12008E279

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - ZESDE DEEL: INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - Hoofdstuk 1: De instellingen - Vijfde afdeling: Het Hof van Justitie van de Europese Unie - Artikel 279 (oud artikel 243 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0166 - 0166


Artikel 279

(oud artikel 243 VEG)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan in zaken welke bij dit college aanhangig zijn gemaakt, de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.

--------------------------------------------------