21982A0428(01)Uradni list L 300 , 28/10/1982 str. 0020 - 0022
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0021
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 16 str. 0021
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 10 str. 0142
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 10 str. 0142


Izmenjava pisem

med Evropskimi skupnostmi in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) o načinu sodelovanja med organizacijama

(82/725/ESPJ, EGS, Euratom)

V Bruslju, 28. aprila 1982

Spoštovani Dr. Mahler,

V nedavnih razgovorih med predstavniki naših organizacij je postalo jasno, da je treba povečati sodelovanje in okrepiti obstoječe mehanizme za posvetovanja.

V čast mi je predlagati, da se preko izmenjave pisem vzpostavijo tesnejši stiki in bolj učinkoviti delovni odnosi med Evropskimi skupnostmi in Svetovno zdravstveno organizacijo.

Regionalni odbor za Evropo v Kopenhagnu in Komisija že vrsto let zelo aktivno sodelujeta, kar je za obe stranki zelo ugodno. Navedeno sodelovanje je bilo vzpostavljeno z izmenjavo pisem z dne 29. maja in 19. junija 1972, ki ju potrjujemo.

Naši organizaciji imata skupne interese na številnih področjih, povezanih z zdravjem, ne samo na regionalni, ampak tudi na svetovni ravni, predvsem glede programa razvoja zdravja v svetu, raziskav na področju medicine, javnega zdravja, vzpostavitve zdravstvenih meril in standardov, zlasti na področju splošnega in delovnega okolja, kar vse dokazuje, da je sodelovanje treba razširiti na bolj globalni ravni.

Zato mislim, da je prišel čas, da se oblikujejo glavne metode sodelovanja, ki bi ga lahko vzpostavili med našima organizacijama. Ti postopki so določeni v memorandumu, ki je priložen temu pismu.

S krepitvijo in razvojem takšnega sodelovanja se bomo izognili nepotrebnemu podvajanju naših dejavnosti in prispevali k bolj učinkovitemu doseganju ciljev naših organizacij glede socialnega napredka in krepitve zdravja.

Predlagam, da se to pismo in dodatek ter odgovor, ki mi ga boste poslali, šteje kot da predstavlja dogovor o vzpostavitvi odnosov med Evropskimi skupnostmi in Svetovno zdravstveno organizacijo, ki stopi v veljavo na datum vašega odgovora.

S spoštovanjem,

Ivor Richard

Član Komisije

G. H. Mahler, dr.med.,

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije

CH-1211 Ženeva

27

MEMORANDUM

o načinu sodelovanja med Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropskimi skupnostmi

1. Pogodbenici se redno posvetujeta o zadevah skupnega interesa za doseganje ciljev na področju zdravja in zaradi vzpostavitve bolj učinkovitega usklajevanja pri razvoju in izvajanju ustreznih programov, ki jih izvajata organizaciji.

2. Komisija Evropskih skupnosti povabi, kjer je to primerno, predstavnike Svetovne zdravstvene organizacije, da sodelujejo kot opazovalci na njenih srečanjih glede točk dnevnega reda, ki so v skupnem interesu Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske skupnosti.

3. Svetovna zdravstvena organizacija povabi predstavnika Evropskih skupnosti, da sodeluje kot opazovalec na sejah Generalne skupščine in Izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije ter Regionalnega odbora za Evropo in, kjer je to primerno, pri delu njenih odborov glede točk dnevnega reda, ki so v skupnem interesu Evropske skupnosti in Svetovne zdravstvene organizacije.

4. Pogodbenici tudi vzpostavita potrebne ureditve za zagotavljanje vzajemne udeležbe na drugih ustreznih srečanjih, sklicanih pod njunim pokroviteljstvom.

5. Pogodbenici spodbujata in omogočata vzajemno izmenjavo ustreznih informacij in dokumentacije o zadevah skupnega interesa na področju svoje odgovornosti z namenom, da se poveča učinkovitost prizadevanj na teh področjih.

6. Svetovna zdravstvena organizacija preko svojega generalnega direktorja Komisiji Evropskih skupnosti daje tehnično podporo, za katero Komisija lahko zaprosi za preučevanje zadev splošnega interesa.

Postopki za naknadno povračilo stroškov Svetovne zdravstvene organizacije, ki jih povrne Komisija, se za vsak posamezni primer določijo v medsebojnem soglasju.

7. Obe pogodbenici vzpostavita potrebno ureditev v okviru svojih pristojnosti, s katero zagotovita učinkovito izvajanje teh določb, in zlasti:

(a) vzpostavita ustrezno ureditev za zagotavljanje tesnega sodelovanja in povezave med uradniki obeh institucij na področjih skupnega interesa;

(b) preko svojih zastopnikov pregledata napredek pri vzpostavljanju učinkovitega sodelovanja med organizacijama.

Ženeva, 2. junija 1982

Spoštovani,

Hvala za vaše pismo z dne 28. aprila 1982 in priloženi memorandum o načinu sodelovanja med Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropskimi skupnostmi.

Čast vas imam obvestiti, da se Organizacija v celoti strinja s predlogi v navedenih dokumentih in da se veselim širitve našega sodelovanja in vzpostavitve bolj učinkovitih delovnih odnosov med organizacijama.

Zato v skladu z vašim predlogom vaše pismo z dne 28. aprila in priloženi memorandum ter ta odgovor predstavljajo dogovor o vzpostavitvi odnosov med Evropskimi skupnostmi in Svetovno zdravstveno organizacijo, ki stopi v veljavo z današnjim dnem.

S spoštovanjem,

H. Mahler, Dr. Med.

Generalni direktor

G. Ivor Richard,

Član Komisije Evropskih skupnosti,

B-1049 Bruselj

Bruselj, 9. junija 1982

Spoštovani Dr. Mahler,

Hvala za vaše pismo z dne 2. junija 1982, v katerim potrjujete, da so predlogi v zvezi s prihodnjimi odnosi med Evropskimi skupnostmi in Svetovno zdravstveno organizacijo za vas sprejemljivi.

Veselim se nadaljnjega sodelovanja med našima organizacijama.

S spoštovanjem,

Ivor Richard

Član Komisije

G. H. Mahler, dr.med.,

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije

CH-1211 Ženeva

27

--------------------------------------------------