41997A0625(01)Úradný vestník C 195 , 25/06/1997 S. 0002 - 0011


Dohovor

o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

ODVOLÁVAJÚC SA na akt Rady Európskej únie z 26. mája 1997,

KEĎŽE členské štáty považujú zlepšenie súdnej spolupráce v boji proti korupcii za záležitosť spoločného záujmu, vzťahujúcu sa na spoluprácu ustanovenú hlavou VI zmluvy;

KEĎŽE svojím Aktom z 27. septembra 1996 Rada vydala protokol zameraný najmä na činy korupcie, ktoré sa týkajú štátnych úradníkov alebo úradníkov Spoločenstva a ktoré poškodzujú alebo pravdepodobne môžu poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev;

KEĎŽE na účely zlepšenia súdnej spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi je nevyhnutné ísť ďalej, než je uvedené v protokole, a vydať dohovor zameraný na trestné činy korupcie, ktoré sa týkajú úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov vo všeobecnosti,

SO ŽELANÍM zabezpečiť konzistentné a účinné uplatňovanie tohto dohovoru v celej Európskej únii,

DOHODLI SA NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru pojem:

a) "úradník" znamená akéhokoľvek úradníka Spoločenstva alebo štátneho úradníka, vrátane akéhokoľvek štátneho úradníka iného členského štátu;

b) "úradník Spoločenstva" znamená:

- akúkoľvek osobu, ktorá je úradníkom alebo iným zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev alebo Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev,

- akúkoľvek osobu vyslanú do Európskych spoločenstiev členskými štátmi alebo akoukoľvek verejnou alebo súkromnou osobou, ktorá plní funkcie rovnocenné s tými, ktoré plnia úradníci Európskych spoločenstiev alebo ostatní zamestnanci.

Členovia orgánov zriadených v súlade so zmluvami o založení Európskych spoločenstiev a personál takýchto orgánov sa považuje za úradníkov Spoločenstva, ak sa na tieto osoby nevzťahujú ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev alebo Pracovné podmienky ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev;

c) "štátny úradník" znamená odvolanie sa na definíciu "úradníka" alebo "verejného činiteľa" vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom daná osoba vykonáva túto funkciu na účely uplatnenia trestného práva daného členského štátu.

V prípade trestného stíhania, týkajúceho sa úradníka členského štátu, iniciovaného iným členským štátom iný členský štát nie je povinný používať definíciu "štátneho úradníka" s výnimkou prípadu, keď je táto definícia porovnateľná s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 2

Pasívne úplatkárstvo

1. Na účely tohto dohovoru sa za pasívne úplatkárstvo považuje úmyselný čin úradníka, ktorý priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa žiada alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu osobu, alebo prijme sľub takejto výhody za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.

2. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa konanie takého druhu, ktoré je uvedené v odseku 1, považovalo za trestný čin.

Článok 3

Aktívne úplatkárstvo

1. Na účely tohto dohovoru sa za aktívne úplatkárstvo považuje úmyselný čin kohokoľvek, kto sľúbi alebo poskytne, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, výhodu akéhokoľvek druhu úradníkovi pre neho samého alebo pre tretiu osobu za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa konanie takého druhu, ktoré je uvedené v odseku 1, považovalo za trestný čin.

Článok 4

Prispôsobovanie

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zaistil, že sa v jeho trestnom práve definície trestných činov opísaných v článkoch 2 a 3, spáchaných ministrami jeho vlády, volenými zástupcami jeho parlamentných komôr, členmi jeho najvyšších súdov alebo členmi jeho dvorov audítorov pri výkone ich funkcií, alebo ktoré boli spáchane proti nim, podobne uplatňovali aj na prípady, keď tieto trestné činy spáchajú členovia Komisie Európskych spoločenstiev, Európskeho parlamentu, Súdneho dvora a Dvora audítorov Európskych spoločenstiev pri výkone ich povinností alebo sú spáchané proti týmto osobám.

2. Tam, kde členský štát prijal osobitné právne predpisy týkajúce sa takého konania alebo nečinnosti, za ktoré sú ministri vlády zodpovední z dôvodu ich osobitného politického postavenia v danom členskom štáte, sa odsek 1 na takéto právne predpisy nemusí vzťahovať za predpokladu, že členský štát zabezpečí, aby členovia Komisie Európskych spoločenstiev takisto podliehali trestným právnym predpisom pri uplatňovaní článkov 2 a 3.

3. Odseky 1 a 2 nemajú vplyv na ustanovenia uplatniteľné v každom členskom štáte, ktoré sa týkajú trestného konania a určenia príslušného súdu.

4. Tento dohovor sa uplatňuje v plnej zhode s príslušnými ustanoveniami zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, štatútov Súdneho dvora a textov prijatých na účely ich uplatňovania so zreteľom na zbavenie imunity.

Článok 5

Postihy

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v článkoch 2 a 3 a účasť na predmetnom konaní a návod naň bolo postihnuteľné účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnými postihmi a prinajmenšom vo vážnych prípadoch prostredníctvom trestov spočívajúcich v pozbavení osobnej slobody, ktoré môže viesť k vydaniu.

2. Odsek 1 sa nedotýka výkonu disciplinárnych právomocí príslušnými orgánmi voči štátnym úradníkom alebo úradníkom Spoločenstva. Pri určovaní postihu môžu vnútroštátne trestné súdy v súlade s princípmi ich vnútroštátnych právnych predpisov vziať do úvahy prípadné disciplinárne postihy, ktoré už boli uložené tej istej osobe za to isté správanie.

Článok 6

Trestná zodpovednosť vedúcich pracovníkov obchodných organizácií

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vedúci pracovníci obchodných organizácií alebo akékoľvek osoby, ktoré majú právomoc prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu v rámci obchodnej organizácie, boli vyhlásené za trestne zodpovedné v súlade s princípmi definovanými jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi v prípadoch korupcie, ako je uvedené v článku 3, im podriadených osôb, ktoré konajú v mene uvedenej obchodnej organizácie.

Článok 7

Súdna právomoc

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na založenie svojej súdnej právomoci v prípade trestných činov v súlade so záväzkami stanovenými v článkoch 2, 3 a 4, ak:

a) trestný čin je spáchaný úplne alebo čiastočne na jeho území;

b) páchateľ je jedným z jeho štátnych príslušníkov alebo jedným z jeho úradníkov;

c) trestný čin je spáchaný proti jednej z osôb uvedených v článku 1 alebo proti členovi jednej z inštitúcií Európskeho spoločenstva uvedených v článku 4 ods. 1, ktorý je súčasne jedným z jeho štátnych príslušníkov;

d) páchateľ je úradník Spoločenstva pracujúci pre inštitúciu Európskeho spoločenstva alebo orgán zriadený v súlade so zmluvami o založení Európskych spoločenstiev, ktorý má svoje ústredie v predmetnom členskom štáte.

2. Každý členský štát môže pri podávaní oznámenia upraveného v článku 13 ods. 2 vyhlásiť, že nebude uplatňovať alebo bude uplatňovať len v osobitných prípadoch alebo podmienkach jedno alebo viac pravidiel súdnej právomoci uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d).

Článok 8

Vydávanie a trestné stíhanie

1. Akýkoľvek členský štát, ktorý podľa svojich právnych predpisov nevydáva svojich vlastných štátnych príslušníkov, prijme nevyhnutné opatrenia na založenie súdnej právomoci pre trestné činy, ktoré stanovil v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z článkov 2, 3 a 4, ak sú spáchané jeho vlastnými štátnymi príslušníkmi mimo jeho územia.

2. Každý členský štát v prípade, keď jeden z jeho štátnych príslušníkov je obvinený z toho, že v inom členskom štáte spáchal trestný čin ustanovený v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z článkov 2, 3 a 4, a keď nevydá túto osobu do tohto iného členského štátu výhradne na základe jeho štátnej príslušnosti, predloží prípad svojim príslušným orgánom na trestné stíhanie, ak je to vhodné. Na umožnenie trestného stíhania sa záznamy, informácie a dôkazný materiál musia odovzdať v súlade s postupmi stanovenými v článku 6 Európskeho dohovoru o vydávaní osôb z 13. decembra 1957. Žiadajúci členský štát musí byť informovaný o začatom trestnom stíhaní a o jeho výsledku.

3. Na účely tohto článku sa pojem "štátny príslušník" členského štátu vytvorí v súlade s akýmkoľvek vyhlásením vykonaným daným štátom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Európskeho dohovoru o vydávaní osôb a v súlade s odsekom 1 písm. c) toho istého článku.

Článok 9

Spolupráca

1. Ak sa akýkoľvek postup týkajúci sa trestného činu ustanoveného v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z článku 2, 3 a 4, týka prinajmenšom dvoch členských štátov, tak tieto štáty účinne spolupracujú pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní a vykonávaní sankcie, napríklad prostredníctvom vzájomnej právnej pomoci, vydávania osôb, prenosu trestného konania alebo vykonávania rozsudkov vydaných v inom členskom štáte.

2. Ak viac než jeden členský štát má súdnu právomoc a má možnosť účinne trestne stíhať trestný čin založený na tých istých skutočnostiach, členské štáty, ktorých sa to týka, kde je to možné, spolupracujú pri rozhodovaní o tom, ktorý z nich bude páchateľa alebo páchateľov stíhať s ohľadom na sústredenie trestného stíhania do jedného členského štátu.

Článok 10

Ne bis in idem

1. Členské štáty použijú vo svojom vnútroštátnom trestnom práve zásadu ne bis in idem, podľa ktorej osoba, ktorej súdne konanie je v jednom členskom štáte uzavreté, nemôže byť stíhaná v ďalšom členskom štáte v súvislosti s tými istými skutočnosťami, za predpokladu, že bol uložený trest, bol aj vykonaný, je v danom čase vykonávaný alebo už nemôže byť vykonaný podľa zákonov štátu, ktorý vyniesol rozsudok.

2. Členský štát môže, keď podáva oznámenie uvedené v článku 13 ods. 2, vyhlásiť, že v jednom alebo vo viacerých z týchto prípadov nie je viazaný odsekom 1 tohto článku, ak:

a) skutočnosti, ktoré boli predmetom súdneho rozhodnutia vydaného v zahraničí, sa udiali na jeho vlastnom území buď úplne, alebo čiastočne; v druhom uvedenom prípade táto výnimka neplatí, ak sa predmetné skutočnosti udiali čiastočne na území členského štátu, kde bolo vydané súdne rozhodnutie;

b) skutočnosti, ktoré boli predmetom súdneho rozhodnutia vydaného v zahraničí, predstavujú trestný čin namierený proti bezpečnosti alebo iným rovnako dôležitým záujmom toho členského štátu;

c) skutočnosti, ktoré boli predmetom súdneho rozhodnutia vydaného v zahraničí, boli spáchané úradníkom uvedeného členského štátu v rozpore s povinnosťami, ktoré vyplývajú z jeho postu.

3. Ak sa v členskom štáte začne ďalšie trestné stíhanie voči osobe, ktorej súdny proces v súvislosti s tými istými skutočnosťami bol s konečnou platnosťou uzavretý v inom členskom štáte, akékoľvek obdobie zbavenia osobnej slobody, vykonané v tom inom členskom štáte na základe tých istých skutočností, sa odpočíta od akejkoľvek vynesenej sankcie. V rozsahu povolenom vnútroštátnymi právnymi predpismi sa vezmú do úvahy aj sankcie neobsahujúce zbavenie osobnej slobody, ak boli vykonané.

4. Výnimky, ktoré môžu byť predmetom vyhlásenia podľa odseku 2, sa neuplatnia, ak predmetný členský štát v súvislosti s tými istými skutočnosťami požiadal iný členský štát, aby začal stíhanie, alebo ak vydal predmetnú osobu.

5. Relevantné bilaterálne alebo multilaterálne dohody uzavreté medzi členskými štátmi a relevantné vyhlásenia zostávajú týmto článkom nedotknuté.

Článok 11

Vnútroštátne ustanovenia

Žiadne z ustanovení tohto dohovoru nebránia členským štátom prijímať vnútroštátne právne ustanovenia, ktoré siahajú nad rámec povinností, vyplývajúcich z tohto dohovoru.

Článok 12

Súdny dvor

1. Akýkoľvek spor medzi členskými štátmi vo veci výkladu alebo uplatnenia tohto dohovoru, pre ktorý sa javí ako nemožné vyriešiť ho bilaterálne, musí v úvodnom štádiu preskúmať Rada v súlade s postupom určeným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii s cieľom dospieť k riešeniu. Ak sa riešenie nenájde v priebehu šiestich mesiacov, danú záležitosť môže jedna zo strán sporu odovzdať Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

2. Akýkoľvek spor medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Komisiou Európskych spoločenstiev, týkajúci sa článku 1, s výnimkou písm. c), alebo článkov 2, 3 a 4, vtedy, keď sa to týka otázky právnych predpisov Spoločenstva alebo finančných záujmov spoločenstiev, alebo sa to týka členov alebo úradníkov inštitúcií Spoločenstva, alebo orgánov zriadených v súlade so zmluvami o založení Európskych spoločenstiev, ktorý sa ukázalo nemožné vyriešiť prostredníctvom rokovaní, môže jedna zo strán sporu postúpiť Súdnemu dvoru.

3. Ktorýkoľvek súd v členskom štáte môže požiadať Súdny dvor o predbežné rozhodnutie vo veci, ktorá sa týka výkladu článkov 1 až 4 a 12 až 16, ktorý vznikol v prípade, ktorý nie je ukončený a týka sa členov alebo úradníkov inštitúcií Spoločenstva alebo orgánov zriadených v súlade so zmluvami o založení Európskych spoločenstiev, konajúcich pri výkone svojich funkcií, ak daný súd usúdi, že rozhodnutie v predmetnej záležitosti je nevyhnutné na to, aby mohol vyniesť rozsudok.

4. Právomoc Súdneho dvora upravená v odseku 3 je predmetom jeho prijatia daným členským štátom vo vyhlásení v danom zmysle vydanom v čase oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 2 alebo v akomkoľvek neskoršom čase.

5. Členský štát vydávajúci vyhlásenie podľa odseku 4 môže obmedziť možnosť požiadať Súdny dvor, aby vyniesol predbežné rozhodnutie na tie zo svojich súdov, proti rozhodnutiu ktorých neexistuje opravný prostriedok podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

6. Musí sa uplatňovať Štatút Súdneho dvora Európskeho spoločenstva a jeho Rokovací poriadok. V súlade s týmito štatútmi, ktorýkoľvek členský štát alebo Komisia, bez ohľadu na to, či urobili vyhlásenie v zmysle odseku 4, sú oprávnené podať správu o prípade alebo písomné poznámky Súdnemu dvoru v prípadoch, ktoré vyplynú z odseku 3.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich vlastnými ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty oboznámia generálneho tajomníka Rady Európskej únie o ukončení postupov stanovených ich vlastnými ústavnými požiadavkami na prijatie tohto dohovoru.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiat dní po uskutočnení oznámenia ustanovenom v odseku 2, keď túto formalitu splní posledný členský štát.

4. Do nadobudnutia platnosti tohto dohovoru môže ktorýkoľvek členský štát pri podaní oznámenia ustanoveného v odseku 2 alebo v ktoromkoľvek neskoršom čase vyhlásiť, že tento dohovor, s výnimkou jeho odseku 12, sa na tento štát uplatňuje v jeho vzťahoch s tými členskými štátmi, ktoré urobili rovnaké vyhlásenie. Tento dohovor sa stane uplatniteľným vo vzťahu k členskému štátu, ktorý urobí takéto vyhlásenie, v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí deväťdesiatich dní od dátumu uloženia jeho vyhlásenia.

5. Členský štát, ktorý neurobil žiadne vyhlásenie uvedené v odseku 4, môže použiť tento dohovor vo vzťahu k iným zmluvným členským štátom na základe bilaterálnych dohôd.

Článok 14

Pristúpenie nových členských štátov

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie ktorémukoľvek štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Text tohto dohovoru v jazyku pristupujúceho štátu, vydaný Radou Európskej únie, má rovnakú platnosť.

3. Listiny o pristúpení sa uložia u depozitára.

4. Tento dohovor nadobúda platnosť vo vzťahu k akémukoľvek štátu, ktorý k nemu pristúpi, deväťdesiat dní po dni uloženia listín o pristúpení alebo dňom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, ak nenadobudne platnosť v čase uplynutia uvedeného obdobia deväťdesiatich dní.

5. Ak tento dohovor nenadobudne platnosť v čase uloženia listín o pristúpení, na pristupujúci štát sa vzťahuje článok 13 ods. 4.

Článok 15

Výhrady

1. Nie sú prípustné žiadne výhrady s výnimkou tých, ktoré upravujú článok 7 ods. 2 a článok 10 ods. 2.

2. Akýkoľvek členský štát, ktorý vzniesol výhradu, ju môže kedykoľvek odvolať, úplne alebo čiastočne, oznámením depozitárovi. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom, keď depozitár obdrží oznámenie.

Článok 16

Depozitár

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie koná ako depozitár tohto dohovoru.

2. Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o pokroku v oblasti prijatia, pristupovania, o vyhláseniach a výhradách a akýchkoľvek ďalších oznámeniach v súvislosti s týmto dohovorom.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hand.

Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoibhinsiún seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, ar an séú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht i scríbhinn bhunaidh amháin, sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle on Aontais Eorpaigh.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do secretariado-geral do Conselho da União Europeia.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen näistä teksteistä on yhtä todistusvoimainen; tämä kappale talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda original på danska, engelska, finländska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga. Originalen skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolestaPå finska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------