21976A1019(01)Uradni list L 319 , 19/11/1976 str. 0002 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0044
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0044
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0241
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0194
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0194


Sporazum o trgovinskem sodelovanju

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

na eni strani in

VLADA LJUDSKE REPUBLIKE BANGLADEŠ

na drugi strani STA SE

OB UPOŠTEVANJU prijateljskih odnosov in zgodovinskih vezi med državami članicami Evropske gospodarske skupnosti in Bangladeša ter njune skupne želje po utrditvi in razširitvi njunih trgovinskih in gospodarskih odnosov,

VODENI z odločenostjo okrepiti, poglobiti in razvejati njune trgovinske in gospodarske odnose na podlagi primerjalne prednosti in medsebojne koristi,

OB UPOŠTEVANJU, da velja Bangladeš za eno najmanj razvitih držav v razvoju,

ZAVEDAJOČ SE posebnih značilnosti in potreb gospodarstva Bangladeša,

OB POTRDITVI skupne želje, da bi prispevali k novi fazi mednarodnega gospodarskega sodelovanja in olajšali razvoj njunih človeških in materialnih virov na temelju svobode, enakopravnosti in pravičnosti,

OB UPOŠTEVANJU sodobne trgovinske politike kot pomembnega instrumenta za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja,

ODLOČILA skleniti sporazum o trgovinskem sodelovanju in v ta namen za svoje pooblaščence imenovala:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

ZA VLADO LJUDSKE REPUBLIKE BANGLADEŠ:

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Pogodbenici sta odločeni, da bosta razvijali njuno trgovinsko menjavo na podlagi medsebojne koristi, da bi prispevali k njunemu gospodarskemu in socialnemu napredku ter k izboljšanju ravnovesja in povečanju obsega njune medsebojne trgovine na najvišjo možno raven.

Člen 2

Pogodbenici si v njunih trgovinskih odnosih medsebojno priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti v skladu z določbami Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini.

Člen 3

Pogodbenici si medsebojno priznavata najvišjo stopnjo liberalizacije uvoza in izvoza, ki jo na splošno uporabljata za tretje države, in si prizadevata, da bi za izdelke, ki so v interesu druge pogodbenice, zagotovili največje možne olajšave, ki so združljive z njuno politiko in obveznostmi.

Člen 4

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v največji možni meri spodbujali razvoj in razvejanje medsebojne trgovine. Da bi izpolnili to zavezo, bosta sprejeli vse potrebne ukrepe, vključno s posebnimi ukrepi za izboljšanje izvoznih možnosti, ki bi prispevali k uresničevanju trgovinskega potenciala njunih gospodarstev.

Člen 5

Pogodbenici bosta razvijali gospodarsko sodelovanje, kadar je povezano s trgovino, na področjih medsebojnega interesa in ob upoštevanju razvoja njune gospodarske politike.

Člen 6

Pogodbenici soglašata, da bosta za praktično izvajanje členov 4 in 5 spodbujali stike in sodelovanje med njunimi gospodarskimi organizacijami in podpirali institucije, ki so ali mogoče bodo ustanovljene v ta namen.

Člen 7

Pogodbenici si prizadevata povečati njuno sodelovanje v trgovinskih in sorodnih gospodarskih zadevah v tretjih državah, kadar je to v njunem medsebojnem interesu.

Člen 8

1. Ustanovi se Skupna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Skupnosti in Ljudske republike Bangladeš. Sestane se enkrat na leto. Na zahtevo katere koli pogodbenice se lahko sporazumno skličejo dodatna zasedanja.

2. Skupna komisija sprejme poslovnik in program dela.

3. Skupna komisija lahko ustanovi specializirane podkomisije, da ji pomagajo pri izvajanju njenih nalog.

Člen 9

Skupna komisija zagotavlja ustrezno delovanje tega sporazuma. Oblikuje in priporoča predvsem praktične ukrepe za doseganje ciljev razvoja in razvejanja trgovine med pogodbenicama in preuči vse težave, ki bi lahko ovirale te cilje.

Člen 10

Poleg tega je naloga Skupne komisije:

(a) preučiti in oblikovati načine za premagovanje trgovinskih ovir in zlasti obstoječih netarifnih in kvazi-tarifnih ovir v različnih trgovinski sektorjih, pri čemer upošteva delo, ki ga na tem področju opravljajo ustrezne mednarodne organizacije;

(b) si prizadevati za spodbujanje razvoja gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med pogodbenicama in njunimi gospodarskimi organizacijami, da bi olajšali razvoj in razvejanje njune trgovine;

(c) preučiti in priporočiti načine in sredstva za postopno prilagoditev trgovinskih vzorcev in trženjskih struktur pogodbenic z namenom spodbujanja razvoja njunih trgovinskih in gospodarskih odnosov v skladu z njunimi dopolnilnimi možnostmi, kot tudi dolgoročnimi cilji gospodarstev pogodbenic, da bi popravili neravnovesja in nesorazmerja;

(d) olajšati izmenjavo informacij in spodbujati stike na vseh področjih, ki so lahko povezana z možnostmi za sodelovanje med pogodbenicama na področju gospodarstva na temelju medsebojne koristi, kot tudi z ustvarjanjem ugodnih pogojev za takšno sodelovanje;

(e) oblikovati in priporočiti ukrepe, vključno s pomočjo pri usposabljanju vodilnih delavcev ter na področju obveščanja javnosti, poznavanja trga in strokovnih storitev, da bi spodbujali razvoj in razvejanje trgovine med pogodbenicama.

Člen 11

Skupna komisija zagotavlja tudi ustrezno delovanje vseh sektorskih sporazumov med pogodbenicama in v ta namen uveljavlja pristojnosti, ki so zaupane skupnim organom, ki so ustanovljeni ali se lahko ustanovijo v skladu s temi sporazumi.

Člen 12

Z določbami tega sporazuma se nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Ljudsko republiko Bangladeš, v obsegu, v katerem so slednje bodisi nezdružljive bodisi enake določbam tega sporazuma.

Člen 13

Ta sporazum se uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in za ozemlje Ljudske republike Bangladeš.

Člen 14

Priloge so sestavni del tega sporazuma.

Člen 15

1. Ta sporazum je treba ratificirati, sprejeti ali potrditi v skladu z veljavnimi postopki v vsaki pogodbenici, ki se uradno obvestita o zaključku potrebnih postopkov.

2. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu uradnega obvestila iz odstavka 1.

3. Ta sporazum se sklene za obdobje petih let in se podaljšuje za eno leto, če nobena od pogodbenic ne odpove sporazuma šest mesecev pred njegovim iztekom.

4. Pogodbenici lahko kadarkoli spremenita ta sporazum, da bi upoštevali nove razmere na gospodarskem področju in razvoj gospodarske politike na obeh straneh.

Člen 16

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in bengalskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Skupna izjava o delovanju Skupne komisije

1. Predstavniki pogodbenic v Skupni komisiji bodo posredovali dogovorjena priporočila svojim organom, da jih ti lahko preučijo in čimprej in čimbolj učinkovito ukrepajo. Če Skupna Komisija ne more pripraviti priporočila o zadevi, za katero ena od pogodbenic meni, da je nujna ali pomembna, predloži navedenim organom mnenja obeh strani v nadaljnjo obravnavo.

2. Skupna komisija mora pri pripravi predlogov in priporočil ustrezno upoštevati razvojne načrte Bangladeša ter napredek gospodarske, industrijske, socialne, okoljske in znanstvene politike Skupnosti, kot tudi raven gospodarskega razvoja pogodbenic.

3. Skupna komisija bo preučila možnosti in oblikovala priporočila za učinkovito uporabo vseh razpoložljivih instrumentov, poleg tarif za države z največjimi ugodnostmi in splošnih preferencialov, da bi spodbudila trgovino z izdelki, ki so v interesu Bangladeša.

4. Ob soglasju pogodbenic se lahko ob pripravi dnevnega reda Skupne komisije vanj vključijo tudi vprašanja sodelovanja, pod medsebojno zadovoljivimi pogoji, na področju razvoja in uporabe naravnih virov ter na drugih področjih, ki se lahko izkažejo za posebej pomembna za trgovinski potencial Bangladeša.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Vaša ekscelenca,

v razgovorih, ki so pripeljali do današnje sklenitve Sporazuma o trgovinskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš, je Skupnost izjavila, da se je pripravljena za spodaj navedene proizvode, ki so za Bangladeš še posebej pomembni, dvostransko zavezati glede tarif, ki se že uporabljajo avtonomno. Te koncesije ostanejo v veljavi dokler se v soglasju obeh pogodbenic ne potrdijo ali spremenijo v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini.

Seznam proizvodov

Številka skupne carinske tarife | Poimenovanje | Predlagana obveznost % |

03.01 | Ribe, sveže (žive ali mrtve), ohlajene ali zamrznjene: A.Sladkovodne ribe:ex IV.Drugo:Hilsa spp. – Indijska vitka čepa | prosto |

09.02 | Čaj: A.V zavitkih z neto vsebino do vključno 3 kg | 5 |

B.Drugo | prosto |

41.02 | Goveje usnje (vključno z usnjem bivolov) in usnje kopitarjev, razen usnja iz tarifnih številk 41.06, 41.07 ali 41.08: A.vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg neto, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, dodatno obdelane ali neobdelane z oljem, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov | prosto |

ex B.Drugo:vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase več kot 4,5 kg neto in do vključno 8 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, dodatno obdelane ali neobdelane z oljem, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov | prosto |

Goveje kože, strojene s kromom v vlažnem stanju (wet blue) | prosto |

41.03 | Usnje ovc ali jagnjet, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej neobdelane razen strojene | prosto |

41.04 | Kozje in kozličje usnje, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej neobdelane razen strojene | prosto |

41.05 | Druge vrste usnja, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej neobdelane razen strojene | prosto |

Hvaležni Vam bomo, če boste potrdili, da se Vlada Ljudske republike Bangladeš strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, Vaša ekscelenca, izraze našega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropskih skupnosti

Vodja bangladeške delegacije

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V razgovorih, ki so pripeljali do današnje sklenitve Sporazuma o trgovinskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš, je Skupnost izjavila, da se je pripravljena za spodaj navedene proizvode, ki so za Bangladeš še posebej pomembni, dvostransko zavezati glede tarif, ki se že uporabljajo avtonomno. Te koncesije ostanejo v veljavi dokler se v soglasju obeh pogodbenic ne potrdijo ali spremenijo v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini.

Seznam proizvodov

Številka skupne carinske tarife | Poimenovanje | Predlagana obveznost % |

03.01 | Ribe, sveže (žive ali mrtve), ohlajene ali zamrznjene: A.Sladkovodne ribe:ex IV.Drugo:Hilsa spp. – Indijska vitka čepa | prosto |

09.02 | Čaj: A.V zavitkih z neto vsebino do vključno 3 kg | 5 |

B.Drugo | prosto |

41.02 | Goveje usnje (vključno z usnjem bivolov) in usnje kopitarjev, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: A.vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg neto, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, dodatno obdelane ali neobdelane z oljem, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov | prosto |

ex B.Drugo:vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase več kot 4,5 kg neto in do vključno 8 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, dodatno obdelane ali neobdelane z oljem, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov | prosto |

Goveje kože, strojene s kromom v vlažnem stanju (wet blue) | prosto |

41.03 | Usnje ovc ali jagnjet, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej neobdelane razen strojene | prosto |

41.04 | Kozje in kozličje usnje, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej obdelane razen strojene | prosto |

41.05 | Druge vrste usnja, razen usnja iz številk 41.06, 41.07 ali 41.08: B.Druge:I.Naprej neobdelane razen strojene | prosto |

Hvaležni Vam bomo, če boste potrdili, da se Vlada Ljudske republike Bangladeš strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Vlada Ljudske republike Bangladeš strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Ljudske republike Bangladeš

Vodja delegacije Evropske gospodarske skupnosti

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Izjava Evropske gospodarske skupnosti o tarifnih prilagoditvah

1. 1. julija 1971 je Skupnost avtonomno uvedla splošno shemo preferencialov na podlagi Resolucije 21(II) druge Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju iz leta 1968. Skupnost je v svojih prizadevanjih za izboljšanje tega sistema pripravljena upoštevati interese Ljudske republike Bangladeš po razširitvi in okrepitvi svojih trgovinskih odnosov s Skupnostjo.

2. Skupnost je tudi pripravljena v Skupni komisiji preučiti možnosti za nadaljnje tarifne prilagoditve, da bi spodbudila razvoj trgovine z Bangladešem.

3. Skupnost v zvezi s tem vzame na znanje, da lahko Ljudska republika Bangladeš Skupnost uradno obvesti o seznamu izdelkov, za katere so zaželene tarifne koncesije, ki jih bo Skupna komisija preučila.

4. Skupnost razume, da se bo Ljudska republika Bangladeš v Skupni komisiji pripravljena pogovarjati tudi o možnih predlogih Skupnosti ki zadevajo tarife Ljudske republike Bangladeš, katerih cilj je razvoj trgovine med pogodbenicama, ob upoštevanju razvojnih potreb Bangladeša.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Izjava Vlade Ljudske republike Bangladeš o tarifnih prilagoditvah

1. Ljudska republika Bangladeš vzame na znanje, da je Skupnost v svojih prizadevanjih za izboljšanje sistema splošnih preferencialov pripravljena upoštevati interese Ljudske republike Bangladeš po razširitvi in okrepitvi svojih trgovinskih odnosov s Skupnostjo. V zvezi s tem bo Ljudska republika Bangladeš opredelila področja, ki naj bi jih Skupnost preučila, na katerih bi se splošna shema preferencialov Skupnosti lahko izboljšala, še zlasti v okviru določb Skupne izjave o nameri.

2. Ljudska republika Bangladeš dalje vzame na znanje, da je Skupnost pripravljena v Skupni komisiji tudi preučiti možnosti za nadaljnje tarifne prilagoditve, da bi spodbudila razvoj trgovine z Bangladešem.

3. V zvezi s tem lahko Ljudska republika Bangladeš Skupnost uradno obvesti o seznamu izdelkov, za katere so zaželene tarifne koncesije, ki jih bo Skupna komisija preučila.

4. Ljudska republika Bangladeš se bo v Skupni komisiji tudi pripravljena pogovarjati o možnih predlogih Skupnosti ki zadevajo tarife Ljudske republike Bangladeš, katerih cilj je razvoj trgovine med pogodbenicama, ob upoštevanju razvojnih potreb Bangladeša.

--------------------------------------------------