21984A0716(01)Uradni list L 188 , 16/07/1984 str. 0002 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0141
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0141
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 3 str. 0055
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 3 str. 0055


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Ekvatorialne Gvineje o ribolovu pred obalo Ekvatorialne Gvineje

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST, v nadaljevanju "Skupnost", in

VLADA REPUBLIKE EKVATORIALNE GVINEJE, v nadaljevanju "Ekvatorialna Gvineja", sta se

OB UPOŠTEVANJU duha sodelovanja, ki izhaja iz Lomé Konvencije, in dobrih odnosov sodelovanja med Skupnostjo in Ekvatorialno Gvinejo,

OB UPOŠTEVANJU želje vlade Ekvatorialne Gvineje, da z okrepljenim sodelovanjem spodbudi smotrno izkoriščanje njenih ribolovnih virov,

OB SKLICEVANJU na to, da Ekvatorialna Gvineja v zvezi z morskim ribolovom izvaja suverenost ali jurisdikcijo nad območjem, ki sega do 200 navtičnih milj od njene obale,

OB UPOŠTEVANJU dela Tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu,

ODLOČENI, da bosta svoje odnose razvijali v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov na področju morskega ribolova,

V ŽELJI, da se določijo pogoji za ribolovne aktivnosti v skupnem interesu obeh pogodbenic,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določiti načela in pravila, ki bodo v prihodnosti v vseh pogledih urejala ribolovne aktivnosti plovil, ki plujejo pod zastavami držav članic Skupnosti, v nadaljevanju "plovila Skupnosti", v vodah, v katerih ima v zvezi z ribolovom suverenost ali pristojnost Ekvatorialna Gvineja, v nadaljevanju "ribolovno območje Ekvatorialne Gvineje".

Člen 2

Vlada Ekvatorialne Gvineje dovoli plovilom Skupnosti ribolov na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje v skladu s tem sporazumom.

Člen 3

1. Skupnost se zaveže, da bo sprejela vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila, da bodo njena plovila spoštovala določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolov na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje.

2. Organi Ekvatorialne Gvineje obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vseh predlaganih spremembah navedenih pravil in predpisov.

Člen 4

1. Plovila Skupnosti lahko opravljajo ribolovne aktivnosti na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje samo, če jim organi Ekvatorialne Gvineje na zahtevo Skupnosti to dovolijo.

2. Zadevni lastniki ladij morajo za izdajo takšnih dovoljenj plačati pristojbino.

3. Znesek pristojbine in načini plačila so določeni v Prilogi.

Člen 5

Pogodbenici se zavežeta, da bosta neposredno ali v okviru mednarodnih organizacij usklajevali svoja prizadevanja, da bi zagotovili upravljanje in ohranjanje živih virov v centralno-vzhodnem Atlantiku in v zvezi z izrazito selivskimi vrstami ter omogočili ustrezne znanstvene raziskave.

Člen 6

V zameno za možnosti ribolova, dodeljene v skladu s členom 2, Skupnost v skladu s pogoji in dogovori, določenimi v Protokolu, priloženemu k temu sporazumu, sodeluje pri izvajanju razvojnih projektov v Ekvatorialni Gvineji, ne glede na financiranje, ki ga Ekvatorialna Gvineja prejema v skladu z Lomé Konvencijo.

Člen 7

Pogodbenici soglašata, da se bosta posvetovali v primeru spora v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma.

Člen 8

Ustanovi se Skupni odbor, ki zagotavlja, da se ta sporazum uporablja pravilno.

Odbor se sestane enkrat letno izmenično v Ekvatorialni Gvineji ali v Skupnosti na zahtevo ene od pogodbenic.

Člen 9

Nič v tem sporazumu v ničemer ne vpliva na ali posega v stališča ene ali druge pogodbenice glede katere koli zadeve v zvezi s pomorskim pravom.

Člen 10

Ta sporazum velja na eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, v skladu s pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Ekvatorialne Gvineje.

Člen 11

Priloga in Protokol tvorita sestavni del tega sporazuma in, razen če ni drugače določeno, sklicevanje na ta sporazum pomeni sklicevanje na to prilogo in protokol.

Člen 12

Ta sporazum se sklene za začetno obdobje treh let od datuma začetka njegove veljavnosti. Razen če ena od pogodbenic sporazuma ne odpove z obvestilom šest mesecev pred iztekom tega triletnega obdobja, ostane sporazum v veljavi za nadaljnja obdobja enega leta, če ga pogodbenici ne odpovesta z obvestilom vsaj tri mesece pred zaključkom takšnega enoletnega obdobja.

V takem primeru se pogodbenici začneta pogajati, da bi sporazumno določili potrebne spremembe ali dopolnila Priloge ali Protokola.

Člen 13

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici ena drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Sestavljeno v Malaboju, petnajstega junija leta tisoč devetsto štiriinosemdeset v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, grškem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

For Rådet for De europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινoτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenEn nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

+++++ TIFF +++++

For regeringen for republikken ÆkvatorialguineaFür die Regierung der Republik ÄquatorialguineaΓια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισημερινής ΓουινέαςFor the Government of the Republic of Equatorial GuineaPour le gouvernement de la république de Guinée équatorialePer il governo della Repubblica della Guinea equatorialeVoor de Regering van de Republiek Equatoriaal GuineeEn nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pogoji za opravljanje ribolovnih aktivnosti plovil Skupnosti na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje

1. Pristojni organi Skupnosti praviloma tri mesece pred datumom začetka zahtevanega roka veljavnosti pošljejo seznam plovil, ki bodo v naslednjih 12 mesecih lovila v skladu s Sporazumom.

2. Pristojbine, ki so predvidene v členu 4 Sporazuma in ki jih morajo plačati lastniki ladij iz točke 1 zgoraj, se določijo v višini 20 ECU na tono, ujeto na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje.

3. Ko začne Sporazum veljati, plačajo lastniki ladij znesek 40000 ECU državni blagajni Ekvatorialne Gvineje kot predujem za pristojbine.

4. Na koncu vsakega koledarskega leta se sestavi začasni obračun o dolgovanih pristojbinah za posamezno ribolovno leto na podlagi začasnih izjav o ulovu, ki jih sestavijo lastniki ladij in se istočasno pošljejo oblastem Ekvatorialne Gvineje in ustreznim organom Komisije Evropskih skupnosti. Ustrezni znesek se plača državni blagajni Ekvatorialne Gvineje najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Končni obračun dolgovanih pristojbin za ribolovno leto sestavijo ustrezni organi Komisije Evropskih skupnosti ob upoštevanju stanja ulova, ki ga ugotovi Mednarodna komisija za ohranjanje atlantskih tunov za zadevno ribolovno leto.

Lastniki ladij so o obračunu obveščeni in imajo na voljo 30 dni, da izpolnijo svoje finančne obveznosti.

5. Po izteku veljavnosti Sporazuma se znesek, ki je bil plačan kot predujem, odšteje od končnega plačila.

6. Oblasti Ekvatorialne Gvineje pred začetkom veljavnosti Sporazuma sporočijo dogovore glede plačila pristojbin in zlasti račune ter valute, ki jih je treba uporabiti.

7. Medtem ko plovila opravljajo ribolovne aktivnosti na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje, radijski postaji Annobon (klicni znak: 3 CA-24) sporočijo rezultate vsakega ulova rib s potegalko.

Na zahtevo oblasti Ekvatorialne Gvineje plovila sprejmejo na krov opazovalce. Opazovalec ne sme biti prisoten dlje, kot je potrebno, da se izvedejo pregledi ulova na kraju samem.

--------------------------------------------------

Protokol

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Ekvatorialne Gvineje

Člen 1

V skladu s členom 2 Sporazuma in za obdobje izvajanja tega protokola se pooblastila za ribolov na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje dodelijo 27 oceanskim plovilom za ribolov in zamrzovanje tunov.

Poleg tega in na zahtevo ene od pogodbenic se lahko nekatera dodatna dovoljenja dodelijo za druge kategorije ribiških plovil po pogojih, ki jih določi Skupni odbor.

Člen 2

Prispevek iz člena 6 Sporazuma se določi na pavšalni osnovi, ki ni nižja od 180000 ECU na leto. Ta znesek krije ribolovne aktivnosti v višini ulova 4000 ton tunov; če obseg ulova plovil Skupnosti na ribolovnem območju Ekvatorialne Gvineje presega to količino, se navedeni znesek ustrezno zviša.

--------------------------------------------------