12008E036

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 3: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten - Artikel 36 (oud artikel 30 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0061 - 0061


Artikel 36

(oud artikel 30 VEG)

De bepalingen van de artikelen 34 en 35 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriƫle en commerciƫle eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

--------------------------------------------------