12008E034

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - TREČIOJI DALIS: SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI - II ANTRAŠTINĖ DALIS: LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS - 3 skyrius: Kiekybinių apribojimų tarp valstybių narių uždraudimas - 34 straipsnis (EB sutarties ex 28 straipsnis)

Oficialusis leidinys 115 , 09/05/2008 p. 0061 - 0061


34 straipsnis

(EB sutarties ex 28 straipsnis)

Tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.

--------------------------------------------------