12008E063

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - KOLMAS OSA: LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED - IV JAOTIS: ISIKUTE, TEENUSTE JA KAPITALI VABA LIIKUMINE - 4. peatükk: Kapital ja maksed - Artikkel 63 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 56)

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0071 - 0071


Artikkel 63

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 56)

1. Käesoleva peatüki sätete kohaselt keelatakse kõik kapitali liikumise piirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.

2. Käesoleva peatüki sätete kohaselt keelatakse kõik maksepiirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.

--------------------------------------------------