21987A0813(01)Úradný vestník L 226 , 13/08/1987 S. 0002 - 0117


Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

RAKÚSKA REPUBLIKA, FÍNSKA REPUBLIKA, ISLANDSKÁ REPUBLIKA, NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO, ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

ďalej ako krajiny EZVO,

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej ako spoločenstvo,

VZHĽADOM na Dohody o voľnom obchode medzi spoločenstvom a každou krajinou EZVO,

VZHĽADOM na spoločné vyhlásenie, vyzývajúce na vytvorenie Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý prijali 9. apríla 1984 v Luxemburgu ministri krajín EZVO a členských štátov spoločenstva a Komisia Európskych spoločenstiev najmä vzhľadom na zjednodušenie hraničných formalít a pravidiel pôvodu,

VZHĽADOM na Dohovor o zjednodušení formalít v obchode s tovarom, ktorý uzavreli krajiny EZVO a spoločenstvo a ktorý zavádza jednotný administratívny doklad na použitie v takomto obchode,

VZHĽADOM na skutočnosť, že použitie tohto jednotného dokladu v rámci spoločného tranzitného režimu pre prepravu tovaru medzi spoločenstvom a krajinami EZVO a medzi samotnými krajinami EZVO by viedlo k zjednodušeniu,

VZHĽADOM na skutočnosť, že najvhodnejším spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ, by bolo rozšírenie na tie krajiny EZVO, ktoré ho neuplatňujú v tranzitnom režime, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na prepravu tovaru v rámci spoločenstva, medzi krajinami spoločenstva a Rakúskom a Švajčiarskom, a medzi Rakúskom a Švajčiarskom,

VZHĽADOM tiež na Nordický tranzitný poriadok, ktorý sa uplatňuje medzi Fínskom, Nórskom a Švédskom,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ nasledujúci dohovor:

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Tento dohovor stanovuje opatrenia pre prepravu tovaru v tranzite medzi spoločenstvom a krajinami EZVO rovnako ako medzi samotnými krajinami EZVO, prípadne vrátane tovaru preloženého z jedného dopravného prostriedku na iný, ďalej odoslaného alebo uskladneného, vyplývajúce zo zavedenia spoločného tranzitného režimu bez ohľadu na druh a pôvod tovaru.

2. Bez dopadu na ustanovenia tohto dohovoru a najmä tie ustanovenia, ktoré sa týkajú záruk, platí, že na tovar, ktorý sa pohybuje v rámci spoločenstva, sa vzťahuje režim tranzitu spoločenstva.

3. S výhradou ustanovení článkov 7 až 12 nižšie, pravidlá, ktoré riadia spoločný tranzitný režim, sú uvedené v dodatkoch I a II tohto dohovoru.

4. Tranzitné vyhlásenia a tranzitné dokumenty pre účely spoločného tranzitného režimu sa musia zhodovať s dodatkom III a musia byť vystavené v súlade s dodatkom III.

Článok 2

1. Spoločný tranzitný režim sa ďalej označuje ako režim T1 prípadne režim T2.

2. Režim T1 sa môže uplatniť na ľubovoľný tovar prepravovaný v súlade s článkom 1, odsek 1.

3. Režim T2 sa uplatňuje na tovar prepravovaný v súlade s článkom 1, odsek 1:

a) v spoločenstve, iba ak tovar spĺňa podmienky uvedené v článkoch 9 a 10 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nebol predmetom colných vývozných formalít pre udelenie náhrad za vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi spoločenstva, podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo keď tovar spadá pod Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a je podľa podmienok tejto zmluvy vo voľnom obehu v rámci spoločenstva (tovar spoločenstva);

b) v krajine EZVO, iba ak tovar prišiel do krajiny EZVO podľa režimu T2 a platia preňho zvláštne podmienky uvedené v článku 9 nižšie.

4. Zvláštne podmienky uvedené v tomto dohovore týkajúce sa zahrnutia tovaru pod režim T2 sa uplatňujú tiež na vydanie dokumentov T2L, ktoré potvrdzujú, že tovar má štatút spoločenstva, a s tovarom, ktorý spadá pod dokument T2L, sa narába rovnako, ako s tovarom prepravovaným podľa režimu T2 s výnimkou toho, že dokument T2L nemusí sprevádzať tovar.

Článok 3

1. Pre účely tohto dohovoru výraz:

a) "tranzit" znamená colný režim, podľa ktorého je tovar pod colnou kontrolou prepravovaný z colného úradu jednej krajiny do colného úradu v tej istej krajine alebo inej krajine najmenej cez jednu hranicu;

b) "krajina" znamená ľubovoľnú krajinu EZVO alebo ľubovoľný členský štát spoločenstva;

c) "tretia krajina" znamená ľubovoľnú krajinu, ktorá nie je krajinou EZVO ani členským štátom spoločenstva.

2. Pri uplatňovaní pravidiel uvedených v tomto dohovore pre režim T1 alebo T2, krajiny EZVO a spoločenstvo a jeho členské štáty majú tie isté práva a povinnosti.

Článok 4

1. Tento dohovor je bez dopadu na uplatňovanie ľubovoľnej inej medzinárodnej dohody týkajúcej sa tranzitného režimu, najmä režimu TIR alebo Rýnskeho manifestu s výhradou obmedzení pre takéto uplatnenie vzhľadom na prepravu tovaru z jedného bodu v spoločenstve do iného bodu v spoločenstve a s výhradou obmedzení pre vystavenie dokumentov T2L, ktoré potvrdzujú, že tovar má štatút spoločenstva.

2. Tento dohovor je tiež bez dopadu na:

a) pohyb tovaru podľa režimu dočasného vstupu a

b) dohody týkajúce sa hraničnej dopravy.

Článok 5

Ak neexistuje dohoda medzi zmluvnými stranami a treťou krajinou, podľa ktorej tovar, ktorý sa pohybuje medzi zmluvnými stranami, sa môže prepravovať cez túto tretiu krajinu podľa režimu T1 alebo T2, takýto režim sa uplatňuje na tovar prepravovaný cez tretiu krajinu iba vtedy, ak sa na prepravu cez túto krajinu vzťahuje jednotný prepravný dokument vystavený na území zmluvnej strany a uskutočnenie tohto režimu je na území tretej krajiny prerušené.

Článok 6

Ak je zabezpečené vykonávanie opatrení uplatniteľných na tovar, krajiny môžu v rámci režimu T1 alebo T2 zaviesť pre určité druhy dopravných prostriedkov zjednodušené postupy na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd. Takéto dohody sa musia oznámiť Komisii Európskych spoločenstiev, ktorá o tom bude informovať ostatné krajiny.

Vykonávanie tranzitného režimu

Článok 7

1. S výhradou zvláštnych ustanovení tohto dohovoru sú príslušné colné úrady krajín EZVO oprávnené prevziať funkciu úradov odoslania, úradov tranzitu, úradov miesta určenia a úradov záruky.

2. Príslušné colné úrady členských štátov spoločenstva sú oprávnené vydávať dokumenty T1 alebo T2 na tranzit úradu miesta určenia, ktorý sa nachádza v krajine EZVO. S výhradou zvláštnych ustanovení tohto dohovoru sú tiež oprávnené vydávať dokumenty pre tovar, ktorý sa odosiela do krajiny EZVO.

3. Ak sa zoskupí niekoľko zásielok tovaru a naložia sa spoločne na jednotný prepravný prostriedok v zmysle článku 16, odsek 2, dodatku I, a ako skupinový náklad ich odošle jeden príkazca v jedinej operácii T1 alebo T2 z jedného úradu odoslania do jedného úradu miesta určenia na doručenie jednému príjemcovi zásielky, zmluvná strana môže požadovať, aby tieto zásielky s výnimkou výnimočných, príslušne opodstatnených prípadov boli zahrnuté do jednotného vyhlásenia T1 alebo T2 so zodpovedajúcimi ložnými listami.

4. Bez ohľadu na požiadavku, aby tovar mal potvrdený štatút spoločenstva, ak tak prichádza do úvahy, nepožaduje sa, aby osoba, ktorá na hraničnom colnom úrade zmluvnej strany vykonáva vývozné formality, zahrnula odosielaný tovar pod režim T1 alebo T2, bez ohľadu na colný režim, pod ktorý bude tovar spadať na susednom hraničnom colnom úrade.

5. Bez ohľadu na požiadavku, aby tovar mal potvrdený štatút spoločenstva, ak tak prichádza do úvahy, hraničný colný úrad zmluvnej strany, kde sa uskutočňujú colné formality, môže odmietnuť zahrnúť tovar pod režim T1 alebo T2, ak sa tento režim neukončí na susednom hraničnom colnom úrade.

Článok 8

V prípade tovaru zasielaného podľa dokumentu T1 alebo T2 sa nesmie vykonať žiadne doplnenie, odstránenie ani nahradenie, najmä, ak sú zásielky rozdelené, prekladané alebo hromadné.

Článok 9

1. Tovar, ktorý prichádza do krajiny EZVO podľa režimu T2 a podľa tohto režimu ho je možné ďalej odoslať, po celý čas musí zostať pod kontrolou colných orgánov tejto krajiny, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnej zmene v jeho identite alebo stave.

2. Ak krajina EZVO ďalej odosiela takýto tovar, ktorý daná krajina EZVO zahrnula pod colný režim iný, ako tranzit alebo uskladnenie, režim T2 nie je možné uplatniť.

Toto ustanovenie však neplatí na tovar, ktorý je prijatý dočasne, aby bol vystavený na výstave, veľtrhu alebo podobnom verejnom vystavení a ktorý neprešiel inou úpravou ako tou, ktorá je potrebná na jeho uchovanie v pôvodnom stave alebo na rozdelenie na zásielky.

3. Ak krajina EZVO tovar ďalej odosiela po skladovaní podľa skladovacieho režimu, režim T2 je možné uplatniť iba za nasledujúcich podmienok:

- tovar nebol skladovaný dlhšie ako päť rokov; ak však ide o tovar spadajúci pod kapitoly 1 až 24 Nomenklatúry pre klasifikáciu tovaru podľa colných sadzieb (Medzinárodný dohovor o harmonizovanom opise komodít a systéme kódovania zo 14. júna 1983), toto obdobie je obmedzené na šesť mesiacov,

- tovar bol skladovaný vo zvláštnych priestoroch a neprešiel inou úpravou ako tou, ktorá je potrebná na jeho uchovanie v pôvodnom stave alebo na rozdelenie na zásielky bez toho, aby balenie bolo nahradené,

- ľubovoľná úprava sa vykonala za colného dozoru.

4. Ľubovoľný dokument T2 alebo T2L, ktorý vydal colný úrad krajiny EZVO, musí obsahovať odkaz na zodpovedajúci dokument T2 alebo T2L, podľa ktorého daný tovar prišiel do krajiny EZVO, a musí obsahovať všetky zvláštne potvrdenia.

Článok 10

1. Pokiaľ nie je inak uvedené v odseku 2 nižšie alebo v dodatkoch, ľubovoľná operácia T1 alebo T2 musí byť krytá zárukou platnou pre všetky krajiny, ktoré sú do tejto operácie zahrnuté.

2. Ustanovenia odseku 1 sú bez dopadu na práva:

a) zmluvných strán dohodnúť sa medzi sebou, že pre operácie T1 alebo T2, ktoré zahrňujú iba ich územia, sa od záruky odstúpi;

b) zmluvnej strany nevyžadovať záruku pre časť operácie T1 alebo T2 medzi úradom odoslania a prvým tranzitným úradom.

3. Pre účely paušálnej záruky, ako je stanovené v dodatkoch I a II tohto dohovoru, ECU znamená celú sumu nasledujúcich čiastok:

0,719 | nemecká marka |

0,0878 | britská libra |

1,31 | francúzsky frank |

140 | talianska líra |

0,256 | holandský gulden |

3,71 | belgický frank |

0,14 | luxemburský frank |

0,219 | dánska koruna |

0,00871 | írska libra |

1,15 | grécka drachma |

Hodnota ECU v danej mene sa rovná sume zmenných hodnôt v tejto mene čiastok uvedených vyššie.

Článok 11

1. Identifikácia tovaru sa všeobecne zabezpečuje zapečatením.

2. Zapečateniu podlieha nasledujúce:

a) priestor obsahujúci tovar, po schválení dopravného prostriedku podľa colných nariadení alebo uznaní úradom odoslania ako vhodného na zapečatenie;

b) všetky jednotlivé balíky v ostatných prípadoch.

3. Dopravný prostriedok sa môže uznať za vhodný na zapečatenie, keď:

a) pečate je možné na daný dopravný prostriedok pripevniť jednoducho a účinne;

b) daný dopravný prostriedok je konštruovaný tak, že žiadny tovar nie je možné odstrániť ani pridať bez toho, aby na pečatiach nebolo vidno stopy manipulovania alebo porušenia;

c) neobsahuje žiadne skryté priestory, kde by tovar bolo možné ukryť;

d) priestory vyhradené pre náklad sú kedykoľvek dostupné pre colnú inšpekciu.

4. Úrad odoslania môžu upustiť od zapečatenia, ak vzhľadom na ostatné možné identifikačné opatrenia opis tovaru podľa vyhlásenia T1 alebo T2 alebo podľa dodatočných dokumentov umožňuje pohotovú identifikáciu.

Článok 12

1. Pokiaľ režim nebol schválený na výmenu štatistických informácií, aby sa zabezpečilo, že krajiny EZVO a členské štáty spoločenstva majú potrebné údaje na vypracovanie svojich tranzitných štatistík, pre štatistické účely sa dodatočná kópia č. 4 dokumentov T1 a T2 musí poskytnúť, ak nepožaduje zmluvná strana inak:

a) prvému úradu tranzitu v jednotlivých krajinách EZVO;

b) prvému úradu tranzitu v spoločenstve v prípade tovaru, ktorý podlieha operácii T1 alebo T2 začatej v krajine EZVO.

2. Avšak dodatočná kópia uvedená vyššie sa nepožaduje, ak sa tovar prepravuje podľa podmienok uvedených v kapitole I hlavy IV dodatku II.

3. Príkazca alebo jeho oprávnený zástupca poskytne na požiadanie národných oddelení zodpovedných za tranzitné štatistiky ľubovoľné informácie potrebné na zostavenie štatistík.

Administratívna spolupráca

Článok 13

1. Colné orgány daných krajín si navzájom poskytnú ľubovoľné informácie, ktoré majú k dispozícii a ktoré sú dôležité, aby sa overilo primerané uplatnenie tohto dohovoru.

2. Ak je potrebné, colné orgány daných krajín si navzájom oznámia všetky zistenia, dokumenty, správy, záznamy z konaní alebo informácie týkajúce sa dopravných operácií uskutočnených podľa režimu T1 alebo T2, rovnako ako všetky mimoriadnosti alebo porušenia v súvislosti s takýmito operáciami.

Okrem toho, ak je potrebné, navzájom si oznámia všetky zistenia týkajúce sa tovaru, v súvislosti s ktorým sa poskytuje vzájomná pomoc a ktorý podliehal colnému skladovaciemu režimu.

3. Ak sa predpokladajú mimoriadnosti alebo porušenia v súvislosti s tovarom, ktorý bol dopravený do jednej krajiny z inej krajiny, alebo prešiel cez jednu krajinu, alebo bol uskladnený podľa skladovacieho režimu, colné orgány daných krajín si na požiadanie vymenia navzájom všetky informácie, ktoré sa týkajú:

a) podmienok, za ktorých bol tovar prepravovaný:

- bez ohľadu na to, ako bol ďalej odoslaný, kde prišiel podľa dokumentu T1, T2 alebo T2L v krajine, ktorej je žiadosť adresovaná, alebo

- bez ohľadu na to, ako prišiel, kde bol ďalej odoslaný pod dokumentom T1, T2 alebo T2L z krajiny, ktorej je žiadosť adresovaná:

b) podmienok skladovania tovaru, kde prišiel v krajine, ktorej je žiadosť adresovaná, podľa dokumentu T2 alebo T2L, alebo kde bol ďalej odoslaný touto krajinou podľa dokumentu T2 alebo T2L.

4. Ľubovoľná žiadosť predložená podľa odsekov 1 až 3 musí špecifikovať prípad alebo prípady, na ktoré sa vzťahuje.

5. Ak colný orgán krajiny požaduje podporu, ktorú by nebol schopný poskytnúť, ak by bol o to požiadaný, túto skutočnosť uvedie v žiadosti. Splnenie takejto žiadosti závisí od voľnosti konania colného orgánu, ktorému je žiadosť adresovaná.

6. Informácie, ktoré sa získajú v súlade s odsekmi 1 až 3, slúžia výlučne pre účely tohto dohovoru a prijímacia krajina im udelí takú istú ochranu, aká by sa dostala informáciám podobnej povahy podľa národných zákonov danej krajiny. Takéto informácie sa môžu používať pre iné účely iba s písomným súhlasom colného orgánu, ktorý ich poskytol a s výhradou ľubovoľných obmedzení stanovených týmto orgánom.

Spoločný výbor

Článok 14

1. Týmto sa ustanovuje spoločný výbor, v ktorom sú zastúpené jednotlivé zmluvné strany tohto dohovoru.

2. Spoločný výbor koná na základe vzájomného dohovoru.

3. Spoločný výbor sa stretáva kedykoľvek, keď je to nevyhnutné, ale najmenej raz ročne. Ľubovoľná zmluvná strana môže požiadať o zasadnutie spoločného výboru.

4. Spoločný výbor prijme vlastné procesné pravidlá, ktoré medzi iným musia obsahovať ustanovenia o zvolaní zasadnutia a menovaní predsedu a jeho volebného obdobia.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť, že ustanoví ľubovoľný pomocný výbor alebo pracovnú skupinu, ktorá mu bude pomáhať pri vykonávaní jeho povinností.

Článok 15

1. Vykonávanie tohto dohovoru a zabezpečenie jeho primeraného vykonávania je zodpovednosťou spoločného výboru. Pre tento účel ho zmluvné strany pravidelne informujú o skúsenostiach s uplatňovaním tohto dohovoru a spoločný výbor predkladá odporúčania a v prípadoch stanovených v odseku 3 prijíma rozhodnutia.

2. Spoločný výbor odporúča najmä:

a) zmeny tohto dohovoru iné, ako sú uvedené v odseku 3;

b) ľubovoľné iné opatrenie požadované pre uplatňovanie tohto dohovoru.

3. Spoločný výbor prijíma rozhodnutím:

a) zmeny a doplnky dodatkov;

b) zmeny definovania ECU, ako je uvedené v článku 10(3);

c) ostatné zmeny tohto dohovoru, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmien a doplnkov dodatkov;

d) opatrenia, ktoré sa majú vykonať podľa článku 28(2) dodatku I;

e) dočasné opatrenia požadované v prípade pristúpenia nových členských štátov do spoločenstva.

Takéto rozhodnutia uvedú zmluvné strany do účinnosti v súlade s vlastnou legislatívou.

4. Ak v spoločnom výbore prijal zástupca zmluvnej strany rozhodnutie, ktoré podlieha splneniu ústavných požiadaviek, rozhodnutie nadobudne účinnosť, ak neuvádza žiadny dátum, v prvý deň druhého mesiaca po oznámení zrušenia výhrad.

Rôzne a záverečné ustanovenia

Článok 16

Jednotlivé zmluvné strany prijmú primerané opatrenia, aby zabezpečili účinné a jednotné uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru, pričom zohľadnia potrebu čo najväčšmi obmedziť formality uvalené na operátorov a potrebu dosiahnuť vzájomne uspokojujúce riešenia ľubovoľných ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku uskutočňovania týchto ustanovení.

Článok 17

Zmluvné strany sa navzájom informujú o ustanoveniach, ktoré prijali s cieľom vykonať tento dohovor.

Článok 18

Ustanovenia tohto dohovoru nezamedzujú zákazy ani obmedzenia dovážania, vyvážania alebo tranzitu tovaru, ktoré nariadili zmluvné strany alebo členské štáty spoločenstva a zdôvodnili zásadami verejnej morálky, verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochranou národného bohatstva s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou, alebo ochranou priemyselného alebo obchodného majetku.

Článok 19

Dodatky a dodatkový protokol tohto dohovoru tvoria neoddeliteľnú súčasť dohovoru.

Článok 20

1. Tento dohovor sa uplatňuje, na jednej strane, pre územia, kde sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, a, na druhej strane, pre územia krajín EZVO.

2. Tento dohovor sa uplatňuje tiež pre Kniežatstvo Lichtenštajnsko, pokiaľ kniežatstvo zostane viazané k Švajčiarskej konfederácii zmluvou o colnej únii.

Článok 21

Ľubovoľná zmluvná strana môže od tohto dohovoru odstúpiť s podmienkou písomnej 12 mesačnej výpovednej lehoty predloženej depozitárovi, ktorý o tomto informuje ostatné zmluvné strany.

Článok 22

1. Tento dohovor nadobúda platnosť 1. januára 1988 s podmienkou, že zmluvné strany akceptačné listiny uložia na sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev, ktorý bude pôsobiť ako depozitár, do 1. novembra 1987.

2. Ak tento dohovor nenadobudne platnosť 1. januára 1988, nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca po uložení poslednej akceptačnej listiny.

3. Depozitár oznámi dátumy uloženia akceptačných listín jednotlivých zmluvných strán a dátum, kedy dohovor nadobúda platnosť.

Článok 23

1. Keď nadobudne platnosť tento dohovor, prestávajú sa uplatňovať dohody z 30. novembra 1972 a 23. novembra 1972 o uplatňovaní pravidiel o tranzite spoločenstva, ktoré so spoločenstvom uzavrelo Rakúsko resp. Švajčiarsko, rovnako ako dohoda z 12. júla 1972 o rozšírení uplatňovania pravidiel o tranzite spoločenstva, ktorú uzavreli tieto krajiny a spoločenstvo.

2. Dohody uvedené v odseku 1 sa však naďalej uplatňujú pre operácie T1 alebo T2, ktoré začali pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru.

3. Nordický tranzitný poriadok, ktorý sa uplatňuje medzi Fínskom, Nórskom a Švédskom, stráca účinnosť v deň nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

Článok 24

Tento dohovor, ktorý je vyhotovený v jedinej kópii v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, fínskom, islandskom, nórskom a švédskom jazyku, pričom sú všetky texty rovnako autentické, sa uloží v archíve sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev, ktorý doručí overenú kópiu tohto dohovoru každej zmluvnej strane.

V Interlakene 20. mája 1987

--------------------------------------------------

DODATOK I

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Tranzitný režim, ktorý je uvedený v tomto dohovore, sa uplatňuje pre prepravu tovaru v súlade s článkom 1(1) dohovoru.

2. Režim T1 alebo T2 je predmetom článku 2 dohovoru.

Články 2 až 10

(Tento dodatok neobsahuje články 2 až 10).

Článok 11

Pre účely tohto dohovoru

a) "príkazca" znamená:

osoba, ktorá osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu žiada o povolenie vo vyhlásení v súlade s požadovanými colnými formalitami, aby sa mohla uskutočniť operácia tranzitu, a tým sa pred príslušnými orgánmi stáva zodpovedný za vykonanie tranzitu v súlade s týmito pravidlami;

b) "dopravný prostriedok" znamená najmä:

- ľubovoľné vozidlo, príves, náves,

- ľubovoľný železničný voz alebo vagón,

- ľubovoľný čln alebo loď,

- ľubovoľné lietadlo,

- ľubovoľný kontajner v zmysle colného dohovoru o kontajneroch;

c) "úrad odoslania" znamená colný úrad, kde začína operácia prepravy;

d) "úrad tranzitu" znamená:

- colný úrad v mieste vstupu do krajiny inej ako krajina odoslania,

- tiež colný úrad v mieste výstupu zo zmluvnej strany, keď zásielka opúšťa colné územie zmluvnej strany v priebehu operácie prepravy cez hranice medzi zmluvnou stranou a treťou krajinou;

e) "úrad miesta určenia"

znamená colný úrad, kde sa tovar musí predložiť, aby sa operácia prepravy ukončila;

f) "úrad záruky"

znamená colný úrad, kde je podaná úplná záruka;

g) "vnútorná hranica"

znamená hranica medzi dvomi zmluvnými stranami.

Platí, že tovar naložený v prístave jednej zmluvnej strany a vyložený v prístave druhej zmluvnej strany prekročil vnútornú hranicu, ak sa na prekonanie mora vzťahuje jednotný prepravný dokument.

Platí, že tovar prichádzajúci z tretej krajiny po mori a preložený v prístave zmluvnej krajiny s cieľom vyloženia v prístave inej zmluvnej krajiny neprekročil vnútornú hranicu.

HLAVA II

REŽIM T1

Článok 12

1. Tovar, ktorý sa má prepraviť podľa režimu T1, je v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dohovore predmetom vyhlásenia T1. Vyhlásenie T1 znamená vyhlásenie na tlačive, ktoré je zhodné so vzorom tlačiva, ktorý je uvedený v dodatku III.

2. Tlačivo T1, ktoré spomína odsek 1, sa môže prípadne doplniť o jedno alebo viacej tlačív T1 bis, ktoré sa zhodujú so vzorom dodatočných tlačív uvedených v dodatku III.

3. Tlačivá T1 a T1 bis musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov zmluvných strán, ktorý je prijateľný pre príslušné úrady krajiny odoslania. Ak je nutné, príslušné úrady danej krajiny, ktoré sú zahrnuté v operácii tranzitu, môžu požiadať o preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov danej krajiny.

4. Vyhlásenie T1 musí podpísať osoba, ktorá žiada o povolenie uskutočniť operáciu T1, alebo jej splnomocnený zástupca, a úradu odoslania sa musia predložiť minimálne tri kópie takéhoto vyhlásenia.

5. Dodatočné dokumenty priložené k vyhláseniu T1 tvoria nedeliteľnú časť vyhlásenia T1.

6. Vyhlásenie T1 musí byť doplnené o dopravný dokument.

Úrad odoslania nemusí trvať na predložení tohto dokumentu v čase dokončenia colných formalít. Avšak dopravný dokument sa musí vždy predložiť na požiadanie colných úradov počas prepravy.

7. Ak režim T1 v krajine odoslania nasleduje po inom colnom režime, na vyhlásení T1 musí byť uvedená poznámka o tomto colnom režime alebo zodpovedajúcich colných dokumentoch.

Článok 13

Príkazca je zodpovedný za:

a) predloženie neporušeného tovaru na úrade miesta určenia v rámci predpísaného časového limitu a podľa primeraného dodržiavania opatrení, ktoré prijali príslušné úrady na zabezpečenie identifikácie;

b) dodržiavanie ustanovení, ktoré sa týkajú režimu T1 a tranzitu vo všetkých jednotlivých krajinách na území, ktoré sú dotknuté prepravou daného tovaru.

Článok 14

1. Všetky krajiny môžu s podmienkami, ktoré stanovia, predpísať použitie dokumentu T1 pre národné režimy.

2. Za dodatočné podrobnosti, ktoré na dokumente T1 pre tento účel zahrnie osoba iná ako príkazca, je zodpovedný príkazca v súlade s národnými ustanoveniami stanovenými podľa zákona, nariadení alebo administratívnymi opatreniami.

Článok 15

(Tento dodatok neobsahuje článok 15.)

Článok 16

1. Tie isté dopravné prostriedky sa môžu použiť na naloženie tovaru vo viacerých úradoch odoslania a na vyloženie vo viacerých úradoch miesta určenia.

2. Vyhlásenia T1 môžu zahrňovať iba tovar naložený alebo ktorý sa má naložiť na jediný dopravný prostriedok na prepravu z úradu odoslania do úradu miesta určenia.

Pre účely predchádzajúceho pododseku platí, že nasledujúce sa považuje za jediný dopravný prostriedok s podmienkou, že prepravovaný tovar sa odosiela spolu:

a) vozidlo doplnené o príves (prívesy) alebo náves (návesy);

b) súprava spojených železničných vozňov alebo vagónov;

c) člny tvoriace jednu reťaz;

d) kontajnery naložené na dopravný prostriedok v zmysle tohto článku.

Článok 17

1. Úrad odoslania zaregistruje vyhlásenie T1, stanoví obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť v úrade miesta určenia, a prijme také opatrenia na identifikáciu, ktoré uzná za potrebné.

2. Po uvedení potrebných údajov na vyhlásení T1 si úrad odoslania ponechá jednu jej kópiu a ostatné vráti príkazcovi alebo jeho zástupcovi.

Článok 18

(Tento dodatok neobsahuje článok 18.)

Článok 19

1. Kópie dokumentu T1, ktoré príkazcovi alebo jeho zástupcovi doručí úrad odoslania, musia sprevádzať tovar.

2. Tovar sa musí prepraviť cez úrady tranzitu spomenuté v dokumente T1. Ak to okolnosti oprávňujú, môžu sa tiež použiť iné úrady tranzitu.

3. Pre účely dozoru môžu všetky jednotlivé krajiny stanoviť prepravné trasy v rámci svojho územia.

4. Všetky krajiny musia Komisii Európskych spoločenstiev poskytnúť zoznam colných úradov, ktoré sú oprávnené zaoberať sa operáciami T1, pričom takýto zoznam uvádza tiež pracovnú dobu colných úradov.

Komisia sprostredkuje tieto informácie ostatným krajinám.

Článok 20

Kópie dokumentu T1 sa musia predložiť v každej jednotlivej krajine, ako o to požiadajú colné orgány, ktorým prípadne môže stačiť, ak sa presvedčia, že pečate sú neporušené. Tovar sa nemusí podrobiť inšpekcii, pokiaľ neexistuje podozrenie mimoriadnosti, ktorá by mohla viesť k zneužívaniu.

Článok 21

Zásielka tovaru rovnako ako kópie dokumentu T1 sa musia predložiť vo všetkých úradoch tranzitu.

Článok 22

1. Prepravca poskytne každému jednotlivému úradu tranzitu avízo o tranzite. Dodatok II obsahuje vzor tlačiva avíza o tranzite.

2. Úrady tranzitu nepodrobia tovar inšpekcii, pokiaľ neexistuje podozrenie mimoriadnosti, ktorá by mohla viesť k zneužívaniu.

3. Ak sa v súlade s ustanoveniami článku 19(2) tovar prepravuje cez úrad tranzitu iný, ako je uvedený na dokumente T1, takýto úrad musí bezodkladne zaslať avízo o tranzite úradu uvedenému na dokumente.

Článok 23

Ak sa tovar nakladá alebo vykladá v ľubovoľnom prechodnom úrade, musia sa predložiť kópie dokumentu T1, ktoré vydal/vydali úrad/úrady odoslania.

Článok 24

1. Tovar opísaný na dokumente T1 sa môže bez obnovenia vyhlásenia preložiť na iný dopravný prostriedok za dozoru colných orgánov krajiny, na území ktorej sa preloženie uskutočnilo. V takomto prípade colné orgány zaznamenajú príslušné údaje na dokument T1.

2. Colné orgány smú za podmienok, ktoré určia, oprávniť, aby sa takéto preloženie vykonalo bez dozoru. V takomto prípade prepravca zaznamená príslušné údaje na dokumente T1 a informuje o tom nasledujúci colný úrad, kde musí tovar predložiť, tak, aby preloženie bolo úradne potvrdené colnými orgánmi.

Článok 25

1. Ak sa počas prepravy porušia pečate bez úmyslu prepravcu, prepravca musí čo najskôr požiadať o spísanie potvrdenej správy v krajine, kde sa dopravný prostriedok nachádza, colným orgánom, ak sa nejaký nachádza v blízkosti, alebo, ak sa v blízkosti colný orgán nenachádza, ľubovoľným iným príslušný orgán. Takýto orgán zabezpečí novú pečať, ak je tak možné.

2. V prípade nehody, ktorá vyžaduje preloženie na iný dopravný prostriedok, sa uplatňujú ustanovenia článku 24.

Ak sa v blízkosti nenachádza colný orgán, ľubovoľný iný oprávnený orgán môže konať miesto neho s výhradou podmienok, ktoré sú uvedené v článku 24(1).

3. V prípade bezprostredného nebezpečenstva, ktoré vedie k potrebe okamžitého vyloženia celého nákladu alebo jeho časti, prepravca môže prijať opatrenia z vlastnej iniciatívy. Takéto opatrenie zaznamená na dokumente T1. V takomto prípade sa uplatňujú ustanovenia odseku 1.

4. Ak v dôsledku nehody alebo iných nešťastí, ku ktorým dôjde počas prepravy, prepravca nie je schopný dodržať časový limit uvedený v článku 17, musí o tom čo najskôr informovať príslušný orgán uvedený v odseku 1. Takýto orgán potom na dokumente T1 zaznamená príslušné údaje.

Článok 26

1. Úrad miesta určenia zaznamená na kópie dokumentu T1 údaje o kontrolách a bezodkladne zašle kópiu úradu odoslania a druhú kópiu si ponechá.

2. (Tento článok neobsahuje odsek 2.)

3. Ak sa tovar predloží úradu miesta určenia po uplynutí časového limitu, ktorý stanovil úrad odoslania, a ak toto nedodržanie časového limitu je dôsledkom okolností, ktorých vysvetlenie uspokojí úrad miesta určenia, a ktoré sú mimo kontroly prepravcu alebo príkazcu, potom platí, že prepravca alebo príkazca dodržali predpísaný časový limit.

4. Bez dopadu na články 34 a 51 dodatku II je možné operáciu T1 ukončiť na ľubovoľnom úrade inom, ako je uvedené na dokumente T1, ak obidva úrady patria tej istej zmluvnej strane. Takýto úrad sa potom stane úradom miesta určenia.

Ak sa výnimočne preukáže, že je potrebné predložiť tovar pri úmysle ukončiť jeho prepravu úradu inému, ako je úrad uvedený na dokumente T1 a tieto dva úrady patria rozličným zmluvným stranám, potom colné úrady, kde sa tovar predloží, môžu schváliť zmenu úradu miesta určenia. Nový úrad miesta určenia zaznamená v časti "Kontrola úradu miesta určenia" vratnej kópie dokumentu T1 okrem zvyčajných údajov, ktoré sa musia zapísať, jedno z nasledujúcich vyhlásení:

- Diferencias: mercancias presentadas en la aduana … (nombre y pais)

- Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung … (Name und Land)

- Διαφορέζ: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (όνομα και χώρα)

- Differences: office where goods were presented … (name and country)

- Diffèrences: marchandises présenteées au bureau … (nom et pays)

- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

- Verchillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estància … (nome e pais)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

- Breying: Tollstjoraskrifstofa oar sem vörun var framvisad … (Nafn og land)

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes … (namm och land)

Avšak takáto zmena úradu miesta určenia sa neschváli v súvislosti s dokumentom T1, na ktorom je uvedené jedno z nasledujúcich potvrdení:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen

- Έξoδoς από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen

- Έξoδoς από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιβάρυνση

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições

Úrad odoslania vydá dokument T1 až vtedy, keď sú splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo zmeny úradu miesta určenia. Ak je tak vhodné, o nevydaní dokumentu úrad odoslania ručiteľa informuje.

Článok 27

1. Aby sa zabezpečil výber cla a iných poplatkov, ktoré sú jednotlivé krajiny oprávnené účtovať v súvislosti s tovarom, ktorý prechádza cez ich územie v priebehu operácie T1, príkazca predloží záruku, ak nie je uvedené inak v tomto dodatku.

2. Záruka musí byť úplná a musí sa vzťahovať na určitý počet operácií T1 alebo zvlášť na jednotlivé operácie T1.

3. S podmienkou ustanovení článku 33(2) sa záruka musí skladať zo spoločnej a solidárnej záruky právnickej alebo fyzickej tretej osoby so sídlom v krajine predkladania záruky v priebehu operácie T1, ktorá je touto krajinou uznaná ako ručiteľ.

Článok 28

1. Osoba, ktorá je v postavení ručiteľa podľa podmienok uvedených v článku 27, je zodpovedná v každej krajine, cez ktorú sa bude tovar počas operácie T1 prepravovať, za menovanie fyzickej alebo právnickej tretej osoby, ktorá bude tiež vystupovať ako ručiteľ príkazcu.

Takýto ručiteľ musí mať sídlo v danej krajine a musí sa s príkazcom spoločne a solidárne zaviazať, že zaplatia clá a iné poplatky splatné v tejto krajine.

2. Platnosť odseku 1 je podmienená rozhodnutím spoločného výboru ako výsledok preskúmania podmienok, za ktorých boli zmluvné strany schopné uplatniť svoje právo náhrady v súlade s článkom 36.

Článok 29

1. Záruka, o ktorej sa hovorí v článku 27(3), musí mať formu niektorého zo vzorov záruk uvedených ako vzor I alebo vzor II, ktoré sú priložené k tomuto dodatku, v závislosti od okolností.

2. Ak tak vyžadujú ustanovenia národných zákonov, nariadení alebo administratívnych opatrení alebo bežná prax, každá jednotlivá krajina smie povoliť, aby záruka bola v inej forme s podmienkou, že má také isté právne účinky ako dokumenty uvedené ako vzory.

Článok 30

1. Súhrnná záruka sa podáva na úrade záruky.

2. Úrad záruky stanoví čiastku záruky, prijme záväzok ručiteľa a vydá oprávnenie, ktoré umožňuje príkazcovi, aby v rámci limitov záruky uskutočnil ľubovoľnú operáciu T1 bez ohľadu na úrad odoslania.

3. Každá osoba, ktorá získala oprávnenie, musí obdržať s podmienkami, ktoré určia príslušné úrady daných krajín, jednu alebo viacej kópií potvrdenia o záruke. Dodatok II obsahuje vzor potvrdenia o záruke.

4. Každé jednotlivé vyhlásenie T1 musí odkazovať na takéto potvrdenie.

Článok 31

1. Úrad záruky smie oprávnenie stiahnuť, ak podmienky, za ktorých bolo vydané, už neplatia.

2. Každá jednotlivá krajina musí Komisii Európskych spoločenstiev oznámiť takéto stiahnutie oprávnenia.

Komisia sprostredkuje takúto informáciu ostatným krajinám.

Článok 32

1. Každá krajina smie súhlasiť, aby právnická alebo fyzická tretia osoba v postavení ručiteľa pod podmienkami uvedenými v článkoch 27 a 28 ručila jedinou zárukou a paušálnou sumou 7000 ECU v súvislosti s každým vyhlásením, úhradou colných poplatkov a iných poplatkov, ktoré budú prípadne splatné v priebehu operácie T1, ktorá sa uskutoční s jej zodpovednosťou, bez ohľadu na to, kto je príkazcom. Ak preprava tovaru predstavuje zvýšené riziká a najmä s ohľadom na výšku colných a iných poplatkov, za ktoré vznikne zodpovednosť v jednej alebo viacerých krajinách, úrad odoslania stanoví paušálnu sadzbu na vyššej úrovni.

Záruka, ktorá sa spomína v prvom pododseku, musí byť v zhode so vzorom III, ktorý je priložený k tomuto dodatku.

2. Zmenné hodnoty ECU v národných menách, ktoré sa uplatňujú podľa tohto dohovoru, sa vypočítavajú raz ročne.

3. Dodatok II stanovuje nasledujúce:

a) pohyb tovaru, ktorý môže viesť k zvýšeniu paušálnej čiastky, a podmienky, s ktorými sa takýto rast uplatní;

b) podmienky, za ktorých sa uplatňuje záruka, o ktorej hovorí odsek 1, na ľubovoľnú operáciu T1;

c) podrobné pravidlá uplatnenia zmenných hodnôt ECU v národných menách.

Článok 33

1. Individuálna záruka predložená za jedinú operáciu T1 sa musí zložiť na úrade odoslania.

2. Záruka môže byť záloha v hotovosti. V takomto prípade čiastku stanovia príslušné úrady daných krajín a záruka sa musí obnoviť v každom úrade tranzitu v zmysle prvej zarážky článku 11d).

Článok 34

Bez dopadu na národné ustanovenia, ktoré predpisujú iné prípady výnimiek, príslušné úrady daných krajín oslobodia príkazcu od platenia colných a iných poplatkov, ak:

a) tovaru, ktorý bol zničený ako dôsledok vyššej moci alebo nepredvídateľnej nehody, ktorá je primerane dokázaná; alebo

b) sa úradne uzná, že nedostatky vyplývajú z podstaty tovaru.

Článok 35

Ručiteľ sa oslobodí od povinností voči krajine, cez ktorú sa tovar prepravuje počas operácie T1, ak dokument T1 bol zrušený na úrade odoslania.

Ak ručiteľ nebol príslušnými colnými orgánmi krajiny odoslania oboznámený o nezrušení dokumentu T1, rovnako bude zbavený svojich povinností po uplynutí obdobia 12 mesiacov od dátumu registrácie vyhlásenia T1.

Ak počas obdobia uvedeného v druhej zarážke bol ručiteľ oboznámený príslušnými colnými orgánmi o nezrušení dokumentu T1, musí byť okrem toho informovaný, že je alebo že môže byť zodpovedný za zaplatenie čiastok, za ktoré je zodpovedný v súvislosti s danou operáciou T1. Toto oznámenie musí byť ručiteľovi doručené najneskôr tri roky po dátume registrácie vyhlásenia T1. Ak takéto oznámenie nebolo urobené pred uplynutím vyššie spomenutého časového limitu, ručiteľ bude rovnako zbavený svojich povinností.

Článok 36

1. Ak sa zistí, že v priebehu operácie T1 došlo k porušeniu alebo mimoriadnosti v určitej krajine, vymáhanie colných alebo iných poplatkov, ktoré sú prípadne splatné, bude realizovať daná krajina v súlade s jej ustanoveniami určenými zákonmi, nariadeniami alebo administratívnymi opatreniami bez dopadu na inštitút trestného konania.

2. Ak nie je možné stanoviť miesto porušovania alebo mimoriadnosti, bude platiť, že k tomu došlo:

a) ak v priebehu operácie T1 bolo porušenie alebo mimoriadnosť zistené na úrade tranzitu situovanom na vnútornej hranici: v krajine, ktorú dopravný prostriedok alebo tovar práve opustil;

b) ak v priebehu operácie T1 bolo porušenie alebo mimoriadnosť zistené na úrade tranzitu v zmysle druhej zarážky 11d): v krajine, do ktorej tento úrad patrí;

c) ak v priebehu operácie T1 bolo porušenie alebo mimoriadnosť zistené na území krajiny inde, ako na úrade tranzitu: v krajine, kde bolo porušenie alebo mimoriadnosť zistené;

d) ak zásielka nebola predložená na úrade miesta určenia: v poslednej krajine, do ktorej dopravné prostriedky alebo tovar vstúpili podľa avíza o tranzite;

e) ak je porušenie alebo mimoriadnosť zistené po ukončení operácie T1 v krajine, kde bolo porušenie alebo mimoriadnosť zistené.

Článok 37

1. Dokumenty T1 vydané v súlade s týmito pravidlami a identifikačné opatrenia, ktoré prijali colné orgány jednej krajiny, majú taký istý právny účinok v ostatných krajinách ako dokumenty T1 vydané v súlade s týmito pravidlami a identifikačné opatrenia prijaté colnými orgánmi v každej jednej z týchto krajín.

2. Zistenia príslušných orgánov krajiny, ku ktorým sa došlo počas inšpekcií vykonaných podľa režimu T1, majú taký istý právny účinok v ostatných krajinách ako zistenia príslušných orgánov v každej jednej z týchto krajín.

Článok 38

(Tento dodatok neobsahuje článok 38.)

HLAVA III

REŽIM T2

Článok 39

1. Ľubovoľný tovar, ktorý sa má prepravovať podľa režimu T2, podlieha v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dohovore vyhláseniu T2, ktoré sa zapisuje na tlačive zhodnom so vzorom uvedeným v dodatku III.

Vyhlásenie, o ktorom hovorí pododsek 1, musí byť označené symbolom "T2". V prípade použitia dodatočných tlačív musí byť na takýchto tlačivách uvedený symbol "T2 bis".

2. Ustanovenia hlavy II sa uplatňujú mutatis mutandis pre režim T2.

Články 40 a 41

(Tento dodatok neobsahuje články 40 a 41.)

HLAVA IV

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ PRE URČITÉ SPÔSOBY DOPRAVY

Článok 42

1. Železničné úrady daných krajín sú oslobodené od požiadavky predložiť záruku.

2. Ustanovenia článkov 19(2) a (3), článkov 21 a 22 neplatia pre prepravu tovaru železnicou.

3. Pre účely uplatnenia článku 36(2)d) sa záznamy, ktoré vedú železničné úrady, používajú miesto avíz o tranzite.

Článok 43

1. Na prepravu tovaru po rieke Rýn a riečnych cestách Rýnu nie je potrebné predložiť záruku.

2. Každá krajina môže upustiť od predloženia záruky v súvislosti s prepravou tovaru po iných riečnych cestách nachádzajúcich sa na jej území. Komisii Európskych spoločenstiev musí predložiť údaje o opatreniach, ktoré v tomto zmysle prijala. Komisia Európskych spoločenstiev bude o tom informovať ostatné krajiny.

Článok 44

1. Tovar, ktorého preprava zahrňuje prekročenie vnútornej hranice v zmysle druhej zarážky článku 11g), nemusí podliehať režimu T1 ani T2 pred prekročením spomenutej hranice.

2. Odsek 1 neplatí, ak sa preprava tovaru po mori má uskutočniť podľa jedinej zmluvy o preprave za prístavom vyloženia cestnou prepravou alebo riečnou prepravou podľa režimu tranzitu s výnimkou, keď preprava za prístavom sa má uskutočniť podľa režimu uvedeného v Rýnskom manifeste.

3. Ak sa tovar podrobil režimu T1 alebo T2 pred prekročením vnútornej hranice, účinok tohto režimu sa ruší počas prekonávania otvoreného mora.

4. Na prepravu tovaru po mori nie je potrebné predložiť záruku.

Článok 45

1. Režim T1 alebo T2 nie je povinný pre leteckú prepravu tovaru, ak tovar nepodlieha opatreniam, ktoré zahrňujú kontrolu jeho použitia alebo miesta určenia.

2. V prípadoch, keď sa na prepravu uskutočnenú úplne alebo sčasti letecky použije režim T1 alebo T2, nie je potrebné predložiť záruku na krytie vzdušnej časti prepravy tovaru, ktorú vykonajú podniky oprávnené zabezpečovať takúto prepravu podľa pravidelného alebo nepravidelného rozpisu v daných krajinách.

Článok 46

1. Režim T1 ani T2 nie je povinný pre prepravu tovaru produktovodom.

2. V prípadoch, keď sa takýto režim použije na prepravu tovaru produktovodom, nie je nutné predložiť záruku.

Článok 47

(Tento dodatok neobsahuje článok 47.)

HLAVA V

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ PRE POŠTOVÉ ZÁSIELKY

Článok 48

1. Odchýlením sa od ustanovení článku 1, režim T1 alebo T2 neplatí pre poštové zásielky (vrátane poštových balíkov).

2. (Tento článok neobsahuje odsek 2.)

HLAVA VI

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ PRE TOVAR PREPRAVOVANÝ CESTUJÚCIMI ALEBO OBSIAHNUTÝ V ICH BATOŽINE

Článok 49

1. Režim T1 alebo T2 nie je povinný pre prepravu tovaru doprevádzajúceho cestujúcich alebo obsiahnutého v ich batožine, ak daný tovar nie je určený pre obchodné použitie.

2. (Tento článok neobsahuje odsek 2.)

Články 50 až 61

(Tento dodatok neobsahuje články 50 až 61.)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Táto príloha obsahuje vzory rozličných záručných systémov uplatniteľných podľa spoločného tranzitného režimu a tranzitu spoločenstva

Vzor I

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZIT SPOLOČENSTVA

SÚHRNNÁ ZÁRUKA

(Súhrnná záruka pokrývajúca niekoľko tranzitných operácií podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/niekoľko tranzitných operácií v spoločenstve podľa príslušných nariadení spoločenstva)

I. Záväzok ručiteľa

1. Podpísaný [1] …

bytom v [2] …

týmto spoločne a nedielne ručí pred úradom záruky …

až do maximálnej čiastky …

v prospech Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej Republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Portugalskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Rakúskej republiky, Fínskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [3] za ľubovoľnú sumu, za ktorú sa príkazca [4] …

môže stať zodpovedný pred vyššie spomenutými štátmi v dôsledku porušení alebo mimoriadností, ku ktorým dôjde v priebehu operácie tranzitu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzitu spoločenstva, vykonaný touto osobou, vrátane ciel, daní, poľnohospodárskych poplatkov a iných poplatkov — s výnimkou peňažných pokút — pokiaľ ide o istinu alebo ďalšie záväzky, náklady a náhodné poplatky.

2. Dolepodpísaný sa zaväzuje, že zaplatí pri prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov štátov uvedených v odseku 1 a bez toho, aby odkladal platbu na obdobie neskoršie ako 30 dní po dátume žiadosti, požadované sumy až do vyššie uvedenej maximálnej hodnoty na jedno záručné potvrdenie, pokiaľ táto dolepodpísaná osoba alebo akákoľvek iná príslušná osoba nestanoví pred uplynutím tohto obdobia k spokojnosti príslušných orgánov, že sa tranzitná operácia podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva uskutočnila bez akýchkoľvek porušení alebo mimoriadností v zmysle odseku 1.

Príslušné orgány môžu na žiadosť dolepodpísaného a z ľubovoľných dôvodov, ktoré sa uznajú za platné, oddialiť obdobie, v rámci ktorého je dolepodpísaný povinný zaplatiť požadované sumy po období 30 dní od dátumu žiadosti o platbu. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tohto dodatočného obdobia, a najmä ľubovoľné úroky sa vypočítavajú tak, aby čiastka bola ekvivalentná čiastke, ktorá by sa účtovala pre tento účel na peňažnom trhu alebo finančnom trhu daného štátu.

Túto čiastku nie je možné znížiť o čiastky už splatené pri realizovaní tohto záväzku, s výnimkou odvolania dolepodpísaného v súvislosti s tranzitnou operáciou podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režimu/tranzite spoločenstva, ktorá začala pred príjmom skoršej žiadosti o platbu alebo v priebehu 30 dní po obdržaní žiadosti.

3. Tento záväzok je platný od dátumu jeho prijatia úradom záruky.

Túto záruku môže dolepodpísaná osoba alebo štát, na území ktorého sa úrad záruky nachádza, kedykoľvek zrušiť.

Zrušenie nadobudne účinnosť v 16. deň po oznámení zrušenia druhej strane.

Dolepodpísaný zostáva zodpovedný za splatenie čiastok, ktoré sa stávajú splatnými v súvislosti s tranzitnými operáciami podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje tento záväzok a ktoré začali pred dátumom, kedy zrušenie nadobudlo účinnosť, dokonca aj keď žiadosť o platbu je vystavená po tomto dátume.

4. Pre účely tohto záväzku dolepodpísaný uvádza svoju adresu pre služobné potreby [5] ako [6] …

a v každom z ostatných štátov uvedených v odseku 1 ako v starostlivosti:

Štát | Priezvisko a krstné meno, alebo názov firmy a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dolepodpísaný súhlasí, že celá korešpondencia a všetky oznámenia a ľubovoľné formality alebo režimy, ktoré sa týkajú tohto záväzku, adresované alebo písomne doručené na jednu z jeho adries pre služobné potreby, sa budú považovať za doručené jemu.

Dolepodpísaný uznáva jurisdikciu súdov na miestach, kde má adresu pre služobné potreby.

Dolepodpísaný sa zaväzuje zachovať svoje adresy pre služobné potreby. V prípade, že musí jednu alebo viacero z nich zmeniť, bude o tom úrad záruky vopred informovať.

V… … dňa …

(Podpis) [7]

II. Akceptovanie úradu záruky

Úrad záruky …

Záväzok ručiteľa prijatý dňa …

(Pečiatka a podpis)

Vzor II

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZIT SPOLOČENSTVA

ZÁRUKA NA JEDINÚ OPERÁCIU

(Záruka pokrývajúca jedinú tranzitnú operáciu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime / jedinú tranzitnú operáciu v spoločenstve podľa príslušných nariadení spoločenstva)

I. Záväzok ručiteľa

1. Dolepodpísaný [1] …

bytom v [2] …

týmto spoločne a nedielne ručí pred úradom odoslania …

v prospech Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej Republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Portugalskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Rakúskej republiky, Fínskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [3] za ľubovoľnú sumu, za ktorú sa príkazca [4] …

môže stať zodpovedný pred vyššie spomenutými štátmi v dôsledku porušení alebo mimoriadností, ku ktorým dôjde v priebehu operácie tranzitu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva, ktorú vykoná spomenutá osoba z úradu odoslania …

do úradu miesta určenia …

v súvislosti s tovarom nižšie menovaným, vrátane ciel, poľnohospodárskych poplatkov a iných poplatkov — s výnimkou peňažných pokút — pokiaľ ide o istinu alebo ďalšie záväzky, náklady a náhodné poplatky.

2. Dolepodpísaný sa zaväzuje, že zaplatí pri prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov štátov uvedených v odseku 1 a bez toho, aby odkladal platbu na obdobie neskoršie ako 30 dní po dátume žiadosti, požadované sumy, pokiaľ táto dolepodpísaná osoba alebo akákoľvek iná príslušná nestanoví pred uplynutím tohto obdobia k spokojnosti príslušných orgánov, že tranzitná operácia podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva sa uskutočnila bez akýchkoľvek porušení alebo mimoriadností v zmysle odseku 1.

Príslušné orgány môžu na žiadosť dolepodpísaného a z ľubovoľných dôvodov, ktoré sa uznajú za platné, oddialiť obdobie, v rámci ktorého je dolepodpísaný povinný zaplatiť požadované sumy po období 30 dní od dátumu žiadosti o platbu. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tohto dodatočného obdobia, a najmä ľubovoľné úroky sa vypočítavajú tak, aby čiastka bola ekvivalentná čiastke, ktorá by si účtovala pre tento účel na peňažnom trhu alebo finančnom trhu daného štátu.

3. Tento záväzok je platný od dátumu jeho prijatia úradom odoslania.

4. Pre účely tohto záväzku dolepodpísaný uvádza svoju adresu pre služobné potreby [5] ako [6] …

a v každom z ostatných štátov uvedených v odseku 1 ako v starostlivosti:

Štát | Priezvisko a krstné meno, alebo názov firmy a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dolepodpísaný súhlasí, že celá korešpondencia a všetky oznámenia a ľubovoľné formality alebo režimy, ktoré sa týkajú tohto záväzku, adresované alebo písomne doručené na jednu z jeho adries pre služobné potreby, sa budú považovať za doručené jemu.

Dolepodpísaný uznáva jurisdikciu súdov na miestach, kde má adresu pre služobné potreby.

Dolepodpísaný sa zaväzuje zachovať svoje adresy pre služobné potreby. V prípade, že jednu alebo viacero z nich bude musieť zmeniť, bude o tom úrad záruky vopred informovať.

V … dňa …

(Podpis) [7]

II. Akceptovanie úradu odoslania

Úrad odoslania …

Záväzok ručiteľa prijatý dňa … na pokrytie tranzitnej operácie T1/T2 [8], vydaný dňa

pod číslom …

(Pečiatka a podpis)

Vzor III

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZIT SPOLOČENSTVA

PAUŠÁLNA ZÁRUKA

(Systém paušálnej záruky)

I. Záväzok ručiteľa

1. Dole podpísaný [1] …

bytom v [2] …

týmto spoločne a nerozdielne sa zaručuje pred úradom záruky…

v prospech Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej Republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Portugalskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Rakúskej republiky, Fínskej republiky, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie za ľubovoľnú sumu, za ktorú sa príkazca môže stať zodpovedný pred vyššie spomenutými štátmi v dôsledku porušení alebo mimoriadností, ku ktorým dôjde v priebehu operácie tranzitu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/operácii tranzitu v spoločenstve vrátane ciel, daní, poľnohospodárskych poplatkov a iných poplatkov — s výnimkou peňažných pokút — pokiaľ ide o istinu alebo ďalšie záväzky, náklady a náhodné poplatky, za ktoré tu podpísaný súhlasil prevziať zodpovednosť vydaním záručných poukážok až do maximálnej hodnoty 7000 ECU na jednu záručnú poukážku.

2. Dolepodpísaný sa zaväzuje, že zaplatí pri prvej písomnej žiadosti príslušných orgánov štátov uvedených v odseku 1 a bez toho, aby odkladal platbu na obdobie dlhšie ako 30 dní od dátumu žiadosti, požadované sumy až do hodnoty 7000 ECU na jedno záručné potvrdenie, pokiaľ táto dole podpísaná osoba alebo akákoľvek iná zainteresovaná nestanoví pred uplynutím tohto obdobia k spokojnosti príslušných orgánov, že tranzitná operácia podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva sa uskutočnila bez akýchkoľvek porušení alebo mimoriadností v zmysle odseku 1.

Príslušné orgány môžu na žiadosť dole podpísaného a z ľubovoľných dôvodov, ktoré sa uznajú za platné, oddialiť obdobie, do ktorého by dolepodpísaný mal zaplatiť požadované sumy po období 30 dní od dátumu žiadosti o platbu. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku udelenia tohto dodatočného obdobia, a najmä ľubovoľné úroky sa musia vypočítať tak, aby čiastka bola ekvivalentná čiastke, ktorá by si účtovala pre tento účel na peňažnom trhu alebo finančnom trhu daného štátu.

3. Tento záväzok je platný od dátumu jeho prijatia úradom záruky.

Túto záruku môže kedykoľvek zrušiť dolepodpísaná osoba alebo štát, na území ktorého sa úrad záruky nachádza.

Zrušenie nadobudne účinnosť 16. dňa po oznámení zrušenia druhej strane.

Dolepodpísaný zostáva zodpovedný za zaplatenie čiastok, ktoré sa stavajú splatnými v súvislosti s tranzitnými operáciami podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime/tranzite spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje tento záväzok a ktoré začali pred dátumom, kedy zrušenie nadobudlo účinnosť, dokonca aj keď žiadosť o platbu je vystavená po tomto dátume.

4. Pre účely tohto záväzku dole podpísaná osoba uvádza svoju adresu pre služobné potreby [3] ako [4] …

a v každom z ostatných štátov uvedených v odseku 1 ako v starostlivosti:

Štát | Priezvisko a krstné meno, alebo názov firmy a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Dolepodpísaný súhlasí, že celá korešpondencia a všetky oznámenia a ľubovoľné formality alebo režimy, ktoré sa týkajú tohto záväzku, adresované alebo písomne doručené na jednu z jeho adries pre služobné potreby, sa budú považovať za doručené jemu.

Dolepodpísaný uznáva jurisdikciu súdov na miestach, kde má adresu pre služobné potreby.

Dolepodpísaný sa zaväzuje zachovať svoje adresy pre služobné potreby. V prípade, že jednu alebo viacero z nich bude musieť zmeniť, bude o tom vopred informovať úrad záruky.

…V … dňa …

(Podpis) [5]

II. Prijatie úradu záruky

Úrad záruky …

Záväzok ručiteľa prijatý dňa …

(Pečiatka a podpis)

[1] Priezvisko a krstné mená, alebo názov firmy.

[2] Úplná adresa.

[3] Vymažte názov ľubovoľného štátu alebo štátov, ktorých územie sa nebude používať.

[4] Priezvisko a krstné mená, alebo názov firmy a plná adresa príkazcu.

[5] Ak zákony daného štátu nestanovujú uvedenie adresy pre služobné potreby, ručiteľ menuje v každom zo štátov uvedených v odseku 1 sprostredkovateľa splnomocneného na prijímanie akýchkoľvek informácií adresovaných dolepodpísanej osobe. Súdy miest, kde sa nachádzajú adresy pre služobné potreby ručiteľa alebo jeho sprostredkovateľa, musia mať jurisdikciu pri sporoch týkajúcich sa tejto záruky. Potvrdenie v druhom pododseku a záväzok v štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zhodné.

[6] Úplná adresa.

[7] Pred podpisom musí signatár vlastnou rukou uviesť: "Záruka na čiastku rovnú …", pričom suma sa vypíše slovom.

[1] Priezvisko a krstné mená, alebo názov firmy.

[2] Úplná adresa.

[3] Vymažte názov ľubovoľného štátu alebo štátov, ktorých územie sa nebude používať.

[4] Priezvisko a krstné mená, alebo názov firmy a plná adresa príkazcu.

[5] Ak zákony daného štátu nestanovujú uvedenie adresy pre služobné potreby, ručiteľ menuje v každom zo štátov uvedených v odseku 1 sprostredkovateľa splnomocneného na prijímanie akýchkoľvek informácií adresovaných dole podpísanej osobe. Súdy miest, kde sa nachádzajú adresy pre služobné potreby ručiteľa alebo jeho sprostredkovateľa, musia mať jurisdikciu pri sporoch týkajúcich sa tejto záruky. Potvrdenie v druhom pododseku a záväzok v štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zhodné.

[6] Úplná adresa.

[7] Pred podpisom musí signatár vlastnou rukou uviesť: "Záruka".

[8] Nehodiace sa preškrtnite.

[1] Priezvisko a krstné menom alebo názov firmy.

[2] Úplná adresa.

[3] Ak zákony daného štátu nestanovujú uvedenie adresy pre služobné potreby, ručiteľ menuje v každom zo štátov uvedených v odseku 1 sprostredkovateľa splnomocneného na prijímanie akýchkoľvek informácií adresovaných dole podpísanej osobe. Súdy miest, kde sa nachádzajú adresy pre služobné potreby ručiteľa alebo jeho sprostredkovateľa, musia mať jurisdikciu pri sporoch týkajúcich sa tejto záruky. Potvrdenie v druhom pododseku a záväzok v štvrtom pododseku odseku 4 musia byť zhodné.

[4] Úplná adresa.

[5] Pred podpisom sa musí uviesť vlastnou rukou signatára napísané: "Záruka".

--------------------------------------------------

DODATOK II

HLAVA I

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TLAČÍV A ICH POUŽITIA V REŽIME

KAPITOLA I

TLAČIVÁ

Vymenovanie tlačív

Článok 1

1. Tlačivá, na ktorých sa robia vyhlásenia T1 alebo T2, sa musia zhodovať so vzormi v dodatkoch I až IV dodatku III.

Takéto vyhlásenia sa musia vystaviť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto dohovore.

2. Nakladacie listy podľa vzorov v dodatku I tohto dodatku sa môžu s výnimkou podmienok uvedených v článkoch 5 až 9 a článku 85 použiť ako opisná časť tranzitných vyhlásení. Ich použitie je bez dopadu na formality o zasielaní, vývoze alebo umiestnení tovaru podľa ľubovoľného konania v krajine miesta určenia a tlačivá používané na takéto formality.

3. Tlačivo, ktoré sa vypĺňa ako avízo o tranzite pre účely článku 22 dodatku I, sa musí zhodovať so vzormi v dodatku II tohto dodatku.

4. Tlačivo, ktoré sa vypĺňa ako potvrdenie, že dokument T1 alebo T2 a príslušná zásielka sa predložili na úrade miesta určenia, sa musí zhodovať so vzormi v dodatku III tohto dodatku. Avšak pokiaľ ide o dokument T1 alebo T2, možno použiť potvrdenie na zadnej strane kópie na vrátenie tohto dokumentu. Potvrdenie sa musí vydať a používať v súlade s článkom 10.

5. Potvrdenie záruky, pre ktorú je stanovený predpis podľa článku 30(3) dodatku I, sa musí zhodovať so vzormi v dodatku IV tohto dodatku. Potvrdenie sa musí vydať a používať v súlade s článkami 12 až 15.

6. Potvrdenie o paušálnej záruke sa musí zhodovať so vzormi v dodatku V tohto dodatku. Zápisy na zadnej strane tohto tlačiva sa však môžu uviesť na prednej časti nad údajmi o osobe alebo firme, ktorá vydala potvrdenie, pričom nasledujúce zápisy zostávajú nezmenené. Potvrdenie o paušálnej dani sa musí vydať a používať v súlade s článkami16 až 19.

7. Dokument, ktorý potvrdzuje, že tovar má štatút spoločenstva — takzvaný "dokument T2L" – sa musí vystaviť na tlačive, ktoré je v súlade s kópiou 4 vzoru uvedeného v dodatku I dodatku III, alebo kópiou 4/5 vzoru uvedeného v dodatku II tohto dodatku.

Takéto tlačivo sa doplní, ak je nutné, jedným alebo viacerými tlačivami, ktoré sa zhodujú s kópiou 4 alebo kópiou 4/5 vzorov uvedených v dodatkoch III resp. IV dodatku III.

Ak sa v prípade použitia počítačového systému na spracovávanie vyhlásení, ktorý vydáva takéto vyhlásenia, tlačivá uvedené v dodatkoch III resp. IV dodatku III nepoužívajú ako dodatočné tlačivá, dokument T 2 L sa musí doplniť o jedno alebo viacej tlačív, ktoré sú v súlade s kópiou 4 alebo kópiou 4/5 vzorov uvedených v dodatkoch I resp. II dodatku III.

Príslušná osoba uvedie symbol "T2L" v pravej časti okienka 1 tlačiva, ktoré sa zhoduje s kópiou 4 alebo kópiou 4/5 vzorov uvedených v dodatkoch I resp. II dodatku III. Ak sa používajú dodatočné tlačivá, príslušná osoba uvedie symbol "T2L" v pravej časti okienka 1 tlačiva, ktoré sa zhoduje s kópiou 4 alebo kópiou 4/5 vzorov uvedených v dodatkoch I a III alebo II a IV dodatku III.

Pre účely tohto dohovoru sa takýto dokument považuje za "dokument T2L"; musí sa vydať a používať v súlade s hlavou V tohto dodatku.

Tlačenie formulárov a ich vyplňovanie

Článok 2

1. Papier, ktorý sa používa na ložné listy, avíza o tranzite a potvrdenia, musí byť upravený pre písacie účely a mať hmotnosť najmenej 40 g/m2; musí mať takú odolnosť, že sa bežným používaním ľahko neroztrhne ani nepokrčí.

2. Papier, ktorý sa používa na potvrdenie o paušálnej záruke, nesmie obsahovať mechanické papierenské odrezky, musí byť upravený pre písacie potreby a mať hmotnosť najmenej 55 g/m2. Papier musí mať na pozadí vytlačený červený gilošovaný vzor, na ktorom je možné rozoznať pokus o falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

3. Papier, ktorý sa používa na tlačivá záručného potvrdenia, nesmie obsahovať mechanické papierenské odrezky a nesmie mať menšiu hmotnosť ako 100 g/m2. Na pozadí musí byť gilošovaný vzor na obidvoch stranách tak, aby bolo možné rozoznať pokus o falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

4. Papier, ktorý sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3, musí byť biely s výnimkou ložných listov, ktoré sú spomenuté v článku 1(2) a farba ktorých závisí iba od rozhodnutia užívateľa.

5. Tlačivá musia mať nasledujúce veľkosti:

a) 210 × 297 mm pre ložný list, pričom dovolená tolerancia pre dĺžku je — alebo + 8 mm;

b) 210 × 148 pre avízo o tranzite a záručné potvrdenie;

c) 148 × 105 mm pre potvrdenie o príjme a potvrdenie o paušálnej záruke.

6. Vyhlásenia a dokumenty sa musia vystaviť v jednom z oficiálnych jazykov zmluvných strán, ktorý je prijateľný pre príslušné orgány krajiny odoslania. Toto ustanovenie neplatí pre potvrdenia o paušálnej záruke.

Príslušné orgány druhej krajiny, kde sa musia vyhlásenia a dokumenty predložiť, môžu prípadne žiadať preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov danej krajiny.

Jazyk, ktorý sa používa pre potvrdenie o záruke, stanovujú príslušné orgány krajiny zodpovednej za úrad záruky.

7. Potvrdenia o paušálnej záruke musia udávať názov a adresu tlačiarne alebo znak, ktorý umožní identifikáciu tlačiarne. Potvrdenia o paušálnej záruke musia mať sériové čísla ako prostriedok identifikácie.

8. Zmluvné strany sú zodpovedné za vytlačenie tlačív pre potvrdenie o záruke. Všetky potvrdenia musia byť očíslované pre účely identifikácie.

9. Tlačivá potvrdenia o záruke a potvrdenia o paušálnej záruke sa musia vyplniť písacím strojom, alebo mechanickým alebo podobným spôsobom.

Ložné listy, avíza o preprave a potvrdenia sa môžu vyplniť písacím strojom, alebo mechanickým alebo podobným spôsobom, alebo čitateľne ručne. V prípade ručného vyplňovania sa musia vyplniť atramentom a tlačenými písmenami.

Gumovanie ani zmeny nie sú povolené. Opravy sa môžu vykonať preškrtnutím nesprávneho údaju a, ak je tak vhodné, dopísaním správneho údaju. Všetky opravy musia byť doplnené iniciálkami osoby, ktorá úpravy vykonala, a musia byť schválené príslušnými orgánmi.

KAPITOLA II

POUŽITIE TLAČÍV

Vyhlásenia T1 a T2

Popis a použitie

Zmiešané zásielky

Článok 3

1. Kópie predstavujúce tlačivá, na ktorých sa robí vyhlásenie T1 alebo T2, sú opísané vo vysvetlivkách uvedených v dodatku VII dodatku III a musia sa vyplniť v súlade s týmito vysvetlivkami.

Ak sa majú na tlačivách uviesť údaje, musia byť v kódovej forme, pričom dané kódy musia byť v súlade s údajmi uvedenými v dodatku IX dodatku III.

2. Ak sa má tovar premiestniť podľa režimu T1, príkazca uvedie symbol "T1" v pravej časti okienka 1 tlačiva, ktoré je zhodné so vzormi uvedenými v dodatkoch I a II dodatku III. Ak sa používajú dodatočné tlačivá, príkazca uvedie symbol "T1 bis" v pravej časti okienka 1 jedného alebo viacerých tlačív, ktoré sú v súlade so vzormi uvedenými v dodatkoch III a IV dodatku III.

Ak sa v prípade použitia počítačového systému na spracovanie vyhlásení, ktorý vydáva takéto vyhlásenia, používané dodatočné tlačivá zhodujú so vzormi uvedenými v dodatkoch I alebo II dodatku III, musí sa v pravej časti okienka 1 uvedených tlačív uviesť symbol "T1 bis".

Ak sa má tovar premiestniť podľa režimu T2, príkazca uvedie symbol "T2" v pravej časti okienka 1 tlačiva, ktoré sa zhoduje so vzorom uvedeným v dodatkoch I a II dodatku III. Ak sa používajú doplnkové tlačivá, príkazca uvedie symbol "T2 bis" v pravej časti okienka 1 jedného alebo viacerých tlačív, ktoré sa zhodujú so vzormi uvedenými v dodatkoch III a IV dodatku III.

Ak sa v prípade použitia počítačového systému na spracovanie vyhlásení, ktorý vydáva takéto vyhlásenia, používané doplnkové tlačivá zhodujú so vzormi uvedenými v dodatkoch I alebo II dodatku III, musí sa v pravej časti okienka 1 uvedených tlačív uviesť symbol "T2 bis".

3. V prípade zásielok, ktoré obsahujú súčasne tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a tovar premiestňovaný podľa režimu T2, dodatočné dokumenty, ktoré sa zhodujú so vzormi uvedenými v dodatkoch III a IV, alebo prípadne dodatkoch I a II dodatku III a ktoré sú opatrené symbolmi "T1 bis" resp. "T2 bis", sa môžu pripojiť na jednotnom tlačive, ktoré sa zhoduje so vzormi uvedenými v dodatkoch I a II dodatku III. V takomto prípade sa v pravej časti okienka 1 spomenutého tlačiva musí uviesť symbol "T"; prázdny priestor za symbolom "T" by sa mal preškrtnúť; okrem toho musia sa preškrtnúť okienka 32 "Položka č.", 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a 44 "Dodatočné predložené informácie/dokumenty/potvrdenia a oprávnenia". V okienku 31 "Obaly a opis tovaru" tlačiva zhodného so vzormi uvedenými v dodatkoch I a II dodatku III sa musí uviesť odkaz na sériové čísla dodatočných dokumentov, ktoré sú označené symbolom "T1 bis" a dodatočných dokumentov, ktoré sú označené symbolom "T2 bis".

4. Ak sa jeden zo symbolov uvedených v odseku 2 vynechal z pravej časti okienka 1 používaného tlačiva, alebo keď v prípade zásielok obsahujúcich súčasne tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a tovar premiestňovaný podľa režimu T2 neboli splnené ustanovenia odseku 3 a článku 5, odsek 7, platí, že tovar premiestňovaný podľa takýchto dokumentov sa premiestňuje podľa režimu T1.

Vystavenie vyhlásenia o odoslaní alebo vývoze s tranzitným vyhlásením

Článok 4

Bez dopadu na ľubovoľné platné opatrenia zjednodušenia, colný dokument o odoslaní alebo opätovnom odoslaní tovaru, alebo colný dokument o vývoze alebo opätovnom vývoze tovaru alebo ľubovoľný iný dokument, ktorý má ekvivalentný účinok, sa musí predložiť úradu odoslania spolu s tranzitným vyhlásením, ktorého sa týka.

Pre účely predchádzajúceho odseku a bez dopadu na článok 7(3) tohto dohovoru, vyhlásenie o odoslaní alebo opätovnom odoslaní, alebo vývoze alebo opätovnom vývoze na jednej strane a tranzitné vyhlásenie na druhej strane sa môžu spojiť do jednotného tlačiva.

Ložné listy

Použitie ložných listov

Zmiešané zásielky

Článok 5

1. Ak príkazca používa ložné listy pre zásielku, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých typov tovaru, okienka 15 "Krajina odoslania/vývozu", 32 "Položka č.", 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a prípadne 44 "Dodatočné informácie/predložené dokumenty/osvedčenia a oprávnenia" tlačiva, ktoré sa používa pre účely tranzitu, sa musia preškrtnúť a okienko 31 "Obaly a opis tovaru" tohto tlačiva sa nesmie použiť na uvedenie značiek a čísel, počtu a druhu obalov a opis tovaru. V takomto prípade sa nesmú použiť dodatočné tlačivá.

2. Ložný list uvedený v článku 1(2) znamená ľubovoľný obchodný dokument, ktorý je v súlade s podmienkami uvedenými v článku 2(1), (5)a). (6), prvý a druhý pododsek, (9), druhý a tretí pododsek a články 6 a 7.

3. Ložný list sa musí vystaviť v rovnakom počte kópií ako tlačivo, ktoré sa používa pre tranzitné účely, ktorých sa týka, a musí ho podpísať osoba podpisujúca takéto tlačivo.

4. Ak je vyhlásenie evidované, ložný list musí mať také isté evidenčné číslo ako tlačivo používané pre tranzitné účely, ktorých sa týka. Takéto číslo sa musí vytlačiť použitím pečiatky, ktorá udáva tiež názov úradu odoslania alebo ručne napísať. V prípade ručného písania číslo musí byť doplnené úradnou pečiatkou.

Podpis predstaviteľa úradu odoslania je voliteľný.

5. Ak dva alebo viacej ložných listov sprevádza jednotné tlačivo používané pre tranzitné účely, všetky ložné listy musia mať sériové číslo, ktoré im pridelí príkazca; počet sprievodných ložných listov musí byť uvedený v okienku "Ložné listy" spomenutého tlačiva.

6. Vyhlásenie na tlačive, ktoré sa zhoduje so vzormi v dodatkoch I a II dodatku III, opatrené symbolmi "T1" alebo "T2" v pravom priestore okienka 1, a sprevádzané jedným alebo viacerými ložnými listami spĺňajúcimi podmienky uvedené v článkoch 6 až 9, sa považuje, podľa potreby, za ekvivalent vyhlásenia T1 alebo vyhlásenia T2 pre účely článku 12 alebo 39 dodatku I.

7. V prípade zásielok, ktoré obsahujú súčasne tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a tovar premiestňovaný podľa režimu T2, sa musia vyplniť oddelené ložné listy a môžu sa pripojiť k jednotnému tlačivu zhodnému so vzormi v dodatkoch I alebo II dodatku III.

V takomto prípade sa v pravom priestore okienka 1 uvedeného tlačiva musí uviesť symbol "T". Prázdny priestor za symbolom "T" sa musí preškrtnúť. Okrem toho sa musia preškrtnúť okienka 15 "Krajina odoslania/vývozu", 32 "Položka č.", 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a prípadne 44 "Dodatočné informácie/predložené dokumenty/osvedčenia a oprávnenia" tlačiva, ktoré sa používa pre účely tranzitu. V okienku 31 "Obaly a opis tovaru" sa musí uviesť odkaz na sériové čísla ložných listov týkajúcich sa každého z obidvoch typov tovaru.

Tlačivá ložných listov

Článok 6

Ložný list musí obsahovať nasledujúce:

a) hlavička "Ložný list";

b) okienko, 70 × 55 mm, rozdelené na hornú časť 70 × 15 mm na uvedenie symbolu "T", za ktorým nasleduje jedno z potvrdení uvedených v článku 3, odsek 2, a dolnú časť 70 × 40 mm pre odkazy uvedené v článku 5, odsek 4;

c) stĺpce v nasledujúcom poradí a označené ako:

- Položka č.;

- Značky, čísla, počet a druh obalov; opis tovaru;

- Krajina odosielania/vývozu;

- Hrubá hmotnosť (v kilogramoch);

- Vyhradené pre colný úrad.

Šírka stĺpcov sa môže upraviť podľa potreby, s výnimkou šírky stĺpca označeného "Vyhradené pre colný úrad", ktorý nesmie byť užší ako 30 mm. Priestory, ktoré nie sú vyhradené pre určitý účel podľa pododsekov a) až c) vyššie, sa môžu použiť tiež.

Vyplnenie

Článok 7

1. Iba predná časť tlačiva sa smie použiť ako ložný list.

2. Všetky položky na ložnom liste musí predchádzať sériové číslo.

3. (Tento článok neobsahuje odsek 3.)

4. Po poslednom údaji sa musí urobiť horizontálna čiara a zostávajúci nepoužitý priestor sa musí označiť tak, aby ho nebolo možné používať pre dodatočné doplnenie.

Zjednodušené postupy

Článok 8

1. Colné orgány v každej jednotlivej krajine môžu povoliť, aby firmy so sídlom v ich krajine, ktorých záznamy sú založené na elektronickom alebo automatickom dátovom spracovaní, používali ložné listy, ako je uvedené v článku 1(2), ktoré aj keď nespĺňajú všetky podmienky článku 2(1), (5)a) a (9), posledné dva pododseky, a článku 6, sú navrhnuté a vyplnené takým spôsobom, ktorý dovoľuje, aby ich dané colné a štatistické orgány použili bez ťažkostí.

2. Ložné listy musia pre každú položku vždy zahrňovať počet, druh a značky a čísla balíkov, opis tovaru, hrubú hmotnosť v kilogramoch a krajinu odoslania/vývozu.

Železničné zásielky

Článok 9

1. Ak články 29 až 61 sú v účinnosti, článok 5(2) a články 6, 7 a 8 sa uplatňujú pre ložné listy, ktoré sprevádzajú Medzinárodný zásielkový list alebo Tranzitný list TR. V prípade Medzinárodného zásielkového listu musí byť počet ložných listov uvedený v okienku 32 Medzinárodného zásielkového listu; v prípade Tranzitného listu TR musí byť počet ložných listov uvedený v okienku pre údaje o sprevádzajúcich dokumentoch Tranzitného listu TR.

Okrem toho, ložný list musí udávať počet vagónov, na ktorý odkazuje Medzinárodný zásielkový list, alebo prípadne počet kontajnerov, v ktorých je tovar obsiahnutý.

2. V prípade operácií, ktoré začínajú na území zmluvných strán a ktoré zahrňujú súčasne tovar prepravovaný podľa režimu T1 a tovar prepravovaný podľa režimu T2, sa musia používať oddelené ložné listy; v prípade tovaru prepravovaného vo veľkých kontajneroch podľa Tranzitných listov TR, takéto listy sa musia vyplniť pre každý jeden veľký kontajner, ktorý obsahuje obidve kategórie tovaru.

V prípade prepravných operácií, ktoré začínajú v spoločenstve, sa musia uviesť sériové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú tovaru premiestňovaného podľa režimu T1:

a) v okienku 25 Medzinárodného zásielkového listu; alebo

b) v okienku vyhradenom pre opis tovaru Tranzitného listu TR.

V prípade operácií, ktoré začínajú v krajine EZVO, sa musí uviesť odkaz na sériové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú tovaru premiestňovaného podľa režimu T2:

a) v okienku 25 Medzinárodného zásielkového listu; alebo

b) v okienku vyhradenom pre opis tovaru Tranzitného listu TR.

3. V prípade okolností, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, a pre účely stanovené v článkoch 29 až 61 musia ložné listy sprevádzajúce Medzinárodný zásielkový list alebo Tranzitný list TR tvoriť ich jednotnú časť a musia mať rovnaké právne účinky.

Na origináli takýchto ložných listov musí byť pečiatka stanice odosielania.

Potvrdenie o dodaní dokumentov

Použitie potvrdenia o dodaní dokumentov

Článok 10

1. Ľubovoľná osoba, ktorá úradu miesta určenia dodá dokument T1 alebo T2 spolu so zásielkou, ktorej sa daný dokument týka, môže na požiadanie obdržať potvrdenie o dodaní dokumentov.

2. Potvrdenie o dodaní dokumentov musí najprv vyplniť daná osoba a môže uvádzať ostatné údaje týkajúce sa zásielky, s výnimkou priestoru vyhradeného pre colný úrad, avšak colné potvrdenie je platné iba v súvislosti s údajmi uvedenými v tomto priestore.

Vrátenie dokumentov

Centrálne úrady

Článok 11

Každá jednotlivá krajina má práve menovať jeden alebo viacej ústredných úradov, ktorým príslušný colný úrad v krajine miesta určenia vráti dokumenty. Krajiny, keď menujú úrady pre takýto účel, musia o tom informovať Komisiu Európskych spoločenstiev, pričom špecifikujú kategóriu dokumentov, ktoré sa im majú vrátiť. Komisia o tom bude informovať ostatné krajiny.

HLAVA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁRUK

SÚHRNNÁ ZÁRUKA

Potvrdenie o záruke

Oprávnené osoby

Článok 12

1. Príkazca pri vydaní potvrdenia o záruke alebo kedykoľvek počas platnosti takéhoto potvrdenia určí na svoju vlastnú zodpovednosť na zadnej strane potvrdenia osobu alebo osoby, ktoré sú oprávnené v jeho mene podpisovať vyhlásenia T1 alebo T2. Údaje musia zahrňovať priezvisko a krstné meno každej jednotlivej osoby, za ktorým nasleduje podpis danej osoby. Každé menovanie oprávnenej osoby musí byť potvrdené podpisom príkazcu. Príkazca má právo podľa vlastného uváženia nepoužité okienka preškrtnúť.

2. Príkazca môže kedykoľvek zo zadnej strany potvrdenia vymazať meno oprávnenej osoby.

Splnomocnení sprostredkovatelia

Článok 13

Osoba, ktorá je menovaná na zadnej strane potvrdenia o záruke predloženého na úrade odoslania, sa považuje za splnomocneného sprostredkovateľa príkazcu.

Obdobie platnosti; predĺženie

Článok 14

Obdobie platnosti potvrdenia o záruke nesmie byť dlhšie ako dva roky. Toto obdobie však úrad záruky môže predĺžiť o jedno ďalšie obdobie nepresahujúce dva roky.

Zrušenie

Článok 15

Pokiaľ je záruka zrušená, príkazca je zodpovedný za bezodkladné vrátenie všetkých potvrdení o záruke úradu záruky, ktoré mu boli vydané, ktoré sú stále platné.

Paušálna záruka

Dokument o záruke

Článok 16

1. Ak fyzická alebo právnická osoba navrhuje, že bude ručiť v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 27 a 28 dodatku 1 a podmienkami uvedenými v článku 32(1) dodatku 1, záruka sa udelí na tlačive uvedenom ako vzor III priloženom k dodatku 1.

2. Ak národné právo, administratívne režimy alebo prijaté používanie tak vyžaduje, jednotlivá krajina môže požadovať používanie odlišnej formy záruky za predpokladu, že má rovnaký účinok ako záruka, ktorá je uvedená v odseku 1.

Potvrdenie o záruke

Článok 17

1. Prijatie záruky, ktorá je uvedená v článku 16, colným úradom, kde sa predloží (ďalej ako "úrad záruky"), predstavuje právo ručiteľa vydať s podmienkami záruky potvrdenie alebo potvrdenia o paušálnej záruke osobám, ktoré majú v úmysle pôsobiť ako príkazca v rámci operácie T1 alebo T2 z úradu odoslania podľa ich rozhodnutia.

Ručiteľ môže vydať potvrdenia o paušálnej záruke:

- ktoré nie sú platné pre operáciu T1 alebo T2 v súvislosti s tovarom, ktorý je uvedený v dodatku VII tohto dodatku, a

- ktoré sa môžu použiť v duplikátoch až v počte siedmich potvrdení pre jeden dopravný prostriedok, ako je uvedené v článku 16(2) dodatku 1 na tovar iný, ako je ten, ktorý je uvedený v predchádzajúcej odrážke.

Pre tento účel musí ručiteľ takéto potvrdenia o paušálnej záruke diagonálne označiť jedným z nasledujúcich výrokov veľkými tlačenými písmenami, pričom doplní odkaz na tento pododsek:

- VALIDEZ LIMITADA

- BEGRÆNSET GYLDIGHED

- BESCHRÄNKTE GELTUNG

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

- LIMITED VALIDITY

- VALIDITÉ LIMITÉE

- VALIDITA LIMITATA

- BEPERKTE GELDIGHEID

- VALIDADE LIMITADA

- VOIMASSA RAJOITETUSTI

- TAKMARKAD GILDISSVID

- BEGRENSET GYLDIGHET

- BEGRÄNSAD GILTIGHET

Zrušenie záruky musí okamžite oznámiť ostatným krajinám krajina, kde sa príslušný úrad záruky nachádza.

2. Ručiteľ je zodpovedný za zaplatenie až 7000 ECU v súvislosti s každým potvrdením o paušálnej záruke.

3. Bez dopadu na ustanovenia v druhom a treťom pododseku odseku 1 článku 18, príkazca môže vykonať jednu operáciu T1 alebo T2 krytú jedným potvrdením o paušálnej záruke. Potvrdenie sa doručí do úradu odoslania, kde sa uloží.

Zvýšenie záruky; prepočítanie ECU

Článok 18

1. Okrem prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3 úrad odoslania nesmie vyžadovať záruku presahujúcu paušálnu sadzbu 7000 ECU na jednotlivé vyhlásenie T1 alebo T2, bez ohľadu na výšku colných poplatkov a iných poplatkov, ktoré sa vzťahujú na tovar v súvislosti s jednotlivým vyhlásením.

2. Ak v dôsledku okolností, ktoré sú typické pre danú prepravnú operáciu, daná operácia zahrňuje zvýšené riziká a úrad odoslania sa preto nazdáva, že záruka v hodnote 7000 ECU je jednoznačne nepostačujúca, môže výnimočne žiadať aj záruku vyššej hodnoty rovnej násobkom 7000 ECU.

3. Preprava tovaru uvedeného na zozname dodatku VII tohto dodatku predstavuje zvýšenie čiastky paušálnej záruky, ak množstvo prepravovaného tovaru presahuje množstvo, ktoré zodpovedá paušálnej čiastke 7000 ECU.

V takomto prípade sa paušálna suma zvýši na násobok 7000 ECU, ktorý je potrebný na ručenie tovaru, ktorý sa má odoslať.

4. Príkazca v prípadoch, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3, doručí úradu odoslania potvrdenia o paušálnej záruke, ktoré zodpovedajú požadovanému násobku 7000 ECU.

5. Zmenná hodnota v národnej mene čiastok vyjadrených v ECU, ktoré sú uvedené v tomto dodatku, sa vypočítava za použitia výmenného kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca október a uplatňuje sa od 1. januára nasledujúceho roka.

Ak pre určitú národnú menu nie je k dispozícii výmenný kurz, uplatní sa výmenný kurz, ktorý bol známy v posledný deň, pre ktorý bol výmenný kurz uverejnený.

Zmenná hodnota ECU, ktorá sa použije pri uplatnení prvého pododseku, je hodnota, ktorá sa uplatnila v deň, kedy bola evidované vyhlásenie T1 alebo T2 kryté potvrdením alebo potvrdeniami o paušálnej záruke.

Zásielka obsahujúca háklivý aj neháklivý tovar

Článok 19

1. Keď vyhlásenie T1 alebo T2 zahrňuje iný tovar okrem tovaru, ktorý je uvedený na zozname v článku 18, odsek 3, uplatnia sa ustanovenia o paušálnej záruke, ako keby boli tieto dve kategórie kryté oddelenými vyhláseniami.

2. Odchýlením sa od odseku 1 sa nezohľadňuje prítomnosť tovaru jednej z týchto dvoch kategórií, ktorého množstvo alebo hodnota je zanedbateľná.

HLAVA III

Články 20 až 27

(Tento dodatok neobsahuje články 20 až 27.)

HLAVA IV

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

Pravidlá, ktorých sa táto hlava netýka

Článok 28

Táto hlava je bez dopadu na povinnosti v súvislosti s formalitami pre odoslanie, vývoz alebo zadelenie tovaru do ľubovoľného režimu v krajine miesta určenia.

KAPITOLA I

TRANZITNÝ REŽIM PRE TOVAR PREPRAVOVANÝ ŽELEZNICOU

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa železničnej prepravy

Všeobecné

Článok 29

Formality podľa režimu T1 alebo T2 sa zjednodušujú v súlade s článkami 30 až 43 a 59 až 64 v prípade prepravy tovaru železničnými úradmi v zmysle Medzinárodného zásielkového listu (CIM) alebo Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke (TIEx).

Právna hodnota používaných dokumentov

Článok 30

Medzinárodný zásielkový list alebo Medzinárodný list o expresnej balíkovej zásielke sa považuje za ekvivalent vyhlásenia T1 prípadne T2.

Kontrola záznamov

Článok 31

Železničné úrady jednotlivých krajín sprostredkujú colným orgánom svojej krajiny záznamy, ktoré evidujú vo svojom účtovníctve, pre účely kontroly.

Príkazca

Článok 32

1. Železničné úrady, ktoré prijímajú tovar na prepravu sprevádzaný Medzinárodným zásielkovým listom alebo Medzinárodným listom o expresnej balíkovej zásielke, sa považujú za príkazcu v súvislosti s daným režimom T1 alebo T2.

2. Železničné úrady krajiny, cez územie ktorej tovar vstupuje do územia zmluvných strán, sa považujú za príkazcu v súvislosti s režimom T1 alebo T2, pokiaľ ide o tovar prijatý na prepravu železničnými úradmi tretej krajiny.

Nálepky

Článok 33

Železničné úrady zabezpečia, že zásielky prepravované podľa režimu T1 alebo T2 sú identifikované nálepkami, na ktorých je piktogram, vzor ktorého je uvedený v dodatku VIII tohto dodatku.

Nálepky musia byť priložené k Medzinárodnému zásielkovému listu alebo Medzinárodnému listu o expresnej balíkovej zásielke a pripevnené na príslušnom železničnom vagóne v prípade plného nákladu, alebo v ostatných prípadoch na balík alebo balíky.

Úprava zmluvy o preprave

Článok 34

Ak sa zmluva o preprave upravila tak, aby:

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť mimo územia zmluvnej strany, skončila na území tejto zmluvnej strany,

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť na území zmluvnej strany, skončila na území mimo tejto zmluvnej strany,

železničné úrady nevykonajú upravenú zmluvu, pokiaľ nedostanú predchádzajúci súhlas úradu odoslania.

Ak sa zmluva o preprave upravila tak, aby prepravná operácia skončila v rámci krajiny odoslania, upravená zmluva sa uskutoční s podmienkami, ktoré určia colné úrady danej krajiny.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu železničné úrady uskutočniť upravenú zmluvu; o vykonanej úprave musia okamžite informovať úrad odoslania.

Pohyb tovaru medzi zmluvnými stranami

Colný štatút tovaru; použitie Medzinárodného zásielkového listu

Článok 35

1. V súvislosti s prepravou, ktorá začína a má skončiť na území zmluvných strán, sa úradu odoslania musí predložiť Medzinárodný zásielkový list.

2. Tovar, ktorého preprava začína v spoločenstve, sa považuje za tovar premiestňovaný podľa režimu T2. Ak sa však má tovar premiestňovať podľa režimu T1, úrad odoslania na hárkoch 1, 2 a 3 Medzinárodného zásielkového listu uvedie, že tovar, na ktorý sa dokument vzťahuje, sa prepravuje podľa režimu T1; v okienku 25 sa jasne uvedie symbol "T1". V prípade tovaru premiestňovaného podľa režimu T2 sa symbol "T2" nemusí na dokumente uviesť.

3. Tovar, ktorého preprava začína v krajine EZVO, sa považuje za tovar premiestňovaný podľa režimu T1. Ak sa však tovar má premiestňovať podľa režimu T2 v súlade s ustanoveniami článku 2(3)b) dohovoru, úrad odoslania musí na hárku 3 Medzinárodného zásielkového listu uviesť, že tovar, na ktorý sa dokument vzťahuje, sa prepravuje podľa režimu T2; v okienku 25 sa uvedie jasne symbol "T2" spolu s pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom zodpovedného pracovníka. V prípade tovaru premiestňovaného podľa režimu T1 sa symbol "T1" na dokumente uviesť nemusí.

4. Všetky kópie Medzinárodného zásielkového listu sa musia vrátiť danej strane.

5. Jednotlivé členské štáty spoločenstva môžu stanoviť, že tovar prepravovaný podľa režimu T2 sa môže s podmienkami a výnimkami, ktoré stanovia členské štáty alebo spoločenstvo, zahrnúť pod režim T2 bez predloženia Medzinárodného zásielkového listu úradu odoslania v súvislosti s daným tovarom.

Jednotlivé krajiny EZVO môžu stanoviť, že tovar prepravovaný podľa režimu T1 sa môže prepravovať podľa režimu T2 bez požadovania, aby sa úradu odoslania predložil Medzinárodný zásielkový list.

6. Colný úrad pre stanicu miesta určenia vystupuje ako úrad miesta určenia. Ak sa však tovar zapísal pre domáce použitie alebo zahrnul pod iný colný režim na prechodnej stanici, colný úrad zodpovedný za túto stanicu musí vystupovať ako úrad miesta určenia.

Identifikačné opatrenia

Článok 36

Vo všeobecnosti a so zreteľom na identifikačné opatrenia uplatňované železničnými úradmi úrad odoslania nezapečaťuje dopravné prostriedky ani balíky.

Použitie hárkov Medzinárodného zásielkového listu

Článok 37

1. Železničné úrady krajiny zodpovedné za úrad miesta určenia doručia úradu miesta určenia hárky 2 a 3 Medzinárodného zásielkového listu.

2. Úrad miesta určenia po opečiatkovaní okamžite vráti hárok 2 železničným úradom a ponechá sa hárok 3.

Preprava tovaru do alebo z tretích krajín

Preprava tovaru do tretích krajín

Článok 38

1. Články 35 a 36 sa uplatňujú pre prepravnú operáciu, ktorá začne na území zmluvných strán a má skončiť mimo územia zmluvných strán.

2. Colný úrad predstavuje pre hraničnú stanicu, cez ktorú tovar v tranzite opúšťa územie zmluvných strán, úrad miesta určenia.

Preprava tovaru z tretích krajín

Článok 39

1. Colný úrad predstavuje pre hraničnú stanicu, cez ktorú tovar vstupuje na územie zmluvných strán, úrad odoslania pre prepravnú operáciu, ktorá začína mimo územia zmluvných strán a má skončiť na území zmluvných strán.

Na úrade odoslania nie je nutné vykonať žiadne formality.

2. Colný úrad pre stanicu miesta určenia predstavuje úrad miesta určenia. Ak však je tovar zapísaný pre domáce použitie alebo zahrnutý pod iný colný režim na prechodnej stanici, colný úrad predstavuje pre túto stanicu úrad miesta určenia.

Formality opísané v článku 37 sa vykonajú na úrade miesta určenia.

Preprava v tranzite cez územie zmluvných strán

Článok 40

1. Colné úrady, ktoré vystupujú ako úrad odoslania a úrad miesta určenia pre prepravnú operáciu, ktorá začína a má skončiť mimo územia zmluvných strán, sú dané článkami 39(1) resp. 38(2).

2. Na úradoch odoslania alebo miesta určenia sa nemusia vykonať žiadne formality.

Colný štatút tovaru z tretích krajín alebo v tranzite

Článok 41

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa ustanovení článku 39(1) alebo 40(1), sa považuje za tovar premiestňovaný podľa režimu T1, pokiaľ nie je predložený dokument T2L potvrdzujúci štatút spoločenstva daného tovaru.

Ustanovenia týkajúce sa expresných balíkov

Uplatniteľné ustanovenia

Článok 42

S podmienkami ustanovení článku 43 ustanovenia článkov 35 až 41 sa uplatňujú tiež pre prepravu, na ktorú sa vzťahuje Medzinárodný list o expresnej balíkovej zásielke.

Colný štatút tovaru; použitie hárkov dokumentu TIEx

Článok 43

Pokiaľ ide o prepravné operácie uskutočnené podľa Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke:

a) symboly požadované podľa:

- článku 35(2) sa uvedú na hárkoch 2, 3 a 4 Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke,

- článku 35(3) sa uvedú na hárku 4 Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke

b) hárky 2 a 4 Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke sa musia, ako je určené v článku 37, doručiť úradu miesta určenia, ktorý hárok 2 po opečiatkovaní okamžite vráti železničným úradom, a ponechá si hárok 4.

Ustanovenia týkajúce sa tovaru prepravovaného vo veľkých kontajneroch

Všeobecné

Článok 44

Formality podľa režimu T1 alebo T2 sa zjednodušia v súlade s článkami 45 až 60 a článkom 61(3) a (4) v prípade prepravy tovaru, ktorý železničná správa uskutoční prostredníctvom veľkých kontajnerov, pričom použije dopravné podniky ako sprostredkovateľov a využije prepravné avíza typu, ktorý je špeciálne navrhnutý na použitie ako tranzitný dokument a na ktorý sa pre účely tohto dodatku odvoláva ako na dokument "Prepravné avízo TR". Tieto operácie zahrňujú prípadne aj odoslanie zásielok dopravnými podnikmi za použitia dopravných spôsobov iných ako železnica v krajine zásielky na železničnú stanicu odoslania v tejto krajinea v krajine miesta určenia zo železničnej stanice príchodu v tejto krajine a ľubovoľnou námornou dopravou počas pohybu medzi týmito dvomi stanicami.

Definície

Článok 45

Pre účely článkov 44 až 60 a článku 61(3) a (4):

1. "dopravný podnik" znamená podnik tvorený železničnými správami ako jednotný celok, ktorého sú členmi, pričom takéto podniky sú založené pre účel prepravy tovaru prostredníctvom veľkých kontajnerov, na ktoré sa vzťahujú prepravné avíza;

2. "veľký kontajner" znamená zariadenie na prepravu tovaru, ktoré je:

- trvalé svojou podstatou,

- špeciálne navrhnuté na umožnenie prepravy tovaru bez prerušenia nákladu, jedným alebo viacerými spôsobmi dopravy,

- navrhnuté na jednoduché pripojenie a/alebo manipuláciu,

- navrhnuté tak, aby ho bolo možné vhodne zapečatiť, ak tak vyžaduje uplatnenie článku 53,

- veľkosti takej, že plocha ohraničená štyrmi vonkajšími dolnými uhlami nie je menšia ako 7 m2.

3. "Prepravné avízo TR" znamená dokument, ktorý tvorí zmluvu o preprave, na základe ktorej dopravný podnik zabezpečí jeden alebo viacej veľkých kontajnerov, ktoré sa prepravia od odosielateľa k príjemcovi v medzinárodnej doprave. Prepravné avízo TR musí mať v hornom pravom rohu sériové číslo, aby ho bolo možné identifikovať. Toto číslo sa skladá zo šiestich číslic, z ktorých tri sú pred písmenami "TR" a tri sú za týmito písmenami.

Prepravné avízo TR sa skladá z nasledujúcich hárkov v tomto číselnom poradí:

1: | — | hárok pre ústredie dopravného podniku, |

2: | — | hárok pre medzinárodného predstaviteľa dopravného podniku na stanici miesta určenia, |

3 A: | — | hárok pre colný úrad, |

3 B: | — | hárok pre odosielateľa, |

4: | — | hárok pre ústredie dopravného podniku, |

5: | — | hárok pre národného predstaviteľa dopravného podniku na stanici odoslania, |

6: | — | hárok pre príjemcu zásielky. |

Všetky hárky Prepravného avíza TR s výnimkou hárku 3A musia mať pozdĺž pravého okraja zelený pruh približne štyri centimetre široký.

4. "Zoznam veľkých kontajnerov", ďalej ako "zoznam", znamená dokument pripojený k Prepravnému avízu TR, ktorého je nedeliteľnou časťou, ktorá je určená na pokrytie zásielky niekoľkých veľkých kontajnerov z tej istej stanice odoslania do tej istej stanice miesta určenia, na staniciach ktorých sa vykonajú colné formality.

Počet zoznamov sa uvádza v okienku používanom na popis dokumentov sprevádzajúcich Prepravné avízo TR. Sériové číslo príslušného prepravného avíza sa uvedie v pravom hornom rohu jednotlivých zoznamov.

Právna hodnota používaných dokumentov

Článok 46

Prepravné avízo TR, ktoré používa dopravný podnik, sa považuje za ekvivalent vyhlásenia T1 prípadne T2.

Kontrola dokumentov: informácie, ktoré sa musia poskytnúť

Článok 47

1. V jednotlivých krajinách dopravný podnik musí pre účely kontroly poskytnúť colným orgánom prostredníctvom svojho národného predstaviteľa alebo predstaviteľov záznamy, ktoré vedie vo svojom účtovníctve, alebo záznamy svojho národného predstaviteľa alebo predstaviteľov.

2. Na požiadanie colných orgánov dopravný podnik alebo jeho národný predstaviteľ alebo predstavitelia musia colným orgánom okamžite sprostredkovať ľubovoľné dokumenty, účtovné záznamy alebo informácie týkajúce sa prepravných operácií už dokončených alebo ešte stále prebiehajúcich, ak sa príslušné orgány nazdávajú, že je potrebné, aby boli o nich informované.

3. Dopravný podnik alebo jeho národný predstaviteľ alebo predstavitelia musia informovať:

a) colný úrad miesta určenia o každom Prepravnom avíze TR, ktorého hárok mu bol zaslaný bez colnej pečiatky;

b) colný úrad odoslania o každom Prepravnom avíze TR, ktorého hárok 1 mu nebol vrátený a v súvislosti s ktorým nebol schopný určiť, či zásielka bola správne predložená colnému úradu miesta určenia, alebo bola vyvezená zo zmluvných strán do tretej krajiny podľa článku 55.

Príkazca

Článok 48

1. V prípade prepravy tovaru, ako je uvedené v článku 44, ktorú prijal dopravný podnik v krajine, je príkazcom železničná správa tejto krajiny.

2. V prípade prepravy tovaru, ako je uvedené v článku 44, ktorú prijal dopravný podnik v tretej krajine, je príkazcom železničná správa krajiny, cez ktorú tovar vstupuje na územie zmluvných strán.

Colné formality počas prepravy inak ako železnicou

Článok 49

Ak sa musia vykonať colné formality počas prepravy inej ako železnicou na stanicu odoslania alebo zo stanice miesta určenia, jedno Prepravné avízo TR sa môže vzťahovať iba na jeden veľký kontajner.

Nálepka

Článok 50

Dopravný podnik musí zabezpečiť, aby zásielky prepravované podľa tranzitného režimu boli označené nálepkami, na ktorých je piktogram, ktorého vzor je uvedený v dodatku VIII tohto dodatku. Nálepky musia byť pripojené k Prepravnému avízu TR a na danom veľkom kontajneri alebo kontajneroch.

Úprava zmluvy o preprave

Článok 51

Ak sa zmluva o preprave upravila tak, aby:

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť mimo územia zmluvnej strany, skončila na území tejto zmluvnej strany,

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť na území zmluvnej strany, skončila na území mimo tejto zmluvnej strany,

dopravný podnik nevykoná upravenú zmluvu, pokiaľ nedostane predchádzajúci súhlas úradu odoslania.

Ak sa zmluva o preprave upravila tak, aby prepravná operácia skončila v rámci krajiny odoslania, upravená zmluva sa uskutoční s podmienkami, ktoré určia colné orgány danej krajiny.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu dopravné podniky uskutočniť upravenú zmluvu; o vykonanej úprave musia okamžite informovať úrad odoslania.

Pohyb tovaru medzi zmluvnými stranami

Colný štatút tovaru; zoznamy; zrieknutie sa práva požiadavky predložiť úradu odoslania prepravné avízo

Článok 52

1. Ak preprava začína a má skončiť na území zmluvných strán, úradu odoslania sa musí predložiť Prepravné avízo TR.

2. Tovar, ktorého preprava začína v spoločenstve, sa považuje za tovar premiestňovaný podľa režimu T2. Ak sa však tovar má premiestňovať podľa režimu T1, úrad odoslania na hárkoch 2, 3A a 3B Prepravného avíza TR uvedie, že tovar, na ktorý sa dokument vzťahuje, sa prepravuje podľa režimu T1; v okienku pre colné úrady hárkov 2, 3A a 3B Prepravného avíza TR sa jasne uvedie symbol "T1". V prípade tovaru premiestňovaného podľa režimu T2 sa symbol "T2" nemusí na dokumente uviesť.

3. Tovar, ktorého preprava začína v krajine EZVO, sa považuje za tovar premiestňovaný podľa režimu T1. Ak sa však tovar má premiestňovať podľa režimu T2 v súlade s ustanoveniami článku (3)b) dohovoru, úrad odoslania musí na hárku 3A Prepravného avíza TR uviesť, že tovar, na ktorý sa dokument vzťahuje, sa prepravuje podľa režimu T2; v okienku pre colné účely na hárku 3A Prepravného avíza TR sa uvedie jasne symbol "T2" spolu s pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom zodpovedného pracovníka. V prípade tovaru premiestňovaného podľa režimu T1 sa symbol "T1" nemusí na dokumente uvádzať.

4. Ak, v prípade, že preprava začína v spoločenstve, jeden alebo viacej veľkých kontajnerov prepravovaných podľa Prepravného avíza TR obsahuje tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a ďalší kontajner alebo kontajnery obsahujú iba tovar prepravovaný podľa režimu T2, úrad odoslania musí v okienku vyhradenom pre colné účely na hárkoch 2, 3A a 3B Prepravného avíza TR oproti symbolu "T1" uviesť poznámku o veľkom kontajneri alebo kontajneroch obsahujúcich tovar prepravovaný podľarežimu T1.

5. Ak, v prípade, že preprava začína v krajine EZVO, jeden alebo viacej veľkých kontajnerov prepravovaných podľa Prepravného avíza TR obsahuje tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a ďalší kontajner alebo kontajnery obsahujú iba tovar prepravovaný podľa režimu T2 v súlade s ustanoveniami článku 2(3)b) dohovoru, úrad odoslania musí v okienku vyhradenom pre colné účely na hárku 3A Prepravného avíza TR oproti symbolu "T2" uviesť poznámku o veľkom kontajneri alebo kontajneroch obsahujúcich tovar prepravovaný podľa režimu T1 spolu s pečiatkou úradu odoslania a podpisom zodpovedného pracovníka.

6. Ak v prípade stanovenom v odsekoch 4 a 5 sa používajú veľké kontajnery, musia sa vyplniť oddelené zoznamy pre kontajnery obsahujúce tovar premiestňovaný podľa režimu T1 a pre kontajnery obsahujúce iba tovar premiestňovaný podľa režimu T2. Tieto zoznamy musia mať sériové číslo, ktoré umožňuje ich identifikáciu.

V prípade prepravy začínajúcej v spoločenstve musí úrad odoslania v okienku vyhradenom pre colné účely na hárkoch 2, 3A a 3B Prepravného avíza TR oproti symbolu "T1" uviesť odkaz na sériové číslo (čísla) zoznamu (zoznamov) veľkých kontajnerov prepravujúcich tovar podľa režimu T1.

V prípade prepravy začínajúcej v krajine EZVO musí úrad odoslania v okienku vyhradenom pre colné účely na hárku 3A Prepravného avíza TR oproti symbolu "T2" uviesť odkaz na sériové číslo (čísla) zoznamu (zoznamov) veľkých kontajnerov prepravujúcich tovar podľa režimu T2, spolu s pečiatkou a podpisom zodpovedného pracovníka.

7. Všetky hárky Prepravného avíza TR sa musia vrátiť príslušnej strane.

8. Jednotlivé členské štáty spoločenstva môžu stanoviť, že tovar prepravovaný podľa režimu T2 sa môže s podmienkami a výnimkami, ktoré stanovia jednotlivé členské štáty alebo spoločenstvo, zahrnúť pod režim T2 bez toho, aby sa úradu odoslania muselo predložiť Prepravné avízo TR vzťahujúce sa na tento tovar.

Jednotlivé krajiny EZVO môžu stanoviť, že tovar prepravovaný podľa režimu T1 sa môže prepravovať podľa režimu T1 bez požadovania, aby sa Prepravné avízo TR predložilo úradu odoslania.

9. Prepravné avízo TR sa predloží colnému úradu — ďalej ako úrad miesta určenia — na ktorom sa vyhotoví vyhlásenie v súvislosti s daným tovarom, ktorý sa zapísal pre domáce použitie alebo zahrnul pod iný colný režim.

Identifikačné opatrenia

Článok 53

Identifikácia tovaru sa musí zabezpečiť v súlade s článkom 11 dohovoru. Avšak v prípadoch, keď v súlade s ustanoveniami účinnými v zmluvných stranách sa Prepravné avízo TR úradu odoslania nevystavuje, colné úrady so zreteľom na identifikačné opatrenia prijaté železničnými správami zvyčajne veľké kontajnery nezapečaťujú. Ak sa colné pečate pripevnia, priestor vyhradený pre colné účely na hárkoch 3A a 3B Prepravného avíza TR sa musí zodpovedajúco potvrdiť.

Použitie hárkov Prepravného avíza

Článok 54

1. Dopravný podnik doručí colnému úradu miesta určenia hárky 1, 2 a 3A Prepravného avíza TR.

2. Úrad miesta určenia po opečiatkovaní okamžite vráti hárky 1 a 2 dopravnému podniku a ponechá si hárok 3A.

Preprava tovaru do alebo z tretích krajín

Preprava tovaru do tretích krajín

Článok 55

1. Ak prepravná operácia začína na území zmluvných strán a má skončiť mimo územia zmluvných strán, sa uplatňujú články 52 a 53.

2. Colný úrad predstavuje pre hraničnú stanicu, cez ktorú tovar v tranzite opúšťa územie zmluvných strán, úrad miesta určenia.

3. Na úrade miesta určenia nie je nutné vykonať žiadne formality.

Preprava tovaru z tretích krajín

Článok 56

1. Ak prepravná operácia začína mimo územia zmluvných strán a má skončiť na území zmluvných strán, colný úrad predstavuje pre hraničnú stanicu, cez ktorú tovar vstupuje do zmluvných strán, úrad odoslania. Na úrade odoslania nie je nutné vykonať žiadne formality.

2. Colný úrad, ktorému sa predloží tovar, predstavuje úrad miesta určenia.

Formality stanovené v článku 54 sa vykonajú na úrade miesta určenia.

Preprava v tranzite cez územie zmluvných strán

Článok 57

1. Ak prepravná operácia začína a má skončiť mimo územia zmluvných strán, colné úrady, ktoré pôsobia ako úrad odoslania a úrad miesta určenia, sú úradmi, ktoré sú uvedené v článkoch 56(1) resp. 55(2).

2. Na úradoch odoslania alebo miesta určenia sa nemusia vykonať žiadne formality.

Colný štatút tovaru z tretích krajín alebov režimetranzitu

Článok 58

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa článku 56(1) alebo 57(1), sa považuje za tovar, ktorý sa premiestňuje podľa postupu T1, pokiaľ nie je v tejto súvislosti predložený dokument T2 L, ktorý potvrdzuje štatút spoločenstva daného tovaru.

Štatistické ustanovenia

Článok 59

(Tento dodatok neobsahuje článok 59.)

Ostatné ustanovenia

Ustanovenia dodatku 1, ktoré nie sú uplatniteľné

Článok 60

Ustanovenia hláv II a III dodatku I tohto dohovoru, ktoré sa stali zbytočnými uplatnením tejto kapitoly, najmä článku 12(3) až (6), článkov 17 a 23, článku 26(1) a článku 40, neplatia.

Rozsah zvyčajného režimu a zjednodušeného postupu

Článok 61

1. Ustanovenia článkov 29 až 43 nevylučujú použitie režimu stanoveného v článku I, pričom však v takomto prípade články 31 a 33 sa uplatňujú.

2. V tomto prípade sa musí jasne uviesť v okienku 32 resp. 20 odkaz na tranzitný dokument alebo dokumenty v čase, keď sa vyplňuje Medzinárodný zásielkový list alebo Medzinárodný list o expresnej balíkovej zásielke. Tento odkaz musí špecifikovať typ, úrad vydania, dátum a registračné číslo jednotlivých použitých dokumentov.

Okrem toho hárok 2 Medzinárodného zásielkového listu alebo Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke musí byť opečiatkovaný železničným úradom, ktorý je zodpovedný za poslednú železničnú stanicu zahrnutú v tranzitnej operácii. Železničný úrad opečiatkuje dokument, keď určí, že na prepravu tovaru sa vzťahuje tranzitný dokument alebo dokumenty, ktorý sa uvádza v odkaze.

Ak tranzitné operácie uvedené v odseku 1 a prvom pododseku tohto odseku končia v krajine EZVO, táto krajina môže určiť, že sa hárok 2 Medzinárodného zásielkového listu alebo Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke musí predložiť colnému úradu zodpovednému za poslednú stanicu zahrnutú v tranzitnej operácii. Tento colný úrad opečiatkuje hárok po určení, že na prepravu tovaru sa vzťahuje tranzitný dokument alebo dokumenty uvedené v poznámke.

3. Postup uvedený v dodatku 1 sa nemôže použiť, keď sa uplatňujú články 44 až 58.

4. Ak sa tranzitná operácia uskutočňuje podľa Prepravného avíza TR v súlade s článkami 44 až 58, Medzinárodný zásielkový list použitý pre túto operáciu sa vylúči z rozsahu článkov 29 až 43, 59 a 60 a 61(1) a (2). Medzinárodný zásielkový list musí uvádzať v okienku 32 odkaz na Prepravné avízo TR. Tento odkaz musí obsahovať slová "Prepravné avízo", za ktorými nasleduje sériové číslo.

KAPITOLA II

ZJEDNODUŠENIE FORMALÍT, KTORÉ SA MAJÚ USKUTOČNIŤ NA ÚRADOCH ODOSLANIA A MIESTA URČENIA

Všeobecné

Článok 62

Jednotlivé krajiny môžu zjednodušiť formality týkajúce sa tranzitných režimov, ktoré sa majú uskutočniť na úradoch odoslania a miesta určenia na ich území v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Formality na úrade odoslania

Splnomocnený odosielateľ zásielky

Článok 63

Colné orgány jednotlivých krajín môžu splnomocniť ľubovoľnú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 64 a ktorá zamýšľa uskutočniť tranzitné operácie (ďalej ako "splnomocnený odosielateľ") na nepredloženie úradu odoslania daný tovar alebo tranzitné vyhlásenie týkajúce sa danej operácie.

Podmienky splnomocnenia

Článok 64

1. Splnomocnenie uvedené v článku 63 sa udeľuje osobám:

a) ktoré často zasielajú tovar;

b) ktorých záznamy umožňujú colným orgánom, aby ich operácie overili; a

c) ktoré v prípade, že sa podľa režimu T1 alebo T2 požaduje záruka, poskytujú súhrnnú záruku.

2. Colné orgány môžu splnomocnenie zadržať osobám, ktoré nie sú viacej schopné splniť podmienky odseku 1, alebo nie sú viacej schopné poskytnúť zábezpeky uvedené v odseku 2.

3. Orgány môžu splnomocnenie zrušiť osobám najmä vtedy, keď odosielateľ už nespĺňa podmienky odseku 1, alebo nie je viacej schopný poskytnúť zábezpeky uvedené v odseku 2.

Obsah splnomocnenia

Článok 65

Splnomocnenie, ktoré vydajú colné orgány, musí špecifikovať najmä:

a) colný úrad alebo úrady, ktoré sú oprávnenými úradmi odoslania pre zásielky;

b) obdobie, v rámci ktorého a postup, podľa ktorého splnomocnený odosielateľ má informovať úrad odoslania o zásielke, ktorá sa má odoslať, aby daný úrad mohol vykonať ľubovoľné potrebné kontroly pred odoslaním tovaru;

c) obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť úradu miesta určenia; a

d) identifikačné opatrenia, ktoré sa majú zabezpečiť. V tejto súvislosti môžu colné rady stanoviť, že dopravné prostriedky alebo obaly alebo balíky musia byť opatrené zvláštnymi pečaťami, ktoré colné orgány akceptovali a ktoré zabezpečil splnomocnený odosielateľ.

Overenie vopred

Článok 66

1. Splnomocnenie musí určovať, že okienko vyhradené pre úrad odoslania na prednej strane tlačiva vyhlásenia T1 alebo T2:

a) musí byť opečiatkované vopred pečiatkou úradu odoslania a musí byť podpísané pracovníkom tohto úradu; alebo

b) musí byť opečiatkované oprávneným odosielateľom zvláštnou kovovou pečiatkou schválenou colnými orgánmi a zhodujúcou sa so vzorom v dodatku IX tohto dodatku. Odtlačok pečiatky je možné reprodukovať na tlačivách, kde sa tlač zveruje tlačiarni schválenej pre tento účel.

Oprávnený odosielateľ takéto okienko vyplní uvedením dátumu odoslania tovaru a vyhlásení, pridelí číslo v súlade s pravidlami uvedenými v tejto súvislosti v splnomocnení.

2. Colné orgány môžu predpísať použitie tlačív, ktoré sú opatrené výrazným znakom ako prostriedkom identifikácie.

Formality pri odoslaní tovaru

Článok 67

1. Splnomocnený odosielateľ zásielky zapíše najneskôr v čase odoslania tovaru na prednú stranu kópií 1, 4 a 5 príslušne vyplneného vyhlásenia T1 alebo T2 v okienku "Kontrola úradu odoslania" údaje o období, do ktorého sa tovar musí predložiť na úrade miesta určenia, a použitých identifikačných opatreniach a jedno z nasledujúcich potvrdení:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμέυη διαδικασια

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande

2. Po odoslaní tovaru sa kópia 1 okamžite zašle úradu odoslania. Colné orgány môžu stanoviť v splnomocnení, že kópia 1 sa musí zaslať úradu odoslania hneď po vyplnení vyhlásenia T1 alebo T2. Ostatné kópie sprevádzajú tovar v súlade s ustanoveniam uvedenými v dodatku 1.

3. Ak colné orgány krajiny odoslania vykonajú kontrolu pri odoslaní zásielky, túto skutočnosť musia uviesť v okienku "Kontrola úradu odoslania" na prednej strane kópií 1, 4 a 5 vyhlásenia T1 alebo T2.

Príkazca

Článok 68

Vyhlásenie T1 alebo T2, príslušne vyplnené a potvrdené, ako to určuje článok 67(1), sa považuje za ekvivalent dokumentu T1 prípadne dokumentu T2, a splnomocnený odosielateľ, ktorý podpísal vyhlásenie, sa považuje za príkazcu.

Upustenie od podpisu

Článok 69

1. Colné orgány môžu splnomocniť splnomocneného odosielateľa, aby nepodpisoval vyhlásenia T1 alebo T2, ktoré sú opatrené zvláštnou pečiatkou uvedenou v dodatku IX tohto dodatku, keď takéto vyhlásenia a pečiatky sú vyhotovované elektronickým alebo automatickým dátovým spracovávateľským systémom. Takéto splnomocnenie podlieha podmienkam, že splnomocnený odosielateľ predtým už predložil týmto úradom písomný záväzok potvrdzujúci, že je príkazcom pre všetky operácie T1 alebo T2 uskutočnené podľa dokumentov T1 alebo T2, ktoré sú opatrené touto zvláštnou pečiatkou.

2. Dokumenty T1 alebo T2 vyhotovené v súlade s odsekom 1 musia v okienku vyhradenom pre podpis príkazcu obsahovať jeden z nasledujúcich výrokov:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Δευ απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoituksesta

- Frátekid fyrir undirskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad trän underskrift

Zodpovednosť splnomocneného odosielateľa

Článok 70

1. Oprávnený odosielateľ:

a) musí spĺňať ustanovenia tejto kapitoly a podmienky uvedené v splnomocnení; a

b) musí prijať potrebné opatrenia na ochranu a bezpečnosť zvláštnej pečiatky alebo tlačív, ktoré sú opatrené pretlačou pečiatky úradu odoslania alebo pretlačou zvláštnej pečiatky.

2. V prípade zneužitia ľubovoľnej osoby tlačív opečiatkovaných vopred pečiatkou zodpovedného colného úradu alebo zvláštnou pečiatkou, je splnomocnený odosielateľ zodpovedný bez dopadu na trestno-právne konania za platbu colných a iných poplatkov splatných v danej krajine v súvislosti s tovarom prepravovaným podľa takýchto tlačív, ak nemôže presvedčiť colné úrady, ktoré ho splnomocnili, že prijal všetky opatrenia, ktoré od neho požaduje odsek 1b).

Formality na úrade miesta určenia

Splnomocnený príjemca zásielky

Článok 71

1. Colné úrady jednotlivých krajín môžu upustiť od predloženia úradu miesta určenia tovaru prepravovaného podľa režimu T1 alebo T2, ak je tovar určený pre osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 72 (ďalej ako "splnomocnený príjemca") a ktorú predtým splnomocnili colné úrady krajiny zodpovedné za úrad miesta určenia.

2. V takomto prípade príkazca splní svoje povinnosti podľa ustanovení článku 13a) dodatku I, keď kópie dokumentu T1 alebo T2, ktoré sprevádzajú zásielku, spolu s neporušeným tovarom boli v rámci predpísaného obdobia doručené splnomocnenému príjemcovi v jeho priestoroch alebo na miestach špecifikovaných v splnomocnení, pričom sa príslušne dodržali identifikačné opatrenia.

3. Splnomocnený odosielateľ musí na požiadanie prepravcu vydať potvrdenie v súvislosti s každou zásielkou doručenou podľa podmienok odseku 2, ktoré uvádza, že dokumentácia a a tovar boli doručené.

Podmienky splnomocnenia

Článok 72

1. Splnomocnenie uvedené v článku 71 sa udeľuje iba tým osobám:

a) ktoré často prijímajú zásielky podliehajúce colnej kontrole; a

b) ktorých záznamy umožňujú colným orgánom operácie overiť.

2. Colné orgány môžu zadržať splnomocnenie osobám, ktoré nie sú schopné ponúknuť záruky, ktoré úrady považujú za potrebné.

3. Splnomocnenie je možné zrušiť najmä vtedy, keď splnomocnený príjemca už nespĺňa podmienky odseku 1 alebo nie je schopný predložiť záruky uvedené v odseku 2.

4. Splnomocnený príjemca musí spĺňať všetky podmienky stanovené v tejto kapitole a v splnomocnení.

Obsah splnomocnenia

Článok 73

1. Splnomocnenie, ktoré vydali colné orgány, musí špecifikovať najmä:

a) colný úrad alebo úrady, ktoré sú oprávnenými úradmi miesta určenia pre zásielky, ktoré splnomocnený príjemca prijíma; a

b) obdobie, v rámci ktorého a postupy, podľa ktorých splnomocnený príjemca musí informovať úrad miesta určenia o príchode tovaru tak, aby tento úrad miesta určenia mohol vykonať potrebné kontroly pri príchode tovaru.

2. Bez dopadu na článok 76 musia colné orgány v splnomocnení špecifikovať, či sa vyžaduje, aby úrad miesta určenia prijal akékoľvek opatrenie pred tým, ako splnomocnený príjemca môže disponovať doručeným tovarom.

Povinnosti splnomocneného príjemcu

Článok 74

1. Splnomocnený príjemca musí v súvislosti so zásielkami doručenými do jeho priestorov alebo na miesto špecifikované v splnomocnení:

a) okamžite informovať úrad miesta určenia v súlade s postupom stanoveným v splnomocnení o ľubovoľných nadmerných množstvách, závadách, náhradách alebo iných mimoriadnostiach, ako napríklad porušené pečate; a

b) bezodkladne zaslať úradu miesta určenia kópie dokumentov T1 alebo T2, ktoré sprevádzali zásielku, s uvedením dátumu príchodu a podmienkami, za ktorých boli zásielky zapečatené.

2. Úrad miesta určenia uvedie o tomto príslušné poznámky na kópiách dokumentov T1 alebo T2.

Ostatné ustanovenia

Kontroly

Článok 75

Colné orgány smú vykonať ľubovoľné kontroly splnomocneného odosielateľa a príjemcu, ktoré považujú za potrebné. Uvedení odosielatelia a príjemcovia musia pre tento účel poskytnúť všetky potrebné informácie a zariadenia.

Vylúčenie určitých druhov tovaru

Článok 76

Colné orgány krajiny odoslania alebo miesta určenia môžu vylúčiť určité kategórie tovaru zo zariadení stanovených v článkoch 63 a 71.

Zvláštny prípad železničných zásielok

Článok 77

1. (Tento článok neobsahuje odsek 1.)

2. Ak tovar prepravovaný podľa článkov 29 až 61 je určený pre splnomocneného príjemcu, colné orgány môžu odchýlením sa od článku 71(2) a článku 74(1) stanoviť, že sa hárky 2 a 3 Medzinárodného zásielkového listu, hárky 2 a 4 Medzinárodného listu o expresnej balíkovej zásielke, alebo hárky 1, 2 a 3A Prepravného avíza TR musia doručiť priamo železnicou alebo dopravným podnikom do úradu miesta určenia.

KAPITOLA III

Články 78 až 81

(Tento dodatok neobsahuje články 78 až 81.)

HLAVA V

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA DOKUMENTU POTVRDZUJÚCEHO ŠTATÚT TOVARU, KTORÝ SA NEPREPRAVUJE PODĽA REŽIMU T2

(DOKUMENT T2L)

KAPITOLA I

VYSTAVENIE A POUŽITIE DOKUMENTU

Tlačivá — rozsah

Článok 82

1. Dokument T2L sa vystavuje na tlačivách, ktoré sú uvedené v článku 1(7) tohto dodatku.

2. Tieto tlačivá sa vypĺňajú v súlade s vysvetlivkami, ktoré sú uvedené v dodatku VIII dodatku III.

3. Dokument T2L sa vydáva pre tovar, ktorý má štatút spoločenstva, ale sa nepremiestňuje podľa režimu T2 s výnimkou tovaru:

a) ktorý je určený na vývoz mimo územia zmluvných strán; alebo

b) v balení, ktoré nemá štatút spoločenstva; alebo

c) prepravovaného podľa postupu pre medzinárodnú dopravu tovaru podľa karnety TIR, ak:

- tovar, ktorý sa má vyložiť na území jednej zmluvnej strany, sa neprepravuje spolu s tovarom, ktorý sa má vyložiť v tretej krajine; alebo

- tovar nie je prepravovaný z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany cez územie tretej krajiny.

4. Dokument T2L je možné tiež vydať v súvislosti s:

- poštovými zásielkami (vrátane poštových balíkov), ktoré boli zaslané z poštového úradu jednej zmluvnej strany na poštový úrad druhej zmluvnej strany,

- tovarom, ktorý sa z hľadiska článku 49 dodatku I neprepravuje podľa režimu T2.

Podmienky priamej prepravy

Článok 83

Dokument T2L sa môže vydať pre účel potvrdenia štatútu spoločenstva tovaru, na ktorý sa vzťahuje, ak sa takýto tovar prepravuje priamo z jednej krajiny do inej.

Za priamu prepravu z jednej krajiny do druhej sa považuje nasledujúce:

a) tovar dopravovaný bez prechodu cez územie tretej krajiny;

b) tovar dopravovaný cez územie jednej alebo viacerých tretích krajín, ak preprava cez takéto krajiny je pokrytá jednotným prepravným dokumentom vystaveným v zmluvnej strane.

Podmienky vydania; vydanie so spätnou účinnosťou

Článok 84

1. Dokument T2L s výnimkou uvedenou v článku 92 sa musí vystaviť v jedinej kópii.

2. Dokument T2L a, ak je nutné, dokument (dokumenty) T2L bis sa na požiadanie príslušnej osoby potvrdia v okienku C "Úrad odoslania" týchto dokumentov. Dokumenty sa musia príslušnej osobe vrátiť okamžite po ukončení colných formalít spojených s odoslaním tovaru do krajiny miesta určenia.

3. Na základe ľubovoľných platných príčin môže príslušná osoba požiadať príslušné orgány krajiny odoslania o spätné vydanie dokumentu T2L; v takomto prípade sa na dokumente musí červeným uviesť jeden z nasledujúcich výrokov:

- Expedido a posteriori

- Udsted efterfølgende

- Nachträglich ausgestellt

- Εκδοθέν εκ των υστέρων

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- Útgefid eftirá

- Utstedt i etterhånd

- Utfärdat i efterhand

Použitie ložných listov

Článok 85

1. Ak sa má vystaviť dokument T2L v súvislosti so zásielkou, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých druhov tovaru, údaje týkajúce sa tohto tovaru je možné uviesť na jednom alebo viacerých ložných listoch v zmysle článku 5(2) namiesto v okienkach 31 "Balíky a opis tovaru", 32 "Položka č." 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a prípadne 44 "Dodatočné informácie/dokumenty predložené/Osvedčenia a oprávnenia" tlačív potrebných na vyhotovenie dokumentu T2L.

Ak sa používajú ložné listy, dané okienka na dokumente T2L sa musia preškrtnúť.

2. Horná časť okienka uvedeného v článku 6b) je určená pre symbol "T2L"; dolná časť tohto okienka je určená pre colné pečiatky.

Stĺpec "Krajina odoslania/vývozu" ložného listu sa nevyplňuje.

3. Ložný list sa vyhotovuje v takom istom počte kópií, ako dokument T2L, ktorého sa týka; musí byť podpísaný tou istou osobou, ktorá podpisuje dokument T2L.

4. Ak sú k jednému dokumentu T2L pripojené dva alebo viaceré ložné listy, takéto ložné listy musia mať sériové číslo pridelené príslušnou osobou; počet ložných listov pripojených musí byť uvedený v okienku "Ložné listy" tlačiva používaného na vypracovanie dokumentu T2L.

Predloženie dokumentu T2L na mieste určenia

Článok 86

1. Dokumenty T2L sa predkladajú na colnom úrade, kde sa má tovar zahrnúť pod colný režim iný ako colný režim, podľa ktorého bol prepravovaný.

2. Ak sa tovar prepravoval po mori, letecky alebo produktovodom, dokumenty T2L sa predkladajú na colnom úrade, kde bol tovar zahrnutý pod colný režim.

Kontrola dokumentov T2L

Článok 87

Krajiny si navzájom poskytujú pomoc pri kontrolách pravosti dokumentov T2L a presnosti informácií, ktoré obsahujú.

Dokumenty T2L v trojitom vyhotovení

Článok 88

(Tento dodatok neobsahuje článok 88.)

KAPITOLA II

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP VYSTAVENIA DOKUMENTU T2L

Splnomocnený odosielateľ

Článok 89

Colné orgány môžu splnomocniť ľubovoľnú osobu, ďalej ako "splnomocnený odosielateľ", ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 90 a ktorá má v úmysle odosielať tovar podľa dokumentu T2L, aby tento dokument používala bez dodržiavania ustanovení článku 84(2).

Podmienky splnomocnenia

Článok 90

1. Splnomocnenie stanovené v článku 89 sa udeľuje iba osobám:

a) ktoré tovar zasielajú často;

b) ktorých záznamy umožňujú, aby colné orgány ich operácie preverili.

2. Colné orgány môžu oprávnenie zadržať, najmä ak už splnomocnený odosielateľ viacej nespĺňa podmienky odseku 1, alebo už nie je viacej schopný predložiť záruky, ktoré sú uvedené v odseku 2.

3. Orgány môžu odobrať splnomocnenie, najmä ak splnomocnený odosielateľ nespĺňa podmienky stanovené v odseku jedna alebo nie je schopný predložiť záruky uvedené v odseku 2.

Obsah splnomocnenia

Článok 91

1. Splnomocnenie vydané colnými orgánmi musí špecifikovať najmä:

a) colný orgán stanovený na predbežné overenie tlačív použitých na vyhotovenie dokumentov T2L, ako je predpísané v článku 92(1)a); a

b) spôsob, ako má oprávnený odosielateľ potvrdiť, že tieto tlačivá boli použité primerane.

2. Colné orgány musia stanoviť obdobie, v rámci ktorého a spôsob, ako splnomocnený odosielateľ musí informovať colné úrady, aby takýto úrad mohol vykonať akékoľvek potrebné kontroly pred odoslaním tovaru.

Predbežné overenie a formality pri odoslaní

Článok 92

1. Splnomocnenie musí stanovovať, že okienko C "Úrad odoslania" na prednej strane tlačiva používaného na vyhotovenie dokumentu T2L a prípadne tlačiva (tlačív) T2L bis:

a) musí byť vopred opečiatkované colným úradom uvedeným v článku 91(1)a) a podpísané pracovníkom tohto orgánu; alebo

b) musí byť opečiatkované oprávneným odosielateľom zvláštnou kovovou pečiatkou schválenou colnými orgánmi a zhodujúcou sa so vzorom v dodatku IX tohto dodatku. Pečiatku je možné na tlačivách predtlačiť, ak tlačou je poverená tlačiareň oprávnená pre tento účel.

2. Oprávnený odosielateľ najneskôr pri odoslaní tovaru vyplní a podpíše tlačivo. Okrem toho v okienku vyhradenom pre kontrolu orgánu odoslania uvedie meno zodpovedného colného orgánu, dátum vyplnenia dokumentu, údaje vývoznej dokumentácie, ako to požaduje krajina odoslania, a jeden z nasledujúcich výrokov:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Απλουστευμέυη διαδικασια

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

- Yksinkertaistettu menettely

- Einföldun afgreidslu

- Forenklet prosedyre

- Förenklat förfarande.

3. Tlačivo príslušne vyplnené a potvrdené, ako je určené v odseku 2, a podpísané oprávneným odosielateľom, sa považuje za ekvivalent dokumentu potvrdzujúceho, že tovar má štatút spoločenstva.

Povinnosť vyhotoviť kópiu

Článok 93

Splnomocnený odosielateľ vyhotoví kópiu všetkých dokumentov T2L vydaných podľa tejto kapitoly. Colné orgány určia podmienky, podľa ktorých sa vyhotoví kópia dokumentu pre účely kontroly a uloží najmenej počas dvoch rokov.

Kontroly splnomocneného odosielateľa

Článok 94

Colné orgány môžu vykonať ľubovoľné kontroly splnomocnených odosielateľov, ktoré považujú za potrebné. Uvedení odosielatelia musia pre tento účel poskytnúť všetky potrebné informácie a zariadenia.

Zodpovednosť splnomocneného odosielateľa

Článok 95

1. Splnomocnený odosielateľ:

a) musí spĺňať ustanovenia tejto kapitoly a oprávnenia;

b) musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečnosť zvláštnej pečiatky alebo tlačív, ktoré sú opatrené pretlačou pečiatky oprávňujúcich orgánov, ako je uvedené v článku 91(1)a), alebo zvláštnej pečiatky.

2. V prípade, že ľubovoľná osoba zneužije tlačivá, ktoré sú určené na použitie na vyhotovenie dokumentov T2L a ktoré sú opatrené pretlačou pečiatky colného orgánu uvedeného v článku 91(1)a) alebo zvláštnej pečiatky, potom oprávnený odosielateľ bez dopadu na ľubovoľné trestné konania a ak nemôže uspokojujúco presvedčiť colné orgány, ktoré mu udelili splnomocnenie, že prijal všetky potrebné opatrenia, ktoré požaduje odsek 1b), je zodpovedný za sumu, ktorá je splatná v súvislosti s colnými a inými poplatkami, ktoré v dôsledku takéhoto zneužitia nie sú uhradené v akejkoľvek krajine.

Vylúčenie určitých druhov tovaru

Článok 96

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu vylúčiť určité kategórie tovaru a typy dopravy zo zariadení ustanovených v tejto kapitole.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

(podpis)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

(líc)

SPOLOČNÝ TRANZIT/ TRANZIT SPOLOČENSTVA | A 000 000 |

KUPÓN PAUŠÁLNEJ SADZBY ZÁRUKY Vydaný … … (Názov a adresa jednotlivca alebo firmy) (Záväzok ručiteľa akceptovaný dňa … úradom ručenia v…) Tento kupón je uplatniteľný pre hodnotu do 7000 ECU pre jednu operáciu T1 alebo T2 so začiatkom najneskôr … a vo vzťahu ku ktorej je príkazca … … (Názov a adresa jednotlivca alebo firmy) |

… | … |

(Podpis príkazcu) | (Podpis a pečiatka ručiteľa) |

Vyplní úrad odoslania Operácia tranzitu vykonaná podľa dokladu T1/T2/T2ES/T2 PT registrovanej dňa pod číslom úradom v … |

… | … |

(úradná pečiatka) | (podpis) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

(Tento dodatok neobsahuje prílohu VI.)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

ZOZNAM TOVAROV, KTORÉ PRI PREPRAVE ZNAMENAJÚ ZVÝŠENIE

PAUŠÁLNEJ SADZBY ZÁRUKY

1 | 2 | 3 |

Položka č. v HS | Opis | Množstvo zodpovedajúce štandardnej čiastke 7000 ECU |

02.01 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené | 3000 kg |

02.02 | Mäso z hovädzích zvierat, mrazené | 3000 kg |

ex 02.10 | Mäso z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené | 3000 kg |

04.02 | Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | 5000 kg |

04.05 | Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka | 3000 kg |

04.06 | Syry a tvaroh | 3500 kg |

ex 09.01 | Káva nepražená, s kofeínom alebo dekofeínovaná | 3000 kg |

ex 09.01 | Káva pražená, s kofeínom alebo dekofeínovaná | 2000 kg |

09.02 | Čaj | 3000 kg |

ex 16.01 | Párky, salámy, alebo podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi, z domácich svíň | 4000 kg |

ex 16.02 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv, zo svine domácej | 4000 kg |

ex 16.02 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv, z hovädzích zvierat | 3000 kg |

ex 21.01 | Výťažky, esencie a koncentráty z kávy | 1000 kg |

ex 21.01 | Výťažky, esencie a koncentráty z čaju | 1000 kg |

ex 21.06 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, s váhovým obsahom 18 % mliečnych tukov alebo viac | 3000 kg |

22.04 | Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 20.09 | 15 hl |

22.05 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo inými aromatickými látkami | 15 hl |

ex 22.07 | Etylakohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo vyšším | 3 hl |

ex 22.08 | Etylakohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % | 3 hl |

ex 22.08 | Destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje | 5 hl |

ex 24.02 | Cigarety | 70000 kusov |

ex 24.02 | Cigarily | 60000 kusov |

ex 24.02 | Cigary | 25000 kusov |

ex 24.03 | Tabak na fajčenie | 100 kg |

ex 27.10 | Ľahké a stredné ropné oleje a topné oleje | 200 hl |

33.03 | Parfumy a toaletné vody | 5 hl |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

ETIKETA (články 33 a 50)

+++++ TIFF +++++

Farba: čierna alebo zelená

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

OSOBITNÁ ZNÁMKA

+++++ TIFF +++++

1. štátny znak krajiny

2. colný úrad

3. číslo dokladu

4. dátum

5. oprávnený zasielateľ

6. oprávnenie

--------------------------------------------------

DODATOK III

Článok 1

1. Formuláre, na ktorých sa podávajú vyhlásenia T1 a T2, majú byť v súlade s prílohami I až IV k tomuto dodatku.

2. Podrobnosti obsiahnuté vo formulároch musia byť zreteľné formou samoprepisovania:

a) v prípade príloh I a III na kópiách uvedených v prílohe V;

b) v prípade príloh II a IV na kópiách daných v prílohe VI.

3. Formuláre majú byť vyplnené a používané:

a) ako vyhlásenia T1 alebo T2 v súlade s vysvetľujúcou poznámkou obsiahnutou v prílohe VII;

b) ako doklad T2 L v súlade s vysvetľujúcou poznámkou obsiahnutou v prílohe VIII.

V oboch prípadoch sa majú tam, kde je to vhodné, využiť poznámky obsiahnuté v prílohe IX.

Článok 2

1. Formuláre sa vytlačia na samoprepisovací papier určený na účely písania a vážiaci aspoň 40 gramov na jeden meter štvorcový. Papier musí byť dostatočne nepriehľadný tak, aby informácie na jednej strane neovplyvnili čitateľnosť informácií na strane druhej a jeho pevnosť má byť taká, aby sa pri bežnom použití ľahko netrhal a nekrčil. Papier má byť na všetkých kópiách biely. Avšak na kópiách používaných pre tranzit (1, 4, 5 a 7) majú mať kolónky č. 1 (s výnimkou časti v strede), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvá časť vľavo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelené pozadie. Formuláre majú byť vytlačené zeleným atramentom.

2. Formát formulárov má byť 210 na 297 milimetrov s maximálnou toleranciou 5 milimetrov smerom nadol a 8 milimetrov nahor, pokiaľ ide o ich dĺžku.

3. Zmluvné strany môžu požadovať, aby formuláre museli uvádzať názov a adresu tlačiarne alebo značku umožňujúcu identifikáciu tlačiarne.

4. V ľavom hornom rohu formulára môžu zmluvné strany vytlačiť označenie identifikujúce dotknuté zmluvné strany. Môžu taktiež vytlačiť slová "SPOLOČNÝ TRANZIT" namiesto slov "TRANZIT SPOLOČENSTVA". Dokumenty nesúce takéto označenie alebo jeden z výrazov budú akceptované pri prezentácii u druhej zmluvnej strany.

Článok 3

1. Keď sa formality s použitím súkromných alebo verejných počítačových systémov ukončia, príslušné orgány poveria osoby, ktoré zažiadajú o nahradenie rukou písaného podpisu porovnateľným technickým prostriedkom, ktorý môže byť tam, kde je to uplatniteľné, založený na využití kódov, a ktorý bude mať tie isté právne účinky ako rukou písaný podpis. Tento prostriedok sa poskytne iba vtedy, ak sú splnené technické a administratívne podmienky stanovené príslušnými orgánmi.

2. Keď sa ukončia formality s použitím súkromných alebo verejných počítačových systémov tak, že sa budú vyhlásenia tlačiť, príslušné orgány môžu stanoviť priame overovanie týmito systémami u takto spracovaných vyhlásení, a to namiesto manuálneho alebo mechanického uplatňovania colnej pečiatky a podpisu príslušného úradníka.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VZORY FORMULÁRA PRE VYHLÁSENIA T1 ALEBO T2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VZOR ALTERNATÍVNEHO FORMULÁRA PRE VYHLÁSENIE T1 ALEBO T2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VZORKA DODATOČNÉHO HÁRKU, KTORÝ SA MÁ POUŽIŤ SPOLU S VZOROVÝM FORMULÁROM OBSIAHNUTÝM V PRÍLOHE I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VZORKA DODATOČNÉHO HÁRKU, KTORÝ SA MÁ POUŽIŤ SPOLU S VZOROVÝM FORMULÁROM OBSIAHNUTÝM V PRÍLOHE II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

OZNAČENIE KÓPIÍ FORMULÁROV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH I A III, NA KTORÝCH SA MUSIA PODROBNOSTI V NICH OBSIAHNUTÉ OBJAVIŤ SAMOPREPISOVANÍM

(počínajúc kópiou 1)

Kolónka č. | Kópie | Kolónka č. | Kópie |

I. KOLÓNKY PRE OBCHODNÉ OPERÁCIE |

1 | 1 až 8 | 32 | 1 až 8 |

s výnimkou stredného delenia | 33 | prvé delenie |

1 až 3 | na ľavej strane |

2 | 1 až 5 | 1 až 8 |

3 | 1 až 8 | zvyšok |

4 | 1 až 8 | 1 až 3 |

5 | 1 až 8 | 35 | 1 až 8 |

6 | 1 až 8 | 38 | 1 až 8 |

8 | 1 až 5 | 40 | 1 až 5 |

15 | 1 až 8 | 44 | 1 až 5 |

17 | 1 až 8 | 50 | 1 až 8 |

18 | 1 až 5 | 51 | 1 až 8 |

19 | 1 až 5 | 52 | 1 až 8 |

21 | 1 až 5 | 53 | 1 až 8 |

25 | 1 až 5 | 54 | 1 až 4 |

27 | 1 až 5 | 55 | — |

31 | 1 až 8 | 56 | — |

II. ADMINISTRATÍVNE KOLÓNKY |

C | 1 až 8 | G | — |

D | 1 až 4 | H | — |

E | — | I | — |

F | — | — |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

OZNAČENIE KÓPIÍ FORMULÁROV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH II A IV, NA KTORÝCH SA MUSIA PODROBNOSTI V NICH OBSIAHNUTÉ OBJAVIŤ SAMOPREPISOVANÍM

(počínajúc kópiou 1)

Kolónka č. | Kópie | Kolónka č. | Kópie |

I. KOLÓNKY PRE OBCHODNÉ OPERÁCIE |

1 | 1 až 4 | 32 | 1 až 4 |

s výnimkou stredného delenia | 33 | prvé delenie na ľavej strane |

2 | 1 až 3 | 1 až 4 |

3 | 1 až 4 | zvyšok |

4 | 1 až 4 | 1 až 3 |

5 | 1 až 4 | 35 | 1 až 4 |

6 | 1 až 4 | 38 | 1 až 4 |

8 | 1 až 4 | 40 | 1 až 4 |

15 | 1 až 4 | 44 | 1 až 4 |

17 | 1 až 4 | 50 | 1 až 4 |

18 | 1 až 4 | 51 | 1 až 4 |

19 | 1 až 4 | 52 | 1 až 4 |

21 | 1 až 4 | 53 | 1 až 4 |

25 | 1 až 4 | 54 | 1 až 4 |

27 | 1 až 4 | 55 | — |

31 | 1 až 4 | 56 | — |

II. ADMINISTRATÍVNE KOLÓNKY |

C | 1 až 4 | G | — |

D/J | 1 až 4 | H | — |

E/J | — | I | — |

F | — | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

VYSVETĽUJÚCA POZNÁMKA K POUŽITIU FORMULÁROV NA VYPRACOVANIE VYHLÁSENÍ T1 A T2

HLAVA I

Všeobecné poznámky

A. Všeobecný popis

Formuláre uvedené v prílohách I až IV k tomuto dodatku sa majú používať pre pohyb tovaru podľa režimov T1 a T2 medzi dotknutými krajinami s výnimkou zjednodušeného tranzitného režimu na prepravu tovaru určitými spôsobmi prepravy.

V prípade formulárov uvedených v prílohách I až III k tomuto dodatku sa majú použiť iba kópie 1, 4, 5 a 7:

- kópia 1, ktorú si má ponechať orgán krajiny odoslania/vývozu (zasielacie a tranzitné formality),

- kópia 4, ktorú si má ponechať úrad určenia (tranzitné formality a dôkaz o pôvode tovaru v spoločenstve),

- kópia 5, ktorá sa má vrátiť pri tranzitnom režime,

- kópia 7, ktorá sa má použiť pre štatistiku krajiny určenia (pre formality tranzitu a príjmu/dovozu).

Kópiu 7 možno použiť aj na iné administratívne účely podľa požiadaviek zmluvných strán.

Formuláre uvedené v prílohách II a IV k tomuto dodatku je taktiež možné použiť, najmä tam, kde sú vyhlásenia spracovávané počítačovým systémom. Dve sady, každá pozostávajúca aspoň z kópií 1/6, 2/7 a 4/5, sa majú použiť v takýchto prípadoch, pričom prvá sada by mala zodpovedať, pokiaľ ide o podrobnosti tam udávané, kópiám 1 a 4 vyššie, a druhá sada kópiám 5 a 7.

V tomto prípade musia byť v každej sade znázornené čísla použitých kópií vymazaním tých čísel na kraji formulára, ktoré sa týkajú nepoužívaných kópií.

Každá takto vymedzená sada je tvorená tak, aby boli informácie, ktoré musia byť reprodukované na rôznych kópiách, reprodukované prostredníctvom chemického ošetrenia papiera.

Sú situácie, v ktorých je nevyhnutné poskytnúť dôkaz v mieste určenia o štatúte tovaru v spoločenstve, hoci neboli využité režimy T1 a T2. V takýchto prípadoch bude nevyhnutné použiť formulár, ktorý zodpovedá kópii 4 vzoru obsiahnutého v prílohe I k tomuto dodatku alebo kópii 4/5 vzoru obsiahnutého v prílohe II k tomuto dodatku. Tento formulár má byť doplnený tam, kde je to nevyhnutné, jedným alebo viacerými formulármi, ktoré zodpovedajú kópii 4 alebo kópii 4/5 vzoru obsiahnutého v prílohách III a IV k tomuto dodatku, respektíve vzoru obsiahnutého v prílohách I a II k tomuto dodatku, ak v prípade použitia počítačového systému na spracovanie vyhlásení vydávajúceho takéto vyhlásenia nie sú ako dodatočné formuláre použité formuláre v prílohách III a IV k tomuto dodatku.

Obchodníci môžu taktiež, ak si tak želajú, používať súkromne vytlačené sady zodpovedajúce ich voľbe pokiaľ používaný formulár zodpovedá oficiálnemu vzoru.

B. Požadované podrobnosti

Dotknuté formuláre obsahujú všetky podrobnosti, ktoré je možné požadovať v rôznych krajinách. Pre určité kolónky platí povinné vyplnenie, zatiaľ čo ostatné musia byť vyplnené iba ak tak požaduje krajina, v ktorej sú formality vybavované. V tomto ohľade je potrebné striktne dodržiavať časť vysvetľujúcej poznámky zaoberajúcu sa použitím rôznych kolóniek.

Maximálny počet kolóniek, ktoré musia byť vyplnené, je nasledovný:

Kolónky 1 (s výnimkou druhého rozdelenia), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvé rozdelenie), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (kolónky so zeleným pozadím).

C. Pokyny na použitie formulára

Formuláre sa majú vyplniť pri použití písacieho stroja alebo mechanického či tomu podobného procesu. Môžu byť taktiež vyplnené čitateľne rukou, atramentovým perom a veľkými tlačenými písmenami. Kvôli uľahčeniu vyplňovania písacím strojom má byť formulár do stroja vložený tak, aby prvé písmeno podrobností vkladaných do kolónky 2 bolo umiestnené v ľavom hornom rohu.

Formuláre nesmú obsahovať žiadne výmazy alebo prepisovania. Akékoľvek zmeny musia byť urobené prečiarknutím nesprávneho údaju tam, kde sa to požaduje, pridanie požadovaných údajov. Akákoľvek zmena vykonaná týmto spôsobom musí byť podpísaná osobou vykonávajúcou zmenu a overená príslušnými orgánmi. Tieto môžu tam, kde je to nevyhnutné, požadovať podanie nového vyhlásenia.

Okrem toho môžu byť formuláre vyplnené za použitia automatického reprodukčného procesu namiesto ktoréhokoľvek vyššie uvedeného postupu. Formuláre môžu byť produkované a vypĺňané týmto spôsobom za predpokladu, že ustanovenia týkajúce sa vzorov, papiera, veľkosti, použitého jazyka, čitateľnosti, zákazu výmazov a zmien resp. dodatkov sú prísne dodržiavané.

Tam, kde je to nevyhnutné, sa majú vyplniť iba očíslované kolónky. Ostatné kolónky označené veľkým písmenom sú vyhradené výlučne pre interné použitie administrácie.

Kópia, ktorá má zostať v úrade odoslania, musí mať originálny podpis príkazcu. Podpis príkazcu alebo tam, kde je to uplatniteľné, podpis jeho oprávneného zástupcu ho zaväzuje vo vzťahu ku všetkým údajom týkajúcim sa tranzitnej operácie podľa dodatku I k dohovoru a tak, ako je to popísané vyššie v oddieli B.

HLAVA II

Údaje, ktoré sa majú uviesť v jednotlivých kolónkach

I. Formality v krajine odoslania

Kolónka 1: Vyhlásenie

Údaje, ktoré sa majú zahrnúť do tretieho rozdelenia v tejto kolónke sú nasledovné:

1) Tovary odoslané alebo opätovne odoslané podľa režimu T2 z jedného štátu spoločenstva do druhého

2) Tovary vyvezené z členského štátu spoločenstva do krajiny EZVO alebo uznané v krajine EZVO podľa režimu T2

3) Tovary odoslané alebo vyvezené podľa režimu T1

4) Zmiešaná zásielka tovarov zo spoločenstva a mimo spoločenstva špecifikovaná v samostatnom formulári alebo ložnom liste pre každý typ tovaru

5) Odoslanie alebo opätovné odoslanie/reexport tovarov bez použitia režimu T2, ale s dokladom o pôvode tovaru zo spoločenstva T2L.

Kolónka 2: Zasielateľ/vývozca

Táto kolónka je pre zmluvné strany voliteľná.

Vpísať plné meno a adresu danej osoby alebo spoločnosti. Pokiaľ ide o identifikačné číslo je možné, aby ho vyplnili zmluvné strany (rodné číslo pridelené danej osobe príslušnými orgánmi pre účely štatistiky, fiškálne alebo iné účely).

V prípade skupinových nakládok môžu zmluvné strany stanoviť, že slovo "rôzne" má byť vložené do tejto kolónky a že zoznam zasielateľov má byť priložený k vyhláseniu.

Kolónka 3: Formuláre

Vpísať sériové čísla sady a celkový počet sád formulárov a použitých dodatočných hárkov (napríklad ak je jeden formulár a dva dodatočné hárky, vpísať 1/3 na formulár, 2/3 na prvý dodatočný hárok a 3/3 na druhý dodatočný hárok).

Ak vyhlásenie pokrýva iba jednu položku (napr. ak má byť vyplnená iba jedna kolónka "opisu tovaru"), netreba do kolónky 3 vpisovať nič a do kolónky 5 vpísať číslicu 1.

Ak sú použité dve sady po 4 kópiách namiesto jednej sady s ôsmimi kópiami, považujú sa dve sady za jednu.

Kolónka 4: Počet ložných listov

Vpísať čísla všetkých pripojených ložných listov alebo všetky popisné obchodné súpisy schválené príslušným orgánom.

Kolónka 5: Položky

Vpísať celkový počet položiek deklarovaných dotknutou osobou v celkovom počte formulárov a použitých dodatočných hárkov (alebo ložných listov či obchodných súpisov). Počet položiek musí zodpovedať kolónkam "opis tovaru", ktoré sa majú vyplniť.

Kolónka 6: Obaly celkom

Táto kolónka je pre zmluvné strany voliteľná. Vpísať celkový počet balení tvoriacich danú zásielku.

Kolónka 8: Príjemca

Vpísať plné meno a adresu osoby (osôb) alebo spoločnosti, ktorým majú byť dodané tovary.

V tejto etape nie je potrebné uvádzať identifikačné číslo.

Kolónka 15: Krajina odoslania/vývozu

Vpísať názov krajiny, z ktorej sú tovary odosielané/vyvážané.

Kolónka 17: Krajina určenia

Vpísať názov dotknutej krajiny.

Kolónka 18: Totožnosť a štátna príslušnosť dopravných prostriedkov pri odosielaní

Vpísať totožnosť, t.j. registračné číslo alebo názov dopravného prostriedku (nákladného auta, lode, vagónu, lietadla), na ktorý sú tovary priamo nakladané pri prezentácii na colnom úrade, kde sa vybavujú odosielacie/vývozné alebo tranzitné formality, po ňom nasleduje kód štátnej príslušnosti (alebo kód vozidla ťahajúceho ostatné, ak je prítomných niekoľko dopravných prostriedkov), v súlade s kódmi na tento účel stanovenými. Napríklad v prípade použitia ťahača a návesu s rôznymi poznávacími značkami treba vpísať registračné čísla obidvoch — ťahača aj návesu spolu so štátnou príslušnosťou ťahača.

V prípade poštových zásielok alebo prepravy pevnými dopravnými zariadeniami nie je potrebné do tejto kolónky vpisovať nič vo vzťahu k registračnému číslu alebo štátnej príslušnosti. V prípade prepravy po železnici sa nemá vpisovať štátna príslušnosť.

V ostatných prípadoch je štátna príslušnosť pre zmluvné strany voliteľná.

Kolónka 19: Kontajner (Ctr)

Táto kolónka je pre zmluvné strany voliteľná.

Vpísať v súlade s kódmi stanovenými v prílohe IX k tomuto dodatku nevyhnutné údaje s ohľadom na predpokladanú situáciu na hranici krajiny odoslania/vývozu tak, ako je známa v čase vypĺňania odosielacích/vývozných alebo tranzitných formalít.

Kolónka 21: Totožnosť a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Táto kolónka je voliteľná pre zmluvné strany s ohľadom na totožnosť.

Táto kolónka je povinná s ohľadom na štátnu príslušnosť.

Avšak v prípade poštových zásielok alebo prepravy po železnici či pevnými prepravnými zariadeniami nie je potrebné nič vpisovať vo vzťahu k registračnému číslu alebo štátnej príslušnosti.

Vpísať typ (nákladné auto, loď, železničný vagón, lietadlo, atď.) nasledovaný totožnosťou, napr. registračným číslom alebo názvom aktívnych dopravných prostriedkov (t.j. pohonné prostriedky prepravy), u ktorých sa predpokladá použitie na hraniciach pri prekročení v mieste výstupu z krajiny odoslania/vývozu, nasleduje kód zodpovedajúci štátnej príslušnosti tak, ako je známy v čase vypĺňania odosielacích/vývozných formalít, s použitím príslušného kódu.

V prípade kombinovanej dopravy, alebo ak existuje niekoľko dopravných prostriedkov, je aktívnym dopravným prostriedkom ten, ktorý celú kombináciu poháňa. Napríklad, ak ide o nákladné auto na námornom plavidle, aktívnym dopravným prostriedkom je loď, ak ide o ťahač a náves, aktívnym dopravným prostriedkom je ťahač, atď.

Kolónka 25: Spôsob prepravy na hraniciach

Táto kolónka je voliteľná pre zmluvné strany.

Podľa kódov stanovených v prílohe IX k tomuto dodatku vpísať spôsob prepravy zodpovedajúci aktívnemu dopravnému prostriedku, u ktorého sa predpokladá použitie na výstupe z územia krajiny odoslania/vývozu.

Kolónka 27: Miesto nakládky

Táto kolónka je voliteľná pre zmluvné strany. Ak je to uplatniteľné, treba vpísať v kódovej forme tam, kde je to uplatniteľné, miesto nakládky tovarov na aktívny dopravný prostriedok, na ktorom má tovar prekročiť hranicu krajiny odoslania/vývozu tak, ako je to známe v čase vypĺňania odosielacích/vývozných alebo tranzitných formalít.

Kolónka 31: Balenia a opis tovarov — značky a čísla — čísla kontajnerov — množstvo a druh

Vpísať značky, čísla, množstvo a druh balení alebo v prípade nezabalených tovarov počet takýchto výrobkov pokrytých vyhlásením, alebo slovom "náklad" podľa vhodnosti, spolu s údajmi nevyhnutnými na identifikáciu a klasifikáciu. Táto kolónka musí taktiež znázorňovať údaje požadované podľa akýchkoľvek špecifických pravidiel (spotrebné dane, atď.), ak sú použité kontajnery, identifikačná značka kontajnerov musí byť do tejto kolónky taktiež vpísaná.

Kolónka 32: Číslo položky

Vpísať sériové číslo danej položky vo vzťahu k celkovému počtu artiklov deklarovaných v použitom formulári tak, ako je to vymedzené v poznámke ku kolónke 5.

Keď vyhlásenie pokrýva iba jednu položku, nemusia zmluvné strany vyplniť túto kolónku, pričom číslica 1 sa vpíše do kolónky 5.

Kolónka 33: Kód komodity

Táto kolónka je voliteľná pre zmluvné strany. Vpísať treba kód stanovený v prílohe IX.

Táto kolónka musí byť vyplnená na vyhláseniach T2 vypracovaných v krajine EZVO iba vtedy, ak predchádzajúci doklad T2 obsahuje označenie kódu komodity; vloží sa kódové číslo predchádzajúceho dokladu T2.

Kolónka 35: Hmotnosť brutto

Vpísať treba brutto hmotnosť opísaných tovarov v zodpovedajúcej kolónke 31, vyjadrenú v kilogramoch. Hmotnosť brutto je agregovanou brutto hmotnosťou tovarov s celými obalmi, s výnimkou kontajnerov a ostatného prepravného zariadenia.

Kolónka 38: Hmotnosť netto

Táto kolónka je pre zmluvné strany voliteľná. Vpísať treba hmotnosť netto opísaných tovarov v zodpovedajúcej kolónke 31, vyjadrenú v kilogramoch. Hmotnosť netto je hmotnosť samotných tovarov bez akýchkoľvek obalov.

Táto kolónka musí byť vyplnená na vyhláseniach T2 vypracovaných v krajine EZVO iba vtedy, ak predchádzajúci doklad T2 obsahuje označenie hmotnosti netto.

Kolónka 40: Zhrnutie vyhlásenia/predchádzajúce doklady

Táto kolónka je voliteľná pre zmluvné strany (referenčné čísla dokladov týkajúcich sa správneho postupu predchádzajúceho odoslaniu/vývozu do inej krajiny).

Kolónka 44: Dodatočné informácie, vypracované dokumenty, osvedčenia a oprávnenia

Treba vpísať podrobnosti požadované podľa všetkých špecifických pravidiel uplatniteľných v krajine odoslania/vývozu spolu s referenčnými číslami dokumentov vypracovaných na podporu vyhlásenia. (Toto môže zahŕňať sériové čísla kontrolných kópií T5; a fytosanitárne predpisy; číslo konosamentu atď.). V rozdelení "kód dodatočných informácií (A.1)" treba vpísať podľa nutnosti kódové číslo stanovené pre tento účel pri dodatočných informáciách, ktoré sa môžu požadovať pre tranzitné účely. Toto rozdelenie nesmie byť použité, pokiaľ nevstúpi do účinnosti počítačový systém vybavovania tranzitných operácií.

Kolónka 50: Príkazca a oprávnený zástupca, miesto, dátum a podpis

Vpísať celé meno (osoby alebo spoločnosti) a adresu príkazcu, identifikačné číslo, ak také bolo príslušnými orgánmi pridelené. Ak je to vhodné, vpísať celé meno (osoby alebo spoločnosti) oprávneného zástupcu podpisujúceho v mene príkazcu.

V závislosti na špecifických ustanoveniach, ktoré sa majú prijať so zreteľom na použitie počítačových systémov, originál ručného podpisu dotknutej osoby musí byť udaný na kópii, ktorá má zostať na úrade odoslania. Ak je dotknutá osoba právnickou osobou, signatár má dodať k svojmu podpisu svoje plné meno a postavenie.

Kolónka 51: Cieľové úrady tranzitu (a krajiny)

Vpísať cieľové úrady vstupu do každej krajiny, ktorej územie má byť prekročené v priebehu prepravy, ak má preprava prekročiť územie krajín iných ako sú krajiny zmluvných strán, úrad výstupu, cez ktorý opúšťa dopravný prostriedok územie zmluvných strán. Tranzitné úrady sú uvedené v zozname colných úradov príslušných na tranzitné operácie. Po mene úradu treba vpísať kód týkajúci sa dotknutej krajiny.

Kolónka 52: Záruka

Vpísať v súlade s kódmi stanovenými pre tento účel typ záruky používanej pre dotknuté operácie, nasledovaný, ak je to nutné, číslom osvedčenia o záruke alebo dotknutého záručného kupónu a úradu záruky.

Ak nie je komplexná alebo individuálna záruka platná pre všetky krajiny alebo ak príkazca vylúči určité krajiny z uplatňovania komplexnej záruky, dodáva sa "neplatí pre" dotknuté krajiny, v súlade s kódmi stanovenými pre tento účel.

Kolónka 53: Úrad určenia (a krajina)

Vpísať názov úradu, kde majú byť predložené tovary tak, aby sa dokončila tranzitná operácia. Úrady určenia sú uvedené v "zozname colných úradov príslušných pre tranzitné operácie".

Po názve úradu treba vpísať kód týkajúci sa dotknutej krajiny.

II. Formality počas cesty

V čase medzi tým, keď tovary opustia úrad vývozu a/alebo odoslania a časom, kedy prídu do úradu určenia je možné, že niektoré podrobnosti bude treba doplniť na kópiách tranzitných dokladov, ktoré sprevádzajú tovary. Tieto podrobnosti sa týkajú prepravných operácií a musia byť dodané k dokladom prepravcu zodpovedného za dopravné prostriedky, na ktorých sú tovary priamo prepravované, ak a keď sa uskutočnia prepravné operácie. Tieto údaje môžu byť dodané čitateľným rukopisom; v tomto prípade má byť formulár vyplnený atramentom a veľkými tlačenými písmenami.

Tieto podrobnosti sa týkajú nasledovných kolóniek (iba na kópiách 4 a 5):

- prekládky: použi kolónku 55

Kolónka 55 (prekládky)

Prvé tri riadky tejto kolónky majú byť vyplnené prepravcom, keď sú v priebehu danej operácie tovary prekladané z jedného dopravného prostriedku do druhého alebo z jedného kontajnera do druhého.

Je potrebné poznamenať, že prepravca musí, ak je tovar prekladaný, osloviť príslušné orgány, najmä ak sa ukáže ako nevyhnutné pripojiť nové pečate tak, aby sa osvedčil tranzitný doklad.

Ak colný úrad schválil prekládku bez prehliadky, musí prepravca opatriť tranzitný doklad príslušnými poznámkami a kvôli osvedčeniu má informovať ďalší colný úrad, na ktorom má byť tovar predložený.

- ostatné udalosti: použi kolónku 56

Kolónka 56 (ostatné udalosti počas prepravy)

Kolónka sa má vyplniť v súlade s existujúcimi povinnosťami v doprave.

Okrem toho, ak boli tovary naložené na náves, a počas prepravy sa mení iba ťahač (bez toho, aby bolo manipulácie alebo prekládky tovaru), do tejto kolónky treba vpísať registračné číslo a štátnu príslušnosť nového ťahača. V takýchto prípadoch nie je osvedčenie príslušných orgánov nevyhnutné.

HLAVA III

Poznámky týkajúce sa dodatočných hárkov

A. Dodatočné hárky majú byť použité iba vtedy, ak vyhlásenie pokrýva viac ako jednu položku (cf. kolónka 5). Musia byť predložené spolu s formulárom obsiahnutým v prílohách I a II.

B. Poznámky stanovené v hlavách I a II vyššie sa uplatňujú aj pre dodatočné hárky.

Avšak:

- v treťom rozdelení kolónky 1 sa objavia symboly "T1 bis" alebo "T2 bis",

- kolónka 2 a kolónka 8 vzoru formulára dodatočného hárku v prílohe III a kolónka 2/8 vzoru formulára dodatočného hárku obsiahnutého v prílohe IV sú určené na voliteľné použitie zmluvných strán a majú uvádzať iba meno a identifikačné číslo dotknutej osoby.

C. Ak sa použijú dodatočné hárky, musia byť kolónky "opis tovaru", ktoré neboli použité, prečiarknuté tak, aby sa zabránili následnému použitiu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

VYSVETĽUJÚCA POZNÁMKA K POUŽITIU FORMULÁROV NA VYHOTOVENIE DOKLADOV OSVEDČUJÚCICH ŠTATÚT TOVAROV ZO SPOLOČENSTVA NEPREPRAVOVANÝCH PODĽA REŽIMU T2

A. Všeobecný opis

1. Doklad T2L osvedčujúci štatút tovarov zo spoločenstva, ktoré tento uvádza, sa vyhotoví v súlade s článkom 1(7) dodatku II.

2. Deklarant má vyplniť iba kolónky označené na vrchu formulára pod nadpisom "Dôležité upozornenie".

3. Formulár musí byť vyplnený pomocou písacieho stroja alebo mechanického či tomu podobného procesu; v posledne menovanom prípade má byť vyplnený čitateľne rukou, atramentovým perom a veľkými tlačenými písmenami.

4. Formuláre nesmú obsahovať žiadne výmazy alebo prepisovania. Akékoľvek zmeny musia byť urobené prečiarknutím nesprávneho údaju tam, kde sa to požaduje, pridanie požadovaných údajov. Akákoľvek zmena vykonaná týmto spôsobom musí byť podpísaná osobou vykonávajúcou zmenu a overená príslušnými orgánmi. Tieto môžu tam, kde je to nevyhnutné, požadovať podanie nového vyhlásenia.

5. Doklady T2L musia byť vyplnené v jazyku určenom príslušnými orgánmi krajiny odoslania.

6. Každý nevyužitý priestor v kolónkach, ktoré majú byť vyplnené, musí byť prečiarknutý tak, aby nemohli byť vykonané žiadne následné dopisovania.

7. Dokumenty T2L sa použijú v súlade s hlavou V dodatku II.

B. Podrobnosti týkajúce sa konkrétnych kolóniek

Kolónka 1: Vyhlásenie

Vpísať symbol "T2L" do tretieho rozdelenia.

Ak sú použité akékoľvek dodatočné hárky, musí kolónka 1 príslušných formulárov uvádzať symbol "T2L bis" v treťom rozdelení.

Kolónka 2: Zasielateľ/vývozca

Táto kolónka je pre zmluvné strany voliteľná. Vpísať plné meno a adresu danej osoby alebo spoločnosti. Pokiaľ ide o identifikačné číslo, je možné, aby ho vyplnili zmluvné strany (rodné číslo pridelené danej osobe príslušnými orgánmi pre účely štatistiky, fiškálne alebo iné účely). V prípade skupinových nakládok môžu zmluvné strany stanoviť, že slovo "rôzne" má byť vložené do tejto kolónky a že zoznam zasielateľov má byť priložený k vyhláseniu.

Kolónka 3: Formuláre

Vpísať sériové čísla sady a celkový počet sád formulárov a použitých dodatočných hárkov.

Príklady: ak je doklad T2L vyhotovený na jedinom formulári, vpísať 1/1; ak dokument T2L bis obsahuje dodatočný hárok T2L bis, vpísať treba 1/2 na doklad T2L a 2/2 na dodatočný hárok; ak dokument T2L obsahuje dva dodatočné hárky T2L bis, treba vpísať 1/3 na dokument T2L, 2/3 na prvý dodatočný hárok T2L bis a 3/3 na druhý doklad T2L bis.

Kolónka 4: Ložné listy

Vpísať čísla všetkých ložných listov pripojených k dokladu T2L.

Kolónka 5: Položky

Vpísať celkový počet položiek deklarovaných dotknutou osobou vo všetkých použitých deklaračných formulároch (T2L a dodatočné formuláre alebo ložné listy).

Kolónka 14: Deklarant/zástupca

Treba vpísať celé meno a adresu dotknutej osoby alebo spoločnosti v súlade s platnými ustanoveniami. Ak je deklarant a zasielateľ jedna a tá istá osoba, treba vpísať slovo "zasielateľ". Pokiaľ ide o identifikačné číslo, je možné oznámenie vyplniť dotknutými krajinami (identifikačné číslo pridelené dotknutej osobe príslušnými orgánmi pre fiškálne, štatistické alebo iné účely).

Kolónka 31: Balenia a opis tovarov — značky a čísla — čísla kontajnerov — množstvo a druh

Vpísať značky, čísla, množstvo a druh balení alebo v prípade nezabalených tovarov počet takýchto výrobkov pokrytých vyhlásením, alebo slovom "náklad" podľa vhodnosti, spolu s údajmi nevyhnutnými na identifikáciu a klasifikáciu. Táto kolónka musí taktiež znázorňovať údaje požadované podľa akýchkoľvek špecifických pravidiel (spotrebné dane, atď.), ak sú použité kontajnery, identifikačná značka kontajnerov musí byť do tejto kolónky taktiež vpísaná.

Kolónka 32: Číslo položky

Vpísať sériové číslo danej položky vo vzťahu k celkovému počtu artiklov deklarovaných v doklade T2L a v použitých dodatočných formulároch tak, ako je to vymedzené v poznámke ku kolónke 5.

Kolónka 33: Kód komodity

Táto kolónka musí byť vyplnená na vyhláseniach T2 vypracovaných v krajine EZVO, iba ak predchádzajúci doklad T2 obsahuje označenie kódu komodity; vloží sa kódové číslo predchádzajúceho dokladu T2.

Kolónka 35: Hmotnosť brutto

Vpísať treba brutto hmotnosť opísaných tovarov v zodpovedajúcej kolónke 31, vyjadrenú v kilogramoch. Hmotnosť brutto je agregovanou brutto hmotnosťou tovarov s celými obalmi, s výnimkou kontajnerov a ostatného prepravného zariadenia.

Kolónka 38: Hmotnosť netto

Táto kolónka musí byť vyplnená na vyhláseniach T2 vypracovaných v krajine EZVO, iba ak predchádzajúci doklad T2 obsahuje označenie hmotnosti netto.

Vpísať treba hmotnosť netto opísaných tovarov v zodpovedajúcej kolónke 31, vyjadrenú v kilogramoch. Hmotnosť netto je hmotnosť samotných tovarov bez akýchkoľvek obalov.

Kolónka 40: Zhrnutie vyhlásenia/predchádzajúce doklady

Pre tovary prepravované podľa TIR alebo Rhine Manifest postupov alebo pokryté karnetom ATA, vpísať treba podľa vhodnosti "TIR", "Rhine Manifest" alebo "ATA", nasledované dátumom vydania a referenčným číslom dokladu zodpovedajúceho použitému postupu.

Kolónka 44: Dodatočné informácie, vypracované dokumenty, osvedčenia a oprávnenia

Táto kolónka musí byť vyplnená v krajine EZVO, iba ak predchádzajúci doklad T3 obsahuje podrobnosti v tejto kolónke; tieto podrobnosti musia byť reprodukované na doklade T2L.

Kolónka 54: Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta alebo jeho zástupcu

V závislosti na konkrétnych ustanoveniach so zreteľom na použitie počítačových systémov musí byť podpis dotknutej osoby na doklade T2L uvedený, pričom nasleduje celé meno tejto osoby. Ak je dotknutá osoba právnickou osobou, signatár musí pripojiť za podpis a meno svoje postavenie (funkciu).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

KÓDY, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ VO FORMULÁROCH PRI VYPRACOVANÍ VYHLÁSENÍ T1 A T2

Kolónka 1: Vyhlásenia

(pozri prílohu VII)

Kolónka 19: Kontajner

Zoznam uplatniteľných kódov je uvedený nižšie:

0: tovary neprevážané v kontajneroch

1: tovary prevážané v kontajneroch

Kolónka 25: Spôsob prepravy na hraniciach

Zoznam uplatniteľných kódov je uvedený nižšie:

Kód pre spôsob prepravy, poštu a iné zásielky

A. 1 — číselný kód (povinné);

B. 2 — číselný kód (druhá číslica voliteľná pre zmluvné strany)

A | B | Opis |

| |

1 | 10 | Námorná preprava |

12 | | Železničný vagón na námornom plavidle |

16 | | Cestné motorové vozidlo na námornom plavidle |

17 | | Náves alebo semi-náves na námornom plavidle |

18 | | Vnútrozemské plavidlo na námornom plavidle |

2 | 20 | Železničná preprava |

23 | | Cestné vozidlo na železničnom vagóne |

3 | 30 | Cestná preprava |

4 | 40 | Letecká preprava |

5 | 50 | Pošta |

7 | 70 | Pevné prepravné zariadenia |

8 | 80 | Vnútrozemská vodná preprava |

9 | 90 | Vlastný pohon |

Kolónka 27: Miesto nakládky/vykládky

Kódy majú prijať zmluvné strany.

Kolónka 33: Tovarový kód

Prvé rozdelenie:

V spoločenstve vyznačiť osem číslic integrovanej nomenklatúry. V krajinách EZVO vyznačiť na ľavej strane tohto rozdelenia šesť čísel harmonizovaného opisu tovarov a kódovacieho systému, v závislosti na akýchkoľvek dodatočných požiadavkách dokladov T2 alebo T2L.

Ostatné rozdelenia:

Má sa vyplniť pri použití akýchkoľvek iných špecifických kódov zmluvných strán (takéto kódy sa majú vložiť hneď po prvom rozdelení).

Kolónka 51: Cieľové tranzitné úrady

Označenie krajín

Zoznam uplatniteľných kódov je uvedený nižšie:

Belgicko | B alebo BE |

Dánsko | DK |

Nemecko | D alebo DE |

Grécko | EL alebo GR |

Francúzsko | FR |

Írsko | IRL alebo IE |

Taliansko | IT |

Luxembursko | LU |

Holandsko | NL |

Spojené kráľovstvo | GB |

Švajčiarsko | CH |

Rakúsko | A alebo AT |

Španielsko | ES |

Portugalsko | PT |

Nórsko | NO |

Švédsko | SE |

Fínsko | FI |

Island | IS |

Kolónka 52: Záruka

Typ záruky

Zoznam uplatniteľných kódov je uvedený nižšie:

Situácia | Kód | Ostatné nevyhnutné označenia |

Pre komplexnú záruku | 1 | číslo osvedčeniaúrad záruky |

Pre individuálnu záruku | 2 | |

Pre hotovostnú záruku | 3 | |

Pre paušálnu záruku | 4 | číslo záručného kupónu |

Pre záruku nepožadovanú (hlava IV dodatku I) | 6 | |

Záruka nepožadovaná pre cestu medzi úradom odoslania a tranzitným úradom (článok 10(2) Dohovoru) | 7 | |

Záruka nepožadovaná pre určité verejné orgány | 8 | |

Označenie krajín:

Uplatňujú sa kódy prijaté pre kolónku 51.

Kolónka 33: Úrad určenia (a krajina)

Uplatňujú sa kódy prijaté pre kolónku 51.

--------------------------------------------------