4.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/44


Popravek Direktive Komisije 2007/54/ES z dne 29. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku

( Uradni list Evropske unije L 226 z dne 30. avgusta 2007 )

Stran 27, Priloga, točka 2(a) se glasi:

„Del 1 se spremeni:

(i)

v stolpcu b referenčne številke 8 se besedilo „p-fenilendiamin, njegovi N-substituirani derivati in njegove soli; N-substituirani derivati o-fenilendiaminov (5), razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi“ nadomesti z besedilom „p-fenilendiamin, njegovi N-substituirani derivati in njegove soli; N-substituirani derivati ofenilendiaminov (5), razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi, in derivatov pod referenčnimi številkami 1309,1311 in 1312 v Prilogi II“.

(ii)

v stolpcu b referenčne številke 9 se besedilo „Metilfenilendiamini, njihovi N-substituirani derivati in njihove soli (1), razen snovi št. 364 v Prilogi II“ nadomesti z besedilom „Metilfenilendiamini, njihovi N-substituirani derivati in njihove soli (1), razen snovi pod referenčnimi številkami 364, 1310 in 1313 v Prilogi II“.“