51997PC0049

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger /* KOM/97/0049 ENDEL - SYN 97/0067 */

EF-Tidende nr. C 184 af 17/06/1997 s. 0020


Forslag til Rådets direktiv om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (97/C 184/02) KOM(97) 49 endelig udg. - 97/0067(SYN)

(Forelagt af Kommissionen den 15. april 1997)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 189 C, og i samarbejde med Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Vandforsyning er en forsyningspligtsydelse som defineret i Kommissionens meddelelse »Forsyningspligtydelser i Europa« (1);

(2) dette direktiv tager sigte på at bevare og forbedre vandmiljøet i Fællesskabet; dette formål vedrører hovedsagelig kvaliteten af det pågældende vand; vandmængden er et af de aspekter, der må kontrolleres af hensyn til vandkvaliteten, og der bør derfor fastlægges bestemmelser om mængden til støtte for målsætningen at sikre en god kvalitet;

(3) vand udsættes i Fællesskabet for stigende pres fra den konstante stigning i efterspørgslen efter vand i tilstrækkelige mængder og af god kvalitet til alle anvendelsesformål; den 10. november 1995 forelagde Det Europæiske Miljøagentur en ajourført rapport (2) om miljøets tilstand, som bekræftede, at der er behov for handling for at beskytte Fællesskabets vandressourcer, både hvad angår kvalitet og mængde;

(4) konklusionerne fra ministerseminaret om Fællesskabets vandpolitik i Frankfurt i 1988 understregede behovet for fællesskabsretsforskrifter vedrørende økologisk kvalitet; i sin resolution af 28. juni 1988 (3) opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge forslag til forbedring af den økologiske kvalitet af Fællesskabets overfladevand;

(5) i erklæringen fra ministerseminaret om grundvand, der blev afholdt i Den Haag i 1991, erkendtes behovet for handling for at undgå forringelse på lang sigt af ferskvandskvaliteten og ferskvandsmængden, og der blev opfordret til at vedtage et handlingsprogram, som skulle gennemføres inden år 2000 og stile mod bæredygtig forvaltning og beskyttelse af ferskvandsressourcer; i sine resolutioner af 25. februar 1992 (4) og 20. februar 1995 (5) efterlyste Rådet et handlingsprogram for grundvand og en revision af Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer (6) som led i en overordnet politik for ferskvandsbeskyttelse;

(6) den 21. februar 1996 vedtog Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet »Det Europæiske Fællesskabs vandpolitik« (7), hvori der anføres en række principper for Fællesskabets vandpolitik;

(7) den 9. september 1996 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et handlingsprogram for integreret beskyttelse og forvaltning af grundvand (8); dette program pegede på behovet for at fastlægge procedurer for reguleringen af indvinding af ferskvand og for overvågning af ferskvandsmængde og ferskvandskvalitet;

(8) Rådet har den 25. juni 1996, Regionsudvalget den 19. september 1996, Det Økonomiske og Sociale Udvalg den 26. september 1996, og Europa-Parlamentet den 23. oktober 1996 opfordret Kommissionen til at fremsætte et forslag til et rådsdirektiv om fastlæggelse af en ramme for Det Europæiske Fællesskabs vandpolitik;

(9) FN-konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer kræver forvaltning på vandløbssystemniveau; Fællesskabet og medlemsstaterne har undertegnet denne konvention, der blev indgået ved Rådets afgørelse 95/308/EØF (9);

(10) overfladevand og grundvand er i princippet fornyelige naturressourcer, og såfremt der skal sørges for en god grundvandsstatus, må der handles på et tidligt tidspunkt og foretages en stabil langsigtet planlægning af beskyttende foranstaltninger som følge af den tid, naturen skal have til grundvandets dannelse og fornyelse; denne tidsforsinkelse i forbedringen må tages i betragtning i tidsplanerne, når der udarbejdes foranstaltninger til at opnå en god grundvandsstatus;

(11) Fællesskabets vandpolitik kræver en gennemsigtig, effektiv og sammenhængende forskriftsramme; Fællesskabet bør tilvejebringe fælles principper og overordnede rammer for indsatsen; dette direktiv skal udgøre en sådan ramme og samordne og integrere samt på længere sigt yderligere udvikle de overordnede principper og strukturer for bæredygtig anvendelse af vand i Fællesskabet i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

(12) de mål og principper for Fællesskabets politik på miljøområdet, der er fastsat i traktatens artikel 130 R, går navnlig ud på at forebygge, begrænse og, så vidt det er muligt, undgå forurening ved at prioritere indgreb ved kilden og sørge for fornuftig forvaltning af naturressourcer, i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og princippet om forebyggelse af forurening;

(13) som fastsat i traktatens artikel 130 R skal Fællesskabet ved udarbejdelsen af sin politik på miljøområdet tage hensyn til den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet som helhed og den afbalancerede udvikling i dets områder;

(14) medlemsstater, der er fælles om samme vandløbssystem eller grundvandsmagasiner, bør sørge for fælles langsigtet planlægning af vandressourcer baseret på prognoser for forsyning og efterspørgsel med henblik på at fastlægge langsigtede strategiske målsætninger for vandreserver og prioriteterne for deres anvendelse;

(15) der hersker forskellige forhold og behov i Fællesskabet, som kræver forskellige specifikke løsninger; denne forskelligartethed må tages i betragtning ved planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger for at sikre bæredygtig beskyttelse og anvendelse af vand; beslutningerne bør træffes så tæt som muligt på de steder, hvor vandet anvendes eller påvirkes; der bør derfor lægges særlig vægt på indsats inden for medlemsstaternes ansvarsområde gennem opstilling af specifikke programmer med foranstaltninger, der er afpasset efter de regionale og lokale forhold;

(16) forudsætningerne for, at dette direktiv får de ønskede resultater, er nært samarbejde og samordnet indsats på fællesskabsplan, medlemsstatsplan og lokalt plan samt oplysning, høring og inddragelse af de sociale partnere og de enkelte borgere;

(17) med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af forurening bør Fællesskabets vandpolitik baseres på en kombineret metode, hvor der gribes ind ved kilden ved at fastsætte emissionsgrænseværdier og miljøkvalitetsnormer; med hensyn til vandmængden bør der fastlægges overordnede principper for tilsyn med indvindingen af vand for at sikre, at der på lang sigt er tilstrækkelige mængder ferskvand af god kvalitet til rådighed;

(18) fælles miljøkvalitetsnormer for bestemte grupper eller familier af stoffer bør fastlægges i fællesskabsretsakter; der bør fastsættes bestemmelser for vedtagelse af sådanne normer på fællesskabsplan;

(19) der er behov for fælles principper for at samordne medlemsstaternes indsats for at øge vandmængden og vandkvaliteten, for at fremme bæredygtigt vandforbrug, for at bidrage til løsningen af grænseoverskridende forureningsproblemer, for at beskytte økosystemer, navnlig vandøkosystemer, og for at bevare vandets rekreative potentiel i Fællesskabet;

(20) der bør fastlægges fælles definitioner for vandets status med hensyn til kvalitet og mængde; der bør fastsættes miljømålsætninger, som kan sikre, at overfladevandet og grundvandet er af god status på fællesskabsplan;

(21) medlemsstaterne bør opfylde målet for i det mindste god vandstatus ved at fastlægge og gennemføre de fornødne foranstaltninger inden for integrerede foranstaltningsprogrammer under hensyntagen til eksisterende fællesskabskrav; hvor der allerede findes en god vandstatus, bør denne opretholdes;

(22) det bør efterstræbes at nå det mål i det mindste at opnå en god vandstatus inden for vandløbssystemet og dermed at sørge for en administrativ struktur, som sikrer, at vand der indgår i det samme økologiske og hydrogeologiske system forvaltes som en helhed, uanset om vandet optræder i form af grundvand eller overfladevand;

(23) der er behov for at forebygge eller mindske virkningerne af uforsætlig forurening; der bør opstilles fælles principper med det sigte at koordinere medlemsstaternes bestræbelser og øge grænseoverskridende samarbejde på dette område;

(24) der er behov for større integrering af de kvalitative og kvantitative aspekter ved beskyttelse og forvaltning af både overfladevand og grundvand inden for én og samme administrative struktur, under hensyntagen til vandets naturlige cirkulation inden for vandkredsløbet;

(25) det er inden for det enkelte vandløbssystem nødvendigt at bestemme, hvor stor vandforureningen er, og at udarbejde fortegnelser over vandanvendelsen, med anførelse af de forskellige forureningskilder, efterspørgslen efter vand og anden menneskeskabt indflydelse på vandets status;

(26) medlemsstaterne bør udpege vandområder, der anvendes til indvinding af drikkevand, og fastlægge miljønormer, som gør det muligt at overholde Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (10);

(27) for at sørge for at den brede offentlighed og de enkelte vandforbrugere deltager i indsatsen, er det nødvendigt at sørge for ordentlig information om planlagte foranstaltninger og rapportere om, hvorledes sådanne foranstaltninger skrider frem, med henblik på at involvere offentligheden inden der træffes endelige beslutninger om de nødvendige foranstaltninger;

(28) hvor anvendelsen af vand inden for et vandløbssystem kan få grænseoverskridende virkninger, bør der sørges for samordnede aktioner på tværs af grænserne; dette direktiv skal bidrage til overholdelsen af Fællesskabets forpligtelser i henhold til internationale konventioner om beskyttelse og forvaltning af vand, navnlig De Forenede Nationers konvention om beskyttelse og anvendelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer;

(29) der er behov for yderligere integrering af bæredygtig vandforvaltning i Fællesskabets politik på andre områder, navnlig i landbrugspolitikken, regionalpolitikken og fiskeripolitikken; dette direktiv skal danne grundlag for en kontinuerlig dialog og udvikling af strategier rettet mod yderligere integration mellem forskellige indsatsområder; dette direktiv udgør derfor et vigtigt bidrag til gennemførelsen af de vigtigste principper i og målsætninger for udviklingsperspektiverne for europæisk fysisk planlægning (ESDP - European Spatial Development Perspective);

(30) i tilfælde, hvor det på grund af naturlige forhold, af historiske årsager eller på grund af forurening fra tredjelande kan være vanskeligt eller umuligt at opnå en god status, bør der fastlægges passende procedurer for at undgå enhver forringelse af vandets status;

(31) udviklingen i vandets status bør overvåges systematisk og på et sammenligneligt grundlag i hele Fællesskabet for at tilvejebringe et solidt grundlag for valget af foranstaltninger, der kan sikre en bæredygtig anvendelse af vandet; Det Europæiske Miljøagentur og Kommissionen bør i nært samarbejde overvåge og aflægge rapport om udviklingen i miljøets tilstand;

(32) anvendelse af økonomiske virkemidler kan være hensigtsmæssig som led i et foranstaltningsprogram; i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør der tages hensyn til enhver skade eller negativ virkning på vandmiljøet forårsaget af forurenende stoffer, indvinding og anden anvendelse af vand; omkostningerne ved anvendelsen af vand bør fuldt ud dækkes af brugeren;

(33) der bør sørges for fuldstændig gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende miljøforskrifter om beskyttelse af vand; det er nødvendigt at sørge for korrekt anvendelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv i hele Fællesskabet; der bør sørges for passende sanktioner i medlemsstaternes lovgivning;

(34) der bør nedsættes et udvalg, som skal bistå Kommissionen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af dette direktiv; dette direktiv skal sørge for ordninger til behandling af eventuelle hindringer for forbedring af vandets status, når sådanne hindringer falder uden for anvendelsesområdet for Fællesskabets retsforskrifter på vandområdet, med henblik på at fastlægge egnede strategier for løsningen af sådanne problemer;

(35) Kommissionen bør årligt forelægge en ajourført plan for mulige fremtidige initiativer, som den har planer om eller overvejer inden for vandsektoren;

(36) der bør som led i dette direktiv fastlægges tekniske specifikationer for at opnå en konsekvent holdning inden for Fællesskabet; tilpasningen af dette direktivs bilag til den tekniske udvikling og standardiseringen af overvågnings-, prøvetagnings- og analysemetoder bør vedtages ved en udvalgsprocedure;

(37) gennemførelsen af foranstaltningsprogrammer for vandløbssystemer efter dette direktiv vil medføre et beskyttelsesniveau for vand, som mindst svarer til det, der er fastsat ved:

- Rådets direktiv 75/440/EØF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (11)

- Rådets beslutning 77/795/EØF af 12. december 1977 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet (12)

- Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri (13)

- Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for prøveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (14)

- Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande (15)

- Rådets direktiv 80/68/EØF

- samt det foreslåede direktiv om vandområders økologiske kvalitet (16).

Nævnte direktiver og forslag bør derfor ophæves/tilbagetrækkes, når de relevante bestemmelser i dette direktiv er blevet gennemført fuldt ud -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 Formål

Direktivets overordnede formål er at fastlægge en ramme for beskyttelsen af overfladeferskvand, flodmundinger, kystvande og grundvand i Fællesskabet:

a) som forebygger yderligere forringelse og beskytter og hæver vandøkosystemernes status og, hvad angår deres vandbehov, også terrestriske økosystemers status

b) som fremmer bæredygtigt vandforbrug baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer, og

derved bidrager til vandforsyning af den kvalitet og i de mængder, der er nødvendig for at opnå en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer.

Artikel 2 Definitioner

I dette direktiv, og, medmindre andet er specificeret i Fællesskabets øvrige retsakter, gælder følgende definitioner for alle Fællesskabets retsakter vedrørende vand.

1) Overfladevand: overfladeferskvand, flodmundinger og kystvande.

2) Grundvand: alle former for vand under jordens overflade, i mætningszonen og i direkte kontakt med jordoverfladen eller undergrunden.

3) Overfladeferskvand: alt stillestående eller rindende vand på jordens overflade oppe over ferskvandsgrænsen.

4) Kystvand: vand på landsiden af en linje, hvor hvert punkt befinder sig i en afstand af én sømil til havsiden fra det nærmeste punkt på den basislinje, hvorfra bredden af territoriale farvande måles, og som, hvor det er relevant, ved vandløb strækker sig ud til mundingens yderste grænse.

5) Flodmunding: overgangsområdet ved flodens munding mellem overfladeferskvand og kystvand. Den ydre (havvendte) grænse for flodmundinger defineres, om nødvendigt, af medlemsstaterne. Den indre (opstrøms) grænse er ferskvandsgrænsen.

6) Ferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der, ved lavvande og i en periode med lav ferskvandsstrømning, er en mærkbar salinitetsstigning som følge af tilstedeværelsen af havvand.

7) Vandmasse: en særskilt og homogen mængde overfladevand eller grundvand, så som vandmagasin, sø, reservoir, strækning af vandløb, flod eller kanal, flodmunding eller kystvandsstrækning.

8) Betydelig vandmasse: i artikel 8 alt vand beregnet til indvinding af drikkevand fra en enkelt kilde, som leverer vand til mere end 15 husstande.

9) Vandløbssystem eller fuldt ud »vandløbssystems opland«: det landområde, hvorfra al overfladisk afstrømning løber gennem en række mindre og større vandløb og eventuelt søer ud til havet i én enkelt munding, flodmunding eller ét enkelt delta.

10) Bivandløbsopland: det landområde, hvorfra al overfladisk afstrømning løber gennem en række mindre og større vandløb og eventuelt søer til et særligt punkt i et vandløb (normalt en sø eller et vandløbssammenløb).

11) Vandløbssystemdistrikt: et administrativt land- og havområde bestående af et eller flere (nabo)vandløbssystemer sammen med det tilhørende grundvand og kystvand, som efter artikel 3, stk. 1, er oprettet som enhed for vandløbssystemets forvaltning.

12) Ansvarlig myndighed: en myndighed oprettet efter artikel 3, stk. 2 eller 3, som blandt andet har ansvaret for anvendelsen af reglerne i dette direktiv inden for et bestemt vandløbssystemdistrikt.

13) Overfladevands status: det samlede udtryk for en overfladevandmasses status, bestemt ved enten vandmassens økologiske status eller dens kemiske status, alt efter hvilken der er lavest.

14) God overfladevandsstatus: den status en overfladevandmasse har opnået, når både dens økologiske status og dens kemiske status i det mindste er »god«.

God overfladevandsstatus er det miljømål for overfladevand, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a).

15) Grundvandsstatus: det samlede udtryk for en grundvandmasses status, bestemt ved enten vandmassens kvantitative status eller dens kemiske status, alt efter hvilken der er lavest.

16) God grundvandsstatus: den status en grundvandmasse har opnået, når både dens kvantitative status og dens kemiske status i det mindste er »god«.

God grundvandsstatus er det miljømål for grundvand, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra b).

17) Økologisk status: et udtryk for kvaliteten af de med overfladevandet forbundne vandøkosystemers struktur og funktion. Der tages hensyn til vandets og sedimenternes fysisk-kemiske natur, vandets strømningskarakteristika og vandmassens fysiske struktur, men statusen er koncentreret omkring forholdene i økosystemets biologiske elementer.

18) Naturlig økologisk status: den teoretiske økologiske status en overfladevandmasse ville have opnået, hvis den ikke var berørt af menneskelige aktiviteter.

19) Høj økologisk status: den økologiske status en overfladevandmasse, som påviseligt ikke er væsentligt berørt af menneskelige aktiviteter, har opnået.

20) God økologisk status: den økologiske status opnået i en overfladevandmasse, som påviseligt er væsentligt berørt af menneskelige aktiviteter, men som ikke desto mindre har et rigt, ligevægtigt og bæredygtigt økosystem.

God økologisk status er den økologiske status, der kræves for at opfylde de miljømål for overfladevand, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a).

21) Kemisk status: et udtryk for, i hvor høj grad en vandmasse er forurenet.

22) Høj kemisk status: den kemiske status opnået i en vandmasse, hvori ingen af de stoffer, der er anført i bilag VIII, er til stede i koncentrationer, der overskrider de naturlige baggrundsniveauer.

23) God kemisk status: den kemiske status opnået i en vandmasse, hvori koncentrationerne af stofferne fra bilag VIII ikke overskrider de miljøkvalitetsnormer, der er fastlagt i bilag X eller andre relevante fællesskabsforskrifter, hvori der fastsættes miljøkvalitetsnormer, og hvor tendenserne i overvågningsdataene ikke tyder på, at sådanne miljøkvalitetsnormer vil blive overskredet i fremtiden.

God kemisk status er den status, der kræves for at opfylde de miljømål for overfladevand og grundvand, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a) og b).

24) Kvantitativ status: et udtryk for, i hvor høj grad en grundvandmasse er permanent udtømt ved direkte og indirekte indvinding og ændringer i dens naturlige gendannelseshastighed.

25) Høj kvantitativ status: den kvantitative status opnået i en grundvandmasse, hvor indvindinger og ændringer i dens naturlige gendannelseshastighed kun har haft ubetydelig indflydelse på vandmagasinets natur.

26) God kvantitativ status: den kvantitative status opnået i en grundvandmasse, hvor indvindinger og ændringer i dens naturlige gendannelseshastighed er bæredygtige på lang sigt, uden at dette fører til tab af økologisk kvalitet i de tilknyttede overfladevandmasser eller beskadigelse af de tilknyttede terrestriske økosystemer.

God kvantitativ status er den status, der kræves for at opfylde de miljømål for grundvand, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra b).

27) Forurenende stof: de stoffer og stofgrupper, der er anført i bilag VIII.

28) Forurening: direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller støj i luft-, vand- og jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed eller miljøets kvalitet, medføre skade på materielle værdier eller forringelse eller forstyrrelse af naturfaciliteter og andre legitime anvendelser af miljøet.

29) Miljømålsætninger: de målsætninger, der er fastlagt i artikel 4.

Disse miljømålsætninger betragtes som »miljøkvalitetsnormer« ved anvendelse af artikel 2, stk. 7, og artikel 10 i Rådets direktiv (96/61/EF) (17).

30) Miljøkvalitetsnorm: den koncentration af et bestemt forurenende stof eller gruppe af forurenende stoffer i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Med henblik på dette direktiv er der fastlagt miljøkvalitetsnormer på fællesskabsplan i bilag X. Der skal endvidere fastsættes miljøkvalitetsnormer af medlemsstaterne efter artikel 8, stk. 2, med hensyn til vand, der anvendes til indvinding af drikkevand. Miljøkvalitetsnormerne i bilag X og dem, der vedtages efter artikel 8, stk. 2, betragtes også som miljøkvalitetsnormer ved anvendelse af artikel 2, stk. 7, og artikel 10 i direktiv 96/61/EF.

31) Drikkevand: vand omfattet af bestemmelserne i direktiv 80/778/EØF.

32) Anvendelse: af vand:

a) indvinding af, forsyning med og forbrug af overfladevand eller grundvand

b) emission af forurenende stoffer til overfladevand og anlæg til indsamling og rensning af spildevand med efterfølgende udledning til overfladevand

c) enhver anden anvendelse af overfladevand eller grundvand, som kan få væsentlig indflydelse på vandets status.

33) Fuld omkostningsdækning: at brugeren gennem prisen eller gebyrer betaler følgende omkostningselementer ved enhver tjeneste, der ydes i forbindelse med anvendelsen af vandet:

- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

- kapitalvedligeholdelsesomkostninger

- kapitalomkostninger (betaling af hovedstol og renter), og

- hensættelse af reserver til fremtidige forbedringer og udvidelser.

34) Husholdningsbrug: private husstandes anvendelse af vand, idet anvendelse til erhvervsmæssig brug er udelukket.

35) Grundlæggende anvendelsesniveau: den mængde vand, som en privatperson anvender til grundlæggende behov. Denne mængde beregnes på grundlag af den minimumsmængde, der kræves af hensyn til den personlige sundhed og hygiejne. På alle trin bør husholdningsmaskiners vandforbrug beregnes på grundlag af den bedste tilgængelige teknik.

Artikel 3 Koordinering af foranstaltninger inden for vandløbssystemdistrikter

1. Medlemsstaterne identificerer de enkelte vandløbssystemer, der ligger inden for deres nationale territorium, og betror dem med henblik på anvendelsen af dette direktiv til individuelle vandløbssystemdistrikter. Små vandløbssystemer kan kombineres med større vandløbssystemer eller føjes til tilstødende små vandløbssystemer, så de tilsammen danner et individuelt vandløbssystemdistrikt, hvor dette findes hensigtsmæssigt. I det omfang grundvand ikke fuldt ud følger et bestemt vandløbssystem, betros sådant grundvand til det nærmeste eller mest hensigtsmæssige vandløbssystemdistrikt. Kystvande betros til det nærmeste og mest relevante vandløbssystemdistrikt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres passende administrative ordninger, herunder udpegning af passende ansvarlige myndigheder, for at sikre, at anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv koordineres og overvåges i hvert vandløbssystemdistrikt.

3. Ligger et vandløbssystem i mere end én medlemsstats territorium opretter de berørte medlemsstater i fællesskab et internationalt vandløbssystemdistrikt. Såfremt en eller flere af de berørte medlemsstater anmoder derom, optræder Kommissionen som uafhængig mægler for at lette oprettelsen af et sådant internationalt vandløbssystemdistrikt.

Medlemsstaterne sikrer i fællesskab, at der indføres passende administrative ordninger, herunder udpegning af passende ansvarlige myndigheder, for at sikre, at anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv koordineres og overvåges i sådanne internationale vandløbssystemdistrikter.

4. Strækker vandløbssystemer sig ud over grænserne for Fællesskabets territorium oprettes de relevante vandløbssystemdistrikter og ansvarlige myndigheder i fællesskab med de pågældende tredjelande.

5. Medlemsstaterne kan udpege eksisterende nationale eller internationale organer som ansvarlige myndigheder med henblik på dette direktiv. I så fald påser de, at de resulterende ansvarlige myndigheder har de fornødne beføjelser for at opfylde de forpligtelser, der følger af dette direktiv.

6. Medlemsstaterne udpeger deres ansvarlige myndigheder senest den 31. december 1999.

7. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med en liste over deres ansvarlige myndigheder og de ansvarlige myndigheder i alle de internationale organer, hvori de deltager, senest den 30. juni 2000. For hver ansvarlig myndighed meddeles de oplysninger, der er nævnt i bilag I.

8. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 7, senest tre måneder efter at ændringen er indtrådt.

Artikel 4 Miljømålsætninger

1. Medlemsstaterne udarbejder og iværksætter inden for en overordnet forvaltningsplan for vandløbssystemet programmer med de foranstaltninger, der anses for at være nødvendige, for at:

a) forebygge forringelse af den økologiske kvalitet og forurening af overfladevand og restaurere forurenet overfladevand, for at opnå god overfladevandsstatus i alt overfladevand senest den 31. december 2010

b) forebygge forringelse af grundvandskvaliteten, restaurere forurenet grundvand og sørge for ligevægt mellem indvinding og nydannelse af grundvand, for at opnå god grundvandsstatus i alt grundvand senest den 31. december 2010, og

c) overholde alle normer og målsætninger i forbindelse med beskyttede områder senest den 31. december 2010, medmindre andet er fastsat i de fællesskabsretsforskrifter eller nationale eller lokale bestemmelser, i henhold til hvilke de enkelte beskyttede områder er oprettet.

2. Hvis de målsætninger, der er fastsat i henhold til stk. 1, litra c), ikke er forenelige med dem, der er fastsat i henhold til stk. 1, litra a) eller b), går målsætningerne i stk. 1, litra c), forud for de andre.

3. De frister, der er fastsat i stk. 1, litra a) og b), kan forlænges for bestemte vandmasser, såfremt alle de følgende betingelser er opfyldt:

a) de naturlige forhold tillader ikke nogen hurtig forbedring af vandmassens status

b) alle de foranstaltninger, der i henhold til artikel 13 kræves for at bringe vandmassen i overensstemmelse med de krævede normer inden den forlængede frist, er truffet og har fået virkning senest den 31. december 2007, og

c) forlængelsen af fristen er sammen med begrundelsen herfor udtrykkeligt nævnt i den forvaltningsplan for vandløbssystemet, der kræves i henhold til artikel 16.

4. Der kan fastlægges mindre strenge miljømålsætninger end dem, der kræves efter stk. 1, litra a) og b), for bestemte vandmasser i et begrænset område, såfremt alle de følgende betingelser er opfyldt:

a) vandmassen er alvorligt påvirket af menneskelige aktiviteter, og forbedring af dens status har vist sig at være umulig eller forbundet med urimeligt store omkostninger

b) der er fastsat miljømålsætninger, som sikrer, at statusen ikke forringes yderligere, så opfyldelsen af målsætningerne i dette direktiv ikke bringes i fare i andre vandmasser i samme vandløbssystemdistrikt

c) fastlæggelsen af mindre strenge miljømålsætninger er sammen med begrundelsen herfor udtrykkeligt nævnt i den forvaltningsplan for vandløbssystemet, der kræves i henhold til artikel 16

d) sådanne mindre strenge miljømålsætninger fastlægges således, at de ikke bringer gennemførelsen af gældende fællesskabsbestemmelser på miljøområdet i fare.

Artikel 5 Særlige træk i vandløbssystemdistriktet

1. Medlemsstaterne sikrer, at der foretages en analyse af hvert vandløbssystemdistrikts særlige træk, samt at den afsluttes senest den 31. december 2001. Analyserne skal omfatte følgende forhold:

a) vandløbssystemdistriktets geografiske og geologiske forhold

b) vandløbssystemdistriktets hydrografiske forhold

c) vandløbssystemdistriktets demografiske forhold, og

d) arealanvendelse og erhvervsaktiviteter inden for vandløbssystemdistriktet.

For at sikre, at de foreliggende oplysninger kan udnyttes i størst muligt omfang, og for at undgå dobbeltarbejde ved dataindsamling, skal samarbejde med de statistiske myndigheder på nationalt- og på fællesskabsplan sikres.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. december 1999 efter proceduren i artikel 25 de tekniske specifikationer med henblik på analysen, der er omhandlet i bilag II. De tekniske specifikationer erstatter det nuværende bilag II.

3. Analyserne revideres, og ajourføres om nødvendigt, senest den 31. december 2007 og derefter hvert sjette år.

Artikel 6 Vurdering af de menneskelige aktiviteters miljøvirkninger

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for hvert vandløbssystemdistrikt foretages en vurdering af de menneskelige aktiviteters indflydelse på overfladevandets og grundvandets status, samt at den afsluttes senest den 31. december 2001. Vurderingen skal omfatte følgende:

a) skøn over forureningen fra punktkilder

b) skøn over forureningen fra diffuse kilder

c) skøn over vandindvindingens omfang, og

d) en analyse af andre menneskelige aktiviteters indflydelse på vandets status.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. december 1999 efter proceduren i artikel 25 de tekniske specifikationer med henblik på vurderingen, der er omhandlet i bilag III. De tekniske specifikationer erstatter det nuværende bilag III.

3. Vurderingen ajourføres senest den 31. december 2007 og derefter hvert sjette år.

Artikel 7 Økonomisk analyse af vandanvendelsen inden for vandløbssystemdistriktet

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for hvert vandløbssystemdistrikt foretages en økonomisk analyse af vandanvendelsen blandt andet med det formål at tilvejebringe de grundlæggende data, der er nødvendige af hensyn til artikel 12, samt at den afsluttes senest den 31. december 2001. Analysen skal omfatte følgende:

a) indvindingen af og forsyningen med ferskvand

b) indsamlingen og udledningen af spildevand

c) mængder, priser og omkostninger (herunder miljøomkostninger, ressourceomkostninger og nytteværdi) forbundet med litra a) og b)

d) fordelingen af de data, der er indsamlet under litra a), b) og c), på de forskellige erhvervsgrene, mindst inddelt i private husstande, industri og landbrug

e) langsigtede forsynings- og efterspørgselsprognoser

f) skøn over den offentlige og den private sektors investeringer i infrastruktur, og

g) de historiske tendenser i de data, der er indsamlet under litra a)-f), herunder sæsondata, hvor dette er relevant, og fremskrivninger under en række forskellige pris- og investeringsscenarier, som mindst dækker de seneste seks år og fremskrivninger for de følgende tolv år.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. december 1999 efter proceduren i artikel 25 de tekniske specifikationer med henblik på analysen, der er omhandlet i bilag II. De tekniske specifikationer erstatter det nuværende bilag II.

3. De økonomiske analyser ajourføres senest den 31. december 2007 og derefter hvert sjette år.

Artikel 8 Vand, der anvendes til indvinding af drikkevand

1. Medlemsstaterne sørger for, at der inden for hvert vandløbssystemdistrikt udpeges alle de betydelige vandmasser, der anvendes til indvinding af drikkevand, eller som i fremtiden eventuelt skal anvendes til indvinding af drikkevand.

2. For hvert vandområde udpeget i henhold til stk. 1 sørger medlemsstaterne for, at der fastlægges miljøkvalitetsnormer beregnet på at sikre, at vandet efter den forventede vandbehandlingsordning og i overensstemmelse med Fællesskabets retsforskrifter opfylder kravene i direktiv 80/778/EØF.

Artikel 9 Register over beskyttede områder

1. Medlemsstaterne sørger for, at der oprettes et register over alle de områder inden for hvert vandløbssystemdistrikt, der er udpeget som områder, der kræver særlig beskyttelse under særlige fællesskabsretsforskrifter eller nationale eller lokale bestemmelser om beskyttelsen af deres overfladevand og grundvand eller om bevaring af levesteder og dyre- og plantearter. De sørger for, at registrene er færdige senest den 31. december 2001.

2. Registret skal omfatte alle de beskyttede områder, der er udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, og alle beskyttede områder, der er opregnet i bilag IV.

3. Inden for hvert vandløbssystemdistrikt skal registret over beskyttede områder løbende gennemgås og ajourføres.

Artikel 10 Overvågning af overfladevandets og grundvandets status

1. Medlemsstaterne sørger for, at der opstilles programmer for overvågning af overfladevandets og grundvandets status, for at der kan udarbejdes en sammenhængende og overordnet oversigt over vandets status inden for hvert vandløbssystemdistrikt. For overfladevands vedkommende skal programmerne omfatte overvågning af den økologiske og den kemiske status. For grundvands vedkommende skal programmerne omfatte overvågning af den kemiske og den kvantitative status. Disse programmer skal være operationelle senest den 31. december 2001. Overvågningen skal omfatte de aspekter, der er opregnet i bilag V.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. december 1999 efter proceduren i artikel 25 de tekniske specifikationer for opstilling af programmer, der er omhandlet i bilag V. De tekniske specifikationer erstatter det nuværende bilag V.

Artikel 11 Overvågning af beskyttede områder

1. Medlemsstaterne sørger for, at der opstilles programmer for overvågning af deres beskyttede områders status inden for hvert vandløbssystemdistrikt. Disse programmer skal være operationelle i overensstemmelse med den tidsplan, der findes i Fællesskabets retsforskrifter og nationale eller lokale bestemmelser, hvorunder de enkelte beskyttede områder er udpeget. Er en sådan tidsplan ikke i kraft, hvori en begyndelsesdato fastsættes til den 1. januar 2002 eller tidligere, skal overvågelsesprogrammet være operationelt fra denne dato.

2. De tekniske specifikationer med henblik på overvågning er dem, der findes i de fællesskabsretsforskrifter og nationale eller lokale bestemmelser, hvorunder de enkelte beskyttede områder er udpeget. Findes der ikke sådanne tekniske specifikationer for overvågningen, skal medlemsstaterne sørge for, at der udarbejdes passende tekniske specifikationer.

Artikel 12 Betaling for anvendelsen af vand

1. Medlemsstaterne sørger senest år 2010 for, at alle omkostninger i forbindelse med vandforsyning dækkes fuldt ud både globalt og af de enkelte økonomiske sektorer, mindst nedbrudt på husholdninger, industri og landbrug.

2. Efter de analyser, der kræves i henhold til artikel 7 og bilag II, med hensyn til metoder til beregning af de miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger og fordele ved anvendelse af vand, fremsætter Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, forslag der skal sikre, at miljø- og ressourceomkostninger, der ikke dækkes af stk. 1, afspejles i prisen for anvendelsen af vand.

3. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra bestemmelserne i denne artikel, jf. dog traktatens artikel 92, 93 og 94, af følgende årsager:

a) for at der kan tilbydes et grundlæggende vandanvendelsesniveau til husholdningsformål til en overkommelig pris

b) for at muliggøre kapitalomkostningsstøtte til infrastrukturprojekter, som Fællesskabet yder støtte til i henhold til traktatens artikel 130 A til 130 E, og som skal gøre det lettere at nå de miljømålsætninger, der er fastlagt i henhold til artikel 4 i nærværende direktiv

c) for at tage hensyn til særlige geografiske eller klimatiske forhold i en region, der er støtteberettiget i henhold til strukturfondenes mål nr. 1, 5b og 6.

Der skal gøres detaljeret rede for undtagelserne i de forvaltningsplaner for vandløbssystemer, der kræves i henhold til artikel 16, og der skal sendes en detaljeret forklaring til Kommissionen senest seks måneder efter undtagelsernes ikrafttræden.

4. Medlemsstaterne opstiller tidsplaner for fuld anvendelse af bestemmelserne i denne artikel. Detaljerne i disse tidsplaner skal indgå i de forvaltningsplaner for vandløbssystemer, der kræves i henhold til artikel 16.

Artikel 13 Foranstaltningsprogram

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for hvert vandløbssystem udarbejdes et foranstaltningsprogram med henblik på at nå de miljømålsætninger, der er fastlagt i henhold til artikel 4. Et foranstaltningsprogram skal indgå i forvaltningsplanerne for vandløbssystemer i overensstemmelse med artikel 16.

2. Foranstaltningsprogrammet skal indeholde »grundlæggende foranstaltninger« og, om nødvendigt efter stk. 4, »supplerende foranstaltninger«.

3. »Grundlæggende foranstaltninger« er obligatoriske elementer i foranstaltningsprogrammet. De består af:

a) de foranstaltninger, der kræves for at gennemføre Fællesskabets, medlemsstatens eller lokale retsforskrifter vedrørende beskyttelsen af vand, herunder foranstaltninger, der kræves i henhold til de fællesskabsretsakter, der er opregnet i del A i bilag VI, og, navnlig, den fulde anvendelse af bestemmelserne i 96/61/EF på de industrianlæg og aktiviteter, der er beskrevet i bilag I til nævnte direktiv.

For grundlæggende foranstaltninger, der dækker udledning af forurenende stoffer, anvendes en kombineret fremgangsmåde med bekæmpelse af forurening ved kilden gennem fastsættelse af emissionsgrænseværdier og fastsættelse af miljøkvalitetsnormer

b) foranstaltninger, der er nødvendige for at indføre den betaling for anvendelsen af vand, der kræves i henhold til artikel 12

c) foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der i henhold til artikel 8, stk. 2, er fastlagt for vand, der er bestemt til indvinding af drikkevand, inden de frister, der er fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 1

d) følgende foranstaltninger for alle vandmasser med en kemisk status, der ligger under »god«:

i) intensiveret overvågning af forureningens udstrækning og art inden for vandmassen

ii) undersøgelse vedrørende forureningskilden, og

iii) øjeblikkelig gennemgang af alle relevante godkendelser og udledningstilladelser efterfulgt af en indsats, der afpasses efter den pågældende risiko

e) kontrol med indvindingen af overfladeferskvand og grundvand, inklusive et register over vandindvindingsvirksomhederne og et krav om forhåndstilladelse til indvinding, bortset fra i områder, hvor den pågældende medlemsstat har påvist og rapporteret til Kommissionen, at indvinding ikke har nogen væsentlig indflydelse på vandets status, og at den samlede indvinding kun udgør en lille del af de ressourcer, der er til rådighed

f) et krav om forhåndstilladelse til alle aktiviteter, som vil kunne få negativ indvirkning på vandets status, hvor der ikke ellers er bestemmelser om en sådan forhåndstilladelse i andre fællesskabsretsforskrifter, og

g) et forbud mod direkte udledning i grundvandet af stoffer anført i bilag VIII.

4. »Supplerende foranstaltninger« er foranstaltninger, som udformes og gennemføres ud over de grundlæggende foranstaltninger for at nå de målsætninger, der er fastlagt i henhold til artikel 4. Foranstaltningsprogrammet skal indeholde alle de supplerende foranstaltninger, der måtte findes nødvendige for at nå disse målsætninger, navnlig i forbindelse med bæredygtigt vandforbrug. Del B i bilag VI indeholder en ikke-udtømmende liste over supplerende foranstaltninger.

5. Foranstaltningsprogrammerne skal opstilles for hvert vandløbssystem senest den 31. december 2004, og alle foranstaltningerne skal være operationelle senest den 31. december 2007.

6. Programmerne skal revideres, og om nødvendigt ajourføres, senest den 31. december 2010 og derefter hvert sjette år. Enhver ny eller ændret foranstaltning, der fastlægges i et ajourført program, skal være operationel senest tre år efter fastlæggelsen.

Artikel 14 Midlertidige forureningsbekæmpende foranstaltninger

1. Såfremt det under et overvågningsprogram, der er fastlagt i henhold til artikel 10, konstateres, at en vandmasses kemiske status er faldet til under »god« siden udarbejdelsen af den seneste revision af foranstaltningsprogrammet i henhold til artikel 13, sørger medlemsstaterne for, at der, alt efter det pågældende risikoniveau, træffes følgende supplerende midlertidige foranstaltninger snarest muligt inden den næste revision af foranstaltningsprogrammet:

a) intensiveret overvågning af forureningens udstrækning og art inden for vandmassen

b) undersøgelse vedrørende forureningskilden

c) øjeblikkelig gennemgang af alle relevante godkendelser og udledningstilladelser, og

d) fastlæggelse af, hvilke yderligere foranstaltninger der skal træffes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at høre interesserede parter om disse yderligere midlertidige foranstaltninger, men dette bør ikke medføre nogen unødvendig forsinkelse af gennemførelsen af foranstaltningerne.

Artikel 15 Anliggender, der falder uden for den ansvarlige myndigheds beføjelser

Møder en ansvarlig myndighed et problem, der har indvirkning på forvaltningen af dens vandløbssystem, men falder uden for dens beføjelser, underretter den ansvarlige myndighed medlemsstaten og Kommissionen om problemet eventuelt med henstillinger vedrørende løsning af problemet. Sådanne problemer kan bl.a. skyldes, at:

a) kilden til problemet ligger uden for vandløbssystemdistriktet

b) problemet kan kun behandles ved hjælp af foranstaltninger eller retsforskrifter vedtaget på nationalt plan eller fællesskabsplan

c) problemet vedrører politikken på andre områder, som den ansvarlige myndighed ikke har nogen kontrol over.

Artikel 16 Forvaltningsplaner for vandløbssystemer

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for hvert vandløbssystem udarbejdes en forvaltningsplan, som dækker hele vandløbssystemdistriktet. Forvaltningsplanerne for vandløbssystemerne skal omfatte de oplysninger, der er nærmere beskrevet i bilag VII.

2. Forvaltningsplanerne for vandløbssystemer offentliggøres senest den 31. december 2004.

3. Forvaltningsplanerne for vandløbssystemer revideres og ajourføres senest den 31. december 2010 og derefter hvert sjette år.

Artikel 17 Offentlig oplysning og høring

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for hvert vandløbssystem offentliggøres udkast til forvaltningsplanen for vandløbssystemet, samt at der er adgang til eksemplarer heraf, mindst et år inden begyndelsen af den periode, som forvaltningsplanen vedrører. Såfremt der anmodes herom, skal der gives adgang til baggrundsdokumenter og oplysninger, der er anvendt ved udarbejdelsen af forvaltningsplanen for vandløbssystemet.

2. Berørte parter skal mindst have seks måneder til at fremsætte skriftlige bemærkninger til disse dokumenter for at muliggøre aktiv deltagelse og høring.

3. Stk. 1 og 2 gælder også for ajourførte forvaltningsplaner for vandløbssystemer.

Artikel 18 Planlægning vedrørende enkelte bivandløbsoplande, erhvervsgrene, problemer eller vandtyper

1. Forvaltningsplaner for vandløbssystemet kan suppleres ved, at der udarbejdes mere detaljerede programmer og forvaltningsplaner, der vedrører særlige aspekter ved vandforvaltningen, herunder:

a) programmer og forvaltningsplaner, der vedrører bestemte bivandløbsoplande inden for deres vandløbssystemdistrikt

b) programmer og forvaltningsplaner, der vedrører bestemte erhvervsgrene

c) programmer og forvaltningsplaner, der vedrører bestemte vandproblemer

d) programmer og forvaltningsplaner, der vedrører bestemte vandklasser eller bestemte økosystemer.

Der skal henvises til sådanne planlægningsaktiviteter i forvaltningsplanerne for vandløbssystemet.

2. Gennemførelsen af aktiviteterne fritager ikke medlemsstaterne fra nogen af deres forpligtelser i henhold til resten af dette direktiv.

Artikel 19 Forureningsuheld

I samarbejde med andre ansvarlige myndigheder sørger medlemsstaterne for, at der træffes foranstaltninger til at forebygge eller begrænse virkningerne fra forureningsuheld, herunder dem der kræves i henhold til Rådets direktiv 82/501/EØF (18). Disse foranstaltninger skal blandt andet omfatte risikoen for utilsigtet forurening som følge af oversvømmelser, brandslukningsmidler eller biprodukter fra brande i lagerbygninger eller fabriksanlæg og udsivning af forurenende stoffer under deres transport eller oplagring. Foranstaltningerne skal, om nødvendigt, omfatte:

a) risikoanalyser og risikovurderinger af potentielle forureningsuheld

b) forebyggende foranstaltninger

c) beredskabsforanstaltninger, herunder procedurer til hurtig rapportering af forureningsuheld til myndigheder længere nede ad strømmen og andre interesserede parter, herunder vandindvindingsvirksomheder, og

d) foranstaltninger til restaurering af overfladevand eller grundvand, der påvirkes af uheldet.

Artikel 20 Rapportering og udveksling af oplysninger

Medlemsstaterne sender kopier af følgende planer til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur senest tre måneder efter deres offentliggørelse:

a) alle forvaltningsplaner for vandløbssystemer inden for deres nationale territorium offentliggjort i henhold til artikel 16

b) alle udkast til forvaltningsplaner for vandløbssystemer inden for deres nationale territorium offentliggjort i henhold til artikel 17

c) væsentlige programmer og planer omfattet af artikel 18, og

d) for internationale vandløbssystemdistrikters vedkommende, mindst den del af forvaltningsplanen for vandløbssystemet, der dækker Fællesskabets område.

Artikel 21 Kommissionens strategier mod vandforurening

1. Kommissionen kan udarbejde strategier mod vandforurening forårsaget af enkelte forurenende stoffer eller grupper af forurenende stoffer, herunder enhver forurening der opstår ved en ulykke.

2. Sådanne strategier kan iværksættes som følge af:

a) henstillinger fra medlemsstater eller fra ansvarlige myndigheder, der handler i henhold til artikel 15

b) henstillinger fra Det Europæiske Miljøagentur

c) henstillinger fra internationale organisationer og konventioner, som Fællesskabet eller dets medlemsstater har undertegnet

d) risikovurderinger gennemført i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (19)

e) henstillinger i Fællesskabets forskningsprogrammer, eller

f) andre udtryk for bekymring, som Kommissionen bliver gjort opmærksom på.

3. Ved fastlæggelsen af strategierne skal der tages hensyn til arten af risikoen for vandet og til enhver mulig virkning på luft- og jordbundskvaliteten. Strategierne kan omfatte henstillinger med henblik på følgende:

a) hensyntagen til stoffet eller gruppen af stoffer i risikovurderingsproceduren i forordning (EØF) nr. 793/93, såfremt det/den ikke allerede tages i betragtning

b) medtagelse af stoffet eller gruppen af stoffer i bilag VIII til nærværende direktiv og bilag III til direktiv 96/61/EF, såfremt det/den ikke allerede er medtaget i nævnte direktiv

c) kriterier for udvælgelse af prioriterede stoffer eller grupper af stoffer med henblik på undersøgelse af den risiko, de udgør for vandmiljøet, og det hensigtsmæssige i at udarbejde en specifik kommissionsstrategi for bekæmpelse af udledninger til vandmiljøet; bilag IX indeholder en liste over sådanne kriterier

d) vedtagelse af miljøkvalitetsnormer for Fællesskabet i henhold til artikel 21, stk. 4

e) vedtagelse af emissionsgrænseværdier for Fællesskabet i henhold til artikel 18 i direktiv 96/61/EF

f) revision af de relevante godkendelser, der er udstedt i henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF (20) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/. . ./EF (21)

g) vedtagelse af foranstaltninger i henhold til Rådets direktiv 76/769/EØF (22), eller

h) vedtagelse af andre passende foranstaltninger på medlemsstats- eller fællesskabsplan.

4. Henstilles det i en kommissionsstrategi at vedtage miljøkvalitetsnormer gældende for koncentrationen af bestemte forurenende stoffer i vand, sedimenter eller biota, foreslår Kommissionen de fornødne foranstaltninger.

Artikel 22 Kommissionsrapport

1. Kommissionen offentliggør en rapport om gennemførelsen af dette direktiv senest den 31. december 2006 og derefter hvert sjette år.

2. Rapporten omfatter mindst følgende:

a) en redegørelse for situationen med hensyn til gennemførelsen af direktivet

b) en redegørelse for overfladevandets og grundvandets status i Fællesskabet

c) en sammenlignende undersøgelse af de forvaltningsplaner for vandløbssystemer, der er forelagt i overensstemmelse med artikel 20, med henstillinger med henblik på forbedringer i fremtidige planer

d) en reaktion på hver af de henstillinger til Kommissionen, der er fremsat af de ansvarlige myndigheder i henhold til artikel 15, og

e) et resumé af eventuelle strategier, der er fastlagt i henhold til artikel 21.

Artikel 23 Planer vedrørende fremtidige fællesskabsforanstaltninger

1. En gang om året forelægger Kommissionen det i artikel 25 omhandlede udvalg en vejledende plan vedrørende foranstaltninger med indvirkning på retsforskrifterne på vandområdet, som Kommissionen har til hensigt at foreslå i den nærmeste fremtid, herunder eventuelle foranstaltninger, som skyldes strategier fastlagt i henhold til artikel 21. Kommissionen forelægger første gang en sådan plan senest den 31. december 1999.

2. Kommissionen tager dette direktiv op til fornyet overvejelse senest den 31. december 2013, og foreslår eventuelle nødvendige ændringer af det.

Artikel 24 Ændringer af direktivet

1. Bilag I, II, III, V, VIII og IX kan tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling efter proceduren i artikel 25.

2. Med det formål at sende og behandle data, herunder statistiske og kartografiske data, kan der vedtages tekniske formater med henblik på stk. 1 efter proceduren i artikel 25.

Artikel 25 Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanter for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet inden udløbet af tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 26 Ophævelser

Følgende retsakter ophæves med virkning fra den 31. december 2007:

- direktiv 75/440/EØF

- beslutning 77/795/EØF

- direktiv 78/659/EØF

- direktiv 79/869/EØF

- direktiv 79/923/EØF

- direktiv 80/68/EØF.

Artikel 27 Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 28 Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser i henhold til dette direktiv, og skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger for anvendelse af disse sanktioner. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den i artikel 27, stk. 1, fastsatte dato, og de meddeler enhver senere ændring af dem snarest muligt.

Artikel 29 Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 30 Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EFT nr. C 281 af 26. 9. 1996, s. 3.

(2) »Environment in the European Union«, Det Europæiske Miljøagentur, København 1995.

(3) EFT nr. C 209 af 9. 8. 1988, s. 3.

(4) EFT nr. C 59 af 6. 3. 1992, s. 2.

(5) EFT nr. C 49 af 28. 2. 1995, s. 1.

(6) EFT nr. L 20 af 26. 1. 1980, s. 43. Direktivet er ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(7) KOM(96) 59 endelig udg. af 21. 2. 1996.

(8) EFT nr. C 355 af 25. 11. 1996, s. 1.

(9) EFT nr. L 186 af 5. 8. 1995, s. 42.

(10) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 11. Direktivet er senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

(11) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 26. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF.

(12) EFT nr. L 334 af 24. 12. 1977, s. 29. Beslutningen er senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

(13) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 1. Direktivet er senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

(14) EFT nr. L 271 af 29. 10. 1979, s. 44. Direktivet er senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

(15) EFT nr. L 281 af 10. 11. 1979, s. 47. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF.

(16) EFT nr. C 222 af 10. 8. 1994, s. 6.

(17) EFT nr. L 257 af 10. 10. 1996, s. 26.

(18) EFT nr. L 230 af 5. 8. 1982, s. 1.

(19) EFT nr. L 84 af 5. 4. 1993, s. 1.

(20) EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991, s. 1.

(21) Fælles holdning (EF) nr. 10/97 (EFT nr. C 69 af 5. 3. 1997, s. 13).

(22) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201.

BILAG I

OPLYSNINGER, DER KRÆVES MED HENBLIK PÅ LISTEN OVER ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Ifølge artikel 3, stk. 7, skal medlemsstaterne meddele følgende oplysninger om alle de ansvarlige myndigheder i hvert vandløbssystemdistrikt samt i hvert internationalt vandløbssystemdistrikt, hvori de deltager:

i) Den ansvarlige myndigheds navn og adresse: Det officielle navn og den officielle adresse på den myndighed, der er oprettet i medfør af artikel 3, stk. 2.

ii) Kontaktpersonens navn og titel: Navn og officiel titel på den embedsmand, hvortil al korrespondance skal sendes.

iii) Vandløbssystemdistriktets geografiske dækning: Navnene på de vigtigste vandløb inden for vandløbssystemdistriktet sammen med en nøjagtig beskrivelse af vandløbssystemdistriktets grænser til vands og til lands. Disse oplysninger bør så vidt muligt være tilgængelige til indførelse i det geografiske informationssystem (GIS) og/eller Kommissionens geografiske informationssystem (GISCO).

iv) Den ansvarlige myndigheds juridiske status: En beskrivelse af den ansvarlige myndigheds juridiske status og, hvis relevant, et resumé eller en kopi af dens vedtægter, oprettelsesakt eller lignende juridiske dokument.

v) Ansvar: En beskrivelse af hver ansvarlig myndigheds juridiske og administrative ansvar og dens rolle i hvert vandløbssystemdistrikt.

vi) Medlemsskab: Hvor den ansvarlige myndighed fungerer som et koordineringsorgan for andre ansvarlige myndigheder, kræves der en liste over disse organer sammen med et resumé over de institutionelle forhold, der er oprettet for at sikre koordination på en juridisk bindende måde af de foranstaltninger, der kræves i medfør af dette direktiv.

vii) Internationale forhold: Hvor et vandløbssystemdistrikt dækker mere end én medlemsstats territorium eller omfatter en ikke medlemsstats territorium, skal der udarbejdes et resumé over de institutionelle forhold, der er oprettet for at sikre koordination på en juridisk bindende måde af de foranstaltninger, der kræves i medfør af dette direktiv.

BILAG II

ANALYSE AF VANDLØBSSYSTEMDISTRIKTETS SÆRLIGE TRÆK

1. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til analyse af vandløbssystemdistriktets særlige træk, som anført i artikel 5, stk. 1, og til økonomiske analyser af vandanvendelsen, som krævet i artikel 7, stk. 1.

2. De tekniske specifikationer skal omfatte et fælles format til forelæggelse af analysen af vandløbssystemdistriktets særlige træk og den økonomiske analyse af vandanvendelsen samt fælles regler for omfanget af de oplysninger, der skal medtages i det resumé, der kræves som led i forvaltningsplanen for vandløbssystemet.

De meddelte oplysninger bør så vidt muligt være tilgængelige til indførelse i det Geografiske Informationssystem (GIS) og/eller Kommissionens Geografiske Informationssystem (GISCO).

De ansvarlige myndigheders indsamling af oplysninger koordineres med de myndigheder, der er ansvarlige for de statistiske oplysninger i medlemsstaterne i overensstemmelse med Fællesskabets retsforskrifter om statistiske oplysninger, herunder navnlig med Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 (1) og Rådets forordning (EF) nr. 58/97 (2).

(1) EFT nr. L 310 af 30. 11. 1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 14 af 17. 1. 1997, s. 1.

BILAG III

VURDERING AF DE MENNESKELIGE AKTIVITETERS MILJØVIRKNINGER

1. De tekniske specifikationer skal omfatte et fælles format til forelæggelse af vurderingen af miljøvirkningerne af menneskelige aktiviteter og for fælles regler om mængden af de oplysninger, der skal indgå i det resumé, der kræves som led i forvaltningsplanen for vandløbssystemet.

De ansvarlige myndigheders indsamling af oplysninger koordineres med de myndigheder, der er ansvarlige for de statistiske oplysninger i medlemsstaterne i overensstemmelse med Fællesskabets retsforskrifter om statistiske oplysninger, herunder navnlig med Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 (1) og Rådets forordning (EF) nr. 58/97 (2).

Hvis de tekniske specifikationer anfører mere end en metode, skal det sikres, at sådanne metoder giver sammenlignelige resultater.

2. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til at anslå udstrækning og lokalisering af punktkildeforurening med stoffer fra bilag VIII, baseret på de oplysninger, der bl.a. er indsamlet i medfør af følgende direktiver, men kan omfatte yderligere krav:

i) artikel 9 og 15 i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (96/61/EF) (3)

ii) artikel 11 i direktivet om farlige stoffer (76/464/EØF) (4)

iii) artikel 15 og 17 i direktivet om behandling af byspildevand (91/271/EØF) (5).

3. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til at anslå udstrækning og lokalisering af diffus forurening af stoffer opført i bilag VIII.

4. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til bestemmelse af de individuelle vandmasser, der måtte modtage forurening fra punktkilder og diffuse kilder som fastlagt under punkt 2 og 3 ovenfor.

5. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til at anslå mængden af:

i) indvinding til drikkevand

ii) indvinding til landbrugsformål

iii) indvinding til industribrug, og

iv) anden indvinding.

6. Der fastsættes tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til at anslå vandindvindingens:

i) årlige efterspørgsel

ii) sæsonmæssige variationer i efterspørgslen, og

iii) effektiviteten af vandets anvendelse.

(1) EFT nr. L 310 af 30. 11. 1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 14 af 17. 1. 1997, s. 1.

(3) EFT nr. L 257 af 10. 10. 1996, s. 26.

(4) EFT nr. L 129 af 18. 5. 1976, s. 23.

(5) EFT nr. L 135 af 21. 5. 1991, s. 40.

BILAG IV

BESKYTTEDE OMRÅDER

1. Registret over beskyttede områder, der kræves i henhold til artikel 9, skal, når det er relevant af hensyn til vandbeskyttelsen, omfatte følgende typer beskyttede områder:

i) områder, der er udpeget til indvinding af drikkevand i medfør af artikel 8

ii) områder, der er udpeget til beskyttelse af økonomisk vigtige akvatiske arter

iii) vandmasser, der er udpeget til rekreative formål, herunder områder udpeget som badevandsområder i henhold til badevandsdirektivet (76/160/EØF) (1)

iv) næringsstoffølsomme områder, herunder områder udpeget som sårbare områder i medfør af nitratdirektivet (91/676/EØF) (2), og områder, der er udpeget som sårbare i medfør af direktivet om byspildevandsbehandling (91/271/EØF) (3), og

v) områder, der er udpeget til beskyttelse af levesteder eller arter, hvor opretholdelse eller forbedring af vandets status er en vigtig faktor i beskyttelsen heraf, herunder de relevante Natura 2000-lokaliteter udpeget efter naturtypedirektivet (92/43/EØF) (4) og fugledirektivet (79/409/EØF) (5).

2. Resumeet af registret, der kræves som led i forvaltningsplanen for vandløbssystemet, skal omfatte kort, der angiver beliggenheden af hvert beskyttet område og en beskrivelse af Fællesskabets, nationale og lokale retsforskrifter, som ligger til grund for deres udpegelse. I tilfælde af vandmasser, der er udpeget i medfør af artikel 8, skal resumeet indeholde nærmere oplysninger om de miljøkvalitetsnormer, der er vedtaget, og den forventede behandlingsordning.

(1) EFT nr. L 31 af 5. 2. 1976, s. 1.

(2) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1991, s. 1.

(3) EFT nr. L 135 af 21. 5. 1991, s. 40.

(4) EFT nr. L 206 af 22. 7. 1992, s. 7.

(5) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1.

BILAG V

OVERVÅGNING AF OVERFLADEVANDSSTATUS OG GRUNDVANDSSTATUS

Overfladevand

1. Med henblik på overvågning af overfladevands økologiske status fastsættes der tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til:

i) overvågning af alle betydelige overfladevandmasser og repræsentativ overvågning af alle andre overfladevandmasser

ii) overvågning af vandmassens fysisk-kemiske, biologiske og fysiske egenskaber, herunder kvantitative aspekter, inklusive dynamiske elementer som sæsonmæssige variationer og naturlige udsving på lang sigt, idet der lægges størst vægt på de biologiske egenskaber

iii) præsentering af overvågningsresultaterne i et fælles format eller efter en fælles model baseret på i hvor høj grad vandets status afviger fra den naturlige økologiske status eller, såfremt der er tale om kunstige vandmasser, fra deres maksimale økologiske potentiale

iv) anvendelse af fem klasser til præsentering af den økologiske status, hvoraf de to højeste klasser skal være »høj økologisk status« og »god økologisk status«.

2. Med henblik på overvågning af overfladevands kemiske status fastsættes der tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til:

i) overvågning af alt overfladevand omhandlet i bilag III, punkt 4, som kan være forurenet fra punktkilder eller diffuse kilder med stoffer anført i bilag VIII

ii) anvendelse af fem klasser til præsentering af den kemiske status, hvoraf de to højeste klasser skal være »høj kemisk status« og »god kemisk status«.

Grundvand

3. Med henblik på overvågning af grundvands kvantitative status fastsættes der tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til:

i) overvågning af alt grundvand, der anvendes til indvinding af vand, og repræsentativ overvågning af alt andet grundvand

ii) overvågning af grundvandsmængden, inklusive dynamiske elementer som sæsonmæssige variationer, naturlige udsving på lang sigt, indvindingshastighed (inklusive indirekte indvinding) og gendannelseshastighed

iii) overvågning af virkninger, som ændringer i grundvandets egenskaber har på den økologiske status af tilknyttede overfladevandmasser og på tilknyttede terrestriske økosystemer

iv) valg af indikatorer, herunder naturlige forhold, til karakterisering af grundvands kvantitative status med henblik på bestemmelsen af »god kvantitativ status«.

4. Med henblik på overvågning af grundvands kemiske status fastsættes der tekniske specifikationer for de metoder, der skal anvendes til:

i) overvågning af alt grundvand omhandlet i bilag III, punkt 4, som kan være forurenet fra punktkilder eller diffuse kilder med stoffer anført i bilag VIII

ii) overvågning i forskellige dybder

iii) valg af indikatorer, herunder naturlige forhold, til karakterisering af grundvands kvalitative status med henblik på bestemmelsen af »god kvalitativ status«.

5. Den samlede status af en enkelt grundvandsmasse baseres på den laveste af de to vurderinger, der foretages under punkt 3 og 4.

Overfladevand og grundvand

6. Ved fastlæggelsen af tekniske specifikationer tages der hensyn til, at forskellige overvågningsmetoder kan være hensigtsmæssige afhængigt af vandmassens art, vandets lokalisering og, for såvidt angår overfladevand, de aspekter ved dets økologiske kvalitet, der undersøges. De tekniske specifikationer skal endvidere være fleksible, således at overvågningsmetoderne kan udvikle sig og forfines, samtidig med at resultaterne er sammenlignelige, selv om de hidrører fra forskellige metoder i tid og sted.

Der fastsættes tekniske specifikationer for overvågnings- og analysemetoder, herunder kriterier for målestationernes placering og målehyppigheden samt kvalitetsstyringssystemer.

Såfremt de tekniske specifikationer peger på mere end én metode til et bestemt formål, skal det sikres, at de pågældende metoder fører til sammenlignelige resultater.

De tekniske specifikationer skal omfatte bestemmelser til sikring af kvaliteten og bestemmelser om et fælles format for præsenteringen af resultaterne fra overvågningen af ferskvand og grundvand samt fælles regler om den mængde oplysninger, der skal medtages i det resumé, der kræves i forbindelse med forvaltningsplanen for vandløbssystemet.

BILAG VI

LISTE OVER FORANSTALTNINGER, DER SKAL MEDTAGES I FORANSTALTNINGSPROGRAMMERNE

DEL A

Følgende er en liste over fællesskabsretsakter, der sammen med nationale og lokale retsforskrifter beskriver de grundlæggende foranstaltninger, der skal medtages i foranstaltningsprogrammerne i henhold til artikel 13, stk. 3, litra a):

i) badevandsdirektivet (76/160/EØF) (1)

ii) fugledirektivet (79/409/EØF) (2)

iii) drikkevandsdirektivet (80/778/EØF) (3)

iv) direktivet om risikoen for større uheld (Seveso-direktivet) (82/501/EØF) (4)

v) VVM-direktivet (direktivet om vurdering af virkning på miljøet) (85/337/EØF) (5)

vi) renseslamdirektivet (86/278/EØF) (6)

vii) direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF) (7)

viii) direktivet om plantebeskyttelsesmidler (91/414/EØF) (8)

ix) nitratdirektivet (91/676/EØF) (9)

x) naturtype-direktivet (92/43/EØF) (10)

xi) direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (96/61/EF) (11)

xii) andre relevante retsakter.

DEL B

Følgende er en ikke-udtømmende liste over supplerende foranstaltninger, som medlemsstaterne kan vælge at vedtage inden for hvert vandløbssystemdistrikt som led i de foranstaltningsprogrammer, der kræves i henhold til artikel 13, stk. 4:

i) retsakter

ii) administrative ordninger

iii) økonomiske instrumenter eller skatte- og afgiftsregler

iv) forhandlede miljøaftaler

v) emissionskontrol

vi) adfærdskoder

vii) indvindingskontrol

viii) foranstaltninger til forvaltning af efterspørgslen, herunder blandt andet fremme af afpasset landbrugsproduktion, såsom afgrøder med lavt vandforbrug i tørkeramte områder

ix) effektivitets- og genbrugsforanstaltninger, herunder blandt andet fremme af vandeffektive teknologier i industrien og vandbesparende vandingsmetoder

x) bygge- og anlægsprojekter

xi) afsaltningsanlæg

xii) genopretningsprojekter

xiii) kunstig gendannelse af grundvandsmagasiner

xiv) uddannelsesprojekter

xv) forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter

xvi) andre relevante foranstaltninger.

(1) EFT nr. L 31 af 5. 2. 1976, s. 1.

(2) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1.

(3) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 11.

(4) EFT nr. L 230 af 5. 8. 1982, s. 1.

(5) EFT nr. L 175 af 5. 7. 1985, s. 40.

(6) EFT nr. L 181 af 8. 7. 1986, s. 6.

(7) EFT nr. L 135 af 21. 5. 1991, s. 40.

(8) EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991, s. 1.

(9) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1991, s. 1.

(10) EFT nr. L 206 af 22. 7. 1992, s. 7.

(11) EFT nr. L 257 af 10. 10. 1996, s. 26.

BILAG VII

FORVALTNINGSPLANER FOR VANDLØBSSYSTEMER

1. Forvaltningsplanen for et vandløbssystem skal omfatte følgende elementer:

i) et resumé af de oplysninger der meddeles til Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 3

ii) et resumé af de miljømålsætninger, der vedtages i henhold til artikel 4

iii) et resumé af den analyse af vandløbssystemdistriktets særlige træk, der kræves i artikel 5

iv) et resumé af den vurdering af de menneskelige aktiviteters miljøvirkninger, der kræves i artikel 6

v) et resumé af den økonomiske analyse af vandanvendelsen inden for vandløbssystemdistriktet, der kræves i artikel 7

vi) et resumé af det register over udpegede beskyttede områder, der er nævnt i artikel 9

vii) et resumé af resultaterne fra de overvågningsprogrammer, der gennemføres i henhold til artikel 10 og 11

viii) et resumé af de foranstaltningsprogrammer, der vedtages i henhold til artikel 13, inklusive:

a) for så vidt angår de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 13, stk. 3, litra a), en beskrivelse af Det Europæiske Fællesskabs, medlemsstatens eller lokale retsforskrifter, som foranstaltningerne har hjemmel i, sammen med nærmere redegørelse for, hvorledes de er, eller vil blive gennemført inden for vandløbssystemdistriktet

b) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre den betaling for vandbruget, der kræves i artikel 12 og artikel 13, stk. 3, litra b)

c) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 13, stk. 3, litra c), for at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastlagt i henhold til artikel 8, stk. 2

d) et resumé af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 13, stk. 3, litra d), for vandmasser med en kemisk status, der ligger under »god«

e) nærmere oplysninger om de foranstaltninger til kontrol med indvindingen, der er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, litra e), og, hvor der ikke er vedtaget sådanne foranstaltninger, begrundelse for denne undtagelse

f) nærmere oplysninger om de ekstraforanstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 3, litra f), og

g) nærmere oplysninger om de supplerende foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 4

inklusive, i hvert af ovennævnte tilfælde, angivelse af, hvilke personer eller organisationer der er ansvarlige for iværksættelsen af de forskellige foranstaltninger med en tidsplan for deres påregnede gennemførelse, og

ix) et resumé af de foranstaltninger, der i henhold til artikel 19 træffes for at begrænse virkningerne fra forureningsuheld.

2. Den første ajourføring af forvaltningsplanen for vandløbssystemet og alle senere planer skal endvidere indeholde:

i) et resumé af eventuelle ændringer eller ajourføringer foretaget efter offentliggørelsen af den tidligere version af forvaltningsplanen for vandløbssystemet

ii) en vurdering af de fremskridt, der er opnået hen mod opnåelsen af miljømålsætningerne, og en redegørelse for eventuelle miljømålsætninger, der ikke er nået

iii) et resumé af, og en redegørelse for, eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den tidligere version af forvaltningsplanen for vandløbssystemet, men som ikke blev iværksæt, og

iv) et resumé af eventuelle yderligere midlertidige foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 14 siden offentliggørelsen af den tidligere version af forvaltningsplanen for vandløbssystemet.

3. Forvaltningsplanen for vandløbssystemet skal indeholde et resumé af resultaterne fra de offentlige høringer, der er gennemført i forbindelse med udkastet til planen i henhold til artikel 17, sammen med et resumé af de ændringer, som høringen medførte.

4. Forvaltningsplanen for vandløbssystemet skal indeholde henvisninger til eventuelle planer og programmer som dem, der er omhandlet i artikel 18.

5. Forvaltningsplanen for vandløbssystemet skal også indeholde eventuelle anbefalinger til medlemsstatens eller Fællesskabets handling vedtaget ifølge artikel 15.

BILAG VIII

FORURENENDE STOFFER

1. Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljøet.

2. Organiske fosforforbindelser.

3. Organiske tinforbindelser.

4. Stoffer og præparater, som har vist sig at have kræftfremkaldende eller mutagene egenskaber eller egenskaber, som kan påvirke reproduktionen i eller via vandmiljøet.

5. Persistente kulbrinter og persistente og bioakkumulerbare organiske toksiske stoffer.

6. Cyanider.

7. Metaller og metalforbindelser.

8. Arsen og arsenforbindelser.

9. Biocider og plantebeskyttelsesmidler.

10. Opslemmede stoffer.

11. Stoffer, som bidrager til eutrofiering (navnlig nitrater og fosfater).

12. Stoffer, som har negativ indflydelse på iltbalancen (og kan måles ved parametre som BOD, COD osv.).

BILAG IX

KRITERIER FOR UDVÆLGELSEN AF DE STOFFER, DER FØRST OG FREMMEST SKAL UNDERSØGES FOR AT SE, OM DE UDGØR NOGEN RISIKO FOR VANDMILJØET, OG HVORVIDT DET ER HENSIGTSMÆSSIGT, AT KOMMISSIONEN UDVIKLER EN SÆRLIG STRATEGI FOR AT KONTROLLERE EMISSIONEN AF DEM TIL VANDMILJØET

Stoffer eller grupper af stoffer,

1. der har vist sig at have uacceptable virkninger i vandmiljøet, eller hvor der er kraftige tegn på en sådan risiko

2. der findes meget udbredt et eller flere steder i vandmiljøet

3. der når frem til vandmiljøet fra mange forskellige kilder ad en række forskellige kanaler.

BILAG X

MILJØKVALITETSNORMER

De »kvalitetsmålsætninger«, der er fastlagt under datterdirektiverne til direktivet om farlige stoffer (76/464/EØF) (1) betragtes i dette direktiv som miljøkvalitetsnormer. De er fastlagt i følgende direktiver:

i) direktivet om udledninger af kviksølv (82/176/EØF) (2)

ii) direktivet om udledninger af cadmium (83/513/EØF) (3)

iii) kviksølvdirektivet (84/156/EØF) (4)

iv) direktivet om udledninger af hexachlorcyklohexan (84/491/EØF) (5)

v) direktivet om udledninger af farlige stoffer (86/280/EØF) (6).

(1) EFT nr. L 129 af 18. 5. 1976, s. 23.

(2) EFT nr. L 81 af 27. 3. 1982, s. 29.

(3) EFT nr. L 291 af 24. 10. 1983, s. 1.

(4) EFT nr. L 74 af 17. 3. 1984, s. 49.

(5) EFT nr. L 274 af 17. 10. 1984, s. 11.

(6) EFT nr. L 181 af 4. 7. 1986, s. 16.