12008E056

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - TREČIOJI DALIS: SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI - IV ANTRAŠTINĖ DALIS: LAISVAS ASMENŲ, PASLAUGŲ IR KAPITALO JUDĖJIMAS - 3 skyrius: Paslaugos - 56 straipsnis (EB sutarties ex 49 straipsnis)

Oficialusis leidinys 115 , 09/05/2008 p. 0070 - 0070


56 straipsnis

(EB sutarties ex 49 straipsnis)

Pagal toliau išdėstytas nuostatas Sąjungoje uždraudžiami laisvės teikti paslaugas apribojimai, taikomi valstybių narių nacionaliniams subjektams, kurie yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje negu valstybė, kurios subjektu yra asmuo, kuriam tos paslaugos teikiamos.

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, šio skyriaus nuostatas gali taikyti ir paslaugas teikiantiems trečiosios šalies piliečiams, įsisteigusiems Sąjungoje.

--------------------------------------------------