11/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

137


21972A0722(05)


L 301/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската икономическа общност и Република Исландия

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ

от една страна и

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ

от друга страна,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да заздравят и разширят икономическите връзки между Исландия и Общността след разширяването на Европейската икономическа общност и да гарантират хармоничното развитие на търговията помежду им, като вземат под внимание наличието на условия за лоялна конкуренция, както и с цел да допринесат за изграждането на Европа,

РЕШЕНИ да премахнат с тази цел постепенно практически всички препятствия в търговията между тях, в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията относно създаването на зони за свободна търговия,

КАТО ЗАЯВЯВАТ готовността си, в светлината на всички свързани с това фактори и по-конкретно с оглед на хода на събитията в Общността, да проучат възможността от разширяване и задълбочаване на отношенията помежду им във всички области, в които това би било полезно, и ако е в интерес на тяхната икономика — да ги разширят и в области, които не са предмет на настоящото споразумение,

РЕШИХА, като преследват тези цели и като считат, че нито една разпоредба на настоящото споразумение не може да се тълкува като освобождаване от задълженията им по линия на други международни споразумения,

ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Настоящото споразумение има за цел:

а)

да насърчава, чрез нарастване на взаимната търговия, хармоничното развитие на икономическите отношения между Европейската икономическа общност и Република Исландия и по този начин да поощрява както в Общността, така и в Исландия развитието на икономическите дейности, подобряването на качеството на живота и условията за заетост и повишаването на производителността и финансовата стабилност,

б)

да създаде справедливи условия за конкуренция в търговията между договарящите се страни,

в)

да допринася по такъв начин, чрез премахване на търговските бариери, за хармоничното развитие и разширяването на световната търговия.

Член 2

Споразумението се отнася за продукти, които са с произход от Общността или Исландия:

i)

които спадат към глави 25—99 от Брюкселската номенклатура, с изключение на продуктите, изброени в приложение I;

ii)

които са посочени в Протоколи № 2 и 6, като се вземат под внимание договореностите, предвидени в тези протоколи.

Член 3

1.   Върху вноса при търговията между Общността и Исландия няма да бъдат въвеждани нови мита.

2.   Общността в първоначалния ѝ състав и Исландия намаляват постепенно митата при вноса, като се придържат към следния график:

а)

на 1 април 1973 г. всяко мито се намалява до 80 % от базовото мито;

б)

четири последващи намаления, всяко от по 20 %, се въвеждат, както следва:

 

от 1 януари 1974 г.;

 

от 1 януари 1975 г.;

 

от 1 януари 1976 г.;

 

от 1 януари 1977 г..

3.   Базовото мито, за което се отнасят последователните намаления, предвидени в настоящия член и в Протокол № 1 за всеки отделен продукт, е действително прилаганото на 1 януари 1972 г. мито.

Ако след 1 януари 1972 г. влязат в сила каквито и да са намаления на митата, произтичащи от митнически споразумения, сключени в резултат на Конференцията по търговията, състояла се в Женева от 1964 до 1967 г., тези намалени мита заместват базовите мита, упоменати в горния параграф.

4.   Намалените мита, изчислени съгласно настоящия член и Протокол № 1, се прилагат закръглени до първия десетичен знак.

При условие че Общността приложи член 39, параграф 5 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите“, съставен и приет в рамките на Конференцията на Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, що се отнася до специфичните мита или до специфичната част на смесените мита от ирландската митническа тарифа, се прилага настоящият член и Протокол № 1, със закръгляне до четвъртия десетичен знак.

Член 4

1.   На посочените по-долу дати Исландия намалява митата върху вноса от Общността в нейния първоначален състав и от Ирландия по ставките на различните основни мита, които влизат в сила на 1 март 1970 г., съгласно следната таблица:

Основно мито

2

4

5

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

75

80

100

1 април 1973 г.

2

4

4

7

8

11

14

18

21

25

30

35

40

45

50

55

55

65

70

1 януари 1974 г.

0

3

3

6

7

9

12

15

18

21

24

30

35

40

40

45

50

55

60

1 януари 1975 г.

0

3

3

5

6

7

10

13

15

17

20

25

30

30

35

35

40

45

50

1 януари 1976 г.

0

2

2

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

25

30

30

30

35

40

1 януари 1977 г.

0

2

2

3

4

4

6

7

9

10

12

15

18

20

21

22

25

25

30

1 януари 1978 г.

0

0

0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

1 януари 1979 г.

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

1 януари 1980 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.   След 1 януари 1974 г. Исландия продължава да намалява митата по отношение на Дания, Норвегия и Обединеното кралство в съответствие с графика, посочен в параграф 1.

Член 5

1.   Разпоредбите, които се отнасят за постепенното намаляване на митата върху вноса, се прилагат също и по отношение на митата от фискално естество.

Договарящите се страни могат да заменят определено мито от фискално естество или фискалния компонент на определено мито с вътрешна такса

2.   Исландия може временно да запази, като вземе под внимание условията, посочени в член 19, митата от фискално естество върху продуктите, изброени в приложение II.

Когато в Исландия започне производството на продукт, сходен с който и да е от продуктите, изброени в приложение II, митото, с което се облага този продукт, се намалява до нивото, което би било достигнато, ако това мито е било намалено по силата на графика, посочен в член 4, параграф 1 след датата на влизане в сила на споразумението. Ако спрямо трети страни бъде въведено мито, което е по-ниско от митото от фискално естество, намалението на митата в тарифата се извършва въз основа на предишния размер на митото.

Следващите намаления се извършват в съответствие с графика, посочен в член 4, параграф 1.

3.   Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство могат да задържат до 1 януари 1976 г. мита, които се внасят в бюджета или фискалния елемент на дадено мито, след прилагането на член 38 от „Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите“, съставен и приет в рамките на Конференцията на Европейските общности и Кралство Дания, Ирландия, Кралство Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Член 6

1.   В търговията между Общността и Исландия няма да се въвеждат нови такси с равностоен на мито ефект.

2.   Таксите с равностоен на мито ефект върху вноса, въведени на 1 януари 1972 г. или след тази дата в търговията между Общността и Исландия, се премахват с влизането в сила на споразумението.

Всички такси, които имат ефект, равностоен на мито върху вноса, чиято ставка е по-висока от ставката, въвеждана на 1 януари 1972 г., се намаляват на по-ниска ставка след влизането на настоящото споразумение в сила.

3.   Таксите, които имат ефект, равностоен на мито върху вноса, се премахват постепенно, в съответствие със следния график:

най-късно до 1 януари 1974 г., всяка такса се намалява до 60 % от ставката, влязла в сила на 1 януари 1972 г.;

въвеждат се три следващи намаления от по 20 %, както следва:

на 1 януари 1975 г.;

на 1 януари 1975 г.;

на 1 юли 1977 г.

Член 7

1.   В търговията между Общността и Исландия не се въвеждат мита върху износа или такси с равностоен ефект.

Митата върху износа и таксите с равностоен ефект се премахват не по-късно от 1 януари 1974 г.

2.   Исландия може да запази системата си на налози върху износа по отношение на рибните продукти, която влиза в сила на 1 януари 1972 г., съгласно приложение III.

Всяка промяна в това отношение не може да изменя характера или целите на системата. Съвместният комитет трябва предварително да бъде уведомен за всяка промяна.

Член 8

Протокол № 1 съдържа митническия режим и договореностите, които се отнасят за някои видове продукти.

Член 9

Протокол № 2 съдържа митническия режим и договореностите, които се отнасят за някои видове стоки, получени чрез преработка на селскостопански продукти.

Член 10

1.   В случай че в резултат от приложението на селскостопанската политика или каквото и да е изменение на сегашните правила бъдат въведени специални правила, съответната договаряща се страна може да приспособи договореностите, произтичащи от настоящото споразумение, към продуктите, които са предмет на тези правила и изменения.

2.   В такива случаи въпросната договаряща се страна взема под внимание интересите на другата договаряща се страна. За тази цел договарящите се страни могат да се консултират в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 30.

Член 11

Протокол № 3 определя правилата за произход.

Член 12

Дадена договаряща се страна, която възнамерява да намали ефективното ниво на своите мита и такси с равностоен ефект, отнасящи се за трети страни, които се ползват със статут на най-облагодетелствана нация, или която възнамерява да суспендира тяхното приложение, е длъжна да уведоми, доколкото това е предвидимо, съвместния комитет не по-малко от тридесет дни преди подобно намаление или суспендиране да влезе в сила. Тя взема под внимание всяко официално възражение на другата договаряща се страна, което се отнася за възникнали деформации, произтичащи от тези действия.

Член 13

1.   В търговията между Общността и Исландия няма да бъдат въвеждани нови количествени ограничения върху вноса, нито мерки с равностоен ефект.

2.   Общността премахва количествените ограничения върху вноса от 1 януари 1973 г., както и всички мерки с равностоен ефект върху вноса, не по-късно от 1 януари 1975 г.

Исландия премахва количествените ограничения върху вноса, както и всички мерки с равностоен ефект върху вноса, не по-късно от 1 януари 1975 г.

Член 14

1.   Общността си запазва правото да изменя договореностите, които се отнасят за нефтените продукти от позиции № 27.10, 27.11, 27.12, ех 27.13 (парафин, микрокристален нефтен восък или битуминозни материали и други минерални восъци) и 27.14 от Брюкселската номенклатура, след приемането на обща дефиниция за произход на нефтените продукти, след като бъдат взети решения в рамките на общата търговска политика за въпросните продукти или след въвеждане на обща енергийна политика.

В този случай Общността взема под внимание интересите на Исландия; за тази цел тя уведомява съвместния комитет, който се свиква при условията, посочени в член 32.

2.   Исландия си запазва правото да предприема подобни мерки, ако бъде поставена при подобни обстоятелства.

3.   При условията на параграфи 1 и 2, споразумението няма да накърни нетарифните правила, приложими към вноса на нефтени продукти.

Член 15

1.   Договарящите се страни заявяват своята готовност да насърчават, доколкото това е възможно в рамките на провежданата от тях селскостопанска политика, хармоничното развитие на търговията със селскостопански продукти, за които настоящото споразумение не се прилага.

2.   Договарящите се страни прилагат своите правила във ветеринарната област, здравеопазването и растителната защита по недискриминационен начин, без да въвеждат каквито и да са нови мерки, които биха довели до възпрепятстване на търговията.

3.   Договарящите се страни обсъждат, при условията, посочени в член 33, всички проблеми, които биха могли да възникнат в търговията със селскостопански продукти между тях, като се стремят да намерят подходящо решение.

Член 16

От 1 юли 1997 г. продуктите с произход от Исландия не могат да се ползват при вноса им в Общността с по-благоприятен режим, отколкото е режимът между самите държави-членки на Общността.

Член 17

Протокол № 6 съдържа специални разпоредби, отнасящи се за вноса на някои рибни продукти в Общността.

Член 18

Споразумението не изключва запазването и създаването на митнически съюзи, зони на свободна търговия и договорености за гранична търговия, с изключение на случаите, когато те биха могли да променят търговските договорености, предвидени в настоящото споразумение, и по-конкретно разпоредбите, които се отнасят до правилата за произход.

Член 19

Договарящите се страни се въздържат от всякакви мерки или практики от вътрешнофискален характер, които създават — пряко или косвено — дискриминация между продуктите на една договаряща се страна и подобните им продукти с произход на територията на другата договаряща се страна.

Продуктите, които се изнасят на територията на една от договарящите се страни, не могат да се ползват от възстановяване на вътрешните налози, надхвърлящи размера на преките или непреки налози върху тях.

Член 20

Плащанията, свързани с търговията със стоки, и трансферът на тези плащания до държавата-членка на Общността, в която кредиторът има постоянно местожителство или до Исландия, се освобождава от всякакви възбрани или ограничения.

Член 21

Споразумението не изключва налагане на забрана или ограничение върху вноса, износа или транзитния превоз на стоки по съображения, свързани с обществения морал, законността и обществената сигурност, закрилата на живота и здравето на хора, животни и растения, опазването на национални съкровища с художествена, историческа или археологическа стойност, защитата на индустриална и търговска собственост, както и с правилата, отнасящи се до златото и среброто. Тези забрани или ограничения не трябва обаче да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между договарящите се страни.

Член 22

Нищо в настоящото споразумение не може да попречи на дадена договаряща се страна да предприеме каквито и да е мерки:

а)

каквито тя счете за необходими, за да предотврати разкриването на информация, която противоречи на нейните основни интереси в областта на сигурността;

б)

които са свързани с търговия с оръжие, боеприпаси или военна техника или с изследвания, разработки или производства, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не противоречат на условията на конкуренцията по отношение на продукти, които нямат специфично военно приложение;

в)

каквито тя счете за необходими във връзка със своята сигурност във военно време или при сериозно международно напрежение.

Член 23

1.   Договарящите се страни се въздържат от предприемане на всякакви мерки, които биха могли да застрашат изпълнението на целите на споразумението.

2.   Те предприемат необходимите мерки от общ или конкретен характер с цел изпълнение на своите задължения по силата на споразумението.

Ако която и да е договаряща се страна счита, че другата договаряща се страна не изпълнява свое задължение по силата на споразумението, тя може да предприеме съответните мерки, съгласно условията и в съответствие с процедурата, посочени в член 28.

Член 24

1.   Несъвместими с правилното действие на споразумението, доколкото биха могли да повлияят на търговията между Общността и Исландия, са:

i)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятия, които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в производството или търговията със стоки;

ii)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на договарящите се страни като цяло или на голяма част от тази територия;

iii)

всякаква държавна помощ, която нарушава или заплашва да наруши с конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или на производството на някои стоки.

2.   Ако някоя от договарящите се страни счита, че даден вид практика е несъвместима с настоящия член, тя може да вземе съответните мерки, съгласно условията и в съответствие с процедурата по член 28.

Член 25

Когато повишеният внос на даден продукт е или може сериозно да увреди която и да е производствена дейност, осъществявана на територията на някоя от договарящите се страни, и когато повишеният внос се дължи на:

частичното или пълно намаление в договарящата се страна-вносител, така както това е предвидено в Споразумението, на митните сборове или на таксите с равностоен ефект върху въпросния продукт,

факта, че митата и таксите с равностоен ефект, събирани от договарящата се страна-износител върху вноса на суровини или върху междинните продукти, използвани за производството на въпросния продукт, са значително по-ниски от съответните мита и такси, събирани от договарящата се страна-вносител,

заинтересованата договаряща се страна може да предприеме подходящи мерки, съгласно условията и в съответствие с процедурата, посочени в член 28.

Член 26

Ако една от договарящите се страни счете, че в търговията между нея и другата договаряща се страна има дъмпинг, тя може да предприеме необходимите мерки за противодействие на тази практика, в съответствие със споразумението за прилагане на член VI от Общото споразумение за митата и търговията и съгласно условията и в съответствие с процедурата, посочени в член 28.

Член 27

Ако в някой сектор на икономиката възникнат сериозни смущения или ако се появят трудности, които биха могли да доведат до сериозно влошаване на икономическото положение в даден регион, съответната договаряща се страна може да предприеме необходимите мерки, съгласно условията и в съответствие с процедурата, посочени в член 28.

Член 28

1.   В случай че дадена договаряща се страна подложи вноса на продукти, които биха могли да породят трудностите, посочени в членове 25 и 27, на административна процедура, която има за цел предоставяне на бърза информация относно тенденциите на търговските потоци, тя уведомява за това другата договаряща се страна.

2.   В случаите, посочени в членове 23—27, преди да предприеме колкото може по-скоро мерките, с които разполага, или в случаите, за които се отнася параграф 3, буква г), съответната договаряща се страна предоставя на съвместния комитет цялата съпътстваща информация, необходима за изчерпателно проучване на положението с цел да бъде намерено решение, което е приемливо и за двете договарящи се страни.

При подбора на мерките се дава предимство на онези от тях, които създават най-малко пречки за изпълнението на споразумението.

Предпазните мерки се съобщават незабавно на съвместния комитет и са предмет на периодични консултации в рамките на Комитета, по-конкретно с оглед на тяхното премахване веднага, щом обстоятелствата позволят това.

3.   За целите на изпълнението на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

що се отнася до член 24, всяка договаряща се страна може да внесе въпроса в съвместния комитет, ако счита, че дадена практика е несъвместима с правилното действие на споразумението по смисъла на член 24, параграф 1.

Договарящите се страни предоставят на съвместния комитет цялата налична информация и му оказват съдействието, което той поиска от тях с цел да обсъди въпроса, и когато това е уместно — да сложи край на въпросната практика.

Ако въпросната договаряща се страна не преустанови спорната практика в рамките на срока, определен от комитета, или ако комитетът не постигне споразумение — в срок от три месеца от датата, на която въпросът е внесен в комитета, заинтересованата договаряща се страна може да въведе всякакви предпазни мерки, каквито счете за необходимо, за да се справи със сериозните трудности, произтичащи от въвеждането на въпросната практика; по-конкретно тя може да отмени митническите облекчения.

б)

Що се отнася до член 25, затрудненията, произтичащи от ситуацията, описана в този член, се съобщават на съвместния комитет с цел обсъждане; комитетът може да вземе всякакво решение, което счита за необходимо, за да сложи край на подобни затруднения.

Ако съвместният комитет или договарящата се страна износител не са взели решение за премахване на затрудненията до тридесет дни след датата на подаване на информацията, договарящата се страна вносител има право да наложи компенсаторна такса по отношение на внасяния продукт.

Компенсаторната такса се изчислява в зависимост от разпространението, върху стойността на въпросните стоки според митническото несъответствие по отношение на суровините или на междинните продукти, включени в тези стоки.

в)

Що се отнася до член 36, консултациите в съвместния комитет се извършват преди въпросната договаряща се страна да предприеме необходимите мерки.

г)

При изключителни обстоятелства, които изискват незабавно действие и е невъзможно предварително обсъждане, засегнатата договаряща се страна може, в ситуацията, описана в членове 25, 26 и 27, а също така при субсидиране на експорта, имащо пряко и незабавно влияние върху търговията, да въведе незабавно такива предпазни мерки, строго необходими за овладяване на положението.

Член 29

Когато една или повече държави-членки на Общността или Исландия се намират в затруднено положение или са заплашени от затруднено положение по отношение на платежния баланс, съответната договаряща се страна може да предприеме необходимите предпазни мерки. Тя незабавно уведомява за това другите договарящи се страни.

Член 30

1.   С настоящото се създава съвместен комитет, който отговаря за администрирането на настоящото споразумение и гарантира правилното му изпълнение. За тази цел той отправя препоръки и взима решения в предвидените в споразумението случаи. Тези решения се изпълняват от договарящите се страни в съответствие с техните собствени правила.

2.   За целите на правилното изпълнение на споразумението, договарящите се страни обменят информация и по искане на всяка от тях се консултират със съвместния комитет.

3.   Съвместният комитет приема свой процедурен правилник.

Член 31

1.   Съвместният комитет се състои от представители на Общността от една страна и от представители на Исландия от друга.

2.   Съвместният комитет приема решения с взаимно съгласие.

Член 32

1.   Всички договарящи се страна се редуват като председателстващи съвместния комитет, в съответствие с договореностите, залегнали в процедурния правилник на комитета.

2.   Председателят свиква заседания на съвместния комитет най-малко веднъж в годината, с цел да се направи преглед на общото действие на споразумението.

Освен това Съвместният комитет се събира винаги, когато особени обстоятелства налагат това, по искане от някоя от договарящите се страни, в съответствие с условията, предвидени в неговия процедурен правилник.

3.   Съвместният комитет може да реши да създаде работна група, която да го подпомага при изпълнението на неговите задачи.

Член 33

1.   Когато дадена договаряща се страна счете, че би било полезно и в общ интерес на двете договарящи се страни да развие отношенията, създадени чрез споразумението, като ги разшири с цел те да обхванат области, които не са били обхванати до този момент, тя изпраща на другата договаряща се страна мотивирано искане.

Договарящите се страни могат да възложат на съвместния комитет да проучи това искане и при необходимост да отправи препоръки към тях, по-конкретно с оглед започване на преговори.

2.   Споразуменията, приети в резултат на преговорите по параграф 1, подлежат на ратифициране или одобрение от договарящите се страни, в съответствие с техните процедури.

Член 34

Приложенията и протоколите към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 35

Всяка от договарящите се страни може да денонсира настоящото споразумение, като нотифицира другата договаряща се страна за това. Споразумението престава да бъде в сила дванадесет месеца след датата на нотификацията.

Член 36

Споразумението се прилага от една страна на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност при определените от него условия, и от друга страна — на територията на територията на Република Исландия.

Член 37

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, датски, исландски, италиански, немски, нидерландски, френски и норвежки език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните процедури.

Споразумението влиза в сила на 1 януари 1973 г., при условие че договарящите се страни се нотифицират взаимно преди тази дата за изпълнението на необходимите за тази цел процедури.

След този дата настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на нотификацията. Крайната дата за тази нотификация е 30 ноември 1973 г.

Разпоредбите, приложими на 1 април 1973 г., се прилагат при влизането в сила на настоящото споразумение, ако то влезе в сила след тази дата.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue lulgio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.Gjört i Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità Europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Image

Image

Image

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на продуктите, посочени в член 2 от споразумението

№ по Брюкселската номенклатура

Описание на стоката

35.02

Албумин, албуминати и други производни на албумините:

A.

Албумини:

II.

други:

a)

яйчен албумин и млечен албумин:

1.

изсушен (на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)

2.

друг

45.01

Естествен корк, необработен или само почистен; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк

54.01

Лен, необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

57.01

Коноп („Cannabis sativa“), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мита от фискално естество към 1 април 1972 година

№ по Митническата тарифа на Исландия:

Описание на стоката

Ставка на митото в %

25.01

Обикновена сол (включително каменна сол, морска сол и трапезна сол); чист натриев хлорид, дори във воден разтвор; морска вода

 

01

Обикновена сол (каменна сол, морска сол и трапезна сол), в опаковки на едро по 5 кг или по-малко

5

09

Друга

1 000 кг

1 IKR

25.02.00

Непържени железни пирити

10

25.03.00

Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра

10

25.04.00

Естествен графит

20

25.05.00

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от позиция № 26.01

15

25.06.00

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

20

25.07.00

Каолин (например каолин и бентонит), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; с изключение на експандираните глини от № 68.07); мулит; шамотна или динасова пръст

15

25.08.00

Креда

20

25.09.00

Видове багрилна пръст, дори калцинирана или смесена помежду си; естествени слюдести железни оксиди

20

25.10

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати, апатит и фосфатирани креди:

 

09

Други

20

25.11.00

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид

20

25.12

Инфузорна силикатна пръст, силикатни брашна от вкаменелости и други аналогични видове силикатна пръст (например кизелгур, триполит, диатомит), с привидна плътност, непревишаваща 1, или по-малко:

 

09

Други

20

25.13.00

Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени

20

25.14.00

Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

20

25.15.00

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

20

25.16.00

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използувани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

20

25.17.00

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от позиции № 25.15 или № 25.16, дори термично обработени

20

25.18.00

Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

20

25.19.00

Естествен магнезиев карбонат (магнезит), калциниран или не, различен от магнезиев оксид

20

25.20

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени, но не съдържащи малки количества ускорители или забавители

 

01

Гипс, необработен, смлян или не

10

09

Друг

20

25.21

Варовиков флюс или варовици за производство на вар или цимент

 

09

Други

20

25.22.00

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциев оксид и калциев хидроксид

20

25.24.00

Азбест

20

25.25.00

Сепиолит (дори не полиран) и кехлибар; агломериран сепиолит и агломериран кехлибар, на блокове, на пръчки или на плочи, или в други подобни форми, необработен след отливане; черен кехлибар

20

25.26.00

Слюда, включително на листа или люспи; отпадъци от слюда

20

25.27.00

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи; талк

20

25.28.00

Естествен криолит и естествен хиолит

20

25.29.00

Естествени арсен сулфити

20

25.30.00

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % H3 BO3 в сухото вещество

20

25.31.00

Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)

20

25.32.00

Стронциев карбонат (стронцианит), дори калциниран, с изключение на стронциевия оксид; минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде; парчета и отломки от грънчарски продукти

20

26.01

Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити:

 

81

Железни руди и техните концентрати (различни от пържените железни пирити)

10

82

Пържени железни пирити

10

83

Медни руди и техните концентрати

10

84

Никелови руди и техните концентрати

10

85

Бокситни руди и техните концентрати

10

86

Оловни руди и техните концентрати

10

87

Цинкови руди и техните концентрати

10

88

Калаени руди и техните концентрати

10

89

Манганови руди и техните концентрати

10

91

Хромови руди и техните концентрати

10

92

Волфрамови руди и техните концентрати

10

93

Руди на титана, ванадия, молибдена, тантала и циркония и техните концентрати

10

94

Руди на неблагородни метали и техните концентрати (различни от тези от позиции № 26.01.81 до № 26.01.93 и № 26.01.96)

10

95

Руди на сребро, платина и други метали от групата на платината и техните концентрати

10

96

Ураниеви и ториеви руди и техните концентрати

10

97

Златни руди

10

26.02.00

Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана

10

26.03.00

Пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали или съединения на метали

10

26.04.00

Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли

10

27.01

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

 

10

Каменни въглища

1 000 кг

2 IKR

20

Брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

1 000 кг

2 IKR

27.02.00

Лигнити, дори агломерирани

1 000 кг

2 IKR

27.03.00

Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран

1 000 кг

2 IKR

27.04.00

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф

1 000 кг

2 IKR

27.05.00

Ретортен въглен

1 000 кг

2 IKR

27.06

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани

 

01

Смола и подобни за производство на мрежи, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

09

Други

20

27.07.00

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; други масла и продукти, съгласно дефинициите в забележка 2 към настоящата глава

15

27.08

Смола и смолен (пеков) кокс, получен от каменовъглен катран или от други минерални катрани:

 

10

Смола

20

20

Смолен кокс

20

27.09.00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

100 кг

35 au.

27.10

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати:

 

10

Частично рафиниран нефт, включително нерафиниран

100 кг

35 au.

 

Бензин за двигатели:

 

21

Авиационен бензин

15

29

Други бензини за двигатели

50

27.10

Керосин (включително за реактивни двигатели) и White spirit (минерален терпентин):

 

31

Керосин, рафиниран, предназначен да бъде използван като масло за лампи

15

32

За реактивни двигатели

15

33

White spirit

15

39

Други

15

40

Дестилирани горива

100 кг

35 au.

50

Отпадъчни масла

100 кг

35 au.

60

Смазочни масла и грес

2

 

Други:

 

71

Импрегниращи материали за риболов

2

72

Антикорозионни материали и масла

20

79

Други

10

27.11

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

 

01

Газ, предназначен да бъде използван като гориво и в лампи

2

09

Други

20

27.12.00

Вазелин

20

27.13.00

Парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин („slack wax“), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

15

27.14

Нефтен битум, нефтен кокс и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали:

 

10

Нефтен кокс

20

20

Други

20

27.15.00

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

35

27.16.00

Битумни смеси на базата на природни асфалти или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

35

27.17.00

Електрическа енергия

2

28.01

Халогени (флуор, хлор, бром и йод):

 

10

Хлор

18

20

Други

18

28.02.00

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

18

28.03.00

Въглерод (включително сажди и други форми на въглерода)

18

28.04

Водород, благородни газове и други неметални елементи:

 

20

Азот

18

30

Водород и благородни газове

7

40

Други

18

28.05

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, итрий и скандий, дори смесени или сплавени помежду си; живак:

 

10

Живак

18

20

Други

18

28.06.00

Хлороводород (солна киселина) и хлорсулфонова киселина

18

28.07.00

Серен диоксид

18

28.08.00

Сярна киселина; олеум

10

28.09.00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

18

28.10.00

Дифосфорен пентоксид; фосфорна киселина (мета-, орто-, пиро-)

18

28.11.00

Арсениев триоксид, арсениев пентоксид и арсениеви киселини

18

28.12.00

Борни оксиди и борни киселини

18

28.13

Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи:

 

01

Въглероден диоксид

18

09

Други

18

28.14.00

Халогениди, оксихалогениди и други халогенни съединения на неметалните елементи

18

28.15.00

Сулфиди на неметалните елементи; фосфорен трисулфид

18

28.16.00

Амоняк, безводен или във воден разтвор

18

28.17

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид:

 

10

Натриев хидроксид (сода каустик)

10

 

Други:

 

21

Калиев хидроксид (поташ)

10

29

Натриеви или калиеви пероксиди

18

28.18.00

Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция, бария или магнезия

18

28.19.00

Цинков оксид; цинков пероксид

18

28.20

Алуминиев оксид и алуминиев хидроксид; изкуствен корунд:

 

10

Алуминиев оксид и алуминиев хидроксид

18

20

Изкуствен корунд

18

28.21.00

Хромови оксиди и хидроксиди

18

28.22.00

Манганови оксиди

18

28.23.00

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)

18

28.24.00

Кобалтови оксиди и хидроксиди

18

28.25.00

Титанови оксиди

15

28.26.00

Калаени оксиди (стано-оксид и стани-оксид)

18

28.27.00

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

18

28.28.00

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

18

28.29.00

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

18

28.30

Хлориди и оксихлориди:

 

01

Калциев хлорид

10

09

Други

14

28.31.00

Хлорити и хипохлорити

18

28.32.00

Хлорати и перхлорати

18

28.33.00

Бромиди, оксибромиди, бромати и пербромати; и хипобромити

18

28.34.00

Йодиди, оксийодиди, йодати и перйодати

18

28.35.00

Сулфиди; полисулфиди

18

28.36.00

Дитионити, включително такива, стабилизирани с органични вещества; сулфоксилати

18

28.37.00

Сулфити и тиосулфити

18

28.38.00

Сулфати (включително стипци) и персулфати

18

28.39

Нитрити и нитрати:

 

01

Натриев нитрит

10

09

Други

18

28.40.00

Фосфити, хипофосфити и фосфати

18

28.41.00

Арсенити и арсенати

18

28.42

Карбонати и пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

 

10

Натриев карбонат, неутрален

10

20

Други

18

28.43.00

Цианиди и комплексни цианиди

18

28.44.00

Фулминати, цианати и тиоцианати

18

28.45.00

Силикати; технически силикати на натрия и калия

18

28.46.00

Борати и перборати

18

28.47.00

Соли на оксиметалните или пероксиметалните киселини (например хромати, перманганати, калаени хромати)

18

28.48.00

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите

18

28.49.00

Благородни метали в колоидно състояние; амалгами на благородни метали; соли и други неорганични или органични съединения на благородните метали, включително албуминати, протеинати, танати и други подобни, с определен или неопределен химичен състав;

18

28.50.00

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи); съединенията на тези елементи или изотопи, органични или неорганични, с определен или неопределен химичен състав; смеси, дисперсии и отпадъци, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения

18

28.51.00

Изотопи и техните съединения, органични или неорганични, с определен или неопределен химичен състав, различни от изотопите и съединенията, посочени в позиция № 28.50

18

28.52.00

Уран, обеднен на U 235, и неговите съединения; торий, обеднен на U 235, и неговите съединения; съединения на редкоземни метали, итрий и скандий, дори смесени помежду си

18

28.53.00

Втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух

18

28.54.00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

18

28.55.00

Фосфиди

18

28.56

Карбиди (например силициеви карбиди, борни карбиди, метални карбиди):

 

10

Калциев карбид

18

20

Други

18

28.57.00

Хидриди, нитриди и азиди, силициди и бориди

18

28.58.00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); амалгами, без тези на благородните метали

18

29.01

Въглеводороди:

 

10

Стирен

18

 

Други

 

22

Ароматни въглеводороди, различни от стирен, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

15

29

Други

18

29.02.00

Халогенопроизводни на въглеводородите

18

29.03.00

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите

18

29.04

Ациклени въглеводороди и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

10

Метанол (метилов алкохол)

18

 

Други:

 

21

Етиленгликол (като антифриз)

35

29

Други

18

29.05.00

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.06.00

Феноли и фенолни алкохоли

18

29.07.00

Феноли и фенолни алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.08.00

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди и етерни пероксиди и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.09.00

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три или четири атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

14

29.10.00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.11

Алдехиди, алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и други алдехиди, съдържащи други прости или сложни кислородни функционални групи

 

01

Формалдехид и формалин

10

09

Други

18

29.12.00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от позиция № 29.11

18

29.13.00

Кетони, алкохолни кетони, фенолни кетони, алдехидни кетони, хинони, алкохолни хинони, фенолни хинони, алдехидни хинони и други прости или сложни кетони и хинони, съдържащи кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.14

Монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

01

Оцетна киселина, нейните соли, естери и анхидриди

18

09

Други

18

29.15.00

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.16.00

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни, прости или сложни, кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.17.00

Естери на сярната киселина и техните соли, включително техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.18.00

Естери на азотната киселина и техните соли, включително техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.19.00

Естери на фосфорната киселина (фосфоротиоати) и техните соли; включително техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.20.00

Естери на въглеродната киселина и техните соли, включително техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.21.00

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

18

29.22.00

Съединения с аминна функционална група

18

29.23.00

Аминосъединения с кислородни функционални групи, прости или сложни

18

29.24.00

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди

18

29.25.00

Съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група

18

29.26.00

Имиди и техните производни; соли на тези продукти

18

29.27.00

Съединения с нитрилна функционална група

18

29.28.00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

18

29.29.00

Органични производни на хидразина или на хидроксиламина

18

29.30.00

Съединения с други азотни функционални групи

18

29.31.00

Органоминерални съединения и техните соли и сулфонамиди

18

29.32.00

Органоминерални съединения на арсена

18

29.33.00

Органоминерални съединения на живака

18

29.34.00

Други органоминерални съединения

18

29.35.00

Хетероциклени съединения; нуклеинови киселини

18

29.36.00

Сулфонамиди

18

29.37.00

Султони и султами

18

29.38.00

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

18

29.39.00

Хормони, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни, използвани главно като хормони; други стероиди, използвани главно като хормони

18

29.40

Ензими:

 

01

Rennet

10

09

Други

18

29.41.00

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, и техните соли, етери, естери и други производни

18

29.42.00

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, и техните соли, етери, естери и други производни

18

29.43.00

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, глюкозата и лактозата; захарни етери и захарни естери и техните соли, различни от продуктите от позиции № 29.39, 29.41 или 29.42

18

29.44.00

Антибиотици

10

29.45.00

Други органични съединения

18

30.01.00

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде

15

30.02.00

Антисеруми; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (включително ферментите, но с изключение на маите) и други подобни продукти

15

30.03

Медикаменти (включително медикаменти, употребявани във ветеринарната медицина)

 

01

Медикаментозни бонбони

70

09

Други

15

30.04.00

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински или хирургически цели, различни от стоките, посочени в забележка 3 към настоящата глава

35

30.05.00

Други фармацевтични продукти

35

31.05

Други торове; торове от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

 

02

Торове, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

40

32.04

Багрилни вещества от растителен произход (включително багрилните екстракти и други багрилни вещества от растителен произход, с изключение на индиго), или от животински произход

 

01

Катеху и други подобни багрилни вещества за оцветяване на риболовни принадлежности

2

09

Други

15

32.05.00

Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори; продукти от видовете, използвани като оптични избелващи вещества; естествено индиго

15

32.06.00

Оцветителни лакове

15

32.07.00

Други бои и лакове; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

15

32.08.00

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли и ангоби, течни лустра и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити и други стъкла под форма на прах, гранули, пластинки или люспи

15

32.09

Бои и лакове; темперни бои; готови приготвени водни пигменти от видовете, използвани за повърхностна дообработка на кожи; оцветители и емайллакове; пигменти в безир, „White spirit“, терпентинови бои, лакове или други средства за оцветяване или лакиране; фолио за печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, представени във форми или опаковки за продажба на дребно

 

02

Фолио за печатане

30

32.10.00

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца, панички и други подобни опаковки, включително такива бои в комплекти, с или без четки, палитри и други подобни принадлежности

35

32.13

Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила

 

10

Печатарски мастила

10

20

Други

50

33.01.00

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди

30

33.02.00

Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла

30

33.03.00

Концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване

30

33.04

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в парфюмерийната и хранителната промишленост, за производство на напитки и в други видове производства:

 

01

Съставки, използвани за подобряване на вкусовите качества в промишленото производство

20

02

Ароматни съставки за промишлени цели

20

09

Други

20

33.05.00

Водни дестилати и водни разтвори на етерични масла, включително на такива продукти, използвани за медицински цели

40

33.06

Парфюмерия, козметика и тоалетни продукти

 

02

Пудри за лице

100

04

Парфюми

100

05

Препарати за грижа за ноктите

100

06

Кремове за бръснене

100

07

Препарати за поддържане хигиената на зъбите

50

08

Червила

100

09

Други

100

34.03.00

Смазочни препарати и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали

2

34.04.00

Изкуствени восъци (дори разтворими във вода); приготвени восъци, неемулгирани, нито съдържащи разтворители

20

34.05

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и подобни препарати, с изключение на восъците от позиция № 34.04

 

03

Вакси и кремове за обувки и кожи

80

04

Препарати за лъскане на метал

20

09

Други

80

34.07.00

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); състави, наречени „зъболекарски восъци“, представени в асортименти, в опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в подобни форми; други състави, използвани в зъболекарството на базата на гипс

35

ex 35.01.00

Казеинови лепила

30

35.02.00

Албумини, албуминати и други производни на албумините

25

35.03

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; лепила от кости, кожи, сухожилия и други подобни животински продукти, и желатин (рибен клей)

 

09

Други

70

35.04.00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

25

35.05.00

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте; лепила на базата на скорбяла или нишесте

25

36.01.00

Барути

18

36.02.00

Експлозиви, различни от барутите

35

36.03.00

Детонаторни фитили; ударни или детонаторни капсули

35

36.04.00

Бикфордови фитили; възпламенители; детониращи фитили

35

36.06.00

Кибрити (различни от бенгалски артикули)

100

36.07.00

Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми

100

36.08.00

Други пирофорни сплави под всякакви форми

80

37.01

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил:

 

01

За Х (рентгенови) лъчи, неекспонирани

30

09

Други

35

37.02

Чувствителни неекспонирани фотоленти на рула, перфорирани или не:

 

01

За Х (рентгенови) лъчи

30

02

Кинематографски филми

35

09

Други

35

37.03.00

Чувствителни фотографски плаки, ленти, филми, картон и текстил, неекспонирани, или експонирани, но непроявени

35

37.04.00

Чувствителни фотографски плаки или филми, експонирани но непроявени, негативи или позитиви

35

37.05

Фотографски плаки, неперфорирани и перфорирани филми (различни от кинематографските филми), експонирани и проявени, негативи и позитиви:

 

09

Други

35

37.06.00

Кинематографски филми, експонирани и проявени, само със зарегистриран звук, негативи или позитиви

35

37.07.00

Други кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук, негативи или позитиви

1 кг

50 IKR

37.08.00

Химически препарати и материали „flash“ за фотографски цели

35

38.01.00

Изкуствен графит; колоиден графит, различен от колоиден графит в маслена суспензия

25

38.02.00

Животински въглен (например костени въглища и черна боя от слонова кост), включително обеднен животински въглен

25

38.03.00

Активен въглен (обезцветяващ, деполаризираш или адсорбиращ); активен диатомит, активна глина, активен боксит и други активирани естествени минерални продукти и материали

25

38.04.00

Амонячни газове и обеднени оксиди, получени при пречистването на светилен газ

25

38.05.00

Талово масло

25

38.06.00

Концентрирана сулфитна луга

25

38.07.00

Терпентинови масла (получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод) и други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при производството на целулоза по бисулфитния метод; борово масло (Pinе oiл), с изключение на борово масло (Pinе oiл), което не е богато на терпинеол

25

38.08.00

Колофони и смолни киселини и техните производни, с изключение на естерните смоли от позиция № 39.05; есенция от колофон и масла от колофон

25

38.09

Дървесен катран; дървесни катранени масла ( с изключение на органичните разтворители и разредители от позиция № 38.18); дървесен креозот; дървесен метилов спирт; масла на основата на бутилацетат

 

01

Метилов спирт, непречистен

25

02

Масла на основата на бутилацетат

25

09

Други

25

38.10.00

Растителни катрани, всякакви видове; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани; свързващи препарати за леярски форми или сърца на основата на растителни смоли

25

38.11

Дезинфекционни средства, инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно, или във вид на препарати, или артикули (например ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, както и хартиени мухоловки):

 

01

Дезинфекционни разтвори против паразити, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

20

02

Инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията; продукти за растителна защита

20

09

Други

25

38.12.00

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати, използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства

25

38.13

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване:

 

01

Пасти и прахове за заваряване или спояване

14

09

Други

25

38.14.00

Антидетонаторни препарати, инхибитори на окисляването, пептизиращи добавки, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни, за добавяне към минерални масла

25

38.15.00

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“

25

38.16.00

Готови среди за развитие на микроорганизми

25

38.17.00

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

25

38.19

Химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде:

 

 

Химични продукти и препарати на химическата промишленост, различни от тези от позиция № 20:

 

11

Спирачни течности и антифризи

35

12

Минерални препарати за обозначаване на пътищата

20

13

Огнеупорни строителни разтвори и бетони

35

14

Препарати на базата на графита или на друг вид въглерод за производство на електроди

21

15

Стопяеми тестери за контрол на температурата в пещите

25

16

Катализатори за промишленото производство

25

17

Нафтенови киселини

25

19

Други

50

20

Огнеупорни продукти за добавяне към цимент, строителни разтвори или бетон

25

39.01

Продукти на кондензационна полимеризация или на изомеризационна полимеризация, дори химически модифицирани или полимеризирани, линейни или не (например фенопласти, аминопласти, алкиди, полиалилови естери и други ненаситени полиестери, силикони):

 

01

Материали за стягане и свързване при производството на риболовни принадлежности, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

02

Необработени разтвори, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

15

03

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

04

Плоски форми, направени специално за производството на подметки на обувки

15

05

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

06

Лейкопласт

25

08

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, непечатани, прозрачни или матови, с дебелина не по-малка от 0,4 mm и не по-голяма от 1,0 mm

20

09

Други

30

39.02

Продукти на полимеризацията и съполимеризацията (например полиетилен, политетрахалоетилен, полиизо-бутилетилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинил-ацетат, поливинилхлорацетат и други производни на поливинила, полимери на полиакрила и на поли- (метилметакрилат)):

 

 

Емулсии, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

 

77

Полиетилен

10

78

Полистирен

21

79

Други

15

83

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

84

Плоски форми, направени специално за производството на подметки на обувки

15

85

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

86

Ленти

25

87

Елементи, използвани по-специално при направата на подове; плочи за подова настилка

35

88

Плочи, използвани за направата на фотогравюри

7

92

Вълнообразни листове и плочи

15

99

Други

40

39.03

Регенерирана целулоза; целулозен нитрат, целулозен ацетат и други целулозни естери и други химически производни на целулозата, пластифицирани или не (например на колодия, целулоид), вулканизирани влакна:

 

10

Вулканизирани влакна

21

 

Други:

 

21

Материали за стягане и свързване при производството на риболовни принадлежности, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

22

Необработени разтвори, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

15

23

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

24

Плоски форми, направени специално за производството на подметки на обувки

15

25

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

26

Лейкопласт

25

29

Други

30

39.04

Втвърдени протеини (например втвърден казеин и втвърден желатин):

 

01

Необработени разтвори, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

15

02

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

03

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

09

Други

30

39.05

Естествени смоли, модифицирани чрез топене (лепила); изкуствени смоли, получени чрез естерификация на естествените смоли или на смолисти киселини (естерни смоли); химични производни на естествения каучук (например хлориран каучук, каучук хидрохлорид, оксидиран каучук, циклиран каучук):

 

01

Необработени разтвори, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

15

02

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

03

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

04

Лейкопласт

25

09

Други

30

39.06

Други високи полимери, изкуствени смоли и изкуствени пластмасови изделия, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин:

 

01

Необработени разтвори, блокове, парчета, зрънца, прахове, гранули и други подобни несвързани маси

15

02

Различни профили, пръчки, прътове и моновлакна

25

03

Листа, фолио, плочи, ленти, пластини и други подобни, небоядисани (прозрачни), неформовани и непечатани или небелязани, с дебелина по-малка от 0,4 mm

15

09

Други

30

39.07

Изделия от материали от всички видове, описани в позиции № 39.01 до 39.06:

 

34

Продукти за кърмачета и за медицински цели

35

36

Бъркалки за биене на мляко с вместимост 10 l и повече

10

37

Принадлежности, а също така тръби и уплътнители за гарнитури и други подобни малки части за двигатели

25

38

Болтове, нитове, шайби и други подобни

25

39

Водна апаратура с тежести

35

41

Резервоари, вани и други големи съдове, заедно с други големи контейнери с вместимост над 300 l

35

43

Лампи, абажури и осветителни тела

35

51

Изделия, изработени специално за кораби, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

52

Сечива, неупоменати другаде

25

54

Санитарни или хигиенни артикули

80

62

Къщи и сгради от готови сглобяеми елементи и части от къщи, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

40

63

Пластмасови облицовки за стени или тавани, отляти във форма

40

64

Стъкла за часовници и верижки за часовници

50

65

Прозорци и техните каси

50

66

Изкуствена стръв за морски риболов с въдица

4

67

Съдове за мляко, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

20

71

Стълбове за ограда

10

72

Глобуси и стъкла за навигационно осветление и осветление на шамандури

25

73

Декоративни артикули

100

74

Четки, направени от пластмасови материали

35

75

Плочки за маркиране на пресечки

35

76

Дръжки на чанти

30

89

Други

70

40.01

Латекс от естествен каучук, дори с латекс от прибавен синтетичен каучук; латекс от предвулканизиран естествен каучук; естествен каучук, балата, гутаперча, и аналогични естествени гуми:

 

01

Латекс, течен, на прах или паста, стабилизиран или не

21

02

Плоски форми, направени специално за производството на подметки на обувки

10

09

Други

21

40.02

Латекс от синтетичен каучук; латекс от предвулканизиран синтетичен каучук; синтетичен каучук; фактис за каучук, произведен от масла:

 

01

Синтетичен латекс, течен или на прах, стабилизиран или не

21

09

Други

21

40.03.00

Регенериран каучук

25

40.04.00

Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на прах или гранули; скрап от невтвърден каучук, годен единствено за регенериране на каучук

21

40.05

Плочи, листове или ленти от невулканизиран естествен или синтетичен каучук, различни от опушените листове и креп от позиции №№ 40.01 и 40.02; гранули от невулканизиран естествен или синтетичен каучук готови за вулканизация; невулканизиран естествен или синтетичен каучук, втвърден преди или след коагулация с прибавка на сажди (дори без прибавка на минерално масло) или на силициев диоксид (дори без прибавка на минерално масло), във всякаква форма, дори раздробени на прах или гранули от вида, известен като „мастербач“:

 

01

За производство на обувки, ако са произведени специално с тази цел

7

09

Други

21

40.06.00

Невулканизиран естествен или синтетичен каучук, включително латекс от каучук, в други форми (например на пръчки, тръби и различни профили, в разтвори и дисперсии); артикули от невулканизиран естествен или синтетичен каучук (например обвити или импрегнирани текстилни прежди; пръстени и дискове)

21

40.08

Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук:

 

01

От порест каучук, за производство на обувки, ако са произведени специално с тази цел

15

03

Дюшеме

35

04

Пръчки, тръби и профили

25

09

Други

35

40.09

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук

 

01

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук за тръбопроводи под високо налягане, които издържат на налягане от 20 kg на квадратен метър или повече

7

09

Други

25

40.10.10

Транспортни ленти, трансмисионни ремъци или ремъци за асансьори от вулканизиран каучук

25

40.11

Пневматични гуми от каучук, външни автомобилни гуми, заменяеми протектори на външните гуми, вътрешни гуми и ремъци за автомобилни гуми от всякакъв вид

 

01

Пневматични гуми от каучук от видовете, използвани за автомобили и мотоциклети, нови

40

02

Пневматични гуми от всички видове, употребявани

35

09

Други

40

40.12.00

Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук

35

40.13

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици) от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба:

 

01

Водолазни костюми

20

03

Предпазни дрехи за работа с рентгенови лъчи, с оловна подплата

35

40.14

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук:

 

01

Макари

2

03

Четки

35

04

Опаковки за машини и ленти за кондензатори

25

05

Артикули за техническа употреба, кръгове за предпазване на консерви и инструменти

25

06

Изкуствена стръв за морски риболов с въдица

4

07

Артикули за техническа употреба, предназначени специално за кораби

25

08

Врати

30

09

Други

70

40.15

Втвърден каучук (например ебонит и вулканит), във всякакви форми — в насипно състояние, на пръти, профили и тръби, включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук

 

01

От порест каучук, за производство на обувки, ако са произведени специално с тази цел

15

09

Други

25

40.16

Изделия от втвърден каучук (ебонит и вулканит):

 

01

Хигиенни и санитарни артикули

35

09

Други

70

41.01

Сурови кожи (включително овчи кожи), пресни или осолени, сушени, варосани или консервирани по друг начин, но не цепени

 

 

Сурови кожи от едър рогат добитък (без телешките)

 

11

Кожи от едър рогат добитък, използвани за производството на риболовни мрежи, не обработени, но осолени или третирани с меден сулфат

4

19

Други

14

20

Телешки кожи

14

30

Кожи от кози или ярета

14

40

Овчи и агнешки кожи, с вълна

14

50

Овчи и агнешки кожи, без вълна

14

60

Други

14

41.02

Лицеви кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с изключение на кожите от позиции № 41.06, 41.07 и 41.08

 

 

Други

 

21

Предназначени за подметки и вътрешни подметки, ако са произведени специално с тази цел

10

29

Други

14

41.03.00

Овчи и агнешки кожи, с изключение на кожите от позиции № 41.06, 41.07 и 41.08

14

41.04.00

Кожи от кози или ярета, с изключение на кожите от позиции № 41.06, 41.07 и 41.08

14

41.05

Други видове кожи, с изключение на кожите от позиции № 41.06, 41.07 и 41.08

 

01

Свински кожи

14

09

Кожи, неупоменати другаде (включително от риба)

14

41.06.00

Шведска кожа (велур)

14

41.07.00

Пергаментирани кожи

14

41.08.00

Кожи с лаково покритие и имитации на кожи с лаково покритие; метализирани кожи

14

41.09.00

Изрезките и другите отпадъци от обработени кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени изделия; стърготини, прах и брашно от кожа

14

41.10.00

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти, дори навити на рула

14

42.03

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

 

03

Каишки за часовници

50

04

Ръкавици за работа с рентгенови лъчи

35

05

Ръкавици за заварчици, защитни престилки и ръкави, от кожа

7

42.05

Други артикули от кожа или от възстановена кожа:

 

01

Кожени кантове за производството на обувки, ако е посочен конкретно този вид употреба

10

02

Дръжки за чанти

30

03

Артикули, специално предназначени за медицинска употреба

35

09

Други

65

42.06.00

Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия

65

43.04

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи

 

01

Изкуствени кожи

30

44.01.00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци

30

44.02.00

Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори агломерирани

30

44.03

Необработен дървен материал, дори обелен, с или без беловина

 

10

Дървесен талаш; дървесно брашно

25

20

Слоест дървен материал и фурнировани плоскости от иглолистни дървесни видове

25

30

Слоест дървен материал и фурнировани плоскости от неиглолистни дървесни видове

25

40

Руднични подпори

25

 

Други:

 

51

Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително стълбове за сушене на риба, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

52

Дървени материали за ограждане

10

53

Телеграфни и електрически стълбове

25

59

Други

25

44.04

Необработен дървен материал, двустранно или четиристранно грубо издялан

 

10

От иглолистни дървесни видове

25

20

Други

25

44.05

Необработен дървен материал, разрязан, дори цепен или разрязан надлъжно или по дължина, нито обработен по някакъв друг начин, с дебелина превишаваща 5 mm

 

 

От иглолистни дървесни видове:

 

11

Талпи от орегонски бор, смолист бор или Douglas fir, 3″ × 5″ или други

15

19

Други

25

 

Други:

 

21

От дъб

15

22

От бук

20

23

От бреза или от клен

20

24

От махагон

20

25

От тиково дърво

20

29

Други

20

44.06.00

Дървени блокчета за павиране

25

44.07.00

Дървени траверси за железопътни или трамвайни линии

25

44.09

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичени надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован дървен материал от вида, който се използва в производството на оцет или за избистряне на течности:

 

09

Други

25

44.10.00

Заострени колове и колчета от дървен материал, небичени надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни; дървени пръчки, ленти и други подобни

25

44.11.00

Дървен материал във вид на стърготини, на трески, дървени колчета или игли от вида, използван в производството на обувки

30

44.12.00

Дървесен талаш, дървесно брашно

25

44.13

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин), но не обработен по някакъв друг начин

 

 

От иглолистни дървесни видове

 

11

Талпи от орегонски бор, смолист бор или Douglas fir, 3″ × 5″ или други

15

19

Други

25

29

Други

30

44.14.00

Дървен материал, рязан по дължината на един или на няколко ръбове или страни, но не обработен по някакъв друг начин, с дебелина непревишаваща 5 mm; шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал, с единична дебелина, непревишаваща 5 mm

18

44.15.00

Шперплат, пресовани, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал (включително фурнировани плоскости и листа); мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал

30

44.16.00

Дърводелски изделия, включително порестите дървесни плочи, дори без метална основа

30

44.17.00

„Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили

30

44.18

Дървен материал от талаш, трески, брашно, дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми

 

01

Фурнировани плоскости с дебелина, превишаваща 15 mm

20

09

Други

30

44.22

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, с изключение на заготовките за дъги от позиция № 44.08

 

09

Други

25

44.25

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал

 

02

Обущарски калъпи

7

09

Други

25

44.26.00

Бобини, вретена, макари за шевни конци и други подобни, от стругован дървен материал

7

44.28

Други артикули от дърво:

 

85

Кормила

25

86

Рамки на седла и хамути

35

91

Дърводелски тезгяси

7

92

Дръжки за шкафове и врати

30

93

Дървени шпилки

35

99

Други

70

45.01.00

Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

21

45.02.00

Естествен корк, представен под формата на кубове, плочи, листове или ленти с квадратна или правоъгълна форма

21

45.03

Изделия от естествен корк:

 

01

Плаващи тапи за риболовни мрежи

2

03

Запушалки

35

09

Други

40

45.04

Агломериран корк (агломериран дори без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк:

 

01

Изделия от корк, предназначени за обувната промишленост, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

21

02

Корк за изолация

25

03

Опаковки за машини, тръби и други подобни изделия от корк

25

04

Паркет от корк

50

05

Корк, предназначен за запушалки на бутилки

35

09

Други

60

46.01.00

Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти

25

46.02

Материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени, например рогозки, изтривалки и решетки; сламени опаковки за бутилки:

 

01

Рогозки, предназначени да бъдат използвани като опаковки, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

20

03

Абажури

90

09

Други

60

46.03

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от позиция № 46.01 и 46.02; изделия от луфа

 

02

Ремъци за чанти, направени от сплитки

30

09

Други

100

47.01

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка, получена от всякакъв вид влакнест растителен материал:

 

10

Механична дървесна маса

14

20

Влакнеста маса, различна от дървесната

14

30

Химична дървесна маса за разтваряне

14

40

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, неизбелена

14

50

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, избелена (различна от масата за разтваряне)

14

60

Химична дървесна маса, сулфитна, неизбелена

14

70

Химична дървесна маса, сулфитна, неизбелена (различна от масата за разтваряне)

14

80

Полухимични дървесни маси

14

47.02.00

Хартии или картони за рециклиране; отпадъци и остатъци от хартия или от картон, годни единствено за рециклиране

14

48.01

Машинно гладки партии и картони (включително целулозната вата), представени на роли или на листа

 

40

Цигарена хартия

70

 

Други:

 

53

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки и подови настилки

21

48.05.00

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа

20

48.06.00

Хартии и картони, не декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма

7

48.07

Хартии и картони, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани (не само на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, различни от печатните продукти от глава 49), на роли или на листа:

 

10

Хартии и картони, от видовете, използвани за писане и печатане

7

 

Други:

 

85

С покритие чрез залепване

7

86

Тапети

35

87

За изолация

30

92

Карти, изрязани във формати, напечатани

7

93

Материали за уплътнения в двигатели

25

94

Навълнени филцови хартии и картони

15

99

Други

20

48.08.00

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

25

48.09

Хартии и картони от видовете, използвани в строителството, от дървесна маса или от растителна маса, дори съединени чрез слепване с естествени или синтетични смоли или с други подобни съединители:

 

01

Хартии и картони от видовете, използвани в строителството, с дебелина непревишаваща 15 mm

20

09

Други

30

48.10.00

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички

70

48.11.00

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; трансперантна хартия за прозорци

35

48.12.00

Подови настилки върху хартиена или картонена основа, дори нарязани

35

48.13.00

Индиго, хартии, наречени „авто-копирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия (включително комплекти от восъчни/циклостилни/листа) и офсетни плаки от хартия, в различни размери, дори в кутии

7

48.14

Пликове, листа-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция:

 

01

Пликове, неилюстрирани

30

02

Пликове, илюстрирани

50

03

Хартия за кореспонденция, в кутии, комплекти и други подобни

50

09

Други

35

48.15

Друга хартия или картон, изрязана по формат:

 

01

Самозалепваща хартия

4

02

Ролки за изчислителни машини, изрязани по формат

35

03

Хартия за писане, индиго и чертожна хартия, не напечатани

7

05

Филтри на листа, изрязани по формат

25

05

Хартия на цилиндри (съдове, направени от хартия)

25

09

Други

30

48.20.00

Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини, листа или дискове (дори перфорирани или втвърдени)

7

48.21

Други артикули от хартиена маса, хартия, картон или целулозна вата:

 

01

Опаковки от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; хартиени шаблони с кройки на дрехи

25

02

Карти за статистически машини, карти за графометри и блокове от листа и ролки за самозаписващи устройства

15

04

Салфетки, покривки за маса, подноси или други артикули за домакинска употреба

70

05

Хартии, използвани от телеграфни апарати

4

09

Други

70

50.01.00

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

14

50.02.00

Сурова коприна („греж“) (неусукана)

14

50.03.00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали)

21

53.08.00

Прежди от фини животински косми (кардирани или пенирани), непригодени за продажба на дребно

20

54.05

Изтъкани материи от лен или от рами:

 

01

Платнища и насмолени брезенти

15

55.03

Памучни отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци), не кардирани, нито пенирани

 

01

Памучни отпадъци (за бърсане)

25

55.06

Памучни прежди, дори пригодени за продажба на дребно:

 

01

Конци

15

09

Други

15

55.09

Други тъкани от памук:

 

 

Неизбелени, нито мерсеризирани:

 

11

Брезенти, платнища или гумирани тъкани, с тегло, превишаващо 500 g/m2

15

12

Брезенти, платнища или гумирани тъкани, с тегло между 300 и 500 g/m2

20

 

Други:

 

21

Брезенти, платнища или гумирани тъкани, с тегло, превишаващо 500 g/m2

15

22

Брезенти, платнища или гумирани тъкани, с тегло между 300 и 500 g/m2

20

56.07

Плетени тъкани от синтетични материали (прекъснати, дреб):

 

 

От синтетични нишки:

 

11

Брезенти, платнища или гумирани тъкани

15

 

От възстановени нишки:

 

21

Брезенти, платнища или гумирани тъкани

15

57.04

Други растителни текстилни нишки, сурови или преработени, но не предени; отпадъци от такива нишки (включително отпадъците от прежди и въжета и развлакнените отпадъци)

 

 

Други:

 

21

Пълнеж за мебели, на листа

25

57.07

Прежда или други растителни текстилни нишки;

 

02

Нетна прежда, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

57.08.00

Хартиена прежда

5

57.09

Изтъкани материали от истински коноп:

 

01

Материали за опаковки

2

02

Брезенти, платнища или гумирани тъкани

15

03

Изтъкани материали, едноцветни и без шарки, направени изцяло от коноп или от коноп, смесен с други естествени растителни текстилни нишки

20

09

Други

20

57.10

Изтъкани материали от юта или от други текстилни нишки от позиция № 57.30:

 

01

Материали за опаковки

2

02

Брезенти, платнища или гумирани тъкани

15

03

Изтъкани материали, едноцветни и без шарки, направени изцяло от юта или от юта, смесена с други естествени растителни текстилни нишки

20

09

Други

20

57.11.00

Изтъкани материали от други естествени растителни текстилни нишки

20

57.12.00

Изтъкани материали от хартиена прежда

20

59.01

Уплътнителни материали и артикули от тях; текстилна дреб и прах и обрезки:

 

09

Други

25

59.02

Филц и артикули от филц, импрегнирани или не, дори промазани:

 

01

Филц

25

04

Филц, предназначен за използване като покривен материал

35

59.06

Други артикули, произведени от текстилни прежди или канапи, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, различни от текстилните тъкани и артикули, произведени от тези материали:

 

02

Връзки за обувки

30

09

Други

35

59.07

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

01

Тъкани от видовете, използвани за подвързване на книги и в картонажното производство; копирни платна или транспаранти за рисуване от тъкани, промазани с лепило или нишестени материали; платна, подготвени за рисуване или подобни приложения, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

15

59.08

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с препарати от производни на целулазата или от други синтетични пластмасови материали

 

01

Гумирани тъкани

15

02

Тъкани от видовете, използвани за подвързване на книги и в картонажното производство, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

15

03

Лейкопласт за изолация или опаковки

25

59.09

Платна, покрити с восък и други тъкани, покрити с препарати на базата на масла

 

01

Гумирани материали

15

02

Изолационни материали

25

59.10.00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани, на профили или не

35

59.11

Гумирани тъкани, различни от плетените гумирани тъкани

 

01

Гумирани тъкани

15

02

Десенирани с един мотив

35

03

Артикули, направени специално за производството на обувки

25

04

Изолационни материали

25

09

Други

20

59.12

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

 

01

Гумирани тъкани

15

59.13.00

Еластични тъкани и принадлежности (различни от плетените артикули), произведени от текстилни материали в съчетание с текстилни прежди, слепени с помощта на каучук

20

59.14.00

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани

18

59.15

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали

 

01

Противопожарни маркучи

30

09

Други

35

59.16.00

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с други материали

25

59.17.00

Текстилни продукти и артикули за техническо приложение

25

60.05

Други платове, осново-плетени или такива, плетени на една кука, съдържащи прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки:

 

01

Амбалажни торбички за месо

2

62.03

Амбалажни торбички и кесии от вида, който се използва за опаковка на стоки:

 

01

Амбалажни торбички за месо от текстилни материали

2

02

Торби и кесии от юта

2

09

Други

2

62.04

Брезенти, платнища, корабни платна или гумирани тъкани, транспаранти, палатки и други артикули за къмпинг:

 

01

Брезенти, корабни платна

35

62.05

Други конфекционирани артикули (включително допълнения за облекла):

 

01

Връзки за обувки

30

03

Бандажни колани

20

04

Гривни

50

05

Материали за плътно затваряне на стъкла на прозорци

35

06

Материали за вътрешна облицовка

40

07

Резервоари с вместимост, която превишава 300 литра

35

08

Изтъкани тръби за опаковка

35

63.01.00

Облекла, допълнения за облеклата, принадлежности за пътуване и одеала, спално бельо, покривки и допълнения към тях (различни от артикулите от позиции № 58.01, 58.02 и 58.03), от текстилни материали, обувни принадлежности и шалове, eшарпи, кърпи за глава и други принадлежности за глава от всякакъв материал, силно употребявани и внесени на обем или на бали, сакове или други подобни амбалажи за обемисти товари

40

63.02.00

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под форма на отпадъци или на артикули, негодни за употреба

35

64.01

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси:

 

01

Обувки за работа в морето, с нисък ток (които не са предназначени да се използват върху други обувки), при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

09

Други

50

64.05

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила, от всякакъв материал, с изключение на метал

 

01

Горни части за обувки и техните части, с изключение на фортовете и бомбетата

45

09

Други

11

64.06.00

Гети, гамаши, навивки, подложки за игра на крикет, защитни подложки за глезени и подобни артикули и техните части

65

65.01.00

Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки;

30

65.02.00

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани

30

65.03.00

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове от позиция № 65.01, дори гарнирани

65

65.04.00

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани

65

65.05.00

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани

65

65.06

Други шапки, дори гарнирани:

 

01

Защитни каскети, кепета и други подобни шапкарски изделия с козирка

7

09

Други

65

65.07.00

Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

30

66.01.00

Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите -бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни артикули):

45

66.02.00

Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули

25

66.03.00

Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от позиции № 66.01 и 66.02

25

67.01.00

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от № 05.07 и от стволовете на перата, обработени

100

67.02.00

Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове

100

67.03.00

Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули

70

67.04.00

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси, вълна или други животински косми или от текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде (включително мрежи за коса)

100

67.05.00

Ветрила и паравани, не механични, от всякакви материали; рамки и дръжки за тях, както и части за такива ветрила и паравани, от всякакви материали

100

67.03.00

Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани шисти

35

68.04.00

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане или нарязване

7

68.05.00

Камъни за ръчно точене или полиране и техните части от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика, дори с части от други материали

7

68.06.00

Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, нанесени върху текстилни продукти, хартия, картон или други материали, дори нарязани, зашити или съединени по друг начин

25

68.08.00

Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смола)

35

68.09.00

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни влакна, от слама или от талаш, стърготини или други отпадъци от дърво, агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества

35

68.10

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс:

 

01

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни артикули, без украса, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

35

09

Други:

80

68.11

Изделия от цимент (включително на основата на гранулирана шлака), от бетон или от изкуствен камък, дори армирани

 

01

От вида, който се използва за строителството, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

35

09

Други

80

68.12

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни:

 

01

От вида, който се използва за строителството, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

35

02

Гофрирани плоскости

15

09

Други

80

68.13

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди, конци, тъкани, дрехи, шапки, обувки, уплътнения), дори армирани, различни от тези в позиции № 68.14

 

01

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и подобни материали

25

09

Други

25

68.14.00

Триещи се гарнитури (сегменти, дискове, плочи, рула, ленти, шайби), от типа, който се употребява за спирачки, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали

25

68.16

Изделия от камъни или от други минерални материали (включително изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде

 

01

Домакински прибори

100

03

Саксии за цветя (които се разтварят в почвата)

20

09

Други

80

69.01.00

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст

14

69.02.00

Огнеупорни керамични тухли, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от изделията от позиция № 69.01

14

69.03.00

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от изделията от позиция № 69.01

14

69.04.00

Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика

35

69.05.00

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството

35

69.07.00

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани

35

69.08.00

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или емайлирани

35

69.09.00

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика

35

69.10.00

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

80

69.11.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан

100

69.12.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от материали, различни от порцелана

100

69.13

Статуетки и други предмети за украса, от керамика; мебели:

 

09

Други

100

69.14.00

Други артикули

70

70.01.00

Натрошено стъкло; други отпадъци и остатъци от стъкло (с изключение на оптично стъкло)

18

70.02.00

Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листа или профили

18

70.03.00

Стъкло на топчета, пръчки или тръби, необработено (но различно от оптичното стъкло)

18

70.04.00

Изтеглено или издухано стъкло, на листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, плакирано или не

18

70.05.00

Изтеглено или издухано стъкло, на листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой

18

70.06.00

Изтеглено или издухано стъкло, на листа, оцветено или матово, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

18

70.07

Изтеглено или издухано стъкло (дори армирано), но не на плочи или листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано (или обработено по друг начин), оцветено или матово; изолационно стъкло; с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

 

09

Други

50

70.08.00

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листа (слоесто стъкло)

50

70.10

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло:

 

01

Буркани за мляко

14

70.17.00

Лабораторни, хигиенни и аптечни изделия от стъкло, дори калибрирани или градуирани; ампули от стъкло

35

70.18.00

Стъклени изделия от оптично стъкло и стъклени оптични елементи, необработени оптически; шаблони за коригиращи очни лещи

50

70.19.00

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; изкуствени очи от стъкло, включително такива за играчки, но изключващи изделия, предназначени за хората; статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните имитации; микросфери от стъкло

100

70.20

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани)

 

10

Стъклена вата

20

20

Тъкани

30

30

Други

35

70.21

Други изделия от стъкло:

 

01

Поплавъци към рибарски мрежи

2

09

Други

70

71.01.00

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани (с изключение на неподбраните перли, нанизани за улесняване на транспортирането им):

20

71.02

Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани (с изключение на неподбраните камъни, временно нанизани за улесняване на транспортирането им):

 

10

Индустриални диаманти

20

20

Диаманти, различни от индустриалните диаманти

20

30

Други

20

71.03.00

Синтетични или възстановени камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; синтетични или възстановени камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

20

71.04.00

Диамантен прах и прах от скъпоценни или от синтетични камъни

20

71.05.00

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

20

71.06.00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

20

71.07

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах

20

10

Злато на кюлчета

20

20

Други

20

71.08.00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или сребро, в необработени или полуобработени форми

20

71.09.00

Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах

20

71.10.00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

20

71.11

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали:

 

10

От сребро, или от платина, или от други метали от групата на платината

20

20

От злато

20

71.13

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали, различни от стоките от позиция № 71.12:

 

01

Ножове, лъжици, вилици и други подобни изделия, от сребро или от дублета от сребро

60

09

Други

60

71.14

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

 

01

За техническа употреба, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

35

09

Други

60

71.15.00

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

60

73.01

Чугуни, необработени чугуни, огледални чугуни под формата на слитъци, блокове и други първични форми:

 

10

Нелегирани чугуни

2

20

Други

2

73.02

Феросплави:

 

10

Фероманган

2

20

Други

2

73.03.00

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана (ЕОВС)

2

73.04.00

Стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от щамповане или изрязване, дори пакетирани от желязо или от стомана

2

73.05

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален чугун, от желязо или от стомана:

 

10

Гранули и прахове от необработен чугун или от стомана

2

20

Огледален чугун или от стомана

2

73.06

Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми

 

10

Желязо и нелегирани стомани на пръти, блокове, пакети и други форми

2

20

Слитъци

2

73.07.00

Стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от щамповане или изрязване (включително тенеке); отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

2

73.08.00

Намотки от желязо или стомана за валцуване

2

73.09.00

Универсални листове от желязо или стомана (ЕОВС)

2

73.10

Пръти и тръби (включително стоманена тел за въжета) от желязо или стомана, горещо формовани, ковани, пресовани, студено формовани или поцинковани; кухи стоманени свредели от типа, който се използва в мините:

 

 

Стоманена тел:

 

11

Стоманена тел за производство на гвоздеи, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

7

12

Подсилени кабели, чийто най-голям размер на напречното сечение не превишава 13 сантиметра

35

13

Пресовани телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е по-малък от 6 милиметра

25

19

Други

2

21

Армирано желязо за използване с бетон

35

23

Кухи стоманени свредели от типа, който се използва в минното дело

25

29

Други

2

73.11

Профили от желязо и стомана, горещо формовани, ковани, ковани, пресовани, студено формовани или поцинковани; листове от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи

 

10

Профили, чийто размер на напречното сечение е равен или по-голям от 80 милиметра; шпунтови пилоти

2

20

Други

2

73.12.00

Спираловидни пружини и ленти от желязо и стомана, горещо формовани или студено формовани:

2

73.13

Листа и ламарини, от желязо и стомана, горещо формовани или студено формовани:

 

10

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 4.75 милиметра, различни от поцинкованите листа или от рифелованите ламарини

2

20

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 – 4.75 милиметра, различни от поцинкованите листа или от рифелованите ламарини

2

30

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 милиметра, не поцинковани, без покритие или изолация

2

40

Поцинковани листа и ламарини

0

51

Рифеловани листа (от типа, който се използва в строителството, за покривни конструкции)

15

59

Други

7

73.14

Железни и стоманени телове, дори без покритие, но без топлоизолационна обвивка:

 

01

Съединителни елементи за челно заваряване

7

09

Други

18

73.15

Легирана стомана и стомана с високо съдържание на въглерод, във формите, посочени в позиции № 73.06 до 73.14:

 

61

Слитъци от стомана с високо съдържание на въглерод

2

62

Слитъци от легирана стомана

2

63

Метални блокове, пръчки, плочи и груби изковани профили, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

64

Метални блокове, пръчки, плочи и грубо изковани профили, от легирана стомана

2

65

Валцувани пръти за пренавиване, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

66

Валцувани пръти за пренавиване, от легирана стомана

2

67

Валцувани пръти, от стомана, с високо съдържание на въглерод

2

68

Валцувани пръти, от легирана стомана

2

69

Пръти и профили (с изключение на валцувани пръти), и кухи стоманени свредели, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

71

Пръти и профили (с изключение на валцувани пръти), и кухи стоманени свредели, от легирана стомана

2

72

Профили, чийто размер на напречното сечение е равен или по-голям от 80 милиметра, и шпунтови пилоти от стомана с високо съдържание на въглерод

2

73

Профили, чийто размер на напречното сечение е равен или по-голям от 80 милиметра, и шпунтови пилоти от легирана стомана

2

74

Профили, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-малък от 80 милиметра, и шпунтови пилоти от стомана с високо съдържание на въглерод

2

75

Профили, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-малък от 80 милиметра, и шпунтови пилоти от легирана стомана

2

76

Листа и ламарини, с дебелина, превишаваща 4.75 милиметра, и универсални ламарини от стомана с високо съдържание на въглерод

2

77

Листа и ламарини, с дебелина, превишаваща 4.75 милиметра, и универсални ламарини от легирана стомана

2

78

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 – 4.75 милиметра, и универсални ламарини от стомана с високо съдържание на въглерод

2

79

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 – 4.75 милиметра, и универсални ламарини от легирана стомана

2

81

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 милиметра, не поцинковани, без покритие или изолация, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

82

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 милиметра, не поцинковани, без покритие или изолация, от легирана стомана

2

83

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 милиметра, поцинковани, с покритие или изолация, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

84

Листа и ламарини, с дебелина, непревишаваща 3 милиметра, поцинковани, с покритие или изолация, от легирана стомана

2

85

Спираловидни пружини и ленти, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

86

Спираловидни пружини и ленти, от легирана стомана

2

87

Телове, от стомана с високо съдържание на въглерод

2

88

Телове, от легирана стомана

2

73.16

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите:

 

10

Релси

10

20

Други

10

73.17.00

Тръби и кухи профили от необработен чугун

35

73.18

Тръби и кухи профили, както и заготовки за тях, от желязо (различни от тези от необработен чугун) или от стомана, с изключение на тръби за ВЕЦ за работа под високо налягане

 

10

Заготовки за тръби и кухи профили

25

 

Безшевни тръби и кухи профили:

 

21

Кухи стоманени профили от типа, който се използва в производството, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

29

Други

35

 

Други:

 

31

Тръби и профили от типа, използван в производството, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

32

Тръби за проводници на електрически ток

25

39

Други

35

73.19.00

Тръби от видовете, използвани за ВЕЦ, под налягане, дори усилени

35

73.20.00

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана

25

73.21

Конструкции и части за конструкции (например хангари и други сгради, мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията:

 

01

Баражни стени и мостове, дори в готов вид, монтирани; пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в баражните стени и мостовете

35

73.23

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали, от чугун, желязо или стомана, от типовете, които се използват обикновено за пренасяне или опаковка на стоки:

 

02

Бъркалки за биене на мляко с вместимост 10 l или повече

10

73.24.00

Резервоари от чугун, желязо или стомана, за сгъстени или втечнени газове

25

73.25

Въжета, кабели, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация:

 

01

Въжета и кабели, чийто най-голям размер на напречното сечение не превишава 0,5 сантиметра

20

02

Въжета и кабели, чийто размер на напречното сечение превишава 0,5 сантиметра

2

09

Други

35

73.26.00

Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, назъбени или не, получени чрез усукване на тел или на ленти, от желязо или от стомана от видовете, използвани за огради

15

73.27

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от стомана:

 

01

Тъкани метални платна за бетон

35

02

Мрежи и решетки (дори с покритие от пластмаса), от телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 3 милиметра

10

09

Други

20

73.28.00

Разтеглени ламарини и ленти, от желязо или стомана

14

73.29

Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана:

 

01

Вериги и верижки, чийто най-голям размер на напречното сечение на съставния материал не превишава 10 милиметра

4

02

Вериги и верижки и техните части от видовете, използвани за автомобили и други превозни средства, чийто най-голям размер на напречното сечение на съставния материал не превишава 4 – 10 милиметра

35

03

Предавателни вериги

25

09

Други вериги и верижки

25

73.30.00

Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана

4

73.32.00

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато изрязани скоби и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал; винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана

25

73.33.00

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане (включително шила за бродерия), за шев на килими и за ръчен шев и подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; шила и други игли от желязо или от стомана

50

73.34.00

Игли (с изключение на иглите за шапки и другите декоративни игли и иглите за рисуване), шноли за коса и ролки за къдрене, от желязо или от стомана

50

73.35.00

Пружини и техните листове, от желязо или от стомана

35

73.36

Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни не-електрически уреди за домашна употреба, както и техните части от чугун, желязо или стомана:

 

01

Уреди за готвене или за затопляне на ястия, с въглища или с други твърди горива, и техните части

35

02

Газови печки с течни горива и техните части

35

03

Уреди за готвене или за затопляне на ястия с газ, газови печки, и техните части

35

09

Други

35

73.38

Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или стомана:

 

 

Домакински артикули или домашни потреби и техните части

 

11

От неръждаема стомана

100

19

Други

100

 

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, предназначени за домашна употреба:

 

21

Дълбоки съдове от неръждаеми стомани, предназначени за производство на мивки и умивалници, но не произведени

50

23

Хигиенни или тоалетни артикули, предназначени за болнична или медицинска употреба

35

29

Други

80

73.39

Желязна или стоманена вълна; гъби, кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана:

 

01

Желязна или стоманена вълна

25

09

Други

100

73.40

Други артикули от желязо или стомана:

 

10

Артикули, отляти от нековък чугун

7

20

Артикули, отляти от нековка стомана

7

30

Изковки от стомана и от чугун (включително изделия, получени на щамповъчен чук), необработени

7

 

Други:

 

43

Прътове за огради

10

45

Верижки за часовници

50

46

Артикули, произведени специално за кораби, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

48

Кабелни муфи за съединителни кутии, и за електро-разпределителни кутии

25

51

Тръби за парни котли, полусферични дъна за котелни барабани и за други съдове под налягане

7

59

Други

70

74.01

Меден камък; мед в необработен вид (дори нерафинирана); отпадъци и отломки от мед:

 

10

Меден камък

4

20

Отпадъци и отломки от мед

4

30

Нерафинирана мед

4

40

Рафинирана мед

4

74.02.00

Заготовки от медни сплави

4

74.03

Пръти и профили от мед; телове от мед:

 

01

Пръти и профили от мед

4

02

Телове от мед

15

03

Заваръчен тел

7

74.04.00

Ламарини, листове и ленти от мед, в обработен вид

4

74.05

Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 милиметра (без подложката):

 

01

Фолио за радиатори и материали за печатни схеми

7

09

Други

25

74.06.00

Прахове и люспи от мед

4

74.07

Тръби от мед и заготовки за тръби; кухи тръби от мед:

 

01

Тръби за кожуси на основата на мед и калай, необработени

4

09

Други

25

74.08.00

Принадлежности за тръби (свръзки, колена, муфи и фланци) от мед

25

74.10.00

Усукани телове, кабели, корди, въжета, ленти и други подобни, от меден тел, без електрическа изолация

35

74.11.00

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки от медна тел; разтеглени ламарини и ленти от мед

20

74.12.00

Разтеглени метални елементи, от мед

14

74.13.00

Вериги, верижки и техните части, от мед

60

74.15.00

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки, дори с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от мед

25

74.16.00

Пружини и ресори от мед

25

74.17.00

Уреди за готвене или за отопление от видовете, служещи за домакински цели, и техните части от мед

70

74.18

Други артикули от видовете, които се използват обикновено в домакинството, хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от мед:

 

01

Хигиенни ли тоалетни артикули, предназначени за домашна употреба, и техните части

80

09

Други

100

74.19

Други изделия от мед:

 

01

Скрепители за риболовни принадлежности, шарнирни съединения, халки за мрежи и други подобни, предназначени за риболовни принадлежности, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

02

Артикули, предназначени специално за употреба на борда на кораби, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

03

Електрически съединителни кутии

25

04

Артикули от мед и медни сплави, необработени, но леко формовани

7

09

Други

70

75.01

Никелов камък, шпайза и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел (с изключение на галванизираните аноди); отпадъци и отломки от никел:

 

10

Никелов камък, шпайза и други междинни продукти на никеловата металургия

4

20

Отпадъци и отломки от никел

4

30

Необработен никел

4

75.02

Обработени пръти и профили от никел; телове от никел:

 

01

Пръти и профили от никел

4

02

Телове от никел

15

75.03.00

Ламарини, листове и листа от никел; никелово фолио; прахове и люспи от никел

4

75.04.00

Тръби от никел и заготовки за тръби; кухи тръби; съединения за тръби (свръзки, колена, муфи и фланци) от никел

25

75.05.00

Галванизирани аноди, от никел, дори необработени, включително такива, които са получени чрез електролиза

4

75.06

Други артикули от никел:

 

02

Хигиенни или тоалетни артикули

80

03

Артикули, предназначени за домашна употреба

100

09

Други

70

76.01

Необработен алуминий; отпадъци и отломки от алуминий:

 

10

Отпадъци и отломки от алуминий

4

20

Несплавен алуминий

4

76.02

Обработени пръти и профили от алуминий; телове от алуминий:

 

01

Пръти и профили от алуминий

4

02

Заваръчен тел

7

09

Други

15

76.03

Ламарини, листове и листа от алуминий, в обработен вид

 

01

Рифеловани или обработени листа, от типа, който се използва в строителството на сгради

15

76.04

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,20 милиметра (без подложката):

 

01

Материали за производството на капачки за бутилки с мляко

14

09

Други

25

76.05.00

Прахове и люспи от алуминий

4

76.06

Тръби от алуминий и заготовки за тръби; кухи тръби от алуминий

 

01

Тръби и профили, предназначени за производството, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

4

09

Други

25

76.07.00

Съединения за тръби (свръзки, колена, муфи и фланци) от алуминий

25

76.08.00

Конструкции и части за конструкции (например хангари и други сгради, мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от алуминий; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от алуминий, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията

40

76.10

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали, от алуминий (включително неподвижни и телескопични съдове), от типовете, които се използват обикновено за пренасяне или опаковка на стоки:

 

01

Бъркалки за биене на мляко с вместимост 10 л или повече

10

04

Телескопични тръби

25

76.11.00

Резервоари от алуминий, за сгъстени или втечнени газове

25

76.12.00

Въжета, кабели, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация и кабели

35

76.13

Метални платна, мрежи и решетки, от алуминиеви телове; подсилени тъкани и подобни материали, от алуминиеви телове:

 

01

Подсилени тъкани за бетон

35

02

Мрежи и решетки от телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 2 милиметра

20

09

Други

35

76.14.00

Разтеглени ламарини и ленти от алуминий

14

76.15

Хигиенни или тоалетни артикули, домакински артикули потреби, предназначени за домашна употреба, и техните части, от алуминий:

 

01

Хигиенни или тоалетни артикули

80

02

Домакински артикули или домашни потреби

100

76.16

Други артикули от алуминий:

 

01

Поплавъци за мрежи

2

03

Клинове, пирони, винтове, болтове, гайки, нитове, щифтове, шайби и подобни артикули

25

04

Артикули, предназначени специално за употреба на борда на кораби, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

06

Листове за изолация

4

07

Кабелни муфи за съединителни кутии, и за електро-разпределителни кутии и плочки за маркиране на пресечки (улици)

25

08

Артикули от алуминий, необработени, но леко формовани

7

09

Други

70

77.01

Необработен магнезий; отпадъци и отломки от магнезий (с изключение на стружки с еднакъв размер) и „скрап“:

 

10

Отпадъци и отломки от магнезий

11

20

Необработен магнезий

11

77.02.00

Пръти и профили от магнезий; телове от магнезий; ламарини, листове и листа от магнезий, в обработен вид; магнезиево фолио; стружки от магнезий с еднакъв размер, прахове и люспи от магнезий; тръби от магнезий и заготовки за тръби; кухи тръби от магнезий

25

77.03.00

Други артикули от магнезий

35

77.04.00

Берилий, дори обработен, и артикули от берилий

35

78.01

Необработено олово (включително олово, съдържащо сребро); отпадъци и отломки от олово:

 

10

Отпадъци и отломки от олово

4

20

Необработено олово

4

78.02

Пръти и профили от олово; телове от олово:

 

01

Пръти и профили от олово

4

02

Телове от олово

15

78.03.00

Листове и листа от олово, в обработен вид

4

78.04

Оловно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с тегло, непревишаващо 1 700 грама на квадратен метър (без подложката); прахове и люспи от олово

 

01

Прахове и люспи от олово

4

09

Други

25

78.05.00

Тръби и профили и заготовки за тях, от олово; кухи профили и принадлежности за тръби (например свръзки, колена, муфи, фланци и S-образни съединителни части) от олово

25

78.06

Други артикули от олово:

 

01

Утаители, тежести от олово за риболовни мрежи и други подобни артикули, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

2

02

Артикули, предназначени специално за употреба на борда на кораби, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

03

Телескопични тръби

25

09

Други

35

79.01

Необработен цинк, отпадъци и отломки „скрап“ от цинк:

 

10

Отпадъци и отломки от цинк

4

20

Необработен цинк

4

79.02

Пръти и профили от цинк; телове от цинк:

 

01

Пръти и профили от цинк

4

02

Телове от цинк

7

79.03

Листове и листа от цинк, в обработен вид; фолио от цинк; прахове и люспи от цинк

 

10

Пудра, прахове и люспи от цинк

4

20

Други

4

79.04.00

Тръби и профили и заготовки за тях, от цинк; кухи профили и принадлежности за тръби (например свръзки, колена, муфи и фланци) от цинк

25

79.05.00

Водосточни тръби, олуци, рамки за остъкляване и други готови елементи за строителството, от цинк

60

79.06

Други артикули от цинк:

 

01

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове и подобни артикули, от цинк

35

02

Хигиенни или тоалетни артикули, от цинк

80

03

Домакински артикули или домашни потреби, от цинк

100

04

Телескопични тръби, от цинк

25

05

Аноди, от цинк

4

09

Други

35

80.01

Необработен калай; отпадъци и отломки от калай:

 

10

Отпадъци и отломки от калай

4

20

Необработен калай

4

80.02

Обработени пръти и профили от калай; телове от калай:

 

01

Пръти и профили (включително калай за припой)

4

02

Тел от калай

15

80.03.00

Ламарини, листове и листа от калай, в обработен вид

4

80.04.00

Фолио от калай (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с тегло, непревишаващо 1000 грама на квадратен метър (без подложката); прахове и люспи от калай

4

80.05.00

Тръби и профили и заготовки за тях, от калай; кухи профили и принадлежности за тръби (например свръзки, колена, муфи и фланци) от калай

25

80.06

Други артикули от калай:

 

01

Телескопични тръби, от калай

25

02

Домакински артикули или домашни потреби, от калай

100

09

Други

35

81.01.00

Волфрам, дори необработен, и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките

11

81.02.00

Молибден, необработен, и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките

11

81.03.00

Тантал, дори необработен, и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките

11

81.04

Други неблагородни метали, дори необработени, и изделия от тях; металокерамични материали (кермет):

 

10

Уран и торий

11

20

Други

11

82.01

Инструменти и сечива, от следните видове: Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване; градинарски ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за рязане на сено или слама, ножици за жив плет, клинове и други ръчни инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив

 

01

Коси и листове за тях

14

09

Други

25

82.02.00

Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително неназъбените остриета за рязане)

7

82.03.00

Ръчни инструменти, от следните видове: пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, ножици за рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни

7

82.04.00

Ръчни инструменти, включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за инструментални машини; наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал

7

82.05.00

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж

7

82.06.00

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди

7

82.07.00

Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за инструменти, немонтирани, (например от карбиди от волфрам, молибден или ванадий)

7

82.08.00

Домакински уреди – мелнички, мелачки, машини за сок и други с уреди с механично задвижване, с тегло, което не превишава 10 kg, от типа, употребяван за домакински цели за подготвяне, приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или напитки

70

82.09

Ножове, с режещо острие или назъбени (включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните остриета), различни от ножовете от позиция № 82.06:

 

01

Ножове за хранене

100

09

Други

100

82.10.00

Остриета

25

82.11

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително ножчета за самобръсначки):

 

01

Бръсначи

25

09

Други

100

82.12

Ножици от всички видове (включително ножици с двойни рамене), и техните остриета:

 

01

Машинки за стригане на овце, ножици за „рибна кост“ и техните остриета

25

09

Други

70

82.13

Други ножарски артикули (например градински ножици, машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); комплекти за маникюр и педикюр и приспособленията за тях (включително пилите за нокти):

 

01

Ножове и гребени за вълна

25

09

Други

70

82.14.00

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло и други подобни прибори

100

82.15.00

Дръжки от неблагородни метали за артикулите от позиция № 82.09, 82.13 или 82.14

25

83.01.00

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) от неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи брава, от неблагородни метали; ключове за тези артикули от неблагородни метали

30

83.02.00

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали

30

83.03

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение и подобни артикули, от неблагородни метали:

 

01

Блиндирани врати и клетки за бронирани помещения, дори без рамки, за инсталиране в сгради

40

09

Други

100

83.04.00

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски артикули, от неблагородни метали, с изключение на канцеларските мебели, от позиция № 94.03

100

83.05.00

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за отбелязване и подобни канцеларски предмети, от неблагородни метали; телчета за телбод машинки (например канцеларски, тапицерски, за опаковки), от неблагородни метали

30

83.06.00

Статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали

100

83.07

Лампи и принадлежности за осветление, от неблагородни метали, и части за тях, от неблагородни метали (с изключение на ключове и поставки за електрически лампи, електрически лампи за превозни средства, електрически лампи на батерии или на магнитоелектрически принцип, и други артикули от глава 85, с изключение на позиция № 85.22):

 

01

Фенери за шамандури и техните части

11

02

Фенери за кораби, маслени лампи, приспособления за запалване на газови уреди и техните части

25

03

Операционни лампи

35

83.08.00

Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности

25

83.09.00

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни артикули, от неблагородни метали, за дрехи, обувки, чергила, чанти или всякакви видове конфекции или екипировки; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; перли и изрязани пайети, от неблагородни метали

10

83.10.00

Телени копчета, кукички и капси

50

83.11.00

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, не-електрически, от неблагородни метали, и техните части

80

83.13

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали:

 

01

Запушалки (дори на винт) и капачки за запушалки, от неблагородни метали

21

04

Капсули за бутилки с мляко, и капачки за съдове „skyr“

14

09

Други

50

83.15.00

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или напълнени с декапиращи средства или средства за разтопяване, използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали или метални карбиди; телове и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за метализация чрез пръскане

7

84.01.00

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“

18

84.02.00

Спомагателни устройства за котлите от позиция № 84.01 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); кондензатори за парни машини

18

84.03.00

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства

7

84.04.00

Парни котли (котли за централно отопление), (включително смесените котли, но различни от тракторите с парни двигатели от позиция № 87.01 или от механично задействаните пътни валяци), с автономни бойлери

7

84.05.00

Парни котли и други подобни агрегати, без бойлери

7

84.06

Бутални двигатели с възвратно постъпателно или ротационно действие и други двигатели с искрово запалване

 

 

Други

 

21

Бензинови двигатели и други двигатели с искрово запалване

25

23

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател), чиято мощност не превишава 300 конски сили

25

24

Части за двигатели от позиция № 84.06, с изключение на частите за авиационни двигатели

25

29

Други

25

84.07.00

Хидравлични двигатели и турбини (включително водни колела и водни турбини)

25

84.08

Други двигатели и турбини:

 

 

Газови турбини, с изключение на авиационните:

 

21

Газови турбини за автомобили

25

29

Други

25

31

Двигатели и мотори за автомобили, неупоменати, нито включени другаде

25

39

Други

25

84.09.00

Пътни валяци, механично задействани

25

84.10

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности от различни типове:

 

01

Помпи на Херинг, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

4

09

Други

35

84.11

Водни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори (включително турбокомпресори); аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор:

 

02

Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване всякакви размери, както и въздушни компресори с работно налягане, непревишаващо 2 m3 в минута, без двигател

7

09

Други

35

84.12.00

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

25

84.13

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства:

 

01

Горелки за остатъчно течно гориво

7

09

Други

25

84.14.00

Не-електрически индустриални или лабораторни пещи

7

84.15

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване (с електрическо или друго оборудване):

 

 

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, различни от хладилниците за домакински цели:

 

11

Хладилни шкафове и витрини тип „маса“, предназначени за магазини, и техните части

35

19

Части за хладилници, фризери и други съоръжения, неупоменати, нито включени другаде

7

20

Хладилници, специализирани за домакински цели, не-електрически

80

 

Хладилници, специализирани за домакински цели, електрически:

 

31

Хладилници

80

39

Части за хладилници (с изключение на принадлежностите), при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

50

84.16.00

Каландри и валци (различни от тези за обработване на метали или стъкло), и цилиндри за тези машини

7

84.17

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; не-електрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване:

 

 

Апарати и устройства (различни от тези от подпозиция № 20):

 

11

Изпарители или кондензатори за хладилници и фризери

11

12

Апарати и устройства, предназначени за риболов и лов на китове

7

13

Млекопреработващи машини и апарати (с изключение на млекарските сепаратори)

7

14

Кафе машини и други апарати за приготвяне на топли напитки от типа, предназначен за ресторантите и столовете

25

15

Други апарати и устройства от типа, предназначен за ресторантите и столовете

7

19

Други

7

20

Домакински електронагреватели или бойлери за моментно нагряване, за домакински цели, не-електрически

35

84.18

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове:

 

10

Млекарски центрофуги

7

 

Други:

 

21

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки за дрехи, предназначени предимно за домакински цели

80

22

Други центрофугални изстисквачки за дрехи

35

23

Центрофуги за избистряне на рибни масла и на масла от морски животни

7

24

Части (с изключение на принадлежностите) за апаратите и устройствата от позиции № 84.18.21 и 84.18.25, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

50

25

Апарати за филтриране или пречистване на въздуха, предназначени за домакински цели

80

29

Други

25

84.19

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за газиране на напитки

 

01

Миялни машини за съдове, предимно за домакински цели

80

02

Други миялни машини за съдове

35

03

Части (с изключение на принадлежностите) за миялни машини за съдове, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

50

09

Други

7

84.20.00

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия (но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма); тежести за всякакви уреди за претегляне

7

84.21.00

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи:

7

84.22

Машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии), с изключение на машините и устройствата от позиция № 84.23:

 

01

Подемници, предназначени за риболовни кораби, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

4

02

Лебедки, предназначени предимно за плавателните съдове, неупоменати, нито включени другаде

7

03

Подемни кранове

18

04

Подемници за стоки и пътници

40

09

Други

35

84.23

Машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите (например механични лопати, подкопни машини, екскаватори, транспортьори, машини за изравняване и булдозери); пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни), включително принадлежностите за машините за почистване на сняг:

 

01

Ескалатори и екскаватори

25

02

Булдозери

25

03

Пътни скрепени

25

04

Товарачни машини за обикновени трактори с колела, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

7

09

Други

25

84.24

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация (например плугове, лемежи, разпръсквачки на торове и семена):

 

01

Плугове

7

02

С лемежи

7

03

Разпръсквачки на изкуствени и естествени торове

7

09

Други

7

84.25

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти (различни от машините и устройствата от позиция № 84.29):

 

01

Косачки за тревни площи (включително ръчни косачки)

35

02

Други косачки

7

03

Машини и устройства за събиране на картофи и на други зеленчуци

7

04

Гребла и сеносъбирачки

7

05

Машини за сортиране

7

09

Други

7

84.26

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

 

01

Доилни машини

7

02

Млекопреработващи машини

7

09

Други

7

84.27.00

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки

7

84.28.00

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството

7

84.29.00

Машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни култури или сухи бобови растения (различни от машините и устройствата, използвани във фермите)

7

84.30

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински масла или мазнини:

 

01

Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши, бисквити или за производство на макаронени изделия

7

02

Машини и апарати за производство на захарни изделия или за производство на какао или шоколад

7

03

Машини и апарати за обработка на месо

7

04

За производство на напитки

7

05

Машини за рязане и обезкостяване на риба, машини за осоляване на херинга; машини за одиране на риба и за обезглавяване на риба, предназначени за производството

7

09

Други

7

84.31.00

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

7

84.32.00

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове

7

84.33.00

Машините от всички видове за рязане на хартия; други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон

7

84.34

Машини, устройства и оборудване (различни от инструменталните машини от позиции №№ 84.45, 84.46 или 84.47) за отливане или за набиране на букви или за подготвяне или производство на клишета, плочи, цилиндри или други отпечатващи детайли; печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани):

 

01

Машини, устройства и оборудване за набиране на буквите с приспособление за отливане, плаки, цилиндри и с други подобни приспособления

7

02

Печатарски букви, матрици и принадлежности за тях

7

03

Печатарски клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

7

04

Литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване

7

09

Други

7

84.35.00

Други печатарски машини и устройства; спомагателни печатарски машини

7

84.36.00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за предене, за скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмашините)

7

84.37

Машини за трикотаж, прошивно-плетачни машини, машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини; машини за намотаване на текстилни материали и машини за подготовка на текстилни прежди, включително машини за пресукване

 

01

Плетачни машини

7

09

Други

7

84.38.00

Спомагателни машини и устройства за машините от позиция № 84.37 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от позиции № 84.36 или 84.37 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки)

7

84.39.00

Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи

7

84.40

Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране и химическо чистене), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текстилни материали и машини за покриване на тъканите или други основи, използвани за производство на подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите:

 

 

Шевни машини, различни от машините от позиция № 84.40.20:

 

11

Машини за пране (включително машините за чистене) на дрехи, с изключение на машините, предназначени за домакински цели

35

12

Машини за гладене, предимно за домакински цели

80

13

Други машини за гладене

7

14

Части (с изключение на принадлежностите) за машините от позиция № 84.40.12

50

15

Машини за апретиране

7

 

Други

 

19

Машини за пране, предназначени за домакински цели

25

21

Машини за пране на дрехи

80

29

Части за тях

50

84.41

Шевни машини; мебели и поставки, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини:

 

01

Шевни машини за домакински цели

7

02

Шевни машини за индустриални цели

7

09

Други

7

84.42.00

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи, включително машините за производство или поправка на обувки или други кожени изделия (различни от шевните машини)

7

84.43.00

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост

7

84.44.00

Валцувачни машини за метали и техните валци

7

84.45.00

Инструментални машини от видовете, използвани при обработка на метали или метални карбиди, които не са от позиция № 84.49 или 84.50

7

84.46.00

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло, различни от машините от позиция № 84.49

7

84.47

Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали, различни от машините от позиция № 84.49:

 

01

Инструментални машини за обработка на дърво

7

09

Други

7

84.48.00

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от позиции № 84.45 до 84.47, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху инструментални машини; държачи на ръчни инструменти от всякакви видове

7

84.49.00

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или не-електрически двигател, за ръчна употреба

7

84.50.00

Машини и устройства за спояване или заваряване, дори пламъчнорежещи; газови машини и устройства за повърхностно закаляване

7

84.51

Пишещи машини, различни от пишещите машини с вграден изчислителен механизъм; автоматични регистриращи касови апарати:

 

01

Портативни пишещи машини

35

09

Други

35

84.52

Сметачни машини; счетоводни машини, пощо-обработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство:

 

01

Счетоводни машини

35

02

Машини с устройство за сумиране

35

03

Касови апарати

35

09

Други

35

84.53.00

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

7

84.54

Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориране или пришиване с телчета):

 

01

Машини за отпечатване или щамповане на адреси

35

09

Други

35

84.55

Части и принадлежности (различни от капаци, калъфи, куфарчета и други подобни), пригодени за употреба единствено или предимно в машини и апарати, включени в позиции № 84.51, 84.53 или 84.54:

 

01

За пишещи машини

35

02

За машини за обработка на информация от позиция № 84.53

7

09

Други

35

84.56

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране,формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми:

 

01

Бетонобъркачки

25

09

Други

25

84.57.00

Машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло; машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка

7

84.58.00

Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), които са различни от игралните автомати от какъвто и да е тип

40

84.59

Машини и апарати с различни функции, неупоменати, нито включени в някоя позиция в настоящата глава:

 

10

Ядрени реактори

7

 

Други:

 

21

Машини за хранителната промишленост, неупоменати, нито включени другаде

7

22

Машини за химичната промишленост, неупоменати, нито включени другаде

7

23

Машини за железодобивната и други металургични промишлености, неупоменати, нито включени другаде

7

24

Машини за строителни цели, неупоменати, нито включени другаде

25

25

Машини за производство на пластмасови изделия

7

26

Санитарни изделия

80

28

Машини за управление на корабите

4

29

Други

25

84.60.00

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми (различни от тези за кюлчетата); модели за леярски форми; леярски форми за метали, за метални карбиди, стъкло, минерални материали, (например керамични пасти, бетон или цимент) или каучук, или синтетични пластмаси

7

84.61

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

 

01

Вентили от неръждаема стомана

7

09

Други

35

84.62.00

Сачмени, ролкови или иглени лагери

14

84.63

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители:

 

02

Трансмисионни елементи представени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели за корабни двигатели, ако имат именно такова предназначение

4

03

Тела на лагери

14

09

Други

25

84.64.00

Уплътнители други подобни артикули, от метални листове, комбинирани с друг материал (например азбест, филц или картон) или от ламинирано метално фолио; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

25

84.65

Части за машини или апарати, несъдържащи електрически проводници, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

 

01

Гребни винтове

4

09

Други

25

85.01

Електрически стоки със следното описание: електрически двигатели и генератори, преобразуватели (ротационни или статични); електрически трансформатори, токоизправители, индуктивни бобини и дросели:

 

01

Баластни съпротивления

10

09

Други

35

85.02.00

Електромагнити; постоянни магнити и артикули от специални материали, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави

25

85.03

Първични галванични елементи и първични батерии:

 

01

Батерии с живак, предназначени за слухови апарати

15

09

Други

40

85.04

Електрически акумулатори:

 

01

Материали за електрически акумулатори

10

85.05.00

Инструменти с вграден електрически двигател, за домакински цели

7

85.06

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински цели:

 

01

Прахосмукачки

80

02

Мелници и миксери за хранителни продукти

80

03

Други електрически уреди, предназначени за домакински цели

80

04

Резервни части (с изключение на принадлежностите)

50

09

Други

80

85.07

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател:

 

01

Ножици за стригане на овце

25

02

Машинки за стригане с вграден електрически двигател

80

03

Резервни части (с изключение на принадлежностите)

50

04

Машинки за подстригване и техните части

25

09

Други

80

85.08.00

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (включително магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели

35

85.09.00

Апарати за осветление или за визуална сигнализация, електрически чистачки, отоплители на предните стъкла срещу обледяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили

35

85.10

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия различни от осветителните апарати от позиция № 85.09:

 

01

Фенери за шамандури

11

09

Други

90

85.11.00

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби

7

85.12

Електрически бойлери и бързовари с моментално загряване; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези с въгленови електроди:

 

02

Електрически печки и други отоплителни апарати с домакински цели

35

03

Електрически котлони, предимно предназначени за домашна употреба, неупоменати, нито включени другаде

80

04

Електрически ютии

80

05

Електрически апарати за фризьорски цели

80

06

Електрически нагреватели за вода

35

07

Резервни части (с изключение на принадлежностите) за машините от позиция № 85.12

35

09

Други

80

85.13.00

Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия (включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток)

40

85.14.00

Микрофони и техните стойки; високоговорители; аудиочестотни електрически усилватели

40

85.15

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати за неподвижно видеозаснемане; радио навигационни уреди, апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и радиоапаратура за телеуправление:

 

11

Приемателни телевизионни апарати, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с радиоприемник

75

12

Телевизионни антени

35

21

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук

75

22

Антени за приемателните апарати за радиоразпръскване

35

 

Други:

 

31

Апарати за радио-засичане и радио-сондиране (радари), радио навигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

4

32

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия

35

33

Електрически апарати за сигнализация, приематели и предаватели, от типа, одобрен от Държавна корабна инспекция

4

39

Други

35

85.16.00

Електрически апарати за звукова или за визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези в позиции № 85.09 или 85.16:

35

85.17

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, електрически сигнални устройства за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от позиции № 85.09 и 85.16:

 

01

Електрически сигнални устройства за предупреждение при кражба, апарати за предупреждение при пожар, и техните части

7

09

Други

35

85.18

Електрически кондензатори, постоянни или променливи:

 

01

Електрически кондензатори, чието тегло е равно или по-малко от 1 кг

7

09

Други

35

85.19

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели, съединителни кутии), резистори, постоянни или променливи; печатни схеми, комутаторни табла (различни от телефонните централи) и пултове за управление:

 

01

Прекъсвачи от 0—5 A и от 30—200 A, за електрическо напрежение, непревишаващо 500 V

7

02

Резистори и потенциометри

7

03

Фасунги за лампи

7

04

Релета с контакти под 5 amp

35

05

Предпазители с контакти под 5 amp

35

06

Многократни съединители и съединителна апаратура, под 5 amp

35

07

Пакетни прекъсвачи

35

09

Други

35

85.20.00

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни (включително лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи) дъгови лампи; импулсни лампи-светкавици за фотографията

40

85.21.00

Термоелектронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (включително лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби; фотоклетки; монтирани пиезо-електрически кристали, диоди, транзистори и подобни полупроводникови устройства; електронни микросхеми

35

85.22

Електрически уреди и апарати с друго предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

 

10

Ускорители на частици

7

20

Други

35

85.23

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване

 

01

Подземни и подводни кабели

35

09

Други

35

85.24.00

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения

25

85.25.00

Изолатори за електричество от всякакви материали

25

85.26.00

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване, вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от позиция № 85.25

25

85.27.00

Изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

25

85.28.00

Части за електрическите машини и уреди, които не спадат към нито една от горните позиции на настоящата глава

35

86.01.00

Парни локомотиви и тендери

10

86.02.00

Електрически локомотиви с електрозахранване от електрическата мрежа или от акумулатори

10

86.03.00

Други локомотиви

10

86.04.00

Железопътни и трамвайни вагони, фургони и товарни платформи с механично задвижване, както и колички и дрезини за инспекция на релсовия път с механично задвижване

10

86.05.00

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони, затворнически фургони, изпитателни фургони и други специални вагони за железопътни или подобни линии; други вагони със специално предназначение

10

86.06.00

Железопътен и трамваен подвижен състав, по-конкретно: вагони ателиета, вагони кранове, машини за полагане на релси, изпитателни вагони, други сервизни вагони

10

86.07.00

Товарни вагони за железопътни или трамвайни линии

10

86.08.00

Контейнери, специално предназначени за превоз на един или повече типа транспортни средства

7

86.09.00

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или трамвайни линии

10

86.10.00

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища; части за тях

10

87.01

Трактори (с изключение на карите-влекачи от позиция № 87.07), дори с приспособление за задвижване, лебедка и макара

 

 

Трактори, различни от тези от подпозиция № 87.01.20:

 

11

Обикновени трактори, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

7

12

Превозни средства, предназначени за поддържане на снежните писти – скутери и шейни, моторизирани

40

19

Други

 

20

Пътни влекачи за полуремаркета

25

87.02

Автомобилни превозни средства за транспорт на хора, стоки и материали (включително спортни моторни превозни средства, различни от тези от позиция № 87.09):

 

 

Превозни средства, с изключение на обществените пътнически превозни средства:

 

11

Нови

90

12

Употребявани

90

20

Автомобилни превозни средства (например автобуси, междуселищни линии)

30

 

Други:

 

31

Линейки и превозни средства за придвижване в сняг, моторизирани

15

32

Скутери и шейни за сняг, моторизирани

40

33

Камиони с дизелов двигател, с максимално общо тегло 3 тона или повече

30

34

Камиони, различни от тези с дизелов двигател, с максимално общо тегло 3 тона или повече

30

35

Камиони с максимално общо тегло, непревишаващо 3 тона, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

40

36

Камиони за доставки на стоки, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

40

37

Моторни превозни средства от типа на джиповете

40

38

Линейки, които имат и друго, специално предназначение, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

40

39

Други

90

87.03

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки, включени в позиция № 87.02 (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли разпръсквачки, коли ателиета, коли флуорографи):

 

01

Пожарни коли

15

02

Коли за почистване на улиците

15

09

Други

30

87.04

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции № 87.01, 87.02 или 87.03, оборудвани с техния двигател:

 

10

Шасита от типа, който е предназначен за колите от позиция № 87.02

90

 

Други:

 

21

За линейки, пожарни коли, коли за придвижване върху сняг и коли за почистване на снега

15

22

За камиони, коли от типа на джиповете (от позиция № 87.02.37) и коли за транспорт на хора

30

29

Други

90

87.06.00

Части и принадлежности за моторните превозни средства, които се отнасят изключително за позиции № 87.01, 87.02 и 87.03

35

87.07.00

Превозни средства с механично задвижване, от типа, използван в заводите, складовете, пристанищата или летищата за превоз на къси разстояния или за обработка на товари (кари, дори снабдени с устройства за повдигане, кари-влекачи), кари от видовете, използвани в гарите; техните части

18

87.08.00

Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните части

45

87.09.00

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

80

87.10.00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

80

87.12

Части и принадлежности за артикулите от позиция № 87.09, 87.10 или 87.11:

 

10

Такива, които са подходящи за употреба единствено с артикулите от позиция № 87.09

80

20

Други

80

87.13

Бебешки и детски колички (различни от тези с двигател или с други механичен начин на придвижване) и техните части:

 

02

Бебешки и детски колички (различни от тези с двигател или с други механичен начин на придвижване) и техните части

50

87.14

Други превозни средства (включително ремаркета), които не са с механичен начин на придвижване, и техните части

 

01

Ръчни колички; ремаркета, предназначени специално за превоз на стоки, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

30

02

Специално предназначени за превоз на сено, с принадлежности за товарене и разтоварване

7

09

Други

40

90.01

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло, листове и листа от поляризиращи материали:

 

01

Стъкла за очила

20

09

Други

35

90.02

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, които са части от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло, листове и листа от поляризиращи материали:

 

01

Фарове за маяци

35

09

Други

50

90.03.00

Рамки за очила, пенснета, лорнети, очила за сняг или подобни артикули и техните части

50

90.04

Очила, пенснета, лорнети, очила за сняг или подобни артикули, коригиращи, защитни или други:

 

01

Очила за оксиженисти и защитни очила

7

09

Други

50

90.05.00

Рефракторни телескопи (с един или два окуляра), с призма или не

80

90.06.00

Инструменти за астрономия (например отражателни телескопи, далекогледи и екваториални телескопи) и поставките за тях, с изключение на апаратурата за радио-астрономия

35

90.07

Фотоапарати; апаратура за импулсни лампи-светкавици:

 

01

Фотоапарати, които са предназначени единствено за медицински цели

15

09

Други

50

90.08.00

Кинематографски апарати за записване или възпроизвеждане на звук, както и кинематографските апарати за презаписване върху звуконосители; всякаква комбинация от тези артикули

50

90.09.00

Прожектори на образи (различни от кинематографските прожектори); кинематографски апарати за увеличаване или намаляване (с изключение на кинематографските)

50

90.10.00

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории (включително апаратите за проектиране или реализиране топологията на интегралните схеми върху чувствителни повърхности от полупроводникови материали), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране

50

90.11.00

Микроскопи за микрофотография, и микрокинематография или микропрожекция; дифрактографи, електронни и протонни

35

90.12.00

Оптични микроскопи, снабдени със специално оборудване, предназначено за фотографиране и пренасяне на образа

35

90.13.00

Оптични апарати и инструменти (с изключение на апаратурата за осветление, различна от фарове и прожектори), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

40

90.14

Инструменти и апарати за геодезия (включително инструменти и апарати за топография), земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери:

 

01

Компаси и други инструменти и апарати за навигация

4

09

Други

35

90.15.00

Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки

7

90.16.00

Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

7

90.17

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението):

 

10

Електромедицинска апаратура

35

20

Други

35

90.18.00

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психо-техника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия (включително газови маски и подобни дихателни апарати)

35

90.19

Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг

 

10

Слухови апарати

15

20

Други

15

90.20.00

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, командните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни за изследване или лечение

15

90.21.00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели

35

90.22.00

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси):

7

90.23

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си:

 

01

Клинични термометри

35

02

Други термометри

35

03

Барометри

35

04

Пирометри, гъстомери и влагомери

7

09

Други

35

90.24

Инструменти и апарати за измерване, проверка или автоматичен контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от позиция № 90.14:

 

01

Термостати

35

09

Други

7

90.25.00

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни; инструменти и апарати за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми

7

90.26

Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране

 

10

Броячи за електричество

35

21

Калибри за инструментите от позиция № 90.26

7

29

Други

35

90.27

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахиметри (различни от тези от позиция № 90.14); стробоскопи:

 

01

Броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние; стробоскопи

7

09

Други

25

90.28

Електрически инструменти и апарати за измерване, проверка, анализ или автоматичен контрол:

 

01

Апарати за измерване затихването на сигнала, измерватели на изкривяванията на полезния сигнал, както и други апарати за измерване на звука и за откриване на риба

4

09

Други

7

90.29

Части и принадлежности, предназначени за употреба единствено с един или повече артикула от позиции № 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 или 90.28:

 

01

За апарати и апарати от позиция № 90.28.01

4

09

Други

7

91.01.00

Ръчни часовници, джобни часовници и други подобни часовници (включително хронометри)

50

91.02.00

Часовници с часовников механизъм (с изключение на часовниците от позиция № 91.03)

50

91.03.00

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри)

50

91.04.00

Други часовници

50

91.05.00

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата

50

91.06.00

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател

50

91.07.00

Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени

50

91.08.00

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, включително секундомери, комплектовани и сглобени

50

91.09.00

Корпуси за часовници и техните части

50

91.10.00

Корпуси за часовници от подобен тип и кутии за други стоки от настоящата глава, и техните части

50

91.11.00

Други части за часовникови апарати

50

92.01.00

Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с клавиатура; китари, цигулки, арфи и други струнни музикални инструменти; арфи, с изключение на еоловите арфи

30

92.02.00

Други струнни музикални инструменти

50

92.03

Органи с тръби и с клавиатура; хармониуми и подобни инструменти с клавиатура и свободни метални плочи:

 

09

Други

30

92.04

Акордеони, концертини и подобни инструменти; устни хармоники:

 

01

Мундхармоники

50

09

Други

50

92.05.00

Други духови музикални инструменти

50

92.06.00

Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети)

50

92.07

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони:

 

01

Пиана и органи

30

09

Други

50

92.08.00

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички и други музикални инструменти, невключени в друга позиция на настоящата глава; всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки, рогове и други инструменти за повикване или сигнализация чрез уста (например свирки и пищялки)

50

92.09.00

Струни за музикални инструменти

50

92.10.00

Части и принадлежности за музикални инструменти (с изключение на струните), включително карти, дискове и рула за апаратите за механична музика) за музикални инструменти; метрономи и камертони от всички видове

50

92.11

Грамофони, диктофони и други звукозаписващи и звуковъзпроизвеждащи устройства, включително устройства за слушане на плочи и касетофони, включително със звукозаписваща глава; приемници на телевизионни сигнали, радиоприемници и възпроизвеждащи устройства, включително действащи на магнитен принцип:

 

01

Грамофони, включително електрически грамофони п

75

02

Звукозаписващи и звуковъзпроизвеждащи устройства, магнетофонни декове

35

09

Други

75

92.12

Грамофонни записи (плочи) и други подобни звукозаписи или други записи; матрици за производство на плочи, филми за звукозапис, готови ленти, кабели и други подобни артикули от типа, който се използва обикновено за звукозапис или за подобен вид запис:

 

01

Грамофонни плочи с исландска музика и текст

20

03

Ленти за компютри, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

25

09

Други

75

92.13.00

Други части и принадлежности за апаратите от позиция № 92.11

75

93.01.00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници

60

93.02.00

Револвери и пистолети като огнестрелни оръжия

60

93.03.00

Артилерийски оръжия, картечници, автомати и други военни огнестрелни оръжия (с изключение на револвери и пистолети)

60

93.04

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, включително много леки пистолети, пистолети и револвери, предназначени единствено за изстрелването на сигнални ракети, пистолети и револвери за изстрелване на халосни патрони, пистолети за предварително зашеметяване на добитъка при клане, оръдия за изстрелване на котвени въжета:

 

01

Оръдия за изстрелване на котвени въжета

20

02

Оръдия за изстрелване на харпуни за лов на китове

20

03

Пистолети за предварително зашеметяване на овце

20

09

Други

60

93.05.00

Други оръжия, включително пушки, карабини и пистолети със спусък, със сгъстен въздух или газ, палки

60

93.06

Части и принадлежности за оръжията, включително халосни патрони, с изключение на частите за саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия

 

10

Части за оръжията от позиция № 93.04 до 93.05

60

20

Други

60

93.07

Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други муниции и снаряди, и техните части, включително сачмите, ловните куршуми и набивките за патрони:

 

10

Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба

35

 

Други:

 

21

Харпуни и муниции за оръдията за изстрелване на харпуни за лов на китове и за оръдията за изстрелване на котвени въжета

4

22

Патрони за пистолетите за предварително зашеметяване на овце

20

29

Други

35

94.01

Столове и седалки (с изключение на тези от позиция № 94.02), дори превръщащи се на легла, и техните части:

 

01

Седалки от видовете, използвани за трактори

7

94.02.00

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали (например операционни маси, маси за прегледи, легла с механизъм за използване в клиниките), зъболекарски столове и други подобни столове с механично повдигане или въртене; столове за фризьорски салони и подобни столове, с устройство за ориентация и повдигане; части за тези артикули

35

95.01.00

Обработени черупки на костенурки и артикули от черупки на костенурки

100

95.02.00

Обработен седеф и артикули от седеф

100

95.03.00

Обработена слонова кост и артикули от слонова кост

100

95.04.00

Обработена кост (с изключение на китова кост) и костни артикули (с изключение на артикули от китова кост)

100

95.05.00

Обработени рога, корали (естествени или агломерирани) и други животински материали, и артикули от рога, корали (естествени или възстановени) или от други животински материали

100

95.06.00

Обработен растителен материал за резбарство (например корозо) и артикули от обработен растителен материал за резбарство

100

95.07.00

Обработен черен кехлибар (както и минерални заместители на черния кехлибар), кехлибар, морска пяна, възстановен кехлибар и възстановена морска пяна, както и артикули от тези вещества

100

95.08

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отлети или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отлети или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в позиция № 35.03, и изделия от невтвърден желатин

 

01

Капсули от желатин, предназначени за употреба в медицината

15

09

Други

100

96.02

Други ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали, включително миячките за прозорци и парцалите:

 

02

Четки и четчици за боядисване, при условие, че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

35

03

Метли и четки, дори представляващи части от машини

25

04

Четки за зъби

50

96.03.00

Снопчета от косми, от растителни влакна или от други материали, немонтирани, готови за употреба, за производството на четки или на аналогични артикули

35

96.04.00

Четки за почистване на прах

100

96.05.00

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти, от всякакви материали

100

96.06.00

Ръчни сита и ръчни едри сита, от всякакви материали

80

97.01.00

Играчки на колела, управлявани от деца (например велосипеди с две или три колела, тротинетки, автомобилчета с педали); колички за кукли

90

97.04

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, (включително масите за боулинг, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли и принадлежностите за тях):

 

01

Маси за игра на шах и фигури за шах

50

02

Карти за игра

90

09

Други

90

97.05.00

Артикули за празненства, карнавали и други развлечения, включително артикулите за илюзионисти и артикулите-сюрпризи; коледни украшения и подобни артикули за коледните празници (например изкуствени елхички, коледни чорапи, коледни пънчета — имитация, сцени от Рождество Христово и фигурките за тях)

100

97.06

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито (различни от артикулите от позиция № 97.04):

 

01

Ски за сняг и друго оборудване за практикуването на зимен ски спорт, и щеки за ски

50

02

Кънки (включително ролкови кънки)

50

09

Други

50

97.07

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки и подобни артикули за лов:

 

01

Обикновени въдичарски кукички, при условие че отговарят на дефинициите и решенията на министерството на финансите

4

03

Части за въдичарски пръти, изкуствени мухи или примамки

35

97.08.00

Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри

100

98.01.00

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета

10

98.02

Ципове и техните части

 

01

Метални части за производството на ципове

14

98.03.00

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от позиция № 98.05

50

98.04.00

Пера за автоматични писалки

50

98.05.00

Моливи (различни от моливите от позиция № 98.03), графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди

50

98.06

Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки

 

01

Черни дъски за училища

35

09

Други

80

98.08.00

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия

80

98.09.00

Червен восък (включително восък за запечатване на кутии) на пръчки, блокчета или други подобни форми; замазки на основата на желатин, дори с текстилно покритие

80

98.10.00

Запалки и устройства за запалване, дори механични или електрически и техните части, различни от камъчетата и фитилите, с изключение на камъчета за запалки и фитили

80

98.11.00

Лули, главите за лули, дръжките и други части за лули (включително заготовки за лули от дърво или от корени); цигарета за пури и за цигари, и техните части

80

98.12.00

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули

100

98.13.00

Опори за корсети и други подобни опори за дрехи или принадлежности за дрехи

30

98.14.00

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави от вида, предназначен за използване за тоялетни цели, както и части и глави за тях

100

98.15.00

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените ампули

100

98.16.00

Шивашки манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини

45

99.06.00

Антични предмети на повече от 100 години

20


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Система за облагане на рибните продукти с експортен налог, която Исландия може да запази

Исландски Закон № 4 от 28 февруари 1966 г., изменен със Закони № 79 от 31 декември 1968 г., № 73 от 1 юни 1970 г., № 4 от 30 март 1971 г. и № 17 от 4 май 1972 г. относно облагането на рибните продукти с експортен налог

Член 1

Експортът на рибни продукти от Исландия се облага с налог в съответствие с разпоредбите на настоящия закон.

Рибата, уловена от риболовни кораби, регистрирани в Исландия, се счита за исландски продукт, дори в случаите, когато тази риба е уловена извън границите на исландската риболовна зона и не е обработена на брега.

Член 2

В съответствие с разпоредбите на настоящия закон се въвежда следният експертен налог:

1.

Въвежда се налог в размер на 2 300 исландски крони на тон върху експорта на замразени рибни филета, замразен рибен хайвер, замразена бяла риба, солени рибни филета, кожни обрязъци от солена треска, солен рибен хайвер, неупоменати, нито включени другаде, солени хапки от риба, солени и замразени рибни езици, сушена риба без сол, сушени рибни глави, стриди, миди и раци с черупките и рибни продукти, запазени в херметично затворени контейнери.

Ако налогът, прилаган по силата на настоящия член, превиши 4.5 % от стойността франко борда на въпросните рибни продукти, министерството на риболова може да реши да премахне частта от налога, която е в повече.

2.

Въвежда се налог в размер на 3 % от стойността франко борда върху експорта на цели замразени риби, замразени рибни отпадъци, замразени лангустини, замразени скариди, замразени малки паути, брашно от малки паути, масло от малки паути и хидрирани масла и мазнини от риба или от морски бозайници.

3.

Въвежда се налог в размер на 5 % от стойността франко борда върху експорта на китови продукти, различни от продуктите, съхранявани в херметически затворени контейнери.

4.

Въвежда се налог в размер на 6 % от стойността франко борда върху експорта на рибно брашно, брашно от бибан, брашно от лангустини, брашно от скариди, брашно от чер дроб, моруново масло, масло от бибан, цели замразени херинги, замразени филета от херинга, солена херинга, солени филета от херинга, солен хайвер от белуга и други рибни продукти, неупоменати в настоящия член.

500 исландски крони на 100 килограма съдържание могат да бъдат приспаднати от стойността франко борда на солената херинга и на соления хайвер от белуга, за покриване на разходите за опаковки.

5.

Въвежда се налог в размер на 7 % от стойността франко борда върху експорта на прясна или изстудена риба.

Министерството на риболова може обаче да реши налогът върху прясната или изстудена херинга да се равнява на налога, който би бил в сила, ако херингата е преработена в Исландия със същите методи, с които се преработва зад граница (виж точки 4 и 6 от настоящия член).

6.

Въвежда се налог в размер на 6 % от стойността франко борда върху експорта на брашно от херинга, концентрирани белтъчини и масло от херинга.

7.

Тюленовите продукти не се облагат с експортен налог.

За целите на точка 1 неварени консервирани продукти в херметически затворени контейнери означава неварени консервирани продукти, готови за консумация, в херметически затворени контейнери, чието нетно тегло не превишава 10 килограма. Напълно преработените неварени продукти в по-големи контейнери също се считат за неварени консервирани продукти в херметически затворени контейнери, ако износителят предостави доказателства за това, че стойността на непреработения продукт е по-ниска от една трета от експортната стойност на изнасяния продукт.

В случаите, когато исландски кораби, намиращи се в чужди пристанища, продават пресни или преработени рибни продукти, които представляват техен собствен улов или са улов на други кораби и които подлежат на облагане с горепосочения налог, с последния се облага брутната стойност на посочените продажби, като се приспаднат митата и другите такси за разтоварване и продажба в съответствие с правилата, определени от Министерството на риболова.

Член 3

Министерствата на финансите събира експортния налог съгласно разпоредбите на член 2, като постъпленията се разпределят, както следва:

1.

За изплащане на застрахователни премии за риболовните кораби, в съответствие с правилата, разпоредени от Министерството на риболова

82,0 %

2.

За Исландския заемен фонд за риболова

11,4 %

3.

За Фонда за риболова

3,1 %

4.

За строеж на плавателни съдове за океански изследвания и за научноизследователска дейност в областта на риболова

1,8 %

5.

За сградите на научноизследователските институти по риболова

0,7 %

6.

За Федерацията на научноизследователските институти по риболова

0,5 %

7.

За Федерацията на исландските притежатели на риболовни плавателни съдове

0,5 %

Изплащането на застрахователните премии за риболовните кораби, упоменати в точка 1, бъде поставено в зависимост от изпълнението на условието съответната застрахователна компания да е член на Съюза на застрахователите и презастрахователите, като в такъв случай ще бъде необходимо да се приложат определени правила за изчисляване на размера на премиалните, условията на застраховката и стойността на корпуса на кораба.

Китоловците се освобождават от тези условия, като имат право на възстановяване на техните вноски в Застрахователния фонд на риболовните кораби, вместо на застрахователни премии.

Член 4

Налогът, предвиден в член 2, точки 2, 3 и 4, се прилага по отношение на продажната цена на продуктите, включително опаковката, франко борда на кораба в първото пристанище за разтоварване на улова. Стойността на продадените продукти стойност, застраховка, навло или при други условия се определя в зависимост от стойността франко борда в съответствие с правилата, определени от Министерството на риболова.

В случаите, когато се изнасят непродадени продукти, експортният налог, предвидена в член 2, точки 2, 3 и 4, се изчислява на основата на минималната експортна цена, посочена в разрешителното за експорт.

Ако в рамките на 6 месеца след датата, посочена на товарителницата, износителят предостави доказателства за това, че цената на непродадения рибен продукт, която е била определена от компетентните власти, е по-висока от действителната продажна цена, министерството на финансите възстановява надвзетата сума (разликата в цената), като министерството на търговията трябва да потвърди, че е била одобрена продажба на по-ниска цена.

Налогът, предвиден в член 2, точка 1, се прилага по отношение на нетното тегло на продавания продукт, което трябва да бъде посочено в документите за експорт.

Член 5

Експортният налог се дължи от момента, в който корабът е получил разрешително за отплаване или преди разтоварването на уловената риба на брега, ако не се изисква освобождаване от митница. От друга страна министерството на риболова може да разреши на износителя да заплати митото при получаване на валутата, при условие че преводът е направен чрез исландска банка и че износителят предостави на митническите власти запис на заповед, която представлява разменната стойност на дължимата сума.

Член 6

Износителите на продукти, за които се отнасят разпоредбите на настоящия закон, предават на компетентния орган, преди корабът да е получил разрешение за отплаване или преди разтоварването на стоките, дубликат или заверено копие на товарителницата или на друг документ за превоз, декларация за износ, фактура и ако е необходимо — удостоверение за инспекция, заедно с разрешителното за експорт. Ако не е издаван документ за експорт, износителят съставя декларация за изнасяното количество.

Разпоредбите на настоящия член, които се отнасят за износителя, се отнасят също така за капитана на кораба, в случай на отсъствие или небрежност на износителя, както и за корабните посредници.

Налогът се определя въз основа на информацията, съдържаща се в документите, упоменати в настоящия член.

Член 7

Корабът и неговият товар представляват обезпечение за плащането експортния налог.

Член 8

Компетентните власти съставят официален документ за размера на наложения експортен налог, в съответствие с разпоредбите на настоящия закон и с инструкциите на министерството на финансите и правилата, отнасящи се за системата на публичната отчетност.

Член 9

Всяко нарушение на настоящия закон се наказва с глоба, освен ако друг закон не предвижда по-тежко наказание. Освен това за подаване на невярна информация относно товара на кораба всеки износител, капитанът на кораба или корабният посредник заплащат в трикратен размер дължимият експортен налог, предмет на нарушението.

Глобите се събират от данъчните служби.

В случай че компетентните власти подозират, че документите, посочени в член 6, са с невярно съдържание, те могат да направят инспекция на товара на кораба преди отплаване или преди разтоварване, или да получат документите, необходими за тази цел, по друг начин.

Член 10

По отношение на нарушенията на настоящия закон се прилага наказателнопроцесуалният закон.

Член 11

Правителството има право да въвежда налог върху нетното тегло на продуктите, посочени в член 2, точка 1 от настоящия закон, в съответствие с член 9 от Закон № 77 от 28 април 1962 г. за Изравнителния риболовен фонд и член 9 от Закон № 42 от 9 юни 1960 г. за инспектората за улова на прясна риба.

Член 12

Министерството на риболова може да приеме наредба, съдържаща по-подробни указания относно прилагането на настоящия закон.