12006M004

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie) - Titel I - Gemeenschappelijke bepalingen - Artikel 4

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0012 - 0012
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0011 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0153 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0004


Artikel 4

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en stelt algemene politieke beleidslijnen vast.

De Europese Raad is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Commissie. Zij worden bijgestaan door de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en door een lid van de Commissie. De Europese Raad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, onder voorzitterschap van het staatshoofd of de regeringsleider van de lidstaten welke het voorzitterschap van de Raad uitoefent.

De Europese Raad brengt na elk van zijn bijeenkomsten verslag uit aan het Europees Parlement en legt aan het Europees Parlement ook een schriftelijk jaarverslag voor betreffende de vorderingen die de Unie heeft gemaakt.

--------------------------------------------------