21982A0121(02)Uradni list L 234 , 09/08/1982 str. 0009 - 0011


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Senegal o spremembi Sporazuma o ribolovu v obalnih vodah Senegala, podpisanega 15. junija 1979

Člen 1

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Senegal o ribolovu v obalnih vodah Senegala se spremeni:

I. Člen 4(4) se črta.

II. Drugi pododstavek člena 5(2) se glasi:

"Zneski, ki jih je treba plačati, in način plačila so določeni v Prilogi I. A"

Tretji pododstavek navedenega člena 5(2) se črta.

III. Odstavki 1, 2 in 3 Priloge I. A se glasijo:

"A. Formalnosti v zvezi z zahtevki za dovoljenja in izdajo dovoljenj

Postopki za vložitev zahtevkov za dovoljenja in izdajo dovoljenj, ki plovilom, ki plujejo pod zastavami držav članic Skupnosti, omogočajo ribolov v senegalskih vodah, so naslednji:

1.1 Pristojni organi Skupnosti morajo pristojnim senegalskim organom (SEPM) [1] predložiti zahtevek za vsako plovilo, ki želi loviti v skladu s Sporazumom.

1.2 Zahtevek se vloži na obrazcih, ki jih v ta namen določi vlada Senegala. Vzorec obrazca je priložen k temu sporazumu.

1.3 Tehnične službe Državnega sekretariata za morsko ribištvo obvestijo delegacijo Komisije Evropskih skupnosti v Dakarju, takoj ko se določi znesek, ki lastniku ladje omogoča, da plača pristojbine.

Po plačilu pristojbine se dovoljenje podpiše in pošlje delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Dakarju.

Če pristojbina ni plačana v dveh tednih po objavi zneska, lahko Skupnost vloži nove zahtevke za dovoljenja za zadevno tonažo.

1.4 Dovoljenja so veljavna od datuma izdaje do 31. decembra leta, v katerem so izdana.

1.5 Vendar lahko plovila z vlečnimi mrežami, ki jim ni treba celotnega ulova iztovoriti v Senegalu, v okviru omejitev, določenih v Protokolu o ribolovnih pravicah in nadomestilu, pridobijo posebna dovoljenja, ki so veljavna največ štiri mesece.

1.6 Pristojbine se določijo v skladu z naslednjo lestvico:

(a) plovila z vlečnimi mrežami, ki iztovorijo celoten ulov:

8500 CFAF na bruto registrsko tono na leto za ladje za ribolov kozic,

7500 CFAF na bruto registrsko tono na leto za ribiške ladje;

(b) plovila z vlečnimi mrežami, ki celotnega ulova ne iztovorijo in ki lovijo skozi vse leto:

17000 CFAF na bruto registrsko tono na leto za ladje za ribolov kozic,

15000 CFAF na bruto registrsko tono na leto za ribiške ladje;

(c) zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami, ki ne iztovorijo celotnega ulova in ki lovijo štiri mesece v obdobju med 1. aprilom in 30. septembrom:

10500 CFAF na bruto registrsko tono;

(d) ladje za ribolov tunov, ki iztovorijo celoten ulov:

2 CFAF na kilogram ujetih rib;

(e) ladje za ribolov tunov, ki ne iztovorijo celotnega ulova:

6 CFAF na kilogram ujetih rib.

2. Pristojbina se določi za eno leto, ne glede na obdobje, za katerega dovoljenje velja, z izjemo:

(a) posebnih dovoljenj iz točke 1.5;

(b) dovoljenj, izdanih v skladu z odstavkom 3;

(c) primera, navedenega v členu 4(6) Sporazuma.

3. Za dovoljenja, izdana na začetku obdobja veljavnosti Protokola o ribolovnih pravicah in nadomestilu, in za dovoljenja, veljavna do datuma izteka veljavnosti navedenega protokola, je pristojbina sorazmerna z obdobjem, za katerega dovoljenje velja."

IV. Priloga I. D se glasi:

"D. Štipendije za usposabljanje in znanstveni program

Pogodbenici soglašata, da je glavni pogoj za njuno uspešno sodelovanje izboljšanje usposobljenosti in znanja ljudi, ki so vključeni v morsko ribištvo. V ta namen bo Skupnost olajšala dostop državljanov Senegala do ustanov držav članic in zagotovila 10 štipendij za študij in usposabljanje za obdobje petih let v različnih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih strokah, povezanih z ribištvom."

V. Prilogi I se doda naslednja točka:

"F. Vkrcanje opazovalcev

1. Kadar zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, lovijo v senegalskih vodah, sprejmejo opazovalce, ki jih imenuje Senegal. Kapitan olajša delo opazovalca, ki je upravičen do spoštovanja, ki ga uživajo častniki zadevnih plovil.

2. Senegalski organi Komisiji Evropskih skupnosti sporočijo imena imenovanih opazovalcev.

3. Nobenemu plovilu ni treba hkrati na krovu imeti več kot enega opazovalca.

4. Lastnik ladje na lastne stroške zagotovi hrano in prenočišče za opazovalca; obroki se strežejo v častniški menzi. Opazovalec je nastanjen v prostorih, predvidenih za častnike ali, če to ni mogoče, v prostorih, ki so ločeni od prostorov za posadko.

5. Lastnik ladje povrne senegalski vladi pavšalni znesek, ki vključuje vse stroške, v višini 8000 FCFA na dan, ki ga opazovalec preživi na krovu plovila."

Člen 2

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici ena drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

[1] Secrétariat d'État à la Pêche Maritime (Državni sekretariat za morsko ribištvo).

--------------------------------------------------

Protokol

o ribolovnih pravicah in nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Senegal o ribolovu v obalnih vodah Senegala, za obdobje od 16. novembra 1981 do 15. novembra 1983

POGODBENICI TEGA PROTOKOLA STA SE

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Senegal o ribolovu v obalnih vodah Senegala, podpisanega 15. junija 1979 in spremenjenega s Sporazumom, podpisanim 21. januarja 1982,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Določijo se naslednje omejitve iz člena 4 navedenega sporazuma:

1. | ladje za ribolov tunov, ki morajo celoten ulov iztovoriti v Senegalu: | 3000 bruto registrskih ton; |

2. | plovila z vlečnimi mrežami, ki morajo celoten ulov iztovoriti v Senegalu: | 2150 bruto registrskih ton; |

3. | ladje za ribolov tunov, ki jim ni treba celotnega ulova iztovoriti v Senegalu: | 23300 bruto registrskih ton; |

4. | plovila z vlečnimi mrežami, ki jim ni treba celotnega ulova iztovoriti v Senegalu | |

| (a)za vse leto | 5000 bruto registrskih ton; |

| (b)za štirimesečno obdobje med 1. aprilom in 30. septembrom | 9000 bruto registrskih ton nad tonažo iz točke (a). |

Člen 2

1. Nadomestilo iz člena 9 Sporazuma je določeno v višini 2500 milijonov CFAF, ki se sprosti v dveh letnih obrokih.

2. Nadomestilo se izplača po naslednjem postopku:

- za eno tretjino na račun, odprt na ime Državnega sekretariata za morsko ribištvo;

- za dve tretjini na račun generalnega zakladnika Senegala.

Člen 3

Če Evropska gospodarska skupnost ne izvrši izplačil, predvidenih v tem protokolu, se izvajanje Sporazuma o ribolovu začasno ustavi.

Člen 4

Poleg tega Skupnost prispeva 100 milijonov CFAF za financiranje senegalskega znanstvenega programa. Ta znesek je na razpolago Centru za oceanografske raziskave Dakar — Thiaroye (CRODT), ki spada pod Senegalski inštitut za kmetijske raziskave (ISRA).

Člen 5

Ta protokol začne veljati na dan, ko pogodbenici ena drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

--------------------------------------------------