11957E119

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - SOCIALE POLITIEK, HOOFDSTUK 1: SOCIALE BEPALINGEN, ARTIKEL 119


++++

Artikel 119

Iedere Lid-Staat verzekert gedurende de eerste etappe en handhaaft vervolgens de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid .

Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het gewone basis- of minimumloon of -salaris , en alle overige voordelen in geld of in natura die de werkgever direct of indirect aan de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking betaalt .

Gelijkheid van beloning zonder onderscheid naar kunnen houdt in :

a ) dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van een zelfde maatstaf ,

b ) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor een zelfde functie .