21.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/46


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 585/2013

z dne 20. junija 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1236/2005 navaja pristojne organe, katerim so dodeljene določene naloge v zvezi z izvajanjem navedene uredbe.

(2)

Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Irska, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Združeno kraljestvo so zaprosile za spremembo informacij v zvezi s pristojnimi organi. Spremeniti je treba tudi naslov za uradno obveščanje Komisije.

(3)

Primerno je, da se objavi popoln dopolnjen seznam pristojnih organov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1236/2005 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 30.7.2005, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV IZ ČLENOV 8 IN 11 TER NASLOV ZA URADNO OBVEŠČANJE EVROPSKE KOMISIJE

A.   Pristojni organi držav članic

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Telefon: +32 22776713, +32 22775459

Telefaks: +32 22775063

E-naslova: frieda.coosemans@economie.fgov.be,

johan.debontridder@economie.fgov.be

BOLGARIJA

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул. ‚Славянска‘ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Telefon: +359 294071

Telefaks: +359 29872190

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: +420 224907638

Telefaks: +420 224214558

E-naslov: dual@mpo.cz

DANSKA

Priloga III, št. 2 in 3:

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Telefon: +45 72268400

Telefaks: +45 33933510

E-naslov: jm@jm.dk

Prilogi II in III, št. 1:

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Telefon: +45 35291000

Telefaks: +45 35466001

E-naslov: erst@erst.dk

NEMČIJA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 61969080

Telefaks: +49 6196908800

E-naslov: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Poliitikaosakond

Julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Telefon: +372 6377192

Telefaks: +372 6377199

E-naslov: stratkom@vm.ee

IRSKA

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Telefon: +353 16312121

Telefaks: +353 16312562

GRČIJA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

GREECE

Telefon: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Telefaks: +30 2103286094

E-naslova: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ŠPANIJA

Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

28046 Madrid

ESPAÑA

Telefon: +34 913492587

Telefaks: +34 913492470

E-naslov: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

ESPAÑA

Telefon: +34 917289450

Telefaks: +34 917292065

FRANCIJA

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

75010 Paris

FRANCE

Telefon: +33 0970271710

E-naslova: dg-setice@douane.finances.gouv.fr,

michele.lefebvre@douane.finances.gouv.fr

ITALIJA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Telefon: +39 0659932439

Telefaks: +39 0659647506

E-naslov: polcom4@mise.gov.it

CIPER

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

CYPRUS

Telefon: +357 22867100, +357 22867197

Telefaks: +357 22375443

E-naslov: pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

LATVIJA

Telefon: +371 67013248

Telefaks: +371 67280882

E-naslov: licencesana@em.gov.lv

LITVA

Prilogi II in III, št. 1, 2 in 3:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Telefon: +370 82719767

Telefaks: +370 52719976

E-naslov: leidimai.pd@policija.lt

Priloga III, št. 4:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Telefon: +370 852639264

Telefaks: +370 852639265

E-naslov: vvkt@vvkt.lt

LUKSEMBURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Telefon: +352 226162

Telefaks: +352 466138

E-naslov: office.licences@eco.etat.lu

MADŽARSKA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Telefon: +36 14585599

Telefaks: +36 14585885

E-naslov: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta’ Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Telefon: +356 21242270

Telefaks: +356 25690286

NIZOZEMSKA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Telefon: +31 703485954, +31 703484652

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Abteilung ‚Außenwirtschaftskontrolle‘ C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Telefon: +43 1711008341

Telefaks: +43 1711008366

E-mail: post@c29.bmwfj.gv.at

POLJSKA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Telefon: +48 226935553

Telefaks: +48 226934021

E-naslov: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGALSKA

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Telefon: +351 218813843

Telefaks: +351 218813986

ROMUNIJA

Ministerul Economiei

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Telefon: +40 214010504, +40 214010552, +40 214010507

Telefaks: +40 214010594, +40 213150454

E-naslov: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telefon: +386 14003521

Telefaks: +386 14003611

SLOVAŠKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Telefon: +421 248542165

Telefaks: +421 243423915

E-naslov: maria.kopecka@economy.gov.sk

FINSKA

Sisäasiainministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Telefon: +358 718780171

Telefaks: +358 718788555

E-naslov: asehallinto@poliisi.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Telefon: +46 86904800

Telefaks: +46 8306759

E-naslov: registrator@kommers.se

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Uvoz blaga iz Priloge II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

E-naslov: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Izvoz blaga iz prilog II ali III in zagotovitev tehnične pomoči v zvezi z blagom iz Priloge II, kakor je navedeno v členih 3(1) in 4(1):

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Telefon: +44 2072154483

Telefaks: +44 2072150531

E-naslov: Ian.Bradford@bis.gsi.gov.uk

B.   Naslov za uradno obveščanje Evropske komisije

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu“