12008E291

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - ZESDE DEEL: INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - Hoofdstuk 2: Rechtshandelingen van de Unie, vaststellingsprocedures en overige bepalingeneerste - Eerste afdeling: Rechtshandelingen van de Unie - Artikel 291

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0173 - 0173


Artikel 291

1. De lidstaten nemen alle maatregelen van intern recht die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie.

2. Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, worden bij die handelingen aan de Commissie, of, in naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de artikelen 24 en 26 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden toegekend.

3. Voor de toepassing van lid 2 leggen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen vooraf de algemene voorschriften en beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

4. In de titel van uitvoeringshandelingen wordt "uitvoerings-" toegevoegd.

--------------------------------------------------