11957E048

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1: DE WERKNEMERS, ARTIKEL 48


++++

( 1 ) HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS WORDT BINNEN DE GEMEENSCHAP UITERLIJK AAN HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE TOT STAND GEBRACHT .

( 2 ) DIT HOUDT DE AFSCHAFFING IN VAN ELKE DISCRIMINATIE OP GROND VAN DE NATIONALITEIT TUSSEN DE WERKNEMERS DER LID-STATEN , WAT BETREFT DE WERKGELEGENHEID , DE BELONING EN DE OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN .

( 3 ) HET HOUDT BEHOUDENS DE UIT HOOFDE VAN OPENBARE ORDE , OPENBARE VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID GERECHTVAARDIGDE BEPERKINGEN HET RECHT IN , OM

A ) IN TE GAAN OP EEN FEITELIJK AANBOD TOT TEWERKSTELLING ,

B ) ZICH TE DIEN EINDE VRIJ TE VERPLAATSEN BINNEN HET GRONDGEBIED DER LID-STATEN ,

C ) IN EEN DER LID-STATEN TE VERBLIJVEN , TEN EINDE DAAR EEN BEROEP UIT TE OEFENEN OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN WELKE VOOR DE TEWERKSTELLING VAN NATIONALE WERKNEMERS GELDEN ,

D ) OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT VERBLIJF TE HOUDEN , NA ER EEN BETREKKING TE HEBBEN VERVULD , OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN DIE ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN DOOR DE COMMISSIE VAST TE STELLEN UITVOERINGSVERORDENINGEN .

( 4 ) DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DE BETREKKINGEN IN OVERHEIDSDIENST .