21970A0720(01)

Tilläggsavtal till avtalet om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 118 , 30/04/1974 s. 0012 - 0017
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 2 s. 0004
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 2 s. 0004
Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 5 s. 0110
Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 5 s. 0110


TILLÄGGSAVTAL till avtalet om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz(1)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD

åena sidan, och

SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET

åandra sidan har träffat detta avtal med beaktande av följande:

ETT AVTAL om urmakeriprodukter mellan å ena sidan Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Schweiz undertecknades i Genève den 30 juni 1967.

FÖR ATT DETTA AVTAL skall fungera tillfredsställande är det nödvändigt att införa ytterligare bestämmelser.

SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDETS förordning av den 23 december 1971 reglerar användningen av beteckningen "schweizisk" på ur.

DET FINNS ett nära samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz vad gäller urbranschen.

PARTERNA uppmärksammar samtidigt med att detta avtal träder i kraft avskaffandet av de rationaliseringsbidrag som lämnas av Ebauches SA och ASUAG och av de kvoter som avses i punkt B.3 b i ovan nämnda avtal.

HÄRMED AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tullnedsättningar som anges i artiklarna 1 och 5 i avtalet av den 30 juni 1967 skall träda i kraft samtidigt som detta avtal.

Artikel 2

För att ett ur med urverk av schweizisk tillverkning vad gäller minst 50 % av värdet av alla beståndsdelarna inbegripet sammansättning skall kunna anses vara schweiziskt i enlighet med artikel 2.2 b i Schweiziska förbundsrådets förordning av den 23 december 1971 om användning av beteckningen "schweiziskt" på ur, skall ett certifieringsförfarande etableras mellan Schweiz och gemenskapen i enlighet med följande bestämmelser:

1. Råurverk tillverkade i gemenskapen och förtecknade i bilagan till detta avtal och de reglerdon och andra delar till fickursverk som tillverkas i gemenskapen och som är avsedda som komplettering till råurverk tillverkade i Schweiz eller i gemenskapen, skall anses vara likvärda i kvalitet med råurverk och delar som tillverkats i Schweiz och som har jämförbara tekniska egenskaper. Det förutsätts att fickur och fickursverk sammansatta av dessa råurverk och delar måste uppfylla kraven i den lagligen föreskrivna tekniska kontrollen i Schweiz.

2. Den i punkt 1 i denna artikel angivna förteckningen över råurverk tillverkade i gemenskapen skall regelbundet uppdateras på följande sätt:

a) Ansökningar om att råurverk av nya kalibrar skall införas i förteckningen skall sändas till Schweiziska urmakarkammaren (Chambre suisse de l'horlogerie) av urmakarsammanslutningar i gemenskapen eller av någon tillverkare i gemenskapen av råurverk. Ansökningarna skall åtföljas av en teknisk beskrivning av råurverkets kaliber. Schweiziska urmakarkammaren skall genast införa den nya kalibern eller kalibrarna i förteckningen.

Om det begärda införandet avser urverk av en kaliber som redan är i bruk i Schweiz, men inte godkänts i den i lag föreskrivna kontrollen i Schweiz, får Schweiziska urmakarkammaren motsätta sig införandet. I så fall får den sökande tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel.

b) Återkallande av råurverk med viss kaliber som är upptaget i förteckningen skall meddelas Schweiziska urmakarkammaren av den urmakarsammanslutning eller tillverkare i gemenskapen som tidigare ansökt om att råurverket skulle införas i förteckningen.

c) Om kraven i den i lag föreskrivna tekniska kontrollen inte uppfylls, får Schweiziska urmakarkammaren begära att urverken i fråga stryks från förteckningen och anmäla detta till den berörda parten. Vid meningsskiljaktighet får den berörda parten inom två månader tillgripa förfarandet enligt punkt 3 i denna artikel.

d) Alla ansökningar om ändringar i förteckningen i enlighet med punkt a-c ovan skall genast anmälas till Gemensamma kommittén av Schweiziska urmakarkammaren.

3. Vid tvist om likvärdig kvalitet skall saken genast av berörd part hänskjutas till den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet av den 30 juni 1967.

Den första part som beslutar att göra detta skall på eget initiativ begära ett gemensamt sakkunnigutlåtande från institutet för officiell kvalitetskontroll för schweiziska urbranschen och ett motsvarande av den berörda parten i gemenskapen utsett kvalificerat institut i gemenskapen.

De båda instituten skall få tre månader på sig att avge det begärda sakkunnigutlåtandet.

De skall därvid enas om att granska två tillräckligt representativa satser av fickur eller fickursverk, vardera normalt innehållande högst 50 enheter, den ena från ett schweiziskt företag, den andra från ett företag i gemenskapen.

Efter att ha provat dessa satser enligt de standarder för teknisk kontroll som enligt lag gäller i Schweiz, skall de bägge instituten jämföra sina resultat och gemensamt utarbeta en rapport till Gemensamma kommittén med sina slutsatser och eventuella förslag.

Gemensamma kommittén skall behandla rapporten vid sitt nästa möte.

Artikel 3

Avtalet och den därtill fogade förteckningen skall offentliggöras i de avtalsslutande parternas officiella tidningar och meddelas urtillverkarna via berörda branschorganisationer.

Förändringar i förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt.

Minst vart tredje år, räknat från avtalets ikraftträdande, skall Gemensamma kommittén granska förteckningen och notera alla poster som under mellantiden införts eller strukits. Den nya förteckningen skall offentliggöras och meddelas på samma sätt.

All ytterligare information kan fås från de berörda branschorganisationerna.

Artikel 4

Endera avtalsslutande parten får säga upp avtalet med tolv månaders uppsägningstid.

Artikel 5

Avtalet skall slutas och ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden.

Avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att de avtalsslutande parterna då har utväxlat ratificeringshandlingar.

Om ratificeringshandlingar utväxlas mellan den 1 januari 1973 och den 30 november 1973, skall avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter utväxlingen.

(1) Detta avtal har endast upprättats på franska.

11

2

1994

6

1

BILAGA

Förteckning som specificeras i artikel 2

>Plats för tabell>