12008E056

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - TREDJE DELEN: UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER - AVDELNING IV: FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL - Kapitel 3: Tjänster - Artikel 56 (f.d. artikel 49 FEG)

Europeiska unionens officiella tidning nr 115 , 09/05/2008 s. 0070 - 0070


Artikel 56

(f.d. artikel 49 FEG)

Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten.

Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta att bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas även på medborgare i tredje land som tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom unionen.

--------------------------------------------------