51998PC0398

Forslag til Rådets forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget /* KOM/98/0398 endelig udg. - SYN 98/0228 */

EF-Tidende nr. C 286 af 15/09/1998 s. 0006


Forslag til Rådets forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget (98/C 286/06) KOM(1998) 398 endelig udg. - 98/0228(SYN)

(Forelagt af Kommissionen den 17. august 1998)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

i samarbejde med Europa-Parlamentet i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der skal foretages gennemgribende ændringer i Rådets forordning (EF) nr. 3093/94 (1); af hensyn til juridisk klarhed og gennemsigtighed bør forordningen derfor revideres fuldstændigt;

(2) der må træffes effektive foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de negative virkninger fra emissionen af stoffer, der nedbryder ozonlaget;

(3) det er fastslået, at fortsatte emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer i det nuværende omfang forårsager betydelig skade på ozonlaget; det er derfor nødvendigt at tage yderligere skridt for at sikre fyldestgørende beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet;

(4) som følge af Fællesskabets forpligtelser med hensyn til miljø og handel er Fællesskabet ved Rådets beslutning (2) blevet part i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som ændret af parterne i protokollen på deres andet møde i London og fjerde møde i København;

(5) parterne i Montreal-protokollen vedtog yderligere foranstaltninger til beskyttelse af ozonlaget på deres syvende møde i Wien i december 1995 og på deres niende møde i Montreal i september 1997, hvori Fællesskabet deltog;

(6) der må gøres en indsats på fællesskabsplan for at opfylde Fællesskabets forpligtelser i henhold til Wienerkonventionen og de seneste ændringer og tilpasninger af Montreal-protokollen, navnlig for gradvis at afvikle produktion og markedsføring af methylbromid i Fællesskabet og for at indføre en tilladelsesordning ikke blot for import, men også for eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer;

(7) da der er adgang til teknologi til erstatning af ozonlagsnedbrydende stoffer tidligere end ventet, bør der i visse tilfælde opstilles strammere tidsplaner for afvikling end fastsat i forordning (EF) nr. 3093/94 og i den ændrede og tilpassende protokol;

(8) produktionen af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydrobromfluorcarboner er afviklet i medfør af forordning (EF) nr. 3093/94; produktionen af disse kontrollerede stoffer er således forbudt, med forbehold af mulige undtagelser til væsentlige anvendelser og til imødekommelse af grundlæggende hjemmemarkedsbehov for de parter, der omfattes af Montreal-protokollens artikel 5; det er hensigtsmæssigt nu også gradvis at forbyde markedsføring og anvendelse af disse stoffer og af produkter og udstyr, der indeholder disse stoffer;

(9) den voksende adgang til alternativer til methylbromid bør udmøntes i en hurtigere afvikling af methylbromid end fastsat i Montreal-protokollen; også andre parter i protokollen har truffet foranstaltninger til hurtigere afvikling; for særlige kritiske anvendelser og vilkår i landbruget vil afvikling af methylbromid kunne medføre alvorlige tekniske eller økonomiske vanskeligheder; der bør derfor være mulighed for undtagelser, således at produktion og markedsføring af methylbromid i disse tilfælde kan tillades efter afviklingen;

(10) forordning (EF) nr. 3093/94 regulerer produktionen af alle andre ozonlagsnedbrydende stoffer, men ikke produktionen af hydrochlorfluorcarboner; der bør derfor indføres bestemmelser til sikring af, at HCFC'er ikke fortsat finder anvendelse, hvis der findes alternative stoffer, som ikke nedbryder ozonlaget; alle parterne i Montreal-protokollen bør træffe foranstaltninger til at kontrollere produktionen af hydrochlorfluorcarboner; en fastfrysning af produktionen af hydrochlorfluorcarboner vil kunne opfylde dette behov og afspejle Fællesskabets vilje til at spille en ledende rolle på dette område; produktionens omfang bør tilpasses reduktionen i den mængde, der kan markedsføres i Fællesskabet, og nedgangen i efterspørgslen på verdensplan som følge af den i protokollen foreskrevne reduktion i forbruget af HCFC'er. Montreal-protokollens foranstaltninger for hydrochlorfluorcarboner bør forstærkes væsentlig for at beskytte ozonlaget og for at afspejle den øgede tilgang til alternativer; Fællesskabet vil fortsætte med at arbejde for at parterne i Montreal-protokollen accepterer, at foranstaltningerne for hydrochlorfluorcarboner forstærkes;

(11) ifølge Montreal-protokollens artikel 2 F, stk. 7, skal parterne søge at sikre, at anvendelsen af HCFC'er begrænses til de anvendelser, hvor der ikke findes andre mere miljøforsvarlige alternative stoffer eller teknologier; da der findes alternative teknologier, kan markedsføring og anvendelse af hydrochlorfluorcarboner og produkter, der indeholder hydrochlorfluorcarboner, begrænses yderligere;

(12) kvoter for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af kontrollerede stoffer bør kun gives til begrænsede anvendelser af kontrollerede stoffer; der bør ikke importeres kontrollerede stoffer og produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, fra stater, der ikke er part i Montreal-protokollen;

(13) tilladelsesordningen for kontrollerede stoffer bør udvides, så den også omfatter eksport af kontrollerede stoffer; herved kan handelen med ozonlagsnedbrydende stoffer overvåges, og parterne kan udveksle oplysninger herom;

(14) det skal sikres, at brugte kontrollerede stoffer genvindes, og at udslip af kontrollerede stoffer forhindres;

(15) i henhold til Montreal-protokollen skal handel med ozonlagsnedbrydende stoffer indberettes; der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af kontrollerede stoffer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for produktion, import, eksport, markedsføring, anvendelse genvinding, genanvendelse og regenerering af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluorcarboner, for indberetning af data om disse stoffer og for import, eksport, markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, der indeholder disse stoffer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- »protokollen«: Montreal-protokollen fra 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i den senest ændrede og tilpassede udgave

- »part«: part i protokollen

- »stat, der ikke er part i protokollen«: med hensyn til et givet kontrolleret stof, en stat eller en regional organisation for økonomisk integration, som ikke har anerkendt som værende forpligtet af de for det pågældende stof gældende kontrolforanstaltninger

- »kontrollerede stoffer«: chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluorcarboner, enten i ren form eller i blandinger og enten ubrugte, genvundne, genanvendte eller regenererede. Denne definition omfatter ikke kontrollerede stoffer, som findes i andre forarbejdede produkter end beholdere, der anvendes til transport eller opbevaring af det pågældende stof, og ubetydelige mængder af et kontrolleret stof, der stammer fra utilsigtet eller tilfældig produktion under en fremstillingsproces eller fra råvarer, der ikke har reageret, eller fra stoffets anvendelse som processtof, der er til stede i kemiske stoffer som sporforureninger, eller som udledes i forbindelse med produktfremstilling eller -håndtering

- »chlorfluorcarboner«: de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe I i bilag I, og isomere heraf

- »andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner«: de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe II i bilag I, og isomere heraf

- »haloner«: de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe III i bilag I, og isomere heraf

- »tetrachlormethan«: det kontrollerede stof, der er opført under gruppe IV i bilag I

- »1,1,1-trichlorethan«: det kontrollerede stof, der er opført under gruppe V i bilag I

- »methylbromid«: det kontrollerede stof, der er opført under gruppe VI i bilag I

- »hydrobromfluorcarboner«: de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe VII i bilag I, og isomere heraf

- »hydrochlorfluorcarboner«: de kontrollerede stoffer, der er opført under gruppe VIII i bilag I, og isomere heraf

- »råvare«: et kontrolleret stof, der omdannes i en proces, hvori dets oprindelige sammensætning ændres fuldstændig

- »processtof«: kontrollerede stoffer anvendt som kemiske processtoffer til de i bilag VI anførte anvendelser, i anlæg, der bestod pr. 1. september 1997, og hvorfra emissionen er ubetydelig. Kommissionen vil ud fra disse kriterier og efter proceduren i artikel 17 opstille en liste over virksomheder, hvor anvendelsen af kontrollerede stoffer som processtof kan tillades; Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre denne liste i lyset af nye oplysninger eller den tekniske udvikling

- »producent«: enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller kontrollerede stoffer i Fællesskabet

- »produktion«: de mængde kontrollerede stoffer, der fremstilles, minus den mængde, der destrueres ved hjælp af teknologier, som parterne har godkendt, og minus den mængde, der fuldt ud anvendes som råvarer eller som processtoffer ved fremstilling af andre kemiske stoffer. Mængder, der genvindes, genanvendes eller regenereres, betragtes ikke som produktion

- »ozonlagsnedbrydende potentiale«: tallet i sidste spalte i bilag I, der repræsenterer hvert enkelt kontrolleret stofs potentielle virkning på ozonlaget

- »beregnet niveau«: en mængde, der beregnes ved at multiplicere mængden af hvert kontrolleret stof med dette stofs ozonlagsnedbrydende potentiale og ved for hver gruppe kontrollerede stoffer i bilag I at sammenlægge de derved fremkomne tal

- »industriel rationalisering«: overførsel enten mellem parterne eller inden for en medlemsstat af hele eller en del af en producents beregnede produktionsniveau til en anden producent med henblik på øget økonomisk effektivitet eller afhjælpning af forventet forsyningsknaphed som følge af fabrikslukninger

- »markedsføring«: forsyning eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af kontrollerede stoffer eller produkter, der indeholder kontrollerede stoffer som omhandlet i denne forordning, med henblik på distribution eller anvendelse heraf på Fællesskabets marked

- »anvendelse«: brug af kontrollerede stoffer ved fremstilling eller vedligeholdelse af produkter eller udstyr eller i andre processer bortset fra anvendelse som råvarer og processtoffer

- »reverserbart luftkonditionerings/varmepumpeanlæg«: en kombination af indbyrdes forbundne komponenter, der indeholder et kølemiddel; de danner et lukket kølekredsløb, hvori det cirkulerende kølemiddel udvinder og afgiver varme (dvs. afkøling og opvarmning); anlægget er reverserbart, idet fordampere og kondensatorer er således udformet, at de hver for sig både kan fungere som fordamper og kondensator

- »aktiv forædling«: en procedure som omhandlet i artikel 114, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (3);

- »genvinding«: indsamling og oplagring af kontrollerede stoffer fra f.eks. anlæg, udstyr og indeslutningsbeholdere i forbindelse med servicering eller inden bortskaffelse

- »genanvendelse«: fornyet anvendelse af genvundne kontrollerede stoffer efter en grundlæggende rensningsproces, f.eks. filtrering og tørring. For kølemidler indebærer genanvendelse normalt, at det pågældende stof fyldes på anlægget igen; genanvendelse foregår ofte på stedet

- »regenerering«: fornyet forarbejdning og opgradering af genvundne kontrollerede stoffer ved f.eks. filtrering, tørring, destillation og kemisk behandling med henblik på at oparbejde dem til en nærmere specificeret standard. Regenerering indebærer ofte forarbejdning »off-site« i et centralt anlæg

- »virksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der i Fællesskabet fremstiller, genvinder med henblik på markedsføring eller anvender kontrollerede stoffer til industrielle eller kommercielle formål, eller som bringer sådanne importerede stoffer i fri omsætning i Fællesskabet eller eksporterer sådanne stoffer fra Fællesskabet til industrielle eller kommercielle formål.

KAPITEL II AFVIKLINGSPLAN

Artikel 3

Kontrol med produktionen af kontrollerede stoffer

1. Medmindre andet følger af stk. 5 til 10, forbydes produktion af:

a) chlorfluorcarboner

b) andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner

c) haloner

d) tetrachlormethan

e) 1,1,1-trichlorethan

f) hydrobromfluorcarboner.

På grundlag af indstillinger fra medlemsstaterne anvender Kommissionen, efter proceduren i artikel 17, kriterierne i protokol-parternes afgørelse IV/25 med henblik på hvert år at fastsætte, til hvilke eventuelle væsentlige anvendelser der kan gives tilladelse til produktion og import i Fællesskabet af de i stk. 1 omhandlede kontrollerede stoffer, og hvilke brugere der kan udnytte disse væsentlige anvendelser til eget formål. Tilladelse til denne produktion og import gives kun, hvis der ikke kan skaffes passende alternativer eller genvundne eller regenerede kontrollerede stoffer fra nogen af parterne.

2. Medmindre andet følger af stk. 5 til 10, skal hver producent sikre:

a) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methylbromid i perioden 1. januar til 31. december 1999 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overskrider 75 % af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af methylbromid i 1991

b) at vedkommende ikke producerer methylbromid efter den 31. december 2000.

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat skal ud fra kriterierne i bilag V hvert år afgøre, for hvilke kritiske anvendelser af methylbromid der kan gives tilladelse til produktion, import og anvendelse i Fællesskabet efter den 31. december 2000, hvor store mængder der kan tillades, og hvilke brugere der kan udnytte kritiske anvendelser til eget formål. Tilladelse til denne produktion og import gives kun, hvis der ikke kan skaffes passende alternativer eller genvundet eller regenereret methylbromid fra nogen af parterne.

Senest den 31. januar hvert år indberetter hver medlemsstat til Kommissionen de tilladelser, dens kompetente myndighed har givet for perioden 1. januar til 31. december det foregående år, herunder de specifikke anvendelser og mængder, der er tilladt, årsagerne til disse tilladelser, de bestræbelser, der gøres for at finde og udnytte alternativer, de foranstaltninger, der er truffet for at mindske emissionerne, samt et overslag over de faktiske emissioner.

Kommissionen gennemgår hvert år de undtagelser til kritiske anvendelser, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har meddelt. I lyset af denne gennemgang af tekniske og andre oplysninger vil Kommissionen vedtage passende foranstaltninger, indbegrebet, om nødvendig, foreslå ændringer til bilag V.

I nødstilfælde kan den kompetente myndighed i en medlemsstat, som undtagelse fra bilag V, tillade midlertidig anvendelse af methylbromid, hvor dette er påkrævet som følge af uventede skadedyrsangreb eller sygdomsudbrud. Sådanne tilladelser gælder i højst 60 dage. Ved meddelelse af tilladelser efter denne procedure underretter medlemsstaterne Kommissionen herom senest en måned efter.

3. Medmindre andet følger af stk. 8, 9 og 10, skal hver producent sikre:

a) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2000 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

b) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2008 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 35 % af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

c) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2014 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 20 % af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

d) at det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2020 og i hver tolvmånedersperiode derefter ikke overstiger 15 % af det beregnede niveau for vedkommendes produktion af hydrochlorfluorcarboner i 1997

e) at vedkommende ikke producerer hydrochlorfluorcarboner efter den 31. december 2025.

Kommissionen vil inden den 31. december 2002 tage produktionsniveauet for hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2007 op til revision med henblik på at afgøre, om der bør foreslås en nedskæring i produktionen inden 2008. I denne revision vil der blive taget hensyn til udviklingen i forbruget af HCFC i verden som helhed, eksporten af HCFC fra Fællesskabet og andre OECD-lande og de tekniske og økonomiske muligheder for at anvende alternative stoffer eller teknologier.

4. Kommissionen udsteder tilladelser til de brugere, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og meddeler dem, hvilken anvendelse tilladelsen gælder, hvilke stoffer de har tilladelse til at anvende og i hvilke mængder.

5. En producent kan af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at fremstille de i stk. 1 omhandlede kontrollerede stoffer med henblik på at opfylde efterspørgsel, hvortil der er givet tilladelse i overensstemmelse med stk. 4, og til at fremstille methylbromid til kritiske anvendelser, hvortil der er givet tilladelse i overensstemmelse med stk. 2. Den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat underretter på forhånd Kommissionen om en sådan tilladelse.

6. En producent kan af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1 og 2, for at imødekomme grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter, der er omhandlet i protokollens artikel 5, såfremt de yderligere beregnede niveauer for produktion i den pågældende medlemsstat ikke overstiger de i protokollens artikel 2 A til 2 E og 2 H tilladte niveauer for de pågældende perioder. Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat underretter på forhånd Kommissionen om en sådan tilladelse.

7. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan en producent af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1 og 2, for at imødekomme eventuelle væsentlige eller kritiske anvendelser hos parter på disses anmodning. Den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat underretter på forhånd Kommissionen om en sådan tilladelse.

8. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan en producent af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, få tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1 til 7, med henblik på industriel rationalisering i den pågældende medlemsstat, når de beregnede niveauer for produktionen i denne medlemsstat ikke overstiger summen af de beregnede produktionsniveauer for de indenlandske producenter som fastsat i stk. 1 til 7 for de pågældende perioder. Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat underretter på forhånd Kommissionen om en sådan tilladelse.

9. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan Kommissionen i forståelse med den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, give en producent tilladelse til at overskride de beregnede produktionsniveauer, der er fastsat i stk. 1 til 8, med henblik på industriel rationalisering mellem medlemsstaterne, når de sammenlagte beregnede niveauer for produktionen i de pågældende medlemsstater ikke overstiger summen af de beregnede produktionsniveauer for de indenlandske producenter som fastsat i stk. 1 til 8 for de pågældende perioder. Der kræves ligeledes godkendelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det påtænkes at nedskære produktionen.

10. I det omfang det er tilladt i henhold til protokollen, kan Kommissionen i forståelse både med den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende produktion foregår, og med regeringen for den berørte tredjelandspart, give en producent tilladelse til at sammenlægge de beregnede produktionsniveauer, der er tilladt i henhold til stk. 1 til 9, med de beregnede produktionsniveauer, der er tilladt for en producent i en tredjelandspart i henhold til protokollen og den pågældende producents nationale lovgivning, med henblik på industriel rationalisering med en tredjelandspart, når de sammenlagte beregnede produktionsniveauer for de to producenter ikke overskrider summen af de beregnede produktionsniveauer, der er tilladt for fællesskabsproducenten i henhold til stk. 1 til 9, og de beregnede produktionsniveauer for tredjelandsproducenten, som tilladt for denne i henhold til protokollen og det pågældende tredjelands lovgivning.

Artikel 4

Kontrol med markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer

1. Medmindre andet følger af stk. 4 og 5, forbydes markedsføring og anvendelse af

a) chlorfluorcarboner

b) andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner

c) haloner

d) tetrachlormethan

e) 1,1,1-trichlorethan og

f) hydrobromfluorcarboner.

2. Medmindre andet følger af stk. 4 og 5, skal hver producent og importør sikre:

a) at det beregnede niveau af methylbromid, som vedkommende markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 1998 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstiger 75 % af det beregnede niveau for den mængde methylbromid, som vedkommende markedsførte eller selv anvendte i 1991

b) at vedkommende ikke markedsfører methylbromid eller selv anvender methylbromid efter den 31. december 2000.

De samlede maksimumsgrænser for producenters og importørers markedsføring eller egen anvendelse af methylbromid er fastsat i bilag II.

3. Medmindre andet følger af stk. 4 og 5 og artikel 5, stk. 5,

a) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 1999, ikke overstige summen af:

- 2,6 % af det beregnede niveau for den mængde chlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989, og

- det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989

b) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2000, ikke overstige summen af:

- 2,0 % af det beregnede niveau for den mængde chlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989, og

- det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsførte eller selv anvendte i 1989

c) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2001 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstige 60 % af det i henhold til litra b) beregnede niveau

d) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2003, ikke overstige 50 % af det i henhold til litra b) beregnede niveau

e) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2004 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstige 30 % af det i henhold til litra b) beregnede niveau

f) må det beregnede niveau for den mængde hydrochlorfluorcarboner, som producenter og importører markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 2008 og i hver tolvmånedersperiode derefter, ikke overstige 5 % af det i henhold til litra b) beregnede niveau

g) må ingen producent eller importør markedsføre eller selv anvende hydrochlorfluorcarboner efter den 31. december 2014

h) skal hver producent og importør sikre, at det beregnede niveau for hydrochlorfluorcarboner, som vedkommende markedsfører eller selv anvender i perioden 1. januar til 31. december 1999 og i hver tolvmånedersperiode derefter indtil den 31. december 2002, ikke, udtrykt som en procentdel af de i litra a) til f) anførte niveauer, overstiger vedkommendes procentvise markedsandel i 1996.

Inden den 1. januar 2001 skal Kommissionen efter proceduren i artikel 17 fastsætte en ordning for tildeling af kvoter til hver producent og importør af de i litra a) til f) anførte beregnede niveauer, for perioden 1. januar til 31. december 2000 og for hver tolvmånedersperiode derefter.

De samlede mængdegrænser for producenters og importørers markedsføring eller egen anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er anført i bilag II.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer, hvis

a) de destrueres i Fællesskabet ved hjælp af teknologi, der er godkendt af parterne, eller

b) de anvendes som råvarer eller processtoffer, eller

c) de skal opfylde den tilladte efterspørgsel til væsentlige anvendelser fra brugere som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og efterspørgsel til kritiske anvendelser, hvortil der er givet tilladelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2.

Stk. 1 anvendes ikke på markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer til vedligeholdelse eller servicering af køle- og luftkonditioneringsudstyr indtil den 31. december 1999.

Stk. 1, litra c), anvendes ikke på markedsføring og anvendelse af haloner i eksisterende brandsikringssystemer indtil den 31. december 2003 og for markedsføring af haloner for kritiske anvendelser som anført i bilag VII.

5. En producent eller importør, der har ret til markedsføring eller egen anvendelse af de i denne artikel omhandlede kontrollerede stoffer, kan overdrage sin ret for en del af eller hele den mængde, der for den pågældende gruppe stoffer er fastsat i overensstemmelse med denne artikel, til en hvilken som helst anden producent eller importør af samme gruppe stoffer i Fællesskabet. Kommissionen underrettes forudgående om en sådan overdragelse. Overdragelse af retten til markedsføring eller anvendelse indebærer ikke supplerende ret til produktion eller import.

6. Import og markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydrobromfluorcarboner, forbydes, med undtagelse af produkter og udstyr, hvortil anvendelse af de respektive kontrollerede stoffer er godkendt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, andet afsnit. Forbuddet gælder ikke produkter og udstyr, som bevisligt er fremstillet inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 5

Kontrol med anvendelsen af hydrochlorfluorcarboner

1. Anvendelse af hydrochlorfluorcarboner forbydes på følgende vilkår:

a) i aerosoler

b) som opløsningsmiddel:

i) til ikke-indesluttet brug, herunder i åbne renseanlæg og åbne systemer uden køleflade til fjernelse af resterende vand, i klæbemidler og formslippemidler, når de ikke anvendes i lukkede anlæg, til rensning af afløb uden genvinding af hydrochlorfluorcarboner

ii) fra den 1. januar 2003 til alle anvendelser som opløsningsmiddel, med undtagelse af præcisionsrensning af elektriske og elektroniske komponenter i rum- og flyindustrien

c) som kølemiddel:

i) i udstyr fremstillet efter den 31. december 1995, til følgende formål:

- i ikke-indesluttede anlæg med direkte fordampning

- som kølemiddel i køle- og fryseskabe til husholdningsbrug

- i luftkonditioneringsanlæg til biler, traktorer, terrængående køretøjer og påhængsvogne, uanset energikilde

- i luftkonditioneringsanlæg til offentlige vejtransportmidler

ii) i luftkonditioneringsanlæg i jernbanetransportmidler, dog kun i udstyr fremstillet efter 31. december 1997

iii) fra den 1. januar 2001 i udstyr fremstillet efter den 31. december 1999 til følgende formål:

- i kølehuse og varelagre til offentlig brug og med henblik på distribution

- i anlæg med en tilført effekt på 150 kW og derover

iv) fra den 1. januar 2001 i alt andet køle- og luftkonditioneringsudstyr fremstillet efter den 31. december 2000, med undtagelse af reverserbare luftkonditionerings/varmepumpesystemer, for hvilke anvendelse af hydrochlorfluorcarboner forbydes fra den 1. januar 2004 i alt udstyr fremstillet efter den 31. december 2003

v) fra den 1. januar 2008 forbydes anvendelse af udbrugte hydrochlorfluorcarboner til vedligeholdelse og servicering af eksisterende køle- og luftkonditioneringsudstyr

d) til fremstilling af skum bortset fra fremstilling af hårdt isoleringsskum til sikkerhedsformål og integralskum:

i) fra den 1. januar 2000 til fremstilling af integralskum og polyethylenskum

ii) fra den 1. januar 2002 til fremstilling af esktruderet polystyrenskum, medmindre det anvendes til køletransport

iii) fra den 1. januar 2003 til fremstilling af polyuretanskum til udstyr, polyuretanskum belagt med fleksibelt laminat og endeløse polyuretanpaneler, med mindre de to sidstnævnte anvendes til køletransport

iv) fra den 1. januar 2004 til fremstilling af alle skumtyper

e) som bæregas til steriliseringsformål i lukkede anlæg, i udstyr fremstillet efter den 31. december 1997:

f) enhver anden brug.

2. Uanset stk. 1 tillades anvendelse af hydrochlorfluorcarboner:

a) til laboratorieformål, herunder forskning og udvikling

b) som råvare til fremstilling af andre kemiske stoffer

c) som processtof.

3. Import og markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder hydrochlorfluorcarboner, og hvis anvendelse er begrænset i henhold til denne artikel, er forbudt fra datoen for begrænsningens ikrafttræden. Produkter og udstyr, der bevisligt er fremstillet før begrænsningens ikrafttræden, er ikke omfattet af forbuddet.

4. Anvendelsesbegrænsningerne i henhold til stk. 1, 2 og 3 gælder ikke anvendelse af hydrochlorfluorcarboner til fremstilling af produkter med henblik på eksport til lande, hvor anvendelse af hydrochlorfluorcarboner i de pågældende produkter stadig er tilladt.

5. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre listen og tidsfristerne i stk. 1 efter erfaringerne med anvendelsen af nærværende forordning eller på baggrund af den tekniske udvikling

6. Efter anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat kan Kommissionen efter proceduren i artikel 17 tillade midlertidig undtagelse fra stk. 1 og artikel 4, stk. 3, til anvendelse og markedsføring af hydrochlorfluorcarboner, hvis det kan dokumenteres, at der til en nærmere bestemt anvendelse ikke er adgang til teknisk og økonomisk realiserbare alternative stoffer eller teknologier, eller at sådanne alternativer ikke kan bruges.

KAPITEL III HANDEL

Artikel 6

Tilladelse til import fra tredjelande

1. For overgang til fri omsætning i Fællesskabet eller aktiv forædling af kontrollerede stoffer kræves forelagt en importtilladelse. Tilladelsen udstedes af Kommissionen, når denne har konstateret, at artikel 6, 7, 8 og 13 er overholdt. Kommissionen sender en kopi af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor importen skal finde sted. Med henblik herpå udpeger hver medlemsstat en kompetent myndighed.

2. Hvis tilladelsen gælder aktiv forædling, udstedes den kun, hvis de kontrollerede stoffer skal anvendes på Fællesskabets toldområde under suspensionsordningen i artikel 114, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 2913/92, og forudsat at forædlingsprodukterne geneksporteres til en stat, hvor fremstilling, forbrug og import af det pågældende kontrollerede stof ikke er forbudt. Tilladelse kan først gives efter godkendelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den aktive forædling skal finde sted.

3. En ansøgning om tilladelse skal indeholde:

a) importørens og eksportørens navn og adresse

b) eksportlandet

c) det endelige bestemmelsesland, hvis de kontrollerede stoffer skal anvendes i Fællesskabets toldområde under proceduren for aktiv forædling som omhandlet i stk. 2

d) en beskrivelse af hvert enkelt kontrolleret stof, herunder:

- varebeskrivelse

- beskrivelse og KN-kode som anført i bilag III

- stoffets art (ubrugt, genvundet eller regenereret)

- mængden af stoffet i kg

e) en angivelse af formålet med den påtænkte import

f) sted og dato for den påtænkte import, hvis disse oplysninger kendes.

4. Kommissionen kan kræve certifikat til attestering af arten af de stoffer, der skal importeres.

5. Kommissionen kan ændre listen i stk. 3 og bilag III efter proceduren i artikel 17.

Artikel 7

Import af kontrollerede stoffer fra tredjelande

Der indføres kvantitative begrænsninger for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af kontrollerede stoffer, som er importeret fra tredjelande. Disse begrænsninger fastsættes og virksomheder tildeles kvoter for perioden 1. januar til 31. december 1999 for hver tolvmånedersperiode derefter efter proceduren i artikel 17.

De tildeles kun

a) for kontrollerede stoffer i gruppe VI og VIII i bilagene

b) for kontrollerede stoffer, som anvendes til væsentlige eller kritiske anvendelser, eller

c) for kontrollerede stoffer, som anvendes som råvarer eller processtoffer, eller

d) for genvundne stoffer, som destrueres i Fællesskabet ved hjælp af teknologier, der er godkendt af parterne.

Artikel 8

Import af kontrollerede stoffer fra stater, der ikke er parter i protokollen

Overgang til fri omsætning i Fællesskabet eller aktiv forædling af kontrollerede stoffer importeret fra en stat, som ikke er part i protokollen, er forbudt.

Artikel 9

Import af produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, fra stater der ikke er parter i protokollen

1. Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af produkter og udstyr, der indeholder kontrollerede stoffer, og som er importeret fra en stat, der ikke er part i protokollen, er forbudt.

2. Til vejledning for medlemsstaternes toldmyndigheder indeholder bilag IV en liste over produkter, der indeholder kontrollerede stoffer, og over KN-koderne. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 tilføje eller slette punkter på listen eller ændre den på grundlag af de lister, som parterne opstiller.

Artikel 10

Import fra stater, der ikke er parter i protokollen, af produkter som er fremstillet med kontrollerede stoffer

På grundlag af parternes afgørelse vedtager Rådet på forslag af Kommissionen regler for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af produkter, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, for så vidt som de pågældende produkter er fremstillet med kontrollerede stoffer, men ikke indeholder disse stoffer, og entydigt kan identificeres som værende sådanne produkter. Identifikationen af disse produkter sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 11

Eksport af kontrollerede stoffer eller produkter, der indeholder kontrollerede stoffer

1. Eksport fra Fællesskabet af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan og hydrobromfluorcarboner eller produkter og udstyr, bortset fra personlige ejendele, der indeholder disse kontrollerede stoffer, er forbudt. Forbuddet gælder ikke eksport af kontrollerede stoffer, for hvilke produktion er godkendt efter artikel 3, stk. 7, med henblik på at opfylde parternes grundlæggende hjemmemarkedsbehov i medfør af protokollens artikel 5, og af kontrollerede stoffer eller produkter og udstyr indeholdende disse stoffer, der er godkendt efter artikel 3, stk. 7, med henblik på at opfylde parternes behov for væsentlige anvendelser.

2. Eksport fra Fællesskabet af methylbromid og hydrochlorfluorcarboner til stater, der ikke er parter, er forbudt.

Artikel 12

Eksporttilladelser

1. Til eksport fra Fællesskabet af kontrollerede stoffer kræves tilladelse. Eksporttilladelse udstedes af Kommissionen til virksomheder for perioden 1. januar til 31. december 1999 og for hver tolvmånedersperiode derefter, efter at Kommissionen har konstateret, at artikel 11 er overholdt. Kommissionen sender en kopi af eksporttilladelsen til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

2. En ansøgning om eksporttilladelse skal indeholde:

a) eksportørens navn og adresse

b) en beskrivelse af det eller de kontrollerede stoffer, der skal eksporteres, herunder:

- varebeskrivelse

- beskrivelse og KN-kode som anført i bilag III

- stoffets art (ubrugt, genvundet eller regenereret)

c) den samlede mængde af hvert stof, der skal eksporteres

d) endeligt(e) bestemmelsesland(e) for det (de) kontrollerede stoffer

e) formålet med eksporten.

3. Hver eksportør underretter Kommissionen om ændringer, der måtte indtræffe i tilladelsens gyldighedsperiode med hensyn til de i henhold til stk. 2 meddelte oplysninger. Hver eksportør aflægger beretning for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 18.

Artikel 13

Ekstraordinær tilladelse til handel med stater, der ikke er parter i protokollen

Uanset artikel 8, artikel 9, stk. 1, artikel 10 og artikel 11, stk. 2, kan Kommissionen tillade handel med kontrollerede stoffer og med produkter, der indeholder og/eller er fremstillet med et eller flere af disse stoffer, med stater, der ikke er parter i protokollen, såfremt det på et møde mellem parterne fastslås, at de pågældende stater overholder protokollen fuldt ud og har indgivet oplysninger herom som omhandlet i protokollens artikel 7. Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren i artikel 17.

Artikel 14

Handel med territorier, der ikke er omfattet af protokollen

1. Artikel 8, 9 og 11, stk. 2, gælder for territorier, der ikke er omfattet af protokollen, på samme måde, som de gælder for stater, der ikke er parter i protokollen, jf. dog eventuel afgørelse i medfør af stk. 2.

2. Hvis myndighederne i et territorium, der ikke er omfattet af protokollen, overholder protokollen fuldt ud og har indgivet oplysninger herom som omhandlet i protokollens artikel 7, kan Kommissionen beslutte, at nogle af eller alle bestemmelserne i artikel 8, 9 og 11 ikke skal gælde for det pågældende territorium.

Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren i artikel 17.

KAPITEL IV EMISSIONSKONTROL

Artikel 15

Genvinding af brugte kontrollerede stoffer

Chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluorcarboner, som findes i:

- køleanlæg og luftkonditioneringsanlæg

- udstyr, der indeholder opløsningsmidler

- brandsikringssystemer og brandslukkere

- hårdt skum

skal om muligt - i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af udstyret samt forud for demontering eller bortskaffelse af det - genvindes med henblik på destruktion ved hjælp af teknologier, som er godkendt af parterne, eller ved hjælp af enhver anden miljømæssigt acceptabel destruktionsteknik eller med henblik på genanvendelse eller regenerering. Med henblik herpå kan medlemsstaterne fastsætte krav til minimumskvalifikationer, som servicepersonalet skal være i besiddelse af.

Medlemsstaterne giver senest den 31. december 2001 Kommissionen besked om de ordninger, de har indført til genvinding af brugte kontrollerede stoffer og om mængden af brugte kontrollerede stoffer, der er genvundet, genanvendt, regenereret eller destrueret.

Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 75/442/EØF (4) om affald eller foranstaltninger, der træffes i medfør af artikel 2, stk. 2, i nævnte direktiv.

Artikel 16

Udslip af kontrollerede stoffer

1. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå udslip af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluorcarboner fra kommercielle og industrielle luftkonditionerings- og køleanlæg, fra brandsikringssystemer og fra udstyr, der indeholder opløsningsmidler, i forbindelse med fremstilling, installering, drift og servicering. Med henblik herpå fastsætter medlemsstaterne krav til minimumskvalifikationer, som servicepersonalet skal være i besiddelse af. De underretter senest den 31. december 2000 Kommissionen om de ordninger, de har indført med hensyn til disse kvalifikationskrav.

Kommissionen fremmer i givet fald udarbejdelsen af europæiske standarder for tekniske krav til tætheden af kølesystemer.

2. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå udslip af methylbromid fra desinfektionsanlæg og aktiviteter, hvor methylbromid anvendes. Med henblik herpå fastsætter medlemsstaterne krav til minimumskvalifikationer, som servicepersonalet skal være i besiddelse af.

3. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå udslip af kontrollerede stoffer, der anvendes som råvarer og processtoffer i kemiske stoffer.

4. Der træffes alle praktisk gennemførlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå udslip af kontrollerede stoffer, der fremkommer utilsigtet under fremstillingen af andre kemiske stoffer.

KAPITEL V UDVALG, DATAINDBERETNING, TILSYN OG SANKTIONER

Artikel 17

Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald kan Kommissionen udsætte gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i stk. 3.

Artikel 18

Dataindberetning

1. Producenter, importører og eksportører af kontrollerede stoffer meddeler senest den 1. marts hvert år, med genpart til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, Kommissionen de nedenfor anførte data for hvert af de kontrollerede stoffer for perioden fra 1. januar til 31. december det foregående år.

a) Hver producent meddeler:

- samlet produktion af hvert kontrolleret stof

- produktion, som er markedsført eller anvendt af producenten selv i Fællesskabet, fordelt på råvarer, processtoffer og andre anvendelsesformål

- produktion med henblik på at imødekomme væsentlige anvendelser i Fællesskabet, hvortil der er givet tilladelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4

- produktion, hvortil der er givet tilladelse i medfør af artikel 3, stk. 6, med henblik på at imødekomme grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter, der er omhandlet i protokollens artikel 5

- produktion, hvortil der er givet tilladelse i medfør af artikel 3, stk. 7, til imødekommelse af parternes væsentlige eller kritiske anvendelser

- forøgelse af produktionen, hvortil der er givet tilladelse i medfør af artikel 3, stk. 8, 9 og 10, med henblik på industriel rationalisering

- mængder, der er genanvendt, regenereret eller destrueret

- lagre.

b) Hver importør, herunder producenter, der også importerer, meddeler:

- overgang til fri omsætning i Fællesskabet, fordelt på råvarer og processtoffer, væsentlige anvendelser tilladt i medfør af artikel 3, stk. 4, karantæne og behandling forud for forsendelse og destruktion

- mængder, der er indført i Fællesskabet under proceduren for aktiv forædling

- mængder af brugte kontrollerede stoffer, der er importeret med henblik på genanvendelse eller regenerering

- lagre.

c) Hver eksportør, herunder producenter, der også eksporterer, meddeler:

- mængder af kontrollerede stoffer, der er eksporteret fra Fællesskabet, herunder stoffer, som er eksporteret under proceduren for aktiv forædling, fordelt på de forskellige bestemmelseslande og på mængder, der er eksporteret med henblik på anvendelse som råvarer og processtoffer, væsentlige anvendelser, karantæne og behandling forud for forsendelse, til imødekommelse af grundlæggende hjemmemarkedsbehov hos parter henhørende under artikel 5 i protokollen og med henblik på destruktion

- mængder af brugte kontrollerede stoffer, der er eksporteret med henblik på genanvendelse eller regenerering

- lagre.

2. Medlemsstatens toldmyndigheder returnerer de stemplede brugte tilladelsesdokumenter til Kommissionen hvert år inden den 31. december.

3. Hver bruger, som har fået tilladelse til at udnytte en undtagelse med hensyn til væsentlige anvendelser i medfør af artikel 3, stk. 1, skal for hvert stof, for hvilket der er givet tilladelse, senest den 1. marts hvert år, med genpart til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, meddele Kommissionen, hvorledes stoffet er blevet anvendt i det foregående år og i hvilke mængder, oplagrede mængder, genanvendte eller destruerede mængder og mængden af produkter indeholdende disse stoffer, der er markedsført i Fællesskabet og/eller eksporteret.

4. Hvert år inden den 1. marts meddeler virksomheder, der har fået tilladelse til at anvende kontrollerede stoffer som processtoffer, Kommissionen, hvilke mængder de har anvendt det foregående år, og et overslag over emissionerne i forbindelse med anvendelsen.

5. Kommissionen træffer passende foranstaltninger til, at de oplysninger, den modtager, behandles fortroligt.

6. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 17 ændre de i stk. 1 til 4 fastsatte indberetningskrav for at opfylde forpligtelser i medfør af protokollen eller for at forbedre den praktiske håndhævelse af disse krav.

Artikel 19

Tilsyn

1. Kommissionen kan i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, der er pålagt den ved denne forordning, indhente alle nødvendige oplysninger fra regeringerne og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt fra virksomheder.

2. Når Kommissionen sender en virksomhed en anmodning om oplysninger, skal den samtidig sende en genpart af anmodningen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende virksomhed er beliggende, med en redegørelse for, hvorfor den ønsker disse oplysninger.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager de undersøgelser, som Kommissionen anser for nødvendige i forbindelse med denne forordning.

4. Hvis Kommissionen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor undersøgelsen skal foretages, er enige herom, bistår Kommissionens embedsmænd embedsmændene fra den nævnte myndighed med udførelsen af deres opgaver.

5. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne artikel.

Artikel 20

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af nærværende forordning samt af eventuelle nationale foranstaltninger til dens gennemførelse; sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de relevante bestemmelser senest den 1. juli 1999 og så hurtigt som muligt eventuelle efterfølgende ændringer.

KAPITEL VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 3093/94 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 333 af 22.12.1994, s. 1.

(2) EFT L 297 af 31.10.1988, s. 8.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

>TABELPOSITION>

BILAG IV

POSITIONER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR (KN-KODER) (1) FOR PRODUKTER, SOM INDEHOLDER KONTROLLEREDE STOFFER

1. Luftkonditioneringsenheder til automobiler og lastvogne

KN-koder

8701 20 10-8701 90 90

8702 10 11-8702 90 90

8703 10 11-8703 90 00

8704 10 11-8704 90 90

8705 10 00-8705 90 90

8706 00 11-8706 00 99

2. Kølings- og luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr til husholdningsbrug og erhvervsmæssig brug

Køleskabe:

KN-koder

8418 10 10-8418 29 00

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 69 99

Frysere:

KN-koder

8418 10 10-8418 29 00

8418 30 10-8418 30 99

8418 40 10-8418 40 99

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

Luftaffugtere:

KN-koder

8415 10 00-8415 83 90

8424 89 80

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 95

Vandkølere:

KN-koder

8419 60 00

8419 89 95

Isfrysemaskiner:

KN-koder

8418 10 10-8414 29 00

8418 30 10-8418 30 99

8418 40 10-8418 40 99

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

8479 89 95

Luftkonditionerings- og varmepumpeenheder:

KN-koder

8415 10 00-8415 83 90

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

8418 99 10-8418 99 90

3. Aerosolprodukter bortset fra aerosoler til medicinsk brug:

Levnedsmidler:

KN-koder

0404 90 21-0404 90 89

1517 90 10-1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98

Maling og lakker, tilberedte koldtvandsfarver og farvestoffer:

KN-koder

3208 10 10-3208 10 90

3208 20 10-3208 20 90

3208 90 11-3208 90 99

3209 10 00-3209 90 00

3210 00 10-3210 00 90

3212 90 90

Parfume-, kosmetik og toiletpræparater:

KN-koder

3303 00 10-3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00-3305 90 90

3306 10 00-3306 90 00

3307 10 00-3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Overfladeaktive præparater:

KN-koder

3402 20 10-3402 20 90

Tilberedte smøremidler:

KN-koder

2710 00 81

2710 00 98

3403 11 00

3403 19 10-3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10-3403 99 90

Husholdningspræparater:

KN-koder

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10-3405 90 90

Varer af brændbare materialer:

KN-koder

3606 10 00

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler osv.:

KN-koder

3808 10 10-3808 10 90

3808 20 10-3808 20 80

3808 30 11-3808 30 90

3808 40 10-3808 40 90

3808 90 10-3808 90 90

Efterbehandlingsmidler osv.:

KN-koder

3809 10 10-3809 10 90

3809 91 00-3809 93 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ladte ildslukkere:

KN-koder

3813 00 00

Sammensatte organiske opløsningsmidler osv.:

KN-koder

3814 00 10-3814 00 90

Tilberedte væsker til afrimning:

KN-koder

3820 00 00

Produkter fra kemiske og nærstående industrier:

KN-koder

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45-3824 90 95

Siliconer i ubearbejdet form:

KN-koder

3910 00 00

Våben:

KN-koder

9304 00 00

4. Transportable ildslukningsapparater:

KN-koder

8424 10 10-8424 10 99

5. Isoleringsplader, panelbrædder og rørdæksler:

KN-koder

3917 21 10-3917 40 90

3920 10 23-3920 99 90

3921 11 00-3921 90 90

3925 10 00-3925 90 80

3926 90 10-3926 90 99

6. Præ-polymere:

KN-koder

3901 10 10-3911 90 99.

(1) Disse toldkoder er anført til vejledning for medlemsstaternes toldmyndigheder.

BILAG V

KRITERIER FOR MEDDELELSE AF DISPENSATION TIL ANVENDELSE AF METHYLBROMID TIL KRITISKE ANVENDELSER EFTER STOFFETS AFVIKLING

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder tillader kun kritiske anvendelser af methylbromid, såfremt det kan dokumenteres, at følgende kriterier er opfyldt:

a) Anvendelsen er påkrævet til at beskytte levnedsmiddel- eller vareforsyninger eller er af vital betydning for visse typer landbrugs- eller gartneriproduktion (herunder økonomiske aspekter).

b) Der er ikke adgang til teknisk og økonomisk realiserbare alternativer eller til miljø- og sundhedsforsvarlige erstatningsstoffer.

c) Der er bestræbelser i gang for at undersøge, vurdere, afprøve i marken og om nødvendigt lette myndighedernes godkendelse af alternativer og erstatningsstoffer med henblik på hurtigst mulig afvikling af brugen af methylbromid.

d) Methylbromid vil blive anvendt på grundlag af den bedste tilgængelige emissionsbegrænsende teknologi.

e) Methylbromid har i de foregående fem år været regelmæssigt anvendt til desinfektion af de pågældende afgrøder og i den pågældende egn.

2. For dispensationer til fortsat brug af methylbromid til kritiske anvendelser efter stoffets afvikling gælder følgende:

a) Følgende skal angives: den maksimale mængde methylbromid, der skal anvendes; den maksimale anvendelseshyppighed; minimumstiden mellem desinfektionsoperationer samt forholdsregler til minimering af emissionerne.

b) Det skal så nøjagtigt som muligt angives, hvilken anvendelse dispensationen dækker, herunder nærmere oplysninger om afgrøde, dyrkningsmetoder, beliggenhed samt den eller de sygdomme, hvortil methylbromid skal bruges.

c) De kompetente myndigheder skal gennemgå dispensationerne mindst hvert andet år for at afgøre, om anvendelsen stadig opfylder kriterierne, med henblik på yderligere trinvis nedskæring af forbruget af methylbromid til kritiske anvendelser.

BILAG VI

PROCESSER, HVORI KONTROLLEREDE STOFFER ANVENDES SOM PROCESSTOFFER

- anvendelse af tetrachlormethan til fjernelse af nitrogentrichlorid ved fremstilling af kaustisk soda

- anvendelse af tetrachlormethan til genvinding af chlor fra restgas fra chlorfremstilling

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af chloreret gummi

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af pesticider

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af lægemidler

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af chlorsulfonerede polyolefiner

- fremstilling af polyphenylenterephtalamid ved hjælp af tetrachlormethan i et mellemprodukt

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af styrenbutadien-gummi

- anvendelse af tetrachlormethan ved fremstilling af chlorerede alkaner

- anvendelse af CFC-113 ved fremstilling af en gruppe af fluorerede polymerharpikser

- anvendelse af CFC-11 ved fremstilling af tynd folie af syntetiske fibre.

BILAG VII

KRITISKE ANVENDELSER AF HALONER

Anvendelse af halon 1301:

- i flyvemaskiner for beskyttelse af motorrum, lastrum og tørrerum (»dry-bays«)

- i personalrum i militære køretøjer

- for eksplosionsbeskyttelse i bemandede rum hvor udslip af brandfarlige stoffer kan ske.

Anvendelse af halon 1211:

- i håndbrandslukkere for anvendelse i flyvemaskiner

- i militær- og politibrandslukkere for personbeskyttelse.