21979A0919(01)

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

Virallinen lehti nro L 038 , 10/02/1982 s. 0003 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 10 s. 0089
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 10 s. 0089
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 3 s. 0086
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 3 s. 0086


YLEISSOPIMUS Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

JOHDANTO

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja tämän yleissopimuksen muut allekirjoittajat, jotka

katsovat, että Euroopan neuvoston tavoitteena on suuremman yhtenäisyyden saavuttaminen sen jäsenten välillä;

ottavat huomioon, että Euroopan neuvosto haluaa olla yhteistyössä muiden valtioiden kanssa luonnonsuojelun alalla;

ovat selvillä siitä, että luonnonvarainen kasvisto ja eläimistö muodostavat luonnonperinnön, jolla on esteettistä, tieteellistä, sivistyksellistä, virkistyksellistä, taloudellista ja luontaista arvoa ja joka olisi säilytettävä luovutettavaksi edelleen tuleville sukupolville;

ovat selvillä siitä, että luonnonvaraisella kasvistolla ja eläimistöllä on tärkeä tehtävä biologisen tasapainon ylläpitämisessä;

toteavat, että lukuisia luonnonvaraisia kasvi- ja eläinlajeja hyödynnetään liikaa ja että eräitä näistä uhkaa sukupuuttoon kuoleminen;

ovat tietoisia siitä, että luonnollisen elinympäristön säilyttäminen on tärkeä osa kasviston ja eläimistön suojelua;

ovat selvillä siitä, että hallitusten olisi kansallisissa tavoitteissaan ja ohjelmissaan otettava huomioon luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelu ja että olisi ryhdyttävä kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti vaeltavien lajien suojelemiseksi;

pitävät mielessä hallitusten tai kansainvälisten yhteisöjen laajalti esittämät yhteistoimintaa koskevat vaatimukset, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1972 pidetyssä ympäristönsuojelukonferenssissa esitetyt ja Euroopan neuvoston neuvoa-antavan kokouksen esittämät vaatimukset;

haluavat luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelussa erityisesti noudattaa Euroopan ympäristöministereiden toisen kokouksen julkilausuman n:o 2 suosituksia;

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I LUKU Yleiset määräykset

1 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden luonnollisen elinympäristön suojeleminen ja erityisesti sellaisten lajien ja luonnonalueiden suojeleminen, joka edellyttää usean valtion yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön edistäminen.

2. Erityistä huomiota kiinnitetään erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin, mukaanlukien erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet vaeltavat lajit.

2 artikla

Sopimuspuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinkantojen pitämiseksi tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia, tai näiden sopeuttamiseksi tällaiselle tasolle. Tällöin sopimuspuolten tulee ottaa huomioon taloudelliset ja virkistykselliset vaatimukset sekä paikallisesti uhanalaisten alalajien, muunnosten tai muotojen tarpeet.

3 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä toimiin edistääkseen luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä luonnonalueiden suojelemista suosivia kansallisia pyrkimyksiä, kiinnittäen erityistä huomiota erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin, joista erityisesti kotoperäisiin lajeihin, ja erittäin uhanalaisiin luonnonalueisiin tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Jokainen sopimuspuoli sitoutuu suunnittelu- ja kehitysohjelmissaan sekä ympäristön pilaantumisen vastaisessa toiminnassaan kiinnittämään huomiota luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojeluun.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee edistää koulutusta ja levittää yleistä tietoutta luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien sekä niiden elinympäristön suojelun tarpeellisuudesta.

II LUKU Elinympäristön suojelu

4 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien, erityisesti I ja II liitteessä lueteltujen lajien, elinympäristön suojelun sekä erittäin uhanalaisten luonnonalueiden suojelun varmistamiseksi.

2. Sopimuspuolten tulee suunnittelu- ja kehitysohjelmissaan ottaa huomioon edellisen kappaleen mukaan suojeltavien alueiden suojelutarpeet, niin että näiden alueiden pilaantuminen estetään tai rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat kiinnittämään erityistä huomiota sellaisten alueiden suojeluun, jotka ovat tärkeitä II ja III liitteessä luetelluille vaeltaville lajeille ja jotka ovat vaellusreittien varrella talvehtimis-, levähdys-, ruokailu-, lisääntymis- ja sulkasatoalueita.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat tarvittavalla tavalla koordinoimaan pyrkimyksensä tässä artiklassa tarkoitettujen raja-alueilla sijaitsevien luonnonalueiden suojelemiseen.

III LUKU Lajien suojelu

5 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin, joilla varmistetaan 1 liitteessä lueteltujen kasvilajien erityinen suojelu. Näiden kasvien tahallisen poimimisen, keräilyn, leikkaamisen tai juurineen kiskomisen tulee olla kiellettyä. Jokaisen sopimuspuolen tulee asianmukaisella tavalla kieltää näiden lajien hallussapito tai myynti.

6 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin varmistaakseen II liitteessä lueteltujen eläinlajien erityisen suojelun. Näiden lajien kohdalla kielletään erityisesti seuraavat toimenpiteet:

a) kaikentyyppinen tahallinen pyydystäminen ja hallussapito sekä tahallinen tappaminen;

b) lisääntymis- tai lepopaikkojen tahallinen vahingoittaminen tai hävittäminen;

c) luonnonvaraisen eläimistön tahallinen häiritseminen erityisesti lisääntymiskautena sekä poikasten kasvuaikana ja talviunen aikana, mikäli häiritsemisellä on merkitystä tämän yleissopimuksen tavoitteille;

d) munien tahallinen hävittäminen tai kerääminen tai tyhjienkin munien hallussapito;

e) tällaisten elävien tai kuolleiden eläinten - mukaan luettuna täytettyjen eläinten ja eläinten helposti tunnistettavissa olevien osien tai johdannaisten - hallussapito tai kotimaankaupan harjoittaminen, milloin tällainen kielto tehostaisi tämän artiklan määräysten vaikutuksia.

7 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin varmistaakseen III liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien suojelun.

2. III liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien hyödyntämistä on säänneltävä, jotta kantoja ei vaarannettaisi, ottaen huomioon 2 artiklan määräykset.

3. Toimenpiteitä, joihin tulee ryhtyä, ovat esimerkiksi:

a) rauhoitusajat ja/tai muut hyödyntämistä sääntelevät järjestelyt;

b) hyödyntämisen kieltäminen tarkoituksenmukaisella tavalla joko väliaikaisesti tai paikallisesti, jotta eläinkantojen koko palautuisi tyydyttävälle tasolle;

c) elävien ja kuolleiden eläinten myynnin, hallussapidon myyntiä varten, kuljettamisen myyntiä varten tai kaupaksi tarjoamisen sääntely tarkoituksenmukaisella tavalla.

8 artikla

III liitteessä lueteltujen eläinlajien pyydystämisen tai tappamisen osalta ja niissä tapauksissa, joissa 9 artiklan mukaisesti II liitteessä lueteltujen lajien suhteen tehdään poikkeuksia, sopimuspuolen tulee kieltää kaikkien umpimähkään toimivien pyynti- ja tappovälineiden käyttö ja sellaisten menetelmien käyttö, jotka voisivat johtaa siihen, että jokin lajikanta häviää paikallisesti tai voisi häiritä tätä vakavasti, sekä erityisesti IV liitteessä lueteltujen menetelmien käyttö.

9 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi poiketa 4, 5, 6 ja 7 artiklan määräyksistä ja 8 artiklassa mainittujen välineiden käytön kiellosta edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja ettei poikkeuksen tekeminen ole haittana kyseisen kannan säilymiselle. Poikkeuksia sallitaan seuraavissa tapauksissa:

- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi;

- viljelykasveille, karjalle, metsille, kalastukselle, vedelle ja muunlaiselle omaisuudelle koituvan vakavan vahingon estämiseksi;

- jos se on yleisen terveyden tai turvallisuuden, lentoturvallisuuden tai muun erityisen tärkeän yleisen edun mukaista;

- tutkimusta ja koulutusta varten sekä uudelleen istuttamista ja tarpeellista lisääntymistä varten;

- pienissä määrin eräiden eläinten ja kasvien kiinniottamisen, keräämisen, hallussapidon tai muun järkevän hyödyntämisen sallimista varten tarkasti valvotuissa oloissa, valikoivasti ja rajoitetusti.

2. Sopimuspuolten tulee joka toinen vuosi antaa pysyvälle komitealle raportti edellisen kappaleen mukaisesti tehdyistä poikkeuksista. Raporteissa tulee olla selostettuna:

- kannat, joiden kohdalla tehdään tai on tehty poikkeuksia, ja mikäli mahdollista, kyseisten yksilöiden lukumäärä;

- tappo- tai pyyntivälineet, joiden käytölle on myönnetty lupa;

- riskitilanne sekä ajalliset ja paikalliset olosuhteet, joissa poikkeukset sallittiin;

- viranomainen, joka on valtuutettu määräämään, että edellytykset poikkeuksen sallimiselle ovat olemassa, ja päättämään sallituista välineistä, näiden rajoituksista ja ihmisistä, joiden tehtäväksi annetaan poikkeusten toimeenpano;

- menettelyn valvonta.

IV LUKU Vaeltavia lajeja koskevat määräykset

10 artikla

1. Sopimuspuolet sitoutuvat 4, 6, 7 ja 8 artiklassa mainittujen toimien lisäksi koordinoimaan pyrkimyksensä II ja III liitteessä lueteltujen sellaisten vaeltavien lajien suojelemiseen, joiden esiintymisalue ulottuu kyseisten sopimuspuolten alueelle.

2. Sopimuspuolten tulee ryhtyä toimiin pyrkiäkseen varmistamaan, että rauhoitusaika ja/tai muut 7 artiklan 3 kappaleen a-kohdan mukaisesti hyväksytyt hyödyntämistä sääntelevät menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat III liitteessä lueteltuja vaeltavia lajeja koskevia vaatimuksia.

V LUKU Lisämääräykset

11 artikla

1. Toimeenpannessaan tämän yleissopimuksen määräyksiä sopimuspuolet sitoutuvat:

a) olemaan yhteistyössä, aina kun se on tarkoituksenmukaista ja erityisesti silloin, kun se tehostaisi tämän yleissopimuksen muiden artiklojen mukaisten toimenpiteiden suorittamista;

b) tukemaan ja koordinoimaan tämän yleissopimuksen tavoitteisiin liittyvää tutkimusta.

2. Jokainen sopimuspuoli sitoutuu:

a) tukemaan kotoperäisten kasvi- ja eläinlajien uudelleen istuttamista, milloin se edistäisi uhanalaisen lajin suojelua, edellyttäen, että muiden sopimuspuolten kokemusten valossa on tehty tutkimus, joka osoittaa, että uudelleen istuttaminen olisi tehokas ja hyväksyttävä;

b) rajoittamaan tarkasti muiden kuin kotoperäisten lajien istuttamista.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee ilmoittaa pysyvälle komitealle, mitkä sellaiset lajit, jotka eivät sisälly I eivätkä II liitteeseen, on sen alueella kokonaan rauhoitettu.

12 artikla

Sopimuspuolet voivat noudattaa tiukempia toimia luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelemiseksi kuin mitä tässä yleissopimuksessa on määrätty.

VI LUKU Pysyvä komitea

13 artikla

1. Tämän yleissopimuksen soveltamista varten perustetaan pysyvä komitea.

2. Jokaisella sopimuspuolella saa olla yksi tai useampia edustajia pysyvässä komiteassa. Jokaisella valtuuskunnalla on yksi ääni. Toimivaltansa puitteissa Euroopan talousyhteisö käyttää äänioikeutta tämän yleissopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioidensa määrää vastaavalla äänimäärällä. Euroopan talousyhteisö ei kuitenkaan saa käyttää äänioikeuttaan, milloin kyseiset jäsenvaltiot käyttävät omaansa, ja päinvastoin.

3. Euroopan neuvoston jäsenvaltioilla, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, voi olla tarkkailija komiteassa.

Pysyvä komitea voi yksimielisellä päätöksellään kutsua minkä tahansa valtion, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen eikä yleissopimuksen osapuoli, lähettämään tarkkailijan johonkin komitean kokoukseen.

Yhteisö tai laitos, joka on asiallisesti pätevä luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelun ja hoidon alalla ja joka kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

a) valtiolliset tai ei-valtiolliset kansainväliset laitokset tai yhteisöt;

b) kansalliset ei-valtiolliset laitokset tai yhteisöt, jotka ovat sen valtion tähän tarkoitukseen hyväksymiä, jonka alueella ne sijaitsevat, voi ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille vähintään kolme kuukautta ennen komitean kokousta, että se haluaa lähettää tarkkailijoita kyseiseen kokoukseen. Tämä on sallittava, ellei kolmasosa sopimuspuolista vähintään kuukautta ennen kokousta ole esittänyt pääsihteerille vastalausetta.

4. Euroopan neuvoston pääsihteeri kutsuu pysyvän komitean koolle. Ensimmäinen kokous on pidettävä vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä. Sen jälkeen pysyvän komitean tulee kokoontua vähintään joka toinen vuosi ja aina, kun sopimuspuolten enemmistö niin vaatii.

5. Pysyvän komitean kokous on äänivaltainen, kun sopimuspuolten enemmistö on läsnä.

6. Tämän yleissopimuksen määräykset huomioon ottaen pysyvä komitea laatii omat menettelytapasääntönsä.

14 artikla

1. Pysyvällä komitealla on vastuu tämän yleissopimuksen soveltamisen seurannasta. Se voi erityisesti:

- jatkuvasti tarkistaa tämän yleissopimuksen ja sen liitteiden määräyksiä ja tutkia kaikki tarpeelliset muutokset;

- tehdä esityksiä sopimuspuolille toimista, joihin olisi ryhdyttävä yleissopimuksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;

- ehdottaa sopivia menetelmiä tämän yleissopimuksen mukaisesti harjoitetun toiminnan saattamiseksi yleisön tietoon;

- esittää ministerikomitealle, että Euroopan neuvostoon kuulumattomia valtioita kutsuttaisiin liittymään tähän yleissopimukseen;

- tehdä esityksiä tämän yleissopimuksen mukaisen toiminnan tehostamiseksi, esim. lajien tai lajiryhmien tehokasta suojelua kehittävien sopimusten tekemistä koskevia esityksiä sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia.

2. Tehtäviensä suorittamiseksi pysyvä komitea voi omasta aloitteestaan järjestää asiantuntijaryhmien kokouksia.

15 artikla

Pysyvän komitean tulee jokaisen kokouksen jälkeen toimittaa Euroopan neuvoston ministerikomitealle raportti työstään sekä yleissopimuksen mukaisten toimien tehokkuudesta

VII LUKU Muutokset

16 artikla

1. Sopimuspuolen tai ministerikomitean ehdottamat muutokset tämän yleissopimuksen artikloihin tulee tiedottaa Euroopan neuvoston pääsihteerille ja hänen tulee toimittaa ne vähintään kaksi kuukautta ennen pysyvän komitean kokousta Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille allekirjoittajavaltioille ja sopimuspuolille sekä kaikille valtioille, jotka 19 artiklan määräysten mukaisesti on kutsuttu allekirjoittamaan tämä yleissopimus tai 20 artiklan määräysten mukaisesti on kutsuttu liittymään siihen.

2. Pysyvän komitean tulee tarkastaa edellisen kappaleen määräysten mukaisesti ehdotetut muutokset, ja:

a) jos muutos koskee 1-12 artiklaa, pysyvän komitean tulee alistaa ³/4 enemmistöllä annetuista äänistä hyväksytty teksti sopimuspuolten hyväksyttäväksi;

b) jos muutos koskee 13-24 artiklaa, pysyvän komitean tulee alistaa ³/4 enemmistöllä annetuista äänistä hyväksytty teksti ministerikomitean hyväksyttäväksi. Tekstin tultua hyväksytyksi se toimitetaan sopimuspuolille näiden hyväksymistä varten.

3. Muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyneensä muutoksen.

4. Tämän artiklan 1 kappaleen, 2 kappaleen a-kohdan ja 3 kappaleen määräyksiä sovelletaan hyväksyttäessä uusia liitteitä tähän yleissopimukseen.

17 artikla

1. Sopimuspuolen tai ministerikomitean ehdottamat muutokset tämän yleissopimuksen liitteisiin tulee tiedottaa Euroopan neuvoston pääsihteerille, ja hänen tulee toimittaa ne vähintään kaksi kuukautta ennen pysyvän komitean kokousta Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille allekirjoittajavaltioille ja sopimuspuolille, sekä kaikille valtioille, jotka 19 artiklan määräysten mukaisesti on kutsuttu allekirjoittamaan tämä yleissopimus tai 20 artiklan määräysten mukaisesti on kutsuttu liittymään siihen.

2. Pysyvän komitean tulee tarkastaa edellisen kappaleen määräysten mukaisesti ehdotetut muutokset, ja se voi hyväksyä ne sopimuspuolten ²/3 enemmistöllä. Hyväksytty teksti toimitetaan sopimuspuolille.

3. Kun pysyvä komitea on hyväksynyt muutoksen, ja ellei ¹/3 sopimuspuolista ole ilmoittanut vastustavansa sitä, muutos tulee voimaan 3 kuukauden kuluttua hyväksymisestä niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivät ole sitä vastustaneet.

VIII LUKU Riitojen ratkaisu

18 artikla

1. Pysyvän komitean tulee tehdä kaikkensa edesauttaakseen sitä, että tämän yleissopimuksen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikeudet ratkaistaan ystävällisessä hengessä.

2. Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva sopimuspuolten välinen riita, jota ei ole pystytty ratkaisemaan edellisen kappaleen määräysten perusteella tai kyseisten osapuolten välisillä neuvotteluilla, tulee jonkin osapuolen vaatimuksesta ratkaista välimiesmenettelyllä, elleivät osapuolet toisin sovi. Jokainen sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen, ja nämä kaksi välimiestä nimeävät kolmannen. Tämän artiklan 3 kappaleen määräykset huomioon ottaen, jos jompikumpi osapuoli kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun välimiesmenettelyä on vaadittu, ei ole nimennyt välimiestään, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti nimeää hänet toisen osapuolen pyynnöstä sitä seuraavan kolmen kuukauden kuluessa. Samaa menettelyä on noudatettava, mikäli välimiehet eivät kahden ensimmäisen välimiehen nimittämistä seuraavan kolmen kuukauden kuluessa pääse yksimielisyyteen kolmannesta välimiehestä.

3. Riidan syntyessä kahden sopimuspuolen välille, joista toinen kuuluu jäsenvaltiona Euroopan talousyhteisöön, joka on sopimuspuoli, toisen sopimuspuolen tulee esittää välimiesmenettelyvaatimuksensa sekä jäsenvaltiolle että Euroopan talousyhteisölle, joiden yhdessä tulee ilmoittaa sille kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta, toimiiko riidassa osapuolena jäsenvaltio vai Euroopan talousyhteisö vai nämä kaksi yhdessä. Ellei määräajan kuluessa tällaista ilmoitusta ole tehty, pidetään jäsenvaltiota ja Euroopan talousyhteisöä yhtenä riidan osapuolena sovellettaessa välitystuomioistuimen perustamista ja menettelytapoja koskevia määräyksiä, kuten myös silloin, kun jäsenvaltio ja Euroopan talousyhteisö yhdessä esiintyvät riidan osapuolena.

4. Välitystuomioistuimen tulee laatia omat menettelytapasääntönsä. Se tekee päätöksensä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Päätös on lopullinen ja sitova.

5. Jokainen osapuoli vastaa nimeämänsä välimiehen kuluista, ja osapuolet jakavat tasan kolmannen välimiehen kulut, kuten myös muut välimiesmenettelystä aiheutuneet kulut.

IX LUKU Loppumääräykset

19 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja sellaisille valtioille, jotka eivät ole sen jäseniä, mutta jotka ovat osallistuneet yleissopimuksen laadintaan, sekä Euroopan talousyhteisölle.

Siihen päivään saakka, jona yleissopimus tulee voimaan, se on avoinna allekirjoittamista varten myös sellaisille valtioille, joille ministerikomitea on esittänyt allekirjoittamiskutsun.

Yleissopimus edellyttää ratifiointia tai hyväksymistä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin viisi valtiota, joista vähintään neljä on Euroopan neuvoston jäsenvaltioita, on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomiksi edellisen kappaleen määräysten mukaisesti.

3. Euroopan talousyhteisön tai sellaisen allekirjoittajavaltion osalta, joka tämän jälkeen ilmaisee suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi, se tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kolmen kuukauden kuluttua ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

20 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi neuvoteltuaan sopimuspuolten kanssa kutsua liittymään yleissopimukseen minkä tahansa valtion, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen ja jolle on esitetty allekirjoittamiskutsu 19 artiklan määräysten mukaisesti, mutta joka ei vielä ole allekirjoittanut yleissopimusta, sekä minkä tahansa muun valtion, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen.

2. Yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen liittyvän valtion osalta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

21 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa määrätä, millä alueella tai alueilla tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Sopimuspuoli voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai milloin tahansa sen jälkeen Euroopan neuvoston pääsihteerille tekemällään ilmoituksella ulottaa tämän yleissopimuksen koskemaan mitä tahansa tässä ilmoituksessa mainittua aluetta, jonka ulkomaansuhteista se vastaa ja jonka puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen mukaisesti tehty ilmoitus voidaan minkä tahansa ilmoituksessa mainitun alueen osalta peruuttaa ilmoittamalla siitä pääsihteerille. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri vastaanotti peruutusilmoituksen.

22 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis-, tai liittymiskirjansa tehdä yhden tai useamman tiettyjä, I-III liitteessä lueteltuja, lajeja koskevan varauman ja/tai tiettyjen varaumassa tai varaumissa mainittujen lajien osalta tiettyjä IV liitteessä lueteltuja tappo- ja pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä tai muita hyödyntämistapoja koskevan varauman. Yleisluonteisia varaumia ei sallita.

2. Sopimuspuoli, joka ulottaa tämän yleissopimuksen koskemaan 21 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetussa ilmoituksessa mainittua aluetta, voi kyseisen alueen osalta tehdä yhden tai useamman varauman edellisen kappaleen määräysten mukaisesti.

3. Muita varaumia ei sallita.

4. Sopimuspuoli, joka tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti on tehnyt varauman, voi kokonaan tai osaksi peruuttaa sen Euroopan neuvoston pääsihteerille tekemällään ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan siitä päivästä, jona pääsihteeri vastaanotti ilmoituksen peruutuksesta.

23 artikla

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille tekemällään ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen irtisanomisesta.

24 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille allekirjoittajavaltioille, Euroopan talousyhteisölle, mikäli tämä allekirjoittaa yleissopimuksen, ja kaikille sopimuspuolille:

a) allekirjoittamisista;

b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c) päivämääristä, jolloin tämä yleissopimus 19 ja 20 artiklan mukaisesti tulee voimaan;

d) 13 artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti toimitetuista tiedoista;

e) 15 artiklan määräysten mukaisesti annetuista raporteista;

f) 16 ja 17 artiklan mukaisesti hyväksytyistä muutoksista ja uusista liitteistä sekä päivämääristä, jolloin muutos tai uusi liite tulee voimaan;

g) 21 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaisesti tehdyistä ilmoituksista;

h) 22 artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten mukaisesti tehdyistä varaumista;

i) 22 artiklan 4 kappaleen määräysten mukaisesti tehdyistä varaumien irtisanomisista;

j) 23 artiklan määräysten mukaisesti tehdyistä ilmoituksista ja päivämääristä, jolloin irtisanominen tulee voimaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Bernissä 19 päivänä syyskuuta 1979 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset Euroopan neuvoston kaikille jäsenvaltioille, kaikille allekirjoittajavaltioille, Euroopan talousyhteisölle, mikäli tämä on allekirjoittanut yleissopimuksen, sekä kaikille valtioille, jotka on kutsuttu allekirjoittamaan tämä yleissopimus tai liittymään siihen.

I LIITE

TÄYSIN RAUHOITETUT KASVILAJIT

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P.Porta

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halácsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum C. E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B. L. Burtt

Ranunculus kykkoënsis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGIANCEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bubleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

II LIITE

TÄYSIN RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

NISÄKKÄÄT

INSECTIVORA

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

kaikki lajit paitsi

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Citellus citellus

Cricetidae

Cricetus cricetus

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

kaikki lajit

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Lynx pardinus

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

Delphinidae

Delphinus delphis

Tursiops truncatus

Phocaenidae

Phocaena phocaena

MYSTACOCETI

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

LINNUT

GAVIIFORMES

Gaviidae

kaikki lajit

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

kaikki lajit

Procellariidae

Puffinus puffinus

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

kaikki lajit

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bubulcus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

kaikki lajit

Threskiornithidae

kaikki lajit

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

kaikki lajit

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

kaikki lajit

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

kaikki lajit

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius histicula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Callinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

kaikki lajit

Phalaropodidae

kaikki lajit

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

kaikki lajit

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

kaikki lajit

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

kaikki lajit

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

kaikki lajit

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

kaikki lajit

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Eremophila alpestris

Hirundinidae

kaikki lajit

Motacillidae

kaikki lajit

Laniidae

kaikki lajit

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Trogolodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

kaikki lajit

Muscicapidae

Turnidae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Sylviinae

kaikki lajit

Regulinae

kaikki lajit

Muscicapinae

kaikki lajit

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

kaikki lajit

Sittidae

kaikki lajit

Certhiidae

kaikki lajit

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Ploceidae

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactis

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

SAMMAKKOELÄIMET

CAUDATA

Salamandridae

Salamandrina terdigitata

Salamandra (Mertensiella) luschani

Chioglossa lusitanica

Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

MATELIJAT

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides marchi

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta simonyi

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Coronella austriaca

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

III LIITE

SUOJELTAVAT ELÄINLAJIT

NISÄKKÄÄT

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

kaikki lajit

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

kaikki lajit

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA

kaikki lajit, joita ei ole mainittu II liitteessä

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Viverridae

kaikki lajit

Felidae

Felis catus (silvestris)

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus

(Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

kaikki lajit

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

LINNUT

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä, paitsi:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone ja cornix)

SAMMAKKOELÄIMET

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä

MATELIJAT

Kaikki lajit, joita ei ole lueteltu II liitteessä

IV LIITE

KIELLETYT TAPPO- JA PYYNTIVÄLINEET JA MENETELMÄT SEKÄ MUUNLAISET HYÖDYNTÄMISTAVAT

NISÄKKÄÄT

- Ansat

- Sokeiden ja vahingoittuneiden elävien eläinten käyttö houkuttimena

- Nauhoittimet

- Sähkölaitteet, jotka voivat tappaa ja tainnuttaa

- Keinotekoiset valolähteet

- Peilit ja muut häikäisylaitteet

- Kohteiden valaisemiseen käytettävät laitteet

- Tähtäyslaitteet yöammuntaa varten, joihin kuuluu elektroninen kuvaa suurentava tai muuntava laite

- Räjähdysaineet(1)

- Verkot(2)

- Loukut(3)

- Myrkyt sekä myrkytetyt tai tainnutetut syötit

- Kaasulla myrkyttäminen ja savuun tappaminen

- Puoliautomaattiset tai automaattiset aseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän kuin kaksi panosta

- Lentokoneet

- Liikkuvat moottoriajoneuvot

LINNUT

- Ansat(4)

- Linnunliimat

- Koukut

- Sokeiden tai vahingoittuneiden elävien lintujen käyttö houkuttimena

- Nauhoittimet

- Sähkölaitteet, jotka voivat tappaa ja tainnuttaa

- Keinotekoiset valolähteet

- Peilit ja muut häikäisylaitteet

- Kohteiden valaisemiseen käytettävät laitteet

- Sellaiset tähtäyslaitteet yöammuntaa varten, joihin kuuluu elektroninen kuvaa suurentava tai muuntava laite

- Räjähdysaineet

- Verkot

- Myrkyt sekä myrkytetyt tai nukutusainetta sisältävät syötit

- Puoliautomaattiset tai automaattiset aseet, joiden makasiiniin mahtuu enemmän kuin kaksi panosta

- Lentokoneet

- Liikkuvat moottoriajoneuvot

(1) paitsi valaiden pyyntiin

(2) laajamittaiseen tai ei-valikoivaan pyydystämiseen tai tappamiseen käytettynä

(3) paitsi Lagopus leveysasteen 58° P pohjoispuolella