21985A0323(01)Uradni list L 081 , 23/03/1985 str. 0002 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0180
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0180
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 21 str. 0252
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 21 str. 0252


Protokol

o razširitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko, državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije, na Brunej Darusalam

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

na eni strani,

VLADA REPUBLIKE INDONEZIJE,

VLADA MALEZIJE,

VLADA REPUBLIKE FILIPINI,

VLADA REPUBLIKE SINGAPUR,

VLADA KRALJEVINE TAJSKE

in

VLADA BRUNEJ DARUSALAM

na drugi strani, so

ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko, državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije, podpisanega dne 7. marca 1980 v Kuala Lumpurju, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

ker je Brunej Darusalam kot nov član Združenja držav jugovzhodne Azije zaprosil za pristop k Sporazumu,

SKLENILI razširiti Sporazum na Brunej Darusalam in v ta namen za svoje pooblaščence imenovali:

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

Peter Barry,

vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropskih Skupnosti,

minister za zunanje zadeve Irske;

Wilhelm Haferkamp,

podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti;

VLADA REPUBLIKE INDONEZIJE:

prof. dr. Mochtar Kusumaatmadja,

minister za zunanje zadeve;

VLADA MALEZIJE:

Tengku Ahmad Rithaudeen,

minister za zunanje zadeve;

VLADA REPUBLIKE FILIPINI:

Arturo M. Tolentino,

minister za zunanje zadeve;

VLADA REPUBLIKE SINGAPUR:

S. Dhanabalan,

minister za zunanje zadeve;

VLADA KRALJEVINE TAJSKE:

Namestnik Načelnika Obrambnega Štaba ,

Siddhi Savetsila

minister za zunanje zadeve;

VLADA BRUNEJ DARUSALAMA:

Princ Mohamed Bolkiah,

minister za zunanje zadeve;

KI SO SE po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

S tem protokolom Brunej Darusalam pristopi k Sporazumu.

Člen 2

Razen če v tem protokolu ni drugače določeno, se določbe Sporazuma skupaj s Protokolom o členu 1 Sporazuma uporabljajo za Brunej Darusalam.

Člen 3

Za Brunej Darusalam se začetno obdobje uporabe Sporazuma izteče z istim dnem, kakor za ostale pogodbenice.

Člen 4

Ta protokol je sestavljen v osmih izvirnikih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem in italijanskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Udfærdiget i Dublin, den

femtende november nitten hundrede og fireogfirs

.

Geschehen zu Dublin am

fünfzehnten November neunzehnhundertvierundachtzig

.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις

δεκαπέντε Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα

.

Done at Dublin, this

fifteenth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty-four

.

Fait à Dublin, le

quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre

.

Fatto a Dublino, addì

quindici novembre millenovecentottantaquattro

.

Gedaan te Dublin, de

vijftiende november negentienhonderd vierentachtig

.

For Rådet for De europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese Gemeenschappen

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of Indonesia

+++++ TIFF +++++

For the Government of Malaysia

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of the Philippines

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of Singapore

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Kingdom of Thailand

+++++ TIFF +++++

For the Government of Brunei-Darussalam

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------