12008E056

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA IV: VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU - Kapitola 3: Služby - Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Úřední věstník 115 , 09/05/2008 S. 0070 - 0070


Článek 56

(bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Podle následujících ustanovení jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb.

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem rozšířit použitelnost této kapitoly též na poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří jsou usazeni v Unii.

--------------------------------------------------