12008E034

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ II: СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ - Глава 3: Забрана за количествени ограничения между държавите-членки - Член 34 (предишен член 28 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0061 - 0061


Член 34

(предишен член 28 от ДЕО)

Количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект се забраняват между държавите-членки.

--------------------------------------------------