21970A0720(01)Uradni list L 118 , 30/04/1974 str. 0012 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0004
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0004
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0110
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 5 str. 0110


Dodatni Sporazum

k Sporazumu o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo [1]

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

na eni strani in

ŠVICARSKI ZVEZNI SVET

na drugi strani,

ker je bil dne 30. junija 1967 v Ženevi podpisan Sporazum o izdelkih urarske industrije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo;

ker je za ustrezno delovanje tega sporazuma potrebno sprejeti dodatne določbe;

ker odlok Švicarskega zveznega sveta z dne 23. decembra 1971 ureja uporabo oznake "švicarski" za ure;

ker obstaja tesno sodelovanje med urarsko industrijo Evropske gospodarske skupnosti in Švice;

z ozirom na odpravo, ob začetku veljavnosti tega sporazuma, racionalizacijske podpore Ebauches SA in ASUAG in na istočasno odpravo kvote, na katero se nanaša točka B 3 (b) zgoraj navedenega sporazuma,

STA SE DOGOVORILA NASLEDNJE:

Člen 1

Tarifna znižanja, navedena v členih 1 in 5 Sporazuma z dne 30. junija 1967, začnejo veljati istočasno s tem sporazumom.

Člen 2

Da bi ročna ura z mehanizmom švicarske izdelave v vsaj 50 % vrednosti vseh sestavnih delov, vključno s stroški sestavljanja glede na člen 2(2)(b) odloka Švicarskega zveznega sveta z dne 23. decembra 1971, ki ureja uporabo oznake "švicarski" za ure, lahko veljala za švicarsko, se med Švico in Skupnostjo določi certifikacijski postopek v skladu z naslednjimi pravili:

1. Grobi mehanizmi za ročne ure, izdelani v Skupnosti in navedeni v Prilogi k Sporazumu, ter pripomočki za upravljanje in drugi deli urnih mehanizmov, ki so izdelani v Skupnosti kot dopolnilni proizvodi h grobim mehanizmom, izdelanim v Švici ali Skupnosti, se obravnavajo kot kakovostno ekvivalentni grobim mehanizmom in delom švicarske izdelave s primerljivimi tehničnimi lastnostmi. Razumljivo je, da morajo ročne ure in urni mehanizmi, sestavljeni iz teh grobih mehanizmov in sestavnih delov, zadostiti predpisanim zahtevam tehničnega nadzora v Švici.

2. Seznam v Skupnosti izdelanih grobih mehanizmov, naveden v prvem odstavku tega člena, je potrebno redno posodabljati na naslednji način:

(a) Združenja izdelovalcev ročnih in drugih ur v Skupnosti oz. vsi izdelovalci grobih mehanizmov s sedežem v Skupnosti, ki želijo seznamu dodati nove kalibre grobih mehanizmov, pošljejo vloge na Chambre suisse de l'horlogerie. Vloge morajo biti opremljene s tehničnim opisom kalibra grobega mehanizma. The Chambre suisse de l'horlogerie bo novi kaliber oz. kalibre takoj dodala na navedeni seznam.

Če se zahteva vnos kalibra grobih mehanizmov, ki je že bil v uporabi v Švici in tam ni prestal predpisanega nadzora, lahko Chambre suisse de l'horlogerie izpodbija njegov vnos v seznam. V tem primeru lahko prosilec uporabi postopek, predviden v odstavku 3 tega člena.

(b) Združenja izdelovalcev ročnih in drugih ur v Skupnosti oz. izdelovalec, ki je vložil prošnjo za vnos kalibra na seznam, obvestijo Chambre suisse de l'horlogerie o odstranitvi kalibrov grobih mehanizmov s seznama.

(c) Če ne zadostijo predpisanim zahtevam tehničnega nadzora v Švici, lahko Chambre suisse d'horlogerie zahteva odstranitev zadevnih kalibrov grobih mehanizmov s seznama in obvesti zadevne stranke. V primeru nesoglasja lahko zadevna stranka v roku dveh mesecev uporabi postopek, predviden v odstavku 3 tega člena.

(d) Chambre suisse de l'horlogerie takoj obvesti Skupni odbor o vseh vlogah za spremembe seznama, v skladu z zgornjimi pododstavki (a), (b) in (c).

3. V primeru spora glede enakovrednosti kakovosti, katera koli zainteresirana stranka takoj pošlje vprašanje Skupnemu odboru iz člena 9 Sporazuma z dne 30. junija 1967.

Prva pogodbenica lahko na lastno pobudo pridobi skupno strokovno mnenje instituta za uradni nadzor kakovosti v švicarski industriji ročnih in drugih ur ter ustreznega strokovnega instituta v Skupnosti, ki ga imenuje zainteresirana pogodbenica.

Instituta podata svoje strokovno mnenje v roku treh mesecev.

Za namene tega strokovnega mnenja se instituta medsebojno sporazumeta o preverjanju dveh dovolj reprezentativnih serij ročnih ur oz. urnih mehanizmov, ki naj ne bi vsebovali več kot 50 ročnih ur oz. urnih mehanizmov, ene v švicarskem podjetju in ene v podjetju Skupnosti.

Po preizkušanju obeh serij v skladu z zakonsko predpisanimi švicarskimi standardi tehničnega nadzora, instituta primerjata rezultate in skupaj izdelata poročilo, namenjeno Skupnemu odboru, ki vsebuje zaključke in morebitne predloge.

Skupni odbor obravnava to poročilo na naslednjem sestanku.

Člen 3

Sporazum s priloženim seznamom se objavi v uradnih listih obeh pogodbenic in zadevna trgovinska združenja o njem obvestijo izdelovalce ročnih ur in urnih mehanizmov.

Spremembe priloženega seznama se objavijo in posredujejo na enak način.

Skupni odbor pregleda seznam vsaj vsaka tri leta od začetka veljavnosti Sporazuma in upošteva izdelke, ki so bili medtem dodani ali izpuščeni s seznama. Nov seznam se objavi in posreduje na enak način.

Nadaljnje informacije je mogoče pridobiti pri zadevnih trgovinskih združenjih.

Člen 4

Vsaka pogodbenica lahko odstopi od tega sporazuma, pri čemer velja 12-mesečni odpovedni rok.

Člen 5

Pogodbenici sprejmeta in ratificirata ta sporazum v skladu s svojimi postopki.

Ta sporazum začne veljati 1. januarja 1973, pod pogojem, da sta si pogodbenici do tega datuma izmenjali listine o ratifikaciji.

V primeru, da se instrumenti o ratifikaciji izmenjajo med 1. januarjem in 30. novembrom 1973, začne sporazum veljati prvi dan drugega meseca po izmenjavi.

[1] Sporazum je bil sestavljen samo v francoskem jeziku.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam, naveden v členu 2

Opomba:

Ti kalibri se lahko izdelajo v različici 18000 vibracij na uro ali 21600 vibracij na uro in jih je mogoče prilagoditi.

5 ¼ | FE 55 B 21 | brez sekundnega kazalca | |

5 ½ | FE 68 | brez sekundnega kazalca | |

10 ½ | FE 233.60 | mali sekundni kazalec | |

11 ½ | FE 233.66 | mali sekundni kazalec | koledar |

11 ½ | FE 233.67 A | brez sekundnega kazalca | dan in datum |

10 ½-11 ½ | FE 233.68 | mali sekundni kazalec | |

ali | FE 233.68-21 | mali sekundni kazalec | |

11 ½ | FE 233.69 A | mali sekundni kazalec | koledar |

ali | FE 233.69 A 21 | mali sekundni kazalec | koledar |

11 ½ | FE 233.70 A | brez sekundnega kazalca | dan in datum |

ali | FE 233.70 A 21 | brez sekundnega kazalca | dan in datum |

11 ½ | FE 140 | središčni nihalni sekundni kazalec | |

11 ½ | FE 140.1 | središčni nihalni sekundni kazalec | koledar |

11 ½ | FE 140.2 | središčni nihalni sekundni kazalec | dan in datum |

11 ½ | FE 3601 | središčni nihalni sekundni kazalec | koledar |

11 ½ | FE 3602 | središčni nihalni sekundni kazalec | dan in datum |

11 ½ | FE 3611 samodejno navijanje | središčni nihalni sekundni kazalec | koledar |

11 ½ | FE 3612 samodejno navijanje | središčni nihalni sekundni kazalec | dan in datum |

10 ½ | HP 1640 TC | valjasti zaskočni mehanizem | |

10 ½ | HP 1641 TC | valjasti zaskočni mehanizem | koledar |

10 ½ | HP X 833 PS | | |

10 ½ | HP X 8331 PS | | koledar |

11 ½ | HP Z 170 TC | | |

11 ½ | HP Z 171 TC | | koledar |

11 ½ | HP Z 172 TC | | koledar |

11 ½ | HP Z 173 TC | | dan in datum |

18… | HP X 40 PS | | |

HP X 401 PS | | koledar |

5 ¼ | HS 514 A in HS 514 A 21 | | brez sekundnega kazalca |

6 ¾-8 | HS 8 F | | brez sekundnega kazalca |

6… | HS 6 B | | brez sekundnega kazalca |

8 ¾ | HS 83 | | |

8 ¾ | HS 83 G | | brez sekundnega kazalca – koledar |

10 ½ | HS 238 | | mali sekundni kazalec |

11 ½ | HS 238 | | mali sekundni kazalec |

11 ½ | HS 238 C | | mali sekundni kazalec, koledar (kazalec) |

11 ½ | HS 238 G | | mali sekundni kazalec, koledar (okence) |

10 ½ | HS P 62 A | | središčni nihalni sekundni kazalec |

11 ½ | HS P 72 A | | središčni nihalni sekundni kazalec |

11 ½ | HS P 75 A | | središčni nihalni sekundni kazalec; koledar |

11 ½ | HS P 76 | | središčni nihalni sekundni kazalec; dan-datum |

11 ½ | P 72 A OTO | | središčni nihalni sekundni kazalec; samodejno navijanje |

11 ½ | P 75 A OTO | | središčni nihalni sekundni kazalec; samodejno navijanje; koledar |

11 ½ | P 76 A OTO | | središčni nihalni sekundni kazalec; samodejno navijanje; dan-datum |

8 ¾ | U 67 | valjasti zaskočni mehanizem | mali sekundni kazalec |

10 ½ | HS 651 | valjasti zaskočni mehanizem | mali sekundni kazalec |

11 ½ | HS 751 | valjasti zaskočni mehanizem | mali sekundni kazalec |

13 ½ | HS 951 | valjasti zaskočni mehanizem | mali sekundni kazalec |

10 ½ | HS 653 G in 656 | valjasti zaskočni mehanizem | brez sekundnega kazalca, koledar |

11 ½ | HS 753 G in 756 | valjasti zaskočni mehanizem | brez sekundnega kazalca, koledar |

13 ½ | HS 953 in 956 | valjasti zaskočni mehanizem | brez sekundnega kazalca, koledar |

10 ½ | HS 652 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec |

11 ½ | HS 752 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec |

13 ½ | HS 952 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec |

10 ½ | HS 655 G in 656 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec, koledar |

11 ½ | HS 755 G in 756 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec, koledar |

13 ½ | HS 955 G in 956 | valjasti zaskočni mehanizem | središčni nihalni sekundni kazalec, koledar |

6 ¾-8 | 69-21 INT | 21600 vibracij | sidro, brez sekundnega kazalca |

8 ¾ | 36 INT | 21600 vibracij | sidro, mali sekundni kazalec |

362 INT | koledar | hitri korektor |

8 ¾ | 37 INT | 21600 vibracij | sidro, središčni sekundni kazalec |

374 INT | koledar | hitri korektor |

378 INT | koledar | dan in datum, hitri korektor |

8 ¾ | SAC 37-374-378 INT | | |

12 in 13 ½ | BFG-GEWA 866 | | središčni sekundni kazalec, koledar |

8 ¾ | BFG-GEWA 910 | | z ali brez sekundnega kazalca |

l0 ½ | BFG-GEWA 34 | | mali sekundni kazalec |

6 ¾ × 8 | HB 90 | | sidrni mehanizem, ročno navijanje, 17 ali 21 rubinov v uri |

11 ½ | HB 111 | | sidrni mehanizem, ročno navijanje, 17 rubinov v uri |

11 ½ | HB 312 | | sidrni mehanizem, samodejno navijanje, 25 rubinov v uri |

11 ½ | HB 313 | | sidrni mehanizem, samodejno navijanje in koledar, 25 rubinov v uri |

11 ½ | HB 314 | | sidrni mehanizem, ročno navijanje in koledar, 17 rubinov v uri |

7 ¾ | BF 400 | | ročno navijanje |

7 ¾ | BF 412 | | ročno navijanje, koledar |

7 ¾ | BF 420 | | samodejno navijanje |

7 ¾ | BF 422 | | samodejno navijanje, koledar |

11 ½ | BF 200 | | ročno navijanje |

11 ½ | BF 212 | | ročno navijanje, koledar |

11 ½ | BF 216 | | ročno navijanje, dan in datum, koledar |

11 ½ | BF 220 | | samodejno navijanje |

11 ½ | BF 222 | | samodejno navijanje, koledar |

11 ½ | BF 226 | | samodejno navijanje, dan in datum, koledar |

5 ½ | Kasper 1110 | | sidro |

5 ½ | Kasper 1120 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec |

10 ½ | Kasper 1400 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, ročno navijanje |

11 ½ | Kasper 1410 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, ročno navijanje |

10 ½ | Kasper 1401 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, ročno navijanje, koledar |

11 ½ | Kasper 1411 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, ročno navijanje, koledar |

11 ½ | Kasper 1412 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, ročno navijanje, dan in datum, koledar |

11 ½ | Kasper 1451 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, samodejno navijanje, koledar |

11 ½ | Kasper 1452 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, samodejno navijanje, dan in datum, koledar |

13 ½ | Kasper 1464 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, samodejno navijanje, dan in datum, koledar |

11 ½ | Kasper 1500 | | sidro, središčni nihalni sekundni kazalec, samodejno navijanje, dan in datum, koledar |

5 ½ | OTERO 262 | | ročno navijanje, 17 rubinov v uri, 21600 vibracij, debelina 3,40 mm |

6 ¾ premer | OTERO 64 | | ročno navijanje, 17 rubinov v uri, 21600 vibracij, debelina 2,90 mm |

6 ¾ × 8 | OTERO 237 | | ročno navijanje, 17 rubinov v uri, 21600 vibracij, debelina 3,50 mm |

11 ½ | OTERO 840 S/C | | ročno navijanje, 17 rubinov v uri, 21600 vibracij, debelina 3,80 mm |

11 ½ | OTERO 844 S/C-DAT. | | ročno navijanje, 17 rubinov v uri, 21600 vibracij, debelina 4,10 mm |

11 ½ | PUW 560 | | ročno navijanje |

11 ½ | PUW 561 | | ročno navijanje, koledar |

12 ¾ | PUW 562 | | ročno navijanje, koledar |

11 ½ | PUW 563 | | ročno navijanje, dan in datum |

12 ¾ | PUW 564 | | ročno navijanje, dan in datum |

11 ½ | PUW 565 | | ročno navijanje, dan in datum (2 okenci) |

11 ½ | PUW 1560 | | samodejno navijanje |

11 ½ | PUW 1561 | | samodejno navijanje, koledar |

12 ¾ | PUW 1562 | | samodejno navijanje, koledar |

11 ½ | PUW 1563 | | samodejno navijanje, dan in datum |

12 ¾ | PUW 1564 | | samodejno navijanje, dan in datum |

11 ½ | PUW 1565 | | samodejno navijanje, dan in datum (2 okenci) |

5 ½ | PUW 1075 | | |

6 ¾-8 | PUW 3000 | | električna |

12 ½ | PUW 1000 | | električna |

12 ½ | PUW 1001 | | električni mehanizem, koledar |

12 ½ | PUW 1002 | | električni mehanizem, dan in datum |

12 ½ | PUW 908 | | električni ECO, koledar |

12 ½ | PUW 909 | | električni ECO, dan in datum |

12 ½ | PUW 2500 | | elektronski IC |

12 ½ | PUW 2501 | | elektronski IC, koledar |

12 ½ | PUW 2502 | | elektronski IC, dan in datum |

12 ½ | PUW 25-08 | | elektronski IC ECO, koledar |

12 ½ | PUW 2509 | | elektronski IC ECO, dan in datum |

8 ¾ | UHRO 67 A | | sidro, okrogla, mali sekundni kazalec |

8 ¾ | UHRO 67 S | | sidrni zaskočni mehanizem z zatiči, okrogla, mali sekundni kazalec |

--------------------------------------------------