20.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


SKLEP SVETA

z dne 23. septembra 2013

o podpisu Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

(2014/20/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so s Sklepom z dne 29. junija 2010 pooblastili Komisijo, da začne pogajanja s Švico za sklenitev Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

O Sporazumu se je pogajala Komisija v imenu Unije in njenih držav članic.

(3)

Sporazum omogoča sodelovanje Švice v evropskih satelitskih navigacijskih programih. V zameno bo Švica prispevala k financiranju navedenih programov.

(4)

Pogajanja so se uspešno končala s parafiranjem Sporazuma 6. marca 2013 s strani Komisije in 12. marca 2013 s strani Švicarske konfederacije.

(5)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(6)

Zaradi zagotavljanja takojšnjega izvajanja in ustreznega sodelovanja Švice v evropskih satelitskih navigacijskih programih bi bilo treba elemente, ki so v pristojnosti Unije, začasno uporabljati v skladu s členom 27(2) Sporazuma.

(7)

V skladu s členom 27(1) Sporazuma bi ga morale Unija in njene države članice odobriti v skladu s svojimi notranjimi postopki.

(8)

Stališče Unije v okviru Skupnega odbora sprejme Svet na predlog Komisije, če je odbor pozvan, naj sprejme akte, ki imajo pravne učinke, ali sklepe, s katerimi se izvajanje Sporazuma prekine.

(9)

Poleg tega glede zadev, ki jih mora obravnavati Skupni odbor in ki nimajo pravnih učinkov, bi Komisija morala usklajevati stališče Unije z državami članicami –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Sporazum se do konca postopkov za njegovo sklenitev uporablja začasno v skladu s členom 27(2) Sporazuma (1).

Člen 4

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 27(2) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.