11957E059

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 3: DE DIENSTEN, ARTIKEL 59


++++

IN HET KADER VAN DE VOLGENDE BEPALINGEN WORDEN DE BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN BINNEN DE GEMEENSCHAP IN DE LOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE GELEIDELIJK OPGEHEVEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERDANEN DER LID-STATEN DIE IN EEN ANDER LAND VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN GEVESTIGD DAN DAT , WAARIN DEGENE IS GEVESTIGD TE WIENS BEHOEVE DE DIENST WORDT VERRICHT .

DE RAAD KAN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE DE BEPALINGEN VAN DIT HOOFDSTUK VAN TOEPASSING VERKLAREN TEN GUNSTE VAN DE ONDERDANEN VAN EEN DERDE STAAT DIE DIENSTEN VERRICHTEN EN BINNEN DE GEMEENSCHAP ZIJN GEVESTIGD .