11957E189

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VIJFDE DEEL - DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN WELKE VERSCHEIDENE INSTELLINGEN GEMEEN HEBBEN, ARTIKEL 189


++++

Artikel 189

Voor de vervulling van hun taak stellen de Raad en de Commissie verordeningen en richtlijnen vast , geven beschikkingen en brengen aanbevelingen of adviezen uit , onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden .

Een verordening heeft een algemene strekking . Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is , doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen .

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht .

Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend .