12.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/42


SMERNICA KOMISIE 2007/21/ES

z 10. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy vypršania platnosti zaradenia účinných látok azoxystrobín, imazalil, kresoxim-metyl, spiroxamín, azimsulfurón, prohexadión-kalcium a fluroxypyr do jej prílohy I

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Uvedené látky boli do prílohy I k smernici 91/414/EHS zaradené ako účinné látky týmito smernicami: azoxystrobín smernicou Komisie 98/47/ES (2) do 1. júla 2008, imazalil smernicou Komisie 97/73/ES (3) do 31. decembra 2008, kresoxim-metyl smernicou Komisie 1999/1/ES (4) do 31. januára 2009, spiroxamín smernicou Komisie 1999/73/ES (5) do 1. septembra 2009, azimsulfurón smernicou Komisie 1999/80/ES (6) do 1. októbra 2009, prohexadión-kalcium smernicou Komisie 2000/50/ES (7) do 20. októbra 2010 a fluroxypyr smernicou Komisie 2000/10/ES (8) do 30. novembra 2010.

(2)

Zaradenie účinnej látky do uvedenej prílohy možno na požiadanie obnoviť za predpokladu, že žiadosť o obnovenie sa podá najneskôr dva roky pred uplynutím jeho platnosti. Komisia dostala žiadosti o obnovenie zaradenia všetkých uvedených látok.

(3)

Komisia bude musieť stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa predkladania a hodnotenia ďalších informácií potrebných na obnovenie zaradenia účinných látok do prílohy I. Preto je obnovenie zaradenia uvedených účinných látok do prílohy I opodstatnené na obdobie, ktoré je potrebné na to, aby si oznamovatelia mohli pripraviť svoje žiadosti a aby ich Komisia mohla prehodnotiť a prijať rozhodnutie.

(4)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 12. decembra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 13. decembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/6/ES (Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 21, 28.1.1999, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 206, 5.8.1999, s. 16. Korigendum v Ú. v. ES L 221, 21.8.1999, s. 19.

(6)  Ú. v. ES L 210, 10.8.1999, s. 13.

(7)  Ú. v. ES L 198, 4.8.2000, s. 39.

(8)  Ú. v. ES L 57, 2.3.2000, s. 28.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 91/414/EHS sa riadky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nahrádzajú takto:

„1

imazalil

č. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

č. CIPAC 335

(±)-1-(ß-alyloxy-2,4-dichlorofenyltyl)imidazól alebo (±)-alyl 1-(2,4-dichloro-fenyl)-2-imidazol-l-yletyl éter

975 g/kg

1. januára 1999

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako fungicíd.

Na uvedené spôsoby použitia sa vzťahujú tieto konkrétne podmienky:

ošetrenie ovocia, zeleniny a zemiakov po zbere možno povoliť len vtedy, ak je k dispozícii vhodný systém dekontaminácie alebo ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že vypustením látok vzniknutých týmto ošetrením nevzniká neprijateľné riziko pre životné prostredie, a najmä vodné organizmy,

ošetrenie zemiakov po zbere možno povoliť len vtedy, ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že vypustením spracovateľského odpadu z ošetrených zemiakov nevzniká neprijateľné riziko pre vodné organizmy,

vonkajšiu aplikáciu na listy možno povoliť len vtedy, ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že uvedené použitie nemá neprijateľný vplyv na ľudské zdravie, zdravie zvierat ani na životné prostredie.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 11. júla 1997.

2

azoxystrobín

č. CAS 131860-33-8

č. CIPAC 571

Metyl (E)-2-{2[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidín-4-yloxy] fenyl}-3-metoxyakrylát

930 g/kg (Z izomér max. 25 g/kg)

1. júla 1998

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako fungicíd.

Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad by sa mala venovať osobitná pozornosť vplyvu na vodné organizmy. Podmienky povolenia by mali zahŕňať primerané opatrenia na zníženie rizika.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 22. apríla 1998.

3

krezoxim-metyl

č. CAS 143390-89-0

č. CIPAC 568

Metyl (E)-2-metoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymetyl) fenyl]acetát

910 g/kg

1. februára 1999

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako fungicíd.

Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad členské štáty venujú osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 16. októbra 1998.

4

spiroxamín

č. CAS 1181134-30-8

č. CIPAC 572

(8-terc-butyl-l,4-dioxaspiro[4.5]dekán-2-ylme-tyl)-etyl-propylamín

940 g/kg (diastereomy A a B spolu)

1. septembra 1999

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako fungicíd.

Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad členské štáty venujú osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia zahŕňali vhodné ochranné opatrenia,

a

vplyvu na vodné organizmy, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 12. mája 1999.

5

azimsulfurón

č. CAS 120162-55-2

č. CIPAC 584

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-močovina

980 g/kg

1. októbra 1999

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako herbicíd.

Vzdušné aplikácie sa nesmú povoliť.

Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť vplyvu na vodné organizmy a suchozemské necieľové rastliny, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika (napr. pri pestovaní ryže minimálne obdobie zadržania vody pred jej vypustením).

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 2. júla 1999.

6

fluroxypyr

č. CAS 69377-81-7

č. CIPAC 431

4-amino-6-fluór-3,5-dichlór-2-pyridyloxyoctová kyselina

950 g/kg

1. decembra 2000

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako herbicíd.

Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad členské štáty:

berú na vedomie dodatočné informácie požadované v bode 7 revíznej správy,

musia venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody,

musia venovať osobitnú pozornosť vplyvu na vodné organizmy, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v prípade, že do 1. decembra 2000 neboli predložené dodatočné testy a informácie podľa bodu 7 revíznej správy.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 30. novembra 1999.

8

prohexadión-kalcium

č. CAS 127277-53-6

č. CIPAC 567

Kalcium 3,5-dioxo-4-pro-pionylcyklohexánkarboxylát

890 g/kg

1. októbra 2000

31. decembra 2011

Povoliť možno len použitie ako rastový regulátor rastlín.

Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 16. júna 2000.“