11957E007

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, EERSTE DEEL - DE BEGINSELEN, ARTIKEL 7


++++

BINNEN DER WERKINGSSFEER VAN DIT VERDRAG EN ONVERMINDERD DE BIJZONDERE BEPALINGEN , DAARIN GESTELD , IS ELKE DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT VERBODEN .

OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN DE VERGADERING KAN DE RAAD MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN REGELINGEN TREFFEN MET HET OOG OP HET VERBOD VAN BEDOELDE DISCRIMINATIES .