pododstavka tega odstavka zaključi v državi EFTE, lahko navedena država določi, da se lisT2 mednarodnega tovornega lista ali mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke predloži carinskemu uradu, ki je pristojen za zadnjo postajo v tranzitni operaciji. Carinski urad žigosa list, potem ko se prepriča, da prevoz blaga poteka na osnovi omenjene tranzitne listine ali listin.

3. Postopek iz Dodatka I se ne sme uporabljati, če se uporabljajo členi 44 do 58.

4. Če se tranzitna operacija izvaja na podlagi predajnega lista TR v skladu s členi 44 do 58, se mednarodni tovorni list, ki se uporablja za operacijo, izključi iz obsega uporabe členov 29 do 43, 59 in 60, ter člena 61(1) in (2). Mednarodni tovorni list ima v polju 32 jasno navedeno sklicevanje na predajni list TR. Sklicevanje vključuje besedi "predajni list", ki jima sledi zaporedna številka.

POGLAVJE II

POENOSTAVITEV FORMALNOSTI PRI URADU ODHODA IN NAMEMBNEM URADU

Splošno

Člen 62

Vsaka država lahko poenostavi formalnosti v zvezi s tranzitnimi postopki, ki se opravljajo pri uradu odhoda in pri namembnem uradu na njenem ozemlju, v skladu z naslednjimi določbami.

Formalnosti pri uradu odhoda

Pooblaščeni pošiljatelj

Člen 63

Carinski organi vsake države članice lahko dovolijo katerikoli osebi, ki izpolnjuje pogoje iz člena 64 in ki namerava izvajati tranzitne operacije (v nadaljnjem besedilu "pooblaščeni pošiljatelj"), da uradu odhoda ne predloži zadevnega blaga ali njegove tranzitne deklaracije.

Pogoji za dovoljenje

Člen 64

1. Dovoljenje, predvideno v členu 63, dobijo osebe:

(a) ki pogosto pošiljajo blago;

(b) ki z evidencami omogočajo carinskim organom nadzor nad svojimi operacijami; in

(c) ki predložijo skupno zavarovanje, kadar se zavarovanje zahteva v okviru postopka T1 ali T2.

2. Carinski organi lahko odklonijo dovoljenje osebam, ki ne morejo zagotoviti zaščitnih ukrepov, za katere menijo, da so potrebni.

3. Organi lahko odvzamejo dovoljenje zlasti, če pooblaščeni pošiljatelj ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1 ali ne more več zagotavljati zaščitnih ukrepov iz odstavka 2.

Vsebina dovoljenja

Člen 65

Carinski organi v izdanem dovoljenju navedejo zlasti:

(a) carinski urad ali urade, ki so pooblaščeni uradi odhoda za pošiljke;

(b) rok v katerem in postopek po katerem mora pooblaščeni pošiljatelj obvestiti urad odhoda o predvideni pošiljki, da ta lahko izvede potrebne kontrole pred odhodom blaga;

(c) rok, v katerem je treba blago predložiti namembnemu uradu; in

(d) potrebne ukrepe za zagotovitev istovetnosti. Zato carinski organi lahko predpišejo, da morajo biti prevozna sredstva ali tovorek oziroma tovorki opremljeni s posebnimi carinskimi plombami, ki jih sprejmejo carinski organi in ki jih namesti pooblaščeni pošiljatelj.

Overjanje vnaprej

Člen 66

1. Dovoljenje določa, da mora biti polje na sprednji strani obrazca deklaracije T1 ali T2, ki je predvideno za urad odhoda:

(a) vnaprej opremljeno z žigom urada odhoda in s podpisom uradnika tega urada; ali

(b) opremljeno s strani pooblaščenega pošiljatelja z odtisom posebnega kovinskega žiga, ki ga odobrijo carinski organi in ki ustreza vzorcu iz Priloge IX k temu dodatku. Odtis tega žiga je na obrazce mogoče vtisniti vnaprej, kadar je za tiskanje zadolžen tiskar, ki ima za to ustrezno dovoljenje.

Pooblaščeni pošiljatelj izpolni to polje z navedbo datuma odpreme blaga in deklaracijo opremi s številko v skladu s pravili, ki so v zvezi s tem določena v dovoljenju.

2. Carinski organi lahko predpišejo uporabo obrazcev, opremljenih s posebnim razpoznavnim znakom.

Formalnosti ob odhodu blaga

Člen 67

1. Najkasneje ob odpremi blaga pooblaščeni pošiljatelj na sprednjo stran izvodov št. 1, 4 in 5 pravilno izpolnjene deklaracije T1 ali T2 v polje "Kontrola urada odhoda" vpiše podrobne podatke o roku za predložitev blaga namembnemu uradu, izvedene ukrepe za zagotovitev istovetnosti in enega od naslednjih zaznamkov:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμέυη διαδικασια

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande

2. Po odpremi blaga se izvod št. 1 nemudoma pošlje uradu odhoda. Carinski organi lahko v dovoljenju zahtevajo, da se izvod št. 1 pošlje uradu odhoda, takoj ko se izpolni deklaracija T1 ali T2. Ostali izvodi spremljajo blago v skladu z določbami iz Dodatka I.

3. Kadar carinski organi države odhoda ob odpremi pošiljke opravijo kontrolo, to vpišejo v polje "Kontrola urada odhoda" na sprednji strani izvodov 1, 4 in 5 deklaracije T1 ali T2.

Glavni zavezanec

Člen 68

Pravilno izpolnjena deklaracija T1 ali T2, ki vsebuje zaznamke iz člena 67(1), se obravnava kot enakovredna listini T1 oziroma T2, pooblaščeni pošiljatelj, ki je deklaracijo podpisal, pa je glavni zavezanec.

Opustitev podpisa

Člen 69

1. Carinski organi lahko pooblaščenemu pošiljatelju dovolijo, da ne podpisuje deklaracij T1 ali T2, ki so opremljene s posebnim žigom iz Priloge IX k temu dodatku in izpolnjene po postopku elektronske ali avtomatske obdelave podatkov. Pogoj za tako dovoljenje je pisna izjava, ki jo je pooblaščeni pošiljatelj predhodno dal tem organom in se s tem zavezal, da bo glavni zavezanec v vseh operacijah T1 ali T2, ki se izvajajo na podlagi listin T1 ali T2, opremljenih s posebnim žigom.

2. Listine T1 ali T2, izpolnjene v skladu z odstavkom 1, vsebujejo v polju, predvidenem za podpis glavnega zavezanca, eno od naslednjih besedil:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δευ απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Frátekid fyrir undirskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad trän underskrift

Odgovornost pooblaščenega pošiljatelja

Člen 70

1. Pooblaščeni pošiljatelj:

(a) izpolnjuje določbe tega poglavja in pogoje dovoljenja; in

(b) sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi varno hranjenje posebnega žiga ali obrazcev, opremljenih z odtisom žiga urada odhoda ali odtisom posebnega žiga.

2. V primeru, da nekdo zlorabi obrazce, ki so vnaprej opremljeni z žigom pristojnega carinskega urada ali posebnim žigom, je brez poseganja v kazenske postopke pooblaščeni pošiljatelj odgovoren za plačilo carin in drugih dajatev, ki se plačujejo v posamezni državi za blago, ki se prevaža na podlagi takih obrazcev, razen če dokaže carinskim organom, ki so ga pooblastili, da je sprejel zahtevane ukrepe iz odstavka 1(b).

Formalnosti pri namembnem uradu

Pooblaščeni prejemnik

Člen 71

1. Carinski organi vsake države lahko opustijo predložitev blaga, ki se prevaža v okviru postopka T1 ali T2, v namembnem uradu, če je blago namenjeno osebi, ki izpolnjuje pogoje iz člena 72 (v nadaljnjem besedilu "pooblaščeni prejemnik") in so jo predhodno pooblastili carinski organi države, pristojne za namembni urad.

2. V takšnem primeru glavni zavezanec izpolni svoje obveznosti na podlagi določb iz člena 13(1)(a) Dodatka I takrat, ko izvode listine T1 ali T2, ki spremljajo pošiljko, dostavi skupaj z nedotaknjenim blagom pooblaščenemu prejemniku v predpisanem roku v njegove prostore ali na kraj, ki je naveden v dovoljenju, s tem da so bili upoštevani ukrepi za zagotavljanje istovetnosti.

3. Pooblaščeni prejemnik na zahtevo prevoznika izstavi potrdilo za vsako pošiljko, ki je bila dostavljena v skladu z odstavkom 2, kjer navede, da sta bila listina in blago dostavljena.

Pogoji dovoljenja

Člen 72

1. Dovoljenje iz člena 71 dobijo samo osebe:

(a) ki pogosto prejemajo pošiljke, ki so predmet carinske kontrole; in

(b) ki z evidencami omogočajo carinskim organom nadzor nad svojimi operacijami.

2. Carinski organi lahko odklonijo dovoljenje osebam, ki ne morejo zagotoviti zaščitnih ukrepov, za katere menijo, da so potrebni.

3. Dovoljenje se lahko odvzame zlasti, če pooblaščeni prejemnik ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1 ali ne more več zagotavljati zaščitnih ukrepov iz odstavka 2.

4. Pooblaščeni prejemnik mora izpolnjevati vse pogoje iz tega poglavja in iz dovoljenja.

Vsebina dovoljenja

Člen 73

1. Carinski organi v izdanem dovoljenju navedejo zlasti:

(a) carinski urad ali urade, ki so pooblaščeni namembni uradi odhoda za pošiljke, ki jih prejema pooblaščeni prejemnik; in

(b) rok v katerem in postopek po katerem mora pooblaščeni prejemnik obvestiti namembni urad o prispetju blaga, da ta lahko izvede potrebne kontrole, ko blago prispe.

2. Brez poseganja v člen 76 carinski organi v dovoljenju določijo, ali se zahteva kakšen ukrep namembnega urada preden pooblaščeni prejemnik lahko razpolaga s prispelim blagom.

Obveznosti pooblaščenega prejemnika

Člen 74

1. Pooblaščeni prejemnik v zvezi s pošiljkami, ki prispejo v njegove prostore ali na kraj, ki je določen v dovoljenju:

(a) v skladu s postopkom, ki je določen v dovoljenju, takoj obvesti namembni urad o morebitnih presežkih, primanjkljajih, zamenjavah ali drugih nepravilnostih, kakor so poškodovane plombe; in

(b) nemudoma pošlje namembnemu carinskemu uradu izvod listine T1 ali T2, ki je spremljal pošiljko, na katerem navede datum prispetja in stanje nameščenih plomb.

2. Namembni carinski urad ustrezno overi takšne izvode listin T1 ali T2.

Druge določbe

Kontrole

Člen 75

Carinski organi lahko izvajajo nad pooblaščenimi pošiljatelji in pooblaščenimi prejemniki kontrole, za katere menijo, da so potrebne. Navedeni pošiljatelji in prejemniki v ta namen zagotovijo vse potrebne podatke in opremo.

Izključitev določenega blaga

Člen 76

Carinski organi države odhoda ali namembne države lahko izvzamejo določene kategorije blaga iz ugodnosti, predvidenih v členih 63 in 71.

Poseben primer pošiljk po železnici

Člen 77

1. (Ta člen ne vsebuje odstavka 1.)

2. Kadar je blago, ki se prevaža v skladu s členi 29 do 61, namenjeno pooblaščenemu prejemniku, lahko carinski organi z odstopanjem od člena 71(2) in člena 74(1)(b) določijo, da bo lista 2 in 3 mednarodnega tovornega lista, lista 2 in 4 mednarodnega tovornega lista za hitre pošiljke ali liste 1, 2 in 3A predajnega lista TR namembnemu uradu neposredno predložila železniška družba ali prevozno podjetje.

POGLAVJE III

Členi 78 do 81

(Ta dodatek ne vsebuje členov 78 do 81.)

NASLOV V

DOLOČBE V ZVEZI Z LISTINO, KI POTRJUJE SKUPNOSTNI STATUS BLAGA, KI SE NE PREVAŽA V OKVIRU POSTOPKA T2

(LISTINA T2 L)

POGLAVJE I

IZDAJA IN UPORABA LISTINE

Obrazci — Obseg uporabe

Člen 82

1. Listina T2 L se sestavi na obrazcih iz člena 1(7) tega dodatka.

2. Obrazci se izpolnijo v skladu s pojasnilom iz Priloge VIII k Dodatku III.

3. Listina T2 L se izda za blago, ki ima skupnostni status, vendar se ne giblje v okviru postopka T2, razen za blago:

(a) namenjeno za izvoz izven ozemlja pogodbenic; ali

(b) v embalaži, ki nima skupnostnega statusa; ali

(c) ki se prevaža v okviru postopka za mednarodni prevoz blaga na podlagi zvezkov TIR, razen:

- če se blago, ki se bo raztovarjalo na ozemlju pogodbenice, prevaža skupaj z blagom, ki se bo raztovarjalo v tretji državi, ali

- če se blago prevaža iz ozemlja ene pogodbenice v drugo preko tretje države.

4. Listina T2 L se lahko izda tudi za:

- pošiljke v poštnem prometu (vključno s paketno pošto), ki se pošiljajo iz pošte ene pogodbenice na pošto druge pogodbenice,

- blago, ki se glede na člen 49 Dodatka I ne prevaža v okviru postopka T2.

Pogoji neposrednega prevoza

Člen 83

Listina T2 L se lahko uporablja za potrjevanje skupnostnega statusa blaga, na katerega se nanaša, le, če se takšno blago prevaža neposredno iz ene države v drugo.

Šteje se, da se neposredno prevaža iz ene države v drugo:

(a) blago, ki pri prevozu ne prečka ozemlja tretje države;

(b) blago, ki se prevaža preko ozemlja ene ali več tretjih držav pod pogojem, da se prevaža preko teh držav na osnovi enotne prevozne listine, sestavljene v pogodbenici.

Pogoji izdaje; izdaja z veljavnostjo za nazaj

Člen 84

1. Listina T2 L se, razen kakor je določeno v členu 92, sestavi v enem samem izvodu.

2. Carinski organi države odhoda na zahtevo udeleženca overijo listino T2 L in po potrebi listino (listine) T2 L bis v polju C "Urad odhoda". Listine se vrnejo udeležencu takoj po končanih carinskih formalnostih za odpremo blaga namembni državi.

3. Če ima utemeljene razloge, lahko pristojni organi države odhoda udeležencu naknadno izdajo listino T2 L; v tem primeru se na listino z rdečim vpiše eno od naslednjih besedil:

- Expedido a posteriori

- Udsted efterfølgende

- Nachträglich ausgestellt

- Εκδοθέν εκ των υστέρων

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- Útgefid eftirá

- Utstedt i etterhånd

- Utfärdat i efterhand

Uporaba nakladnic

Člen 85

1. Če se listina T2 L sestavlja za pošiljke, sestavljene iz dveh ali več vrst blaga, se podrobni podatki o navedenem blagu vpišejo na eno ali več nakladnic v smislu člena 5(2) namesto v polja 31 "Tovorki in poimenovanje blaga", 32 "Zaporedna številka postavke", 33 "Tarifna oznaka", 35 "Bruto masa v kg", 38 "Neto masa v kg" in, če je to primerno, 44 "Dodatni podatki, predložene listine, potrdila in dovoljenja" obrazcev, potrebnih za sestavljanje listine T2 L.

Pri uporabi nakladnic se navedena polja na listini T2 L prečrtajo.

2. V zgornji del polja iz člena 6(b) se vpiše simbol "T2 L"; spodnji del navedenega polja je namenjen carinskemu žigu.

Stolpca "Država odpreme/izvoza" na nakladnici se ne izpolni.

3. Nakladnica se predloži v enakem številu izvodov kakor listina T2 L, na katerega se nanaša; podpiše ga oseba, ki podpiše listino T2 L.

4. Če sta eni listini T2 L priloženi dve nakladnici ali več, udeleženec takšnim nakladnicam dodeli zaporedne številke; število priloženih nakladnic se vpiše v polje "nakladnice" na obrazcu, uporabljanem za sestavo listine T2 L.

Predložitev listine T2 L v namembnem kraju

Člen 86

1. Listine T2 L se predložijo v carinskem uradu, kjer se blago da v carinski postopek, ki ni tisti, v okviru katerega se je prevažalo.

2. Če se je blago prevažalo po morju, zraku ali cevovodu, se listine T2 L predložijo carinskemu uradu, v katerem je blago dano v carinski postopek.

Kontrola listin T2 L

Člen 87

Države si nudijo medsebojno pomoč pri preverjanju verodostojnosti listin T2 L in točnosti v njih navedenih podatkov.

Listine T2 L v treh izvodih

Člen 88

(Ta dodatek ne vsebuje člena 88.)

POGLAVJE II

POENOSTAVLJENI POSTOPEK ZA IZDAJO LISTINE T2 L

Pooblaščeni pošiljatelj

Člen 89

Carinski organi vsake države lahko pooblastijo katero koli osebo, v nadaljnjem besedilu imenovano "pooblaščeni pošiljatelj", ki izpolnjuje pogoje iz člena 90 in ki namerava pošiljati blago na podlagi listine T2 L, za uporabo te listine brez upoštevanja določb iz člena 84(2).

Pogoji dovoljenja

Člen 90

1. Dovoljenje, predvideno v členu 89, dobijo samo osebe:

(a) ki pogosto pošiljajo blago;

(b) ki z evidencami omogočajo carinskim organom nadzor nad svojimi operacijami.

2. Carinski organi lahko odklonijo dovoljenje osebam, ki ne morejo zagotoviti zaščitnih ukrepov, za katere menijo, da so potrebni.

3. Organi lahko odvzamejo dovoljenje zlasti, če pooblaščeni pošiljatelj ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1 ali ne more več zagotavljati zaščitnih ukrepov iz odstavka 2.

Vsebina dovoljenja

Člen 91

1. Carinski organi v izdanem dovoljenju navedejo zlasti:

(a) carinski urad, pristojen za predhodno overovitev obrazcev, uporabljenih pri sestavljanju listin T2 L, kakor je predpisano v členu 92(1)(a); in

(b) način, kako pooblaščeni pošiljatelj dokazuje, da so bili obrazci pravilno uporabljeni.

2. Pooblaščeni pošiljatelj v roku in na način, ki ju določijo pristojni organi, uradno obvesti pristojni carinski urad, da ta lahko izvede potrebne kontrole pred odhodom blaga.

Vnaprejšnja overovitev in formalnosti ob odhodu

Člen 92

1. Dovoljenje določa, da je polje C "Urad odhoda" na sprednji strani obrazca, uporabljenega pri sestavi listine T2 L in po potrebi listine (listin) T2 L bis:

(a) vnaprej opremljeno z žigom carinskega urada iz člena 91(1)(a) in s podpisom uradnika tega urada; ali

(b) opremljeno s strani pooblaščenega pošiljatelja z odtisom posebnega kovinskega žiga, ki ga odobrijo carinski organi in ki ustreza vzorcu iz Priloge IX k temu dodatku. Odtis tega žiga je na obrazce mogoče vtisniti vnaprej, kadar je za tiskanje zadolžen tiskar, ki ima za to ustrezno dovoljenje.

2. Pooblaščeni pošiljatelj obrazec izpolni in podpiše najkasneje ob odpremi blaga. Poleg tega v polje za kontrolo urada odhoda vpiše naziv pristojnega carinskega urada, datum izpolnjevanja listine, podrobnosti o izvozni dokumentaciji, ki jih zahteva država odhoda in enega od naslednjih zaznamkov:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμέυη διαδικασια

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- .

3. Obrazec, pravilno izpolnjen in opremljen z zaznamkom iz odstavka 2 ter podpisom pooblaščenega pošiljatelja, je enakovreden listini, ki potrjuje skupnostni status blaga.

Obveznost izdelave izvoda

Člen 93

Pooblaščeni pošiljatelj naredi izvod vsake listine T2L, izdane v skladu s tem poglavjem. Carinski organi določijo pogoje, po katerih se izvod listine predloži zaradi kontrole in hrani najmanj dve leti.

Kontrola pooblaščenega pošiljatelja

Člen 94

Carinski organi lahko izvajajo nad pooblaščenimi pošiljatelji nadzor, za katerega menijo, da je potreben. Navedeni pošiljatelji v ta namen zagotovijo vse potrebne podatke in opremo.

Odgovornost pooblaščenega pošiljatelja

Člen 95

1. Pooblaščeni pošiljatelj:

(a) izpolnjuje določbe tega poglavja in dovoljenja; in

(b) sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi varno hranjenje posebnega žiga ali obrazcev, opremljenih z odtisom žiga urada iz člena 91(1)(a) ali odtisom posebnega žiga.

2. V primeru, da nekdo zlorabi obrazce, ki so namenjeni sestavljanju listine T2 L in so opremljeni z žigom carinskega urada iz člena 91(1)(a) ali posebnim žigom, je brez vpliva na kazenske postopke pooblaščeni pošiljatelj odgovoren za plačilo carin in drugih dajatev, ki zaradi take zlorabe niso plačane v nobeni državi članici, razen če dokaže carinskim organom, ki so mu dali dovoljenje, da je sprejel zahtevane ukrepe iz odstavka 1(b).

Izključitev nekaterega blaga

Člen 96

Carinski organi države izvoznice lahko izvzamejo nekatere kategorije blaga in vrste prometa iz ugodnosti, predvidenih v tem poglavju.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

(Podpis)

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

(prednja stran)

SKUPNI TRANZIT/ SKUPNOSTNI TRANZIT | A 000 000 |

KUPON ZA PAVŠALNO ZAVAROVANJE Izdajatelj:… … (Priimek, ime in naslov posameznika oz. firma in sedež gospodarske družbe) (Izjava garanta sprejeta dne … pri uradu zavarovanja) Ta kupon velja za znesek do višine 7000 ECU za operacijo T1 ali T2, ki se začne najkasneje in v zvezi s katerim je glavni zavezanec … … (Priimek, ime in naslov posameznika oz. naziv in sedež gospodarske družbe) |

… | … |

(Podpis glavnega zavezanca) | (Podpis in žig garanta) |

Izpolni carinski urad odhoda Tranzitna operacija, izpeljana na podlagi listine T1/T2/T2ES/T2PT,… vpisane dne… …pod št.… pri uradu v/na |

… | … |

(Uradni žig) | (Podpis) |

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

(Ta dodatek ne vsebuje Priloge VI.)

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

SEZNAM BLAGA, ZA KATEREGA SE PRI PREVOZU ZAHTEVA VIŠJE PAVŠALNO ZAVAROVANJE

1 | 2 | 3 |

Tarifna številka harmoniziranega sistema | Opis | Količina, ki ustreza običajnemu znesku 7000 ECU |

02.01 | Goveje meso, sveže ali ohlajeno | 3000 kg |

02.02 | Goveje meso, zamrznjeno | 3000 kg |

ex 02. 10 | Goveje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno | 3000 kg |

04.02 | Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil | 5000 kg |

04.05 | Maslo ter druge maščobe in olja, pridobljena iz mleka | 3000 kg |

04.06 | Sir in skuta | 3500 kg |

ex 09.01 | Kava, nepražena, s kofeinom ali brez | 3000 kg |

ex 09. 01 | Kava, pražena, s kofeinom ali brez | 2000 kg |

09.02 | Čaj | 3000 kg |

ex 16.01 | Klobase in podobni izdelki iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi domačih prašičev | 4000 kg |

ex 16.02 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi domačih prašičev | 4000 kg |

ex 16.02 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi goveda | 3000 kg |

ex 21.01 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave | 1000 kg |

ex 21. 01 | Ekstrakti, esence in koncentrati čaja | 1000 kg |

ex 21. 06 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, ki vsebujejo 18 ali več mas. % mlečnih maščob | 3000 kg |

22.04 | Vino iz svežega grozdja, vključno z alkoholiziranimi vini; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne številke 20.09 | 15 hl |

22.05 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje | 15 hl |

ex 22.07 | Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več | 3 hl |

ex 22.08 | Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola do 80 vol. % | 3 hl |

ex 22.08 | Žganja, likerji in druge alkoholne pijače | 5 hl |

ex 24.02 | Cigarete | 70000 enot |

ex 24.02 | Cigarilosi | 60000 enot |

ex 24.02 | Cigare | 25000 enot |

ex 24.03 | Tobak za kajenje | 100 kg |

ex 27. 10 | Lahka in srednja olja iz nafte in plinska olja | 200 hl |

33.03 | Dišave (parfumi) in toaletne vode | 5 hl |

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

NALEPKA (Člena 33 in 50)

+++++ TIFF +++++

Barva: črna na zeleni podlagi

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

POSEBNI ŽIG

+++++ TIFF +++++

1. Grb države

2. Carinski urad

3. Številka dokumenta

4. Datum

5. Pooblaščeni pošiljatelj

6. Dovoljenje

--------------------------------------------------

DODATEK III

Člen 1

1. Obrazci, na katerih se izdelajo deklaracije T1 ali T2, so skladni s prilogami I do IV k temu dodatku.

2. Podrobni podatki na obrazcih se morajo izpisati s samokopirnim postopkom:

(a) v primeru Prilog I in III na izvodih iz Priloge V;

(b) v primeru Prilog II in IV na izvodih iz Priloge VI.

3. Obrazci se izpolnijo in uporabljajo:

(a) kot deklaracije T1 ali T2 v skladu s pojasnilom v Prilogi VII;

(b) kot listine T2 L v skladu s pojasnilom v Prilogi VIII;

V obeh primerih je treba, če je to primerno, uporabljati opombe iz Priloge IX.

Člen 2

1. Obrazci se natisnejo na samokopirni pisalni papir teže najmanj 40 gramov na kvadratni meter. Papir mora biti dovolj neprosojen, da podatki na eni strani ne zmanjšajo čitljivosti podatkov na drugi strani in dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga ali mečka. Za vse izvode mora biti papir bele barve. Na izvodih, ki se uporabljajo za tranzit (1, 4, 5 in 7), imajo polja 1 (razen srednjega podpolja), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje na levi), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 56 zeleno ozadje. Obrazci se natisnejo z zelenim črnilom.

2. Format obrazca je 210 x 297 milimetrov, lahko je krajši za največ 5 milimetrov in daljši za največ 8 milimetrov.

3. Pogodbenice lahko zahtevajo, da je na obrazcih navedeno tudi ime in naslov tiskarja ali znak, po katerem ga je mogoče prepoznati.

4. V levem zgornjem kotu obrazca lahko pogodbenice natisnejo navedbo, ki označuje zadevno pogodbenico. Natisnejo lahko tudi besede "SKUPNI TRANZIT" namesto besed "SKUPNOSTNI TRANZIT". Listine s tako navedbo ali z drugim izrazom se sprejemajo, kadar so predložene v drugi pogodbenici.

Člen 3

1. Če se formalnosti opravijo z uporabo javnega ali zasebnega računalniškega sistema, pristojni organi pooblastijo osebe, ki to zahtevajo, da nadomestijo lastnoročni podpis z ustrezno tehnično napravo, ki lahko, če je to primerno, temelji na uporabi oznak, in ima enake pravne posledice kakor lastnoročni podpis. Ta možnost se odobri le, če so izpolnjeni tehnični in upravni pogoji, ki jih določijo pristojni organi.

2. Če se formalnosti opravijo z uporabo javnih ali zasebnih računalnikih, ki tudi tiskajo deklaracije, lahko pristojni organi predvidijo neposredno overjanje tako izdelanih deklaracij z navedenimi sistemi namesto ročnega ali mehanskega nameščanja žiga carinskega urada in podpisa pristojnega uradnika.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

VZOREC OBRAZCA ZA DEKLARACIJO T1 ALI T2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

VZOREC ALTERNATIVNEGA OBRAZCA ZA DEKLARACIJO T1 ALI T2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

VZOREC OBRAZCA DOPOLNILNEGA LISTA, KI SE UPORABI SKUPAJ Z VZORCEM OBRAZCA IZ PRILOGE I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

VZOREC OBRAZCA DOPOLNILNEGA LISTA, KI SE UPORABI SKUPAJ Z VZORCEM OBRAZCA IZ PRILOGE II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

IZVODI, V KATERIH MORAJO BITI VSEBOVANI PODATKI IZ OBRAZCEV V PRILOGAH I IN III V SAMOKOPIRNI OBLIKI

(Zaporedni izvod 1)

Polje št. | Izvodi | Polje št. | Izvodi |

I. POLJA ZA KOMERCIALNE OPERACIJE |

1 | 1 do 8 | 32 | 1 do 8 |

razen srednjega podpolja: | 33 | prvo podpolje |

1 do 3 | na levi |

2 | 1 do 5 | 1 do 8 |

3 | 1 do 8 | preostalo: |

4 | 1 do 8 | 1 do 3 |

5 | 1 do 8 | 35 | 1 do 8 |

6 | 1 do 8 | 38 | 1 do 8 |

8 | 1 do 5 | 40 | 1 do 5 |

15 | 1 do 8 | 44 | 1 do 5 |

17 | 1 do 8 | 50 | 1 do 8 |

18 | 1 do 5 | 51 | 1 do 8 |

19 | 1 do 5 | 52 | 1 do 8 |

21 | 1 do 5 | 53 | 1 do 8 |

25 | 1 do 5 | 54 | 1 do 4 |

27 | 1 do 5 | 55 | — |

31 | 1 do 8 | 56 | — |

II. UPRAVNA POLJA |

C | 1 do 8 | G | – |

D | 1 do 4 | H | – |

E | – | I | – |

F | – | – |

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

IZVODI, V KATERIH MORAJO BITI VSEBOVANI PODATKI IZ OBRAZCEV V PRILOGAH II IN IV V SAMOKOPIRNI OBLIKI

(Zaporedni izvod 1)

Polje št. | Izvodi | Polje št. | Izvodi |

I. POLJA ZA KOMERCIALNE OPERACIJE |

1 | 1 do 4 | 32 | 1 do 4 |

razen srednjega podpolja: | 33 | prvo podpolje na levi: |

2 | 1 do 3 | 1 do 4 |

3 | 1 do 4 | preostalo: |

4 | 1 do 4 | 1 do 3 |

5 | 1 do 4 | 35 | 1 do 4 |

6 | 1 do 4 | 38 | 1 do 4 |

8 | 1 do 4 | 40 | 1 do 4 |

15 | 1 do 4 | 44 | 1 do 4 |

17 | 1 do 4 | 50 | 1 do 4 |

18 | 1 do 4 | 51 | 1 do 4 |

19 | 1 do 4 | 52 | 1 do 4 |

21 | 1 do 4 | 53 | 1 do 4 |

25 | 1 do 4 | 54 | 1 do 4 |

27 | 1 do 4 | 55 | — |

31 | 1 do 4 | 56 | — |

II. UPRAVNA POLJA |

C | 1 do 4 | G | – |

D | 1 do 4 | H | – |

E | – | I | – |

F | – | |

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

OPOMBA O UPORABI OBRAZCEV ZA IZDELAVO DEKLARACIJ T1 IN T2

NASLOV I

Splošne opombe

A. Splošni opis

Obrazci iz Prilog I do IV k temu dodatku se uporabljajo za gibanje blaga v okviru postopka T1 ali T2 med zadevnimi državami (razen v okviru poenostavljenih tranzitnih postopkov za prevoz blaga z nekaterimi načini prevoza).

V primeru obrazcev iz Prilog I in III k temu dodatku se uporabljajo samo izvodi št. 1, 4, 5 in 7:

- izvod št. 1, ki ga zadržijo organi države odpreme/izvoza (odpremne in tranzitne formalnosti),

- izvod št. 4, ki ga zadrži namembni urad (tranzitne formalnosti in dokazilo o skupnostnem statusu blaga),

- izvod št. 5, ki je v tranzitnem postopku izvod, ki se vrne,

- izvod št. 7, ki ga namembna država uporablja za statistične namene (za tranzitne formalnosti in formalnosti ob prihodu/uvozu).

(Izvod št. 7 se lahko uporablja za druge upravne namene v skladu z zahtevami pogodbenic.)

Obrazci iz Prilog II in IV k temu dodatku se tudi lahko uporabljajo, zlasti če se deklaracije obdelujejo z računalniškim sistemom. V takih primerih bi se morala uporabljati dva seta, od katerih ima vsak vsaj izvode 1/6, 2/7 in 4/5, pri čemer bi prvi set kar zadeva podrobnosti, ki jih je treba v njem navesti, ustrezal izvodoma št. 1 in 4 zgoraj, drugi pa izvodoma št. 5 in 7.

V tem primeru je v vsakem setu treba navesti številke uporabljenih izvodov, tako da se na robu obrazca prečrtajo številke neuporabljenih izvodov.

Vsak tako opredeljen set mora biti izdelan tako, da se podatki, ki morajo biti navedeni na različnih izvodih, kopirajo s pomočjo kemičnega premaza na papirju.

V nekaterih okoliščinah je nujno, da se na namembnem kraju predloži dokazilo o skupnostnem statusu zadevnega blaga, četudi ni bil uporabljen postopek T1 ali T2. V takih primerih je treba uporabljati obrazec, ki ustreza izvodu št. 4 vzorca iz Priloge I k temu dodatku ali izvod 4/5 vzorca iz Priloge II k temu dodatku. Navedeni obrazec se po potrebi dopolni z enim ali več obrazci, ki ustrezajo izvodu št. 4 oziroma izvodu 4/5 vzorca iz Prilog III in IV k temu dodatku oziroma vzorcu iz Prilog I in II k temu dodatku, če se obrazci v Prilogah III in IV k temu dodatku ne uporabljajo kot dopolnilni obrazci, kadar se za obdelavo deklaracij uporablja računalniški sistem, ki takšne deklaracije izdaja.

Podjetja lahko po želji uporabljajo tudi sete, natisnjene v zasebni tiskarni, ki jim ustrezajo, če je uporabljeni obrazec skladen z uradnim vzorcem.

B. Zahtevani podatki

Zadevni obrazci vsebujejo vse podrobnosti, ki bi jih lahko zahtevale različne države. Izpolnjevanje nekaterih obrazcev je obvezno, druge pa je treba izpolniti le, če tako zahteva država, v kateri se opravljajo formalnosti. Glede tega je treba natančno upoštevati tisti del tega pojasnila, ki obravnava uporabo raznih polj.

Največje število polj, ki jih je treba izpolniti, je naslednje:

polja 1 (razen drugo podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (polja z zelenim ozadjem).

C. Navodila za uporabo obrazca

Obrazci se izpolnijo s pisalnim strojem ali s pomočjo drugega mehanskega ali podobnega postopka. Izpolnijo se lahko tudi čitljivo ročno s črnilom in velikimi tiskanimi črkami. Da bi ta obrazec lažje izpolnili s pisalnim strojem, ga je v stroj treba vložiti tako, da se prva črka podatkov, ki jih je treba vnesti v polje 2, nahaja na malem pozicionirnem polju v levem zgornjem kotu.

Obrazci ne smejo vsebovati nobenih izbrisov ali pisanja preko besedila. Popravljajo se tako, da se prečrta napačne podatke in po potrebi doda zahtevane podatke. Tako narejene popravke mora parafirati oseba, ki jih je vnesla, pristojni organi pa jih izrecno potrdijo. Slednji lahko po potrebi zahtevajo vložitev nove deklaracije.

Poleg tega se lahko obrazci izpolnijo tudi s pomočjo postopka avtomatske reprodukcije namesto zgoraj omenjenih postopkov. Na navedeni način se lahko izdelajo in izpolnijo tudi, če se strogo upoštevajo določbe glede vzorcev, papirja, velikosti, uporabljenega jezika, čitljivosti, prepovedi brisanja, pisanja prek besedila in spreminjanja.

Po potrebi se izpolnjujejo le oštevilčena polja. Druga polja, označena z velikimi tiskanimi črkami, so namenjena izključno interni uporabi uprav.

Na izvodu, ki ostane pri uradu odhoda, mora biti izviren podpis glavnega zavezanca. Podpis glavnega zavezanca ali, če je to primerno, njegovega pooblaščenega zastopnika, ga zavezuje v zvezi z vsemi podrobnimi podatki, ki se nanašajo na tranzitno operacijo v skladu s Prilog I h konvenciji, kakor je opisano v oddelku B zgoraj.

NASLOV II

Podatki, ki se vnašajo v razna polja

I. Formalnosti v državi odhoda

Polje 1: Deklaracija

Podatki, ki se vpisujejo v tretje podpolje tega polja so naslednji:

(1) Blago, ki se odpremi ali ponovno odpremi v okviru postopka T2 iz ene države članice Skupnosti v drugo

T2

(2) Blago, ki se izvaža iz države članice Skupnosti v državo EFTE ali ponovno pošilja v državo EFTE v okviru postopka T2

T2

(3) Blago, odpremljeno ali izvoženo v okviru postopka T1

T1

(4) Mešana pošiljka skupnostnega in neskupnostnega blaga, navedenega na ločenih dopolnilnih obrazcih ali nakladnicah za vsako vrsto blaga

T

(5) Odprema ali ponovna odprema/ponovni izvoz blaga brez uporabe postopka T2, vendar z dokazilom o skupnostnem statusu blaga

T2 L

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

To polje je za pogodbenice neobvezno.

Vpiše se polno ime ali firma in naslov ali sedež zadevne osebe ali družbe. Pogodbenice lahko izpolnijo obvestilo o identifikacijski številki (identifikacijsko številko udeležencu dodelijo pristojni organi za davčne, statistične ali druge namene).

Če gre za zbirne pošiljke, lahko pogodbenice določijo, da se v to polje vpiše beseda "razno" in se deklaraciji priloži seznam pošiljateljev.

Polje 3: Obrazci

Vpiše se zaporedna številka seta in skupno število uporabljenih setov obrazcev in dopolnilnih listov (če je na primer en obrazec in dva dopolnilna lista, se na obrazec vpiše 1/3, na prvi dopolnilni lisT2/3 in na drugi dopolnilni list 3/3).

Če deklaracija zajema eno samo postavko (če je treba izpolniti samo eno polje "poimenovanje blaga"), se v polje 3 ne vpiše nič, v polje 5 pa se vpiše številka 1.

Če se uporabljata dva seta štirih izvodov namesto enega seta z osmimi izvodi, se ta dva seta obravnavata kot eden.

Polje 4: Število nakladnic

Vpiše se število priloženih nakladnic, če so priložene, ali število seznamov s opism blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.

Polje 5: Postavke

Vpiše se skupno število postavk, ki jih prijavlja udeleženec na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih listih (ali nakladnicah ali seznamih s opism blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj "poimenovanje blaga", ki jih je treba izpolniti.

Polje 6: Število tovorkov

To polje je za pogodbenice neobvezno. Vpiše se skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.

Polje 8: Prejemnik

Vpiše se polno ime ali firma in naslov ali sedež osebe ali družbe, kateri je blago namenjeno.

Na tej stopnji ni treba pokazati identifikacijske številke.

Polje 15: Država odpreme/izvoza

Vpiše se ime države, iz katere se blago odpremi/izvozi.

Polje 17: Namembna država

Vpiše se ime zadevne države.

Polje 18: Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

V polje se vpišejo podatki o prevoznem sredstvu, na primer registrska številka (številke) ali opis prevoznega sredstva (tovornjak, ladja, železniški vagon, zrakoplov), na katero je blago neposredno naloženo ob predložitvi carinskemu uradu, kjer se opravljajo formalnosti ob odpremi/izvozu ali tranzitu, ki jim sledi ustrezna oznaka države prevoznega sredstva (ali države vozila, ki poganja druga, če je prevoznih sredstev več), v skladu s oznakami, predpisanimi za ta namen. Primer: Če imata na primer vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpiše registrska številka vlečnega vozila in registrska številka priklopnika skupaj z državo vlečnega vozila.

Za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih napeljavah se v to polje ne vpiše registrske številke ali države. Za pošiljke v železniškem prometu se država ne vpiše.

V drugih primerih prijava države za pogodbenice ni obvezna.

Polje 19: Zabojnik (Zaboj.)

To polje je za pogodbenice neobvezno.

V skladu z oznakami iz Priloge IX k temu dodatku se vpišejo potrebni podatki o predvidenem stanju na meji države odpreme/izvoza, ki so znani ob opravljanju formalnosti ob odpremi/izvozu ali tranzitu.

Polje 21: Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

To polje je kar zadeva registracijo za pogodbenice neobvezno.

V to polje se obvezno vpiše država.

Za pošiljke v poštnem prometu ali za prevoz po železnici ali po transportnih napeljavah se v to polje ne vpiše registrske številke ali države.

Vpiše se vrsta (tovornjak, ladja, železniški vagon, zrakoplov, itd.) in registracija, npr. registracijska številka ali opis aktivnega prevoznega sredstva (pogonskega prevoznega sredstva), ki naj bi se uporabljajo na mestu prehoda preko meje ob izhodu iz države odpreme/izvoza, ter oznaka za državo, po podatkih ob opravljanju formalnosti ob odpremi/izvozu ali tranzitu, z uporabo ustreznih oznak.

Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Če gre na primer za tovornjak na morskem plovilu, je aktivno prevozno sredstvo ladja, če pa gre za vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo, itd..

Polje 25: Način prevoza na meji

To polje je za pogodbenice neobvezno.

V skladu z oznakami iz Priloge IX k temu dodatku se vpiše način prevoza, ki je aktivno prevozno sredstvo, ki naj bi se uporabljajo ob izhodu z ozemlja države odpreme/izvoza.

Polje 27: Kraj natovarjanja

To polje je za pogodbenice neobvezno. Vpiše se kraj, če je to primerno z oznako, če je določena, kjer se blago natovarja na aktivno prevozno sredstvo, na katerem bo prečkalo mejo države odpreme/izvoza, po podatkih ob opravljanju formalnosti ob odpremi/izvozu ali tranzitu.

Polje 31: Tovorki in poimenovanje blaga — znaki in številke — številke zabojnikov — število in vrsta

Vpiše se znake, številke, količino in vrsto tovorkov ali, če gre za nepakirano blago, število blaga, ki je zajeto v deklaraciji, oziroma izraz "razsuto", skupaj s potrebnimi podatki za ugotavljanje istovetnosti blaga. Poimenovanje blaga pomeni običajni trgovski opis, naveden dovolj natančno, da omogoča ugotavljanje istovetnosti in uvrščanje. To polje mora vsebovati tudi podatke, ki jih zahtevajo posebni predpisi (trošarine, itd.). Če se uporabljajo zabojniki, je treba v to polje vpisati tudi identifikacijske oznake na zabojniku.

Polje 32: Zaporedna številka

Vpiše se zaporedna številka zadevne postavke za skupno število prijavljenih izdelkov na uporabljenih obrazcih, kakor je določeno v opombi k polju 5.

Če se deklaracija nanaša le na eno postavko, lahko pogodbenice določijo, da se izpolnjevanje tega polja ne zahteva, če je v polje 5 vpisana številka 1.

Polje 33: Tarifna oznaka

To polje je za pogodbenice neobvezno. Vpiše se oznaka iz Priloge IX.

To polje je treba izpolniti na deklaracijah T2, izdelanih v državi EFTE, le, če predhodna listina T2 vsebuje navedbo tarifne oznake; vnese se kodna številka iz predhodne listine T2.

Polje 35: Bruto masa

Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Polje 38: Neto masa

To polje je za pogodbenice neobvezno. Vpiše se neto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Neto masa je masa samega blaga brez embalaže.

To polje je treba izpolniti na deklaracijah T2, izdelanih v državi EFTE, le, če predhodna listina T2 vsebuje navedbo neto mase.

Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina

To polje je neobvezno za pogodbenice (referenčne številke listin, ki se nanašajo na upravni postopek pred odpremo/izvozom v drugo državo).

Polje 44: Posebni zaznamki, predložene listine, potrdila in dovoljenja

Vpišejo se podrobnosti, ki jih zahtevajo posebni predpisi, ki se uporabljajo v državi odpreme/izvoza, skupaj z opravilnimi številkami listin, priloženih k deklaraciji. (Vpišejo se lahko tudi zaporedne številke kontrolnih izvodov (T 5; številka izvoznega dovoljenja; podatki o veterinarskem in fitosanitarnih predpisih; številka tovornega lista, itd.). V podpolju "oznaka posebnih zaznamkov (A. I)" se po potrebi vpiše kodna številka, ki je predvidena v ta namen za dodatne podatke, ki bi se lahko zahtevali zaradi tranzita. To podpolje se ne sme uporabljati, dokler se ne začne uporabljati računalniški sistem za zaključevanje tranzitnih operacij.

Polje 50: Glavni zavezanec in pooblaščeni zastopnik, kraj, datum in podpis

Vpiše se polno ime ali naziv (osebe ali družbe) in naslov glavnega zavezanca ter identifikacijska številka, če obstaja, ki jo dodelijo pristojni organi. Če je primerno, se vpiše polno ime ali naziv (osebe ali družbe) pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje v imenu glavnega zavezanca.

Ob upoštevanju posebnih določb, ki se sprejmejo za uporabo računalniških sistemov, mora biti na izvodu, ki ostane v uradu odhoda, izviren lastnoročni podpis udeleženca. Kadar je udeleženec pravna oseba, podpisnik obrazca za svojim podpisom navede še svoje polno ime in funkcijo.

Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in države)

Vpiše se predviden urad vstopa v vsako državo, katere ozemlje se namerava prečkati med prevozom, ali, če bo prevoz prečkal ozemlja, razen ozemelj pogodbenic, urad izstopa, preko katerega bo prevozno sredstvo zapustilo ozemlje pogodbenic. Tranzitni uradi so našteti na seznamu carinskih uradov, pristojnih za tranzitne operacije. Za imenom urada se vpiše oznaka za zadevno državo.

Polje 52: Zavarovanje

V skladu z oznakami, določeni v ta namen, se vpiše vrsta zavarovanja za zadevno operacijo, ki ji po potrebi sledi številka potrdila o zavarovanju ali kupona in urada zavarovanja.

Če skupno ali posamezno zavarovanje ne velja za vse države ali če glavni zavezanec nekatere države izvzame iz skupnega zavarovanja, se za "ne velja za" vpiše zadevna država (zadevne države) v skladu z oznakami, določenimi za ta namen.

Polje 53: Namembni urad (in država)

Vpiše se ime urada, pri katerem se predloži blago zaradi zaključka tranzitne operacije. Namembni uradi so našteti na "seznamu carinskih uradov, pristojnih za tranzitne operacije".

Za imenom urada se vpiše oznaka za zadevno državo.

II. Formalnosti med prevozom

Med trenutkom, ko blago zapusti urad izvoza in/ali odhoda in ko prispe v namembni urad, je včasih treba na izvode tranzitnega listine, ki spremlja blago, dodatno vnesti nekatere podatke. Ti podatki so povezani s prevozno operacijo in jih mora prevoznik, ki je odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago neposredno natovorjeno, dodati na listino na začetku in med prevozno operacijo. Ti podatki se lahko vnesejo čitljivo ročno; v tem primeru je obrazec treba izpolniti s črnilom z velikimi tiskanimi črkami.

Ti podatki se nanašajo na naslednja polja (samo na izvodih št. 4 in 5):

- Pretovor: uporabi se polje 55

Polje 55 (pretovor):

Prve tri vrste tega polja izpolni prevoznik, če se med zadevno operacijo blago pretovarja z enega prevoznega sredstva na drugo ali iz enega zabojnika v drugega.

Če se blago pretovarja, mora prevoznik stopiti v stik z pristojnimi organi, predvsem če je treba namestiti nove plombe, da overijo tranzitno listino.

Če carinska služba odobri pretovarjanje brez nadzora, mora prevoznik sam v tranzitno listino vnesti ustrezne opombe in za nekatere namene obvestiti naslednji carinski urad, v katerem je treba predložiti blago,

- Drugi dogodki: uporabi se polje 56

Polje 56 (drugi dogodki med prevozom):

Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi za tranzit.

Če je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se blago pretovorilo), se poleg tega v to polje vpiše registrska številka in država novega vlečnega vozila. V takih primerih overjanje pristojnih organov ni potrebno.

NASLOV III

Opombe v zvezi z dopolnilnimi listi

A. Dopolnilni listi se uporabljajo le, če deklaracija zajema več kakor eno postavko (prim. polje 5). Predložiti jih je treba skupaj z obrazcem iz Prilog I in II.

B. Opombe v naslovu I in II zgoraj se uporabljajo tudi za dopolnilne liste.

Vendar:

- simbol "T1 bis" ali "T2 bis" se navede v tretjem podpolju polja 1,

- uporaba polja 2 in polja 8 vzorca dopolnilnega lista iz Priloge III in polja 2/8 vzorca dopolnilnega lista iz Priloge IV je za pogodbenice neobvezna, navesti je treba le ime ali naziv in identifikacijsko številko, če obstaja, udeleženca.

C. Če se uporabljajo dopolnilni listi, je treba prečrtati tista polja "poimenovanje blaga", ki niso bila izpolnjena, da se preprečijo naknadni vpisi.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

POJASNILO O UPORABI OBRAZCEV ZA SESTAVLJANJE LISTIN, KI POTRJUJEJO SKUPNOSTNI STATUS BLAGA, KI SE NE PREVAŽA V OKVIRU POSTOPKA T2

(LISTINA T2 L)

A. Splošni opis

1. Listina T2L, ki potrjuje skupnostni status blaga, na katerega se nanaša, se sestavi v skladu s členoma 1(7) Dodatka II.

2. Deklarant bi moral izpolniti le polja, navedena na vrhu obrazca pod naslovom "Pomembna opomba".

3. Obrazci se morajo izpolniti s pisalnim strojem ali po drugem mehanskem ali podobnem postopku, ali čitljivo ročno; v tem primeru se izpolnijo s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

4. Obrazcev ni dovoljeno spreminjati z brisanjem ali prekrivanjem. Popravki se naredijo tako, da se prečrta napačne podatke in po potrebi doda zahtevane podatke. Vsako takšno popravljanje potrdi oseba, ki je obrazec popravljala, overi pa ga tudi pristojni organ. Slednji lahko po potrebi zahteva vložitev nove deklaracije.

5. Listine T2 L morajo biti izpolnjene v jeziku, ki ga določijo pristojni organi države odhoda.

6. Neuporabljene prostore v poljih, ki jih izpolnjuje deklarant, je treba prečrtati, tako da ni možno naknadno vpisovanje.

7. Listine T2L se uporabljajo v skladu z naslovom V Dodatka II.

B. Podrobnosti glede posameznih polj

Polje 1: Deklaracija

V tretje podpolje se vpiše simbol "T2 L".

Če se uporabljajo dopolnilni listi, mora biti v tretjem podpolju polja 1 na ustreznih obrazcih vpisan simbol "T2 L bis".

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

To polje je za pogodbenice neobvezno. Vpiše se polno ime ali naziv in naslov ali sedež zadevne osebe ali družbe. Zadevne države lahko izpolnijo obvestilo o identifikacijski številki (identifikacijsko številko udeležencu dodelijo pristojni organi za fiskalne, statistične ali druge namene). Če gre za zbirne tovore, lahko države določijo, da se v to polje vpiše beseda "razno" in se deklaraciji priloži seznam pošiljateljev.

Polje 3: Obrazci

Vpiše se zaporedna številka obrazca med skupnim številom uporabljenih obrazcev.

Primeri: če je listina T2 L sestavljena na enem samem obrazcu, se vpiše 1/1; če ima listina T2 L dopolnilni list T2 L bis, se vpiše 1/2 na listino T2 L in 2/2 na dopolnilni list; če ima listina T2 L dva dopolnilna lista T2 L bis, se vpiše 1/3 na listino T2 L, 2/3 na prvo listino T2 L bis in 3/3 na drugo listino T2 L bis.

Polje 4: Nakladnice

Vpiše se število nakladnic, priloženih listini T2 L.

Polje 5: Postavke

Vpiše se skupno število postavk, ki jih prijavlja udeleženec na vseh uporabljenih obrazcih deklaracij (T2 L in dopolnilni obrazci ali nakladnice). Število postavk mora ustrezati številu polj "poimenovanje blaga", ki jih je treba izpolniti.

Polje 14: Deklarant/zastopnik

Vpiše se polno ime ali naziv in naslov ali sedež zadevne osebe ali družbe v skladu z veljavnimi določbami. Če sta deklarant in pošiljatelj ista oseba, se v to polje vpiše "pošiljatelj". Zadevne države lahko izpolnijo obvestilo o identifikacijski številki (identifikacijsko številko udeležencu dodelijo pristojni organi za fiskalne, statistične ali druge namene).

Polje 31: Tovorki in poimenovanje blaga — znaki in številke — številke zabojnikov

Vpiše se znake, številke, količino in vrsto tovorkov ali, če gre za nepakirano blago, število blaga, ki je zajeto v deklaraciji, oziroma izraz "razsuto", skupaj s potrebnimi podatki za ugotavljanje istovetnosti blaga. Poimenovanje blaga pomeni običajni trgovski opis, naveden dovolj natančno, da omogoča ugotavljanje istovetnosti in uvrščanje. To polje mora vsebovati tudi podatke, ki jih zahtevajo posebni predpisi (trošarine, itd.). Če se uporabljajo zabojniki, je treba v to polje vpisati tudi identifikacijske oznake na zabojniku.

Polje 32: Zaporedna številka

Vpiše se zaporedna številka zadevne postavke glede na skupno število prijavljenih izdelkov na listini T2 L in na uporabljenih dopolnilnih obrazcih, kakor je določeno v opombi k polju 5.

Polje 33: Tarifna oznaka

To polje je treba izpolniti v državi EFTE le, če predhodna listina T2 vsebuje navedbo tarifne oznake; vnese se kodna številka iz predhodne listine T2.

Polje 35: Bruto masa

Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Polje 38: Neto masa

To polje je treba izpolniti v državi EFTE le, če predhodna listina T2 vsebuje navedbo neto mase.

Vpiše se neto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Neto masa je masa samega blaga brez embalaže.

Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina

Za blago, ki se prevaža v okviru postopka TIR ali Renskega manifesta ali na podlagi zvezka ATA, se vpiše "TIR", "Renski manifest" oziroma "ATA" ter datum izdaje in opravilno številko listine, ki ustreza uporabljenemu postopku.

Polje 44: Dodatni podatki/predložene listine/potrdila in dovoljenja

To polje je treba izpolniti v državi EFTE le, če predhodna listina T2 v tem polju vsebuje podatke; te podatke je treba navesti tudi na listini T2 L.

Polje 54: Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika

Ob upoštevanju posebnih določb, ki se sprejmejo za uporabo računalniških sistemov, mora biti na listini T2 L podpis udeleženca, za njim pa njegovo polno ime. Kadar je udeleženec pravna oseba, podpisnik obrazca za svojim podpisom navede še svoje ime in funkcijo.

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

OZNAKE, KI SE UPORABLJAJO NA OBRAZCIH ZA IZDELAVO DEKLARACIJ T1 IN T2

Polje 1: Deklaracija

(Glej Prilogo VII)

Polje 19: Zabojnik Uporabljajo se naslednje oznake:

0: blago, ki se ne prevaža v zabojnikih;

1: blago, ki se prevaža v zabojnikih.

Polje 25: Način prevoza na meji

Uporabljajo se naslednje oznake iz spodnjega seznama:

Oznaka za način prevoza, pošiljke v poštnem prometu in druge pošiljke

A. 1 — številčna oznaka (obvezna);

B. 2 — številčna oznaka (drugi znak je za pogodbenice neobvezen)

A | B | Poimenovanje |

| |

1 | 10 | Pomorski promet |

12 | | Železniški vagon na morskem plovilu |

16 | | Cestno motorno vozilo na morskem plovilu |

17 | | Priklopnik ali polpriklopnik na morskem plovilu |

18 | | Plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh na morskem plovilu |

2 | 20 | Železniški prevoz |

23 | | Cestno vozilo na železniškem vagonu |

3 | 30 | Cestni prevoz |

4 | 40 | Zračni prevoz |

5 | 50 | Pošta |

7 | 70 | Transportne napeljave |

8 | 80 | Prevoz po celinskih plovnih poteh |

9 | 90 | Lastni pogon |

Polje 27: Kraj natovarjanja/raztovarjanja

Oznake sprejmejo pogodbenice.

Polje 33: Tarifna oznaka

Prvo podpolje

V Skupnosti se navede osem znakov integrirane nomenklature. V državi EFTE se na levi strani tega podpolja navede šest znakov harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ob upoštevanju morebitnih dodatnih zahtev za listine T2 ali T2 L.

Druga podpolja

Izpolnijo se z uporabo drugih posebnih oznak pogodbenic (takšne oznake je treba vpisati takoj za prvim podpoljem).

Polje 51: Predvideni uradi tranzita

Navedba držav

Uporabljajo se naslednje oznake iz spodnjega seznama:

Belgija | B ali BE |

Danska | DK |

Nemčija | D ali DE |

Grčija | EL ali GR |

Francija | FR |

Irska | IRL ali IE |

Italija | IT |

Luksemburg | LU |

Nizozemska | NL |

Združeno kraljestvo | GB |

Švica | CH |

Avstrija | A ali AT |

Španija | ES |

Portugalska | PT |

Norveška | NO |

Švedska | SE |

Finska | FI |

Islandija | IS |

Polje 52: Zavarovanje

Vrsta zavarovanja

Uporabljajo se naslednje oznake iz spodnjega seznama:

Vrsta | Oznaka | Druge potrebne navedbe |

Za skupno zavarovanje | 1 | številka potrdilaurad zavarovanja |

Za posamezno zavarovanje | 2 | |

Za zavarovanje z gotovinskim pologom | 3 | |

Za pavšalno zavarovanje | 4 | številka kupona za zavarovanje |

Za zavarovanje, ki se ne zahteva (naslov IV Dodatka I) | 6 | |

Zavarovanje se ne zahteva za preoz med uradom odhoda in uradom tranzita (člen 10(2)(b) konvencije) | 7 | |

Za nekatere javne organe se zavarovanje ne zahteva | 8 | |

Navedba držav:

Uporabljajo se oznake, navedene za polje 51.

Polje 33: Namembni urad (in država)

Uporabljajo se oznake, navedene za polje 51.

--------------------------------------------------