11992M/PRO/PS

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 14) om socialpolitik

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 191 , 29/07/1992 s. 0090


Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 14) om socialpolitik

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM KONSTATERAR att elva medlemsstater dvs. Konungariket Belgien Konungariket Danmark Förbundsrepubliken Tyskland Hellenska republiken Konungariket Spanien Franska republiken Irland Italienska republiken Storhertigdömet Luxemburg Konungariket Nederländerna och Portugisiska republiken önskar fortsätta längs den väg som utstakades i 1989 års sociala stadga att dessa stater inbördes har ingått avtal om detta att detta avtal fogas till detta protokoll att detta protokoll och nämnda avtal inte påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta fördrag särskilt inte bestämmelserna om socialpolitik som utgör en integrerad del av den gällande gemenskapsrätten

1. är eniga om att bemyndiga dessa elva medlemsstater att ta i anspråk fördragets institutioner förfaranden och mekanismer för att såvitt gäller dem själva inbördes anta och tillämpa de rättsakter och beslut som behövs för att genomföra ovannämnda avtal.

2. Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland skall inte delta i rådets överläggningar och beslut om kommissionsförslag som läggs fram på grundval av detta protokoll och ovannämnda avtal.

Trots artikel 148.2 i fördraget skall det krävas minst 52 röster för sådana rådsbeslut som enligt detta protokoll skall fattas med kvalificerad majoritet(*). Enhällighet bland rådets medlemmar med undantag av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland krävs för sådana rådets rättsakter som skall antas enhälligt och för sådana som innebär ändringar av kommissionens förslag.

(*)Första meningen andra stycket i punkt 2 som den ändrats genom artikel 15 i AA A/FIN/S i den lydelse som framgår av artikel 8 i BA AA A/FIN/S.

Rådets rättsakter och de eventuella finansiella konsekvenserna av dessa bortsett från förvaltningskostnader för institutionerna skall inte gälla för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Detta protokoll skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.