21980A0918(01)Uradni list L 281 , 04/10/1982 str. 0002 - 0007
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0014
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 16 str. 0014


Okvirni sporazum

o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

na eni strani in

VLADA FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE,

na drugi STA SE –

OB UPOŠTEVANJU prijateljskih odnosov in tradicionalnih vezi med Federativno republiko Brazilijo in državami članicami Evropske gospodarske skupnosti;

OB SPOZNANJU, da želita Evropska gospodarska skupnost in Federativna republika Brazilija vzpostaviti neposredno povezanost, ki pospešuje, dopolnjuje in razširja medsebojne odnose med Federativno republiko Brazilijo in državami članicami Evropske gospodarske skupnosti;

ODLOČENI, da z lastno dejavnostjo utrdita, poglobita in večstransko oblikujeta trgovinske in gospodarske vezi ter tako na podlagi obojestranskih prednosti in raziskovanja celovitosti njunih gospodarstev v dinamičnem okviru izpolnita medsebojna pričakovanja;

ZAVEDAJOČ dejstva, da je za dinamične trgovinske odnose, ki si jih želita vzpostaviti, potrebno tesno sodelovanje na področju trgovinskih in gospodarskih dejavnosti;

ZAVEDAJOČ, da takšno sodelovanje poteka med enakovrednimi partnerji, vendar se ob tem upošteva raven njunega gospodarskega razvoja in članstvo Federativne republike Brazilije v Skupini 77;

PREPRIČANI, da je to sodelovanje treba uresničiti na postopen in pragmatičen način z razvojem njunih politik;

V ŽELJI, da še dodatno prispevata k razvoju svetovne trgovine, tako da spodbudita močnejšo gospodarsko rast in družbeni napredek;

PRIZNAVAJOČ pomenu Okvirnega sporazuma pri pospeševanju gospodarske rasti in doseganja razvojnih ciljev druge strani;

ODLOČILI skleniti Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo in v ta namen imenovati svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

Gaston Thorn

Vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropskih skupnosti;

Wilhelm Haferkamp

Podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti;

ZA VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE:

Ramiro Saraiva Guerreiro

Minister Federativne republike Brazilije za zunanje zadeve;

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Obravnava po načelu največjih ugodnosti

Pogodbenici si v trgovini medsebojno odobravata obravnavanje po načelu največjih ugodnosti v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Člen 2

Trgovinsko sodelovanje

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta na najvišji možni ravni pospeševali razvoj in razvejanost medsebojne trgovinske menjave v skladu s svojim gospodarskim položajem.

2. V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta preučili načine in sredstva za odpravljanje trgovinskih ovir med njima, zlasti netarifnih in kvazitarifnih ovir, pri čemer bosta upoštevali delo, ki ga na tem področju opravljajo mednarodne organizacije.

3. Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo izvajata politiko, katere cilji so:

(a) obojestransko zagotavljanje čim večjih možnosti za trgovinske transakcije, pri katerih je udeležena ena od njiju;

(b) sodelovanje na dvostranski in večstranski ravni pri reševanju trgovinskih težav, ki so v skupnem interesu, skupaj s težavami v zvezi z blagom, ter polizdelki in končnimi izdelki;

(c) upoštevanje njunih potreb in interesov v zvezi z dostopom do virov in njihovo nadaljnjo predelavo ter dostopom polizdelkov in končnih izdelkov pogodbenice do trga druge;

(d) povezovanje gospodarskih subjektov iz obeh regij z namenom, da se obstoječi trgovinski tokovi razvejajo in razširijo;

(e) preučevanje in priporočanje ukrepov za spodbujanje trgovine, za katere je verjetno, da bodo pospeševali povečanje uvoza in izvoza.

Člen 3

Gospodarsko sodelovanje

1. Pogodbenici ob upoštevanju njunih skupnih interesov in njunih dolgoročnih gospodarskih ciljev razvijata gospodarsko sodelovanje na vseh ustreznih področjih. Sodelovanje je zlasti usmerjeno na:

- pospeševanje razvoja in blagostanja njune industrije,

- odpiranje novih preskrbovalnih virov in novih trgov,

- spodbujanje znanstvenega in tehnološkega napredka,

- splošni prispevek pri razvijanju njunih gospodarstev in življenjskega standarda.

2. Za uresničevanje teh ciljev si pogodbenici z ustreznimi sredstvi med drugim prizadevata ustrezno spodbuditi in olajšati:

(a) tesnejše in skladno sodelovanje med njunimi industrijami, predvsem v obliki skupnih podjetij;

(b) večjo udeležbo njunih gospodarskih subjektov v industrijskem razvoju druge pogodbenice v obojestransko korist,

(c) znanstveno in tehnično sodelovanje:

(d) sodelovanje na področju energije;

(e) sodelovanje v kmetijskem sektorju;

(f) ustvarjanje ugodnih pogojev za razširitev investicij na osnovi ugodnosti za obe pogodbenici;

(g) sodelovanje na področju tretjih držav.

3. Pogodbenici na ustrezne načine spodbujata redno izmenjavo informacij v zvezi s trgovino in gospodarskim sodelovanjem.

4. Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti, ta sporazum o sodelovanju in ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, nikakor ne vplivajo na pooblastila držav članic Skupnosti, da vzpostavljajo dvostranske dejavnosti s Federativno republiko Brazilijo na področju gospodarskega sodelovanja, in kjer je to primerno, sklepajo nove sporazume o gospodarskem sodelovanju s Federativno republiko Brazilijo.

Člen 4

Skupni odbor za sodelovanje

1. Ustanovi se Skupni odbor za sodelovanje, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Federativne republike Brazilije. Sestane se enkrat letno. Po dogovoru se lahko skličejo posebne seje.

2. Odbor je pristojen za spodbujanje in spremljanje različnih aktivnosti trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, predvidenih med Skupnostjo in Brazilijo. V Skupnem odboru potekajo na ustrezni ravni posvetovanja z namenom olajšati izvajanje tega sporazuma in pospešiti uresničevanje njegovih splošnih ciljev.

Člen 5

Drugi sporazumi

Ta sporazum nadomesti trgovinski sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo, ki velja od 1. januarja 1974.

Ob upoštevanju določb o gospodarskem sodelovanju iz člena 3(4), določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Federativno republiko Brazilijo, v kolikor so le-te nezdružljive z določbami tega sporazuma ali so enake.

Člen 6

Evropska skupnost za premog in jeklo

Med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in njenimi državami članicami, na eni strani in Federativno republiko Brazilijo, na drugi se sklene poseben protokol.

Člen 7

Priloga k temu sporazumu je sestavni del Sporazuma.

Člen 8

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum velja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi na ozemlju Federativne republike Brazilije.

Člen 9

Čas veljavnosti

1. Sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

2. Sporazum se sklene za obdobje petih let. Sporazum se podaljša za eno leto, če nobena od pogodbenic sporazuma šest mesecev pred dnem izteka njegove veljavnosti ne odpove.

Člen 10

Verodostojni jeziki

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in portugalskem jeziku, pri čemer je vsako teh besedil enako verodostojno.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende september nitten hundrede og firs

.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September neunzehnhundertachtzig

.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty

.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt

.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre millenovecentottanta

.

Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig

.

Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta

.

For Rådet for De europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Den føderative republik BrasilienFür die Regierung der Föderativen Republik BrasilienFor the Government of the Federative Republic of BrazilPour le gouvernement de la république federative du BrésilPer il governo della Repubblica federale del BrasileVoor de Regering van de Federatieve Republiek BraziliëPelo Governo da República Federativa do Brasil

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sodelovanje v zvezi s trženjem kakavovega masla in topne kave

1. Skupnost v skladu s svojo ponudbo splošnih preferencialov, kot jo je priglasila pri UNCTAD in v skladu z režimi, ki temeljijo na zavesti, doseženi v tem organu, opusti dajatve skupne carinske tarife za naslednje izdelke s poreklom iz držav v razvoju in jih nadomesti s stopnjami, ki so navedene ob teh izdelkih:

Tarifna številka SCT | Poimenovanje | Stopnja dajatve |

ex 18.04 | Kakavovo maslo (maščobe ali olje): Kakavovo maslo | 8 % |

21.02 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja ali mate čaja; pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov: ex A.Ekstrakti, esence in koncentrati kave; pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov:Topna kava | 9 % |

2. Preferencialni uvoz po odstavku 1 je omejen na tarifne kvote Skupnosti, ki za leto 1974 znašajo 21600 ton za kakavovo maslo iz tarifne številke ex 18.04 in 18750 ton za topno kavo iz tarifne podštevilke 21.02 ex A.

Po prvem letu uporabe Sporazuma se zgoraj navedene kvote letno povečajo v skladu s sistemom splošnih preferencialov Skupnosti, na osnovi potreb in uvoza Skupnosti; kvote se lahko spremenijo, če se spremeni seznam držav, za katere se uporablja ta sistem.

3. Če Skupnost ugotovi, da se izdelki, za katere se uporablja režim iz odstavka 1, uvažajo v Skupnost v takšnih količinah ali po takšnih cenah, da bi lahko ta uvoz zelo škodil interesom proizvajalcev podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov v Skupnosti, ali če škodljivo vpliva na položaj v pridruženih državah, se lahko za zadevne izdelke delno ali v celoti ponovno uvedejo dajatve skupne carinske tarife za tisto državo ali države, ozemlje ali ozemlja, iz katerih izvira takšen škodljiv učinek. Takšni ukrepi se lahko sprejmejo tudi v primeru, če pride ali bi lahko prišlo do resne škode v posamezni regiji Skupnosti.

4. Brazilija sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da njena politika v zvezi s cenami in drugimi pogoji trženja kakavovega masla in topne kave ne moti notranjega trga Skupnosti niti njenih tradicionalnih trgovinskih tokov.

5. V okviru trgovinskega sodelovanja, predvidenega v členu 2 Sporazuma se je Brazilija v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom, zavezati, da bo redno preverjala, kakšen učinek ima njena izvozna cenovna politika za kakavovo maslo in topno kavo na trg Skupnosti.

6. Če se pri izvajanju določb te priloge pojavijo kakršne koli težave, se pogodbenici o njih pogovorita v Skupnem odboru z namenom, da najdeta obojestransko zadovoljive rešitve.

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem o pomorskem prometu

Vaša Ekscelenca,

v čast mi je, da potrdim naslednje:

Glede skrbi, ki so jo Evropska gospodarska skupnost in države članice izrazile med pogajanji o sklenitvi danes podpisanega sporazuma med Skupnostjo in Brazilijo v zvezi s trgovinskimi ovirami, ki jih povzročajo pogoji pomorskega prometa, je bilo dogovorjeno, da se bodo poiskale obojestransko zadovoljive rešitve v zvezi s pomorskim prometom med Brazilijo ter Skupnostjo in državami članicami.

V ta namen je bilo tudi dogovorjeno, da bo Skupni odbor na svojem prvem srečanju preučil težave iz prvega odstavka, ki bi lahko vplivale na razvoj medsebojne trgovine, z namenom, da zagotovi skladno izvajanje takšne trgovine.

Sprejmite, Vaša Ekscelenca, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Svet evropskih skupnosti in države članice Skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je, da potrdim naslednje:

Glede skrbi, ki so jo Evropska gospodarska skupnost in države članice izrazile med pogajanji o sklenitvi danes podpisanega sporazuma med Skupnostjo in Brazilijo v zvezi s trgovinskimi ovirami, ki jih povzročajo pogoji pomorskega prometa, je bilo dogovorjeno, da se bodo poiskale obojestransko zadovoljive rešitve v zvezi s pomorskim prometom med Brazilijo ter Skupnostjo in državami članicami.

V ta namen je bilo tudi dogovorjeno, da bo Skupni odbor na svojem prvem srečanju preučil težave iz prvega odstavka, ki bi lahko vplivale na razvoj medsebojne trgovine, z namenom, da zagotovi skladno izvajanje takšne trgovine.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Federativne republike Brazilije

--------------------------------------------------