12008M/PRO/12

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ПРОТОКОЛИ - Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0279 - 0280


ПРОТОКОЛ (№ 12)

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ЖЕЛАЯТ да предвидят подробности във връзка с процедурата при прекомерен дефицит в съответствие с член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз:

Член 1

Референтните стойности, посочени в член 126, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз са:

- 3 % – за съотношението между планирания или фактическия бюджетен дефицит и брутния вътрешен продукт по пазарни цени.

- 60 % – за съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт, изчислен по пазарни цени.

Член 2

По смисъла на член 126 от този договор и в настоящия протокол:

- "управление" означава сектор "Държавно управление", включващ секторите: "Централно управление", "Местно управление" – общини и "Социално-осигурителни фондове" с изключение на търговските операции, в съответствие с определеното в Европейската система от интегрирани икономически сметки;

- "дефицит" означава нето получени заеми, както е дефинирано в Европейската система от интегрирани икономически сметки;

- "инвестиция" означава бруто образуването на основен капитал, както е дефинирано в Европейската система от интегрирани икономически сметки;

- "дълг" означава общ брутен дълг по номинална стойност, дължим в края на всяка година и консолидиран между и в рамките на сектор "Държавно управлението", както е дефинирано в параграф първи.

Член 3

С цел да се осигури ефективността на процедурата за определянето на прекомерния дефицит, правителствата на държавите-членки са отговорни, в съответствие с тази процедура, за дефицита на органите на държавно управление, в съответствие с определеното в член 2, първо тире. Държавите-членки гарантират, че националните процедури в бюджетната област им позволяват да изпълняват задълженията си в тази област, произтичащи от Договорите. Държавите-членки са длъжни да докладват планирания и фактическия бюджетен дефицит и размера на техния дълг незабавно и редовно на Комисията.

Член 4

Статистическите данни, които се използват за прилагането на настоящия протокол, се предоставят от Комисията.

--------------------------------------------------