15.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/13


SMERNICA KOMISIE 2007/6/ES

zo 14. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Spojené kráľovstvo 4. júna 2002 od spoločnosti BASF AG Belgicko žiadosť o zaradenie účinnej látky metrafenone do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Komisia v rozhodnutí 2003/105/ES (2) potvrdila, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Nemecko 19. apríla 2000 od spoločnosti AgraQuest žiadosť o zaradenie účinnej látky Bacillus subtilis kmeň QST 713 (ďalej len „Bacillus subtilis“) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2001/6/ES (3) Komisia potvrdila, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Holandsko 19. júla 1999 od spoločnosti Dow AgroSciences žiadosť o zaradenie účinnej látky spinosad do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2000/210/ES (4) Komisia potvrdila, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Španielsko 17. marca 1999 od spoločnosti Novartis Crop Protection AG (teraz Syngenta) žiadosť o zaradenie účinnej látky thiamethoxam do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2000/181/ES (5) Komisia potvrdila, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(5)

V súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS sa prehodnotili účinky týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie v prípade spôsobov použitia, ktoré navrhli žiadatelia. Stanovený spravodajský členský štát predložil návrh hodnotiacich správ týkajúcich sa týchto látok Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP, European Food Safety Authority – EFSA) 31. októbra 2003 (pre metrafenone) a Komisii 15. mája 2001 (pre Bacillus subtilis), 5. marca 2001 (pre spinosad) a 21. januára 2002 (pre thiamethoxam).

(6)

V prípade metrafenonu bola hodnotiaca správa vzájomne preskúmaná (spôsobom peer review) členskými štátmi a pracovnou skupinou EÚBP pre hodnotenie a 18. januára 2005 bola predložená Komisii vo forme vedeckej správy EÚBP týkajúcej sa metrafenonu (6). Táto správa bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Návrhy hodnotiacich správ týkajúcich sa Bacillus subtilis, spinosadu a thiamethoxamu boli preskúmané členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Preskúmané správy boli finalizované 14. júla 2006 vo forme revíznych správ Komisie týkajúcich sa metrafenonu, Bacillus subtilis, spinosadu a thiamethoxamu.

(7)

Na základe rôznych uskutočnených preskúmaní možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom uvedených účinných látok vo všeobecnosti splnia požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam do prílohy I k tejto smernici s cieľom zabezpečiť, aby sa povolenia pre výrobky s obsahom týchto účinných látok udeľovali vo všetkých členských štátoch v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(8)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich dočasných povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad alebo thiamethoxam s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13 a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali zmeniť súčasné dočasné povolenia na trvalé povolenia alebo tieto dočasné povolenia zmeniť, alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by malo byť poskytnuté dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. júla 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. augusta 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 31. júla 2007 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metrafenonu, Bacillus subtilis, spinosadu alebo thiamethoxamu ako účinných látok. Do tohto dátumu overia najmä to, či podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa metrafenonu, Bacillus subtilis, spinosadu alebo thiamethoxamu sú splnené s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k tejto smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 ods. 2 tejto smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom metrafenonu alebo Bacillus subtilis alebo spinosadu alebo thiamethoxamu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, najneskôr do 31. januára 2007 v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k tejto smernici a s prihliadnutím na časť B položiek v prílohe I k tejto smernici, ktoré sa týkajú metrafenonu, Bacillus subtilis, spinosadu alebo thiamethoxamu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom metrafenonu alebo Bacillus subtilis alebo spinosadu, alebo thiamethoxamu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. júla 2008, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom niektorej z látok metrafenone alebo Bacillus subtilis alebo spinosad alebo thiamethoxam ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie do 31. júla 2008 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 14. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/136/ES (Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 42).

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. ES L 2, 5.1.2001, s. 25.

(4)  Ú. v. ES L 64, 11.3.2000, s. 24.

(5)  Ú. v. ES L 57, 2.3.2000, s. 35.

(6)  EFSA Scientific Report (2006) 58, 1–72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (finalised: 13 January 2006) [Vedecká správa EÚBP (2006) 58, 1–72, Záver zo vzájomného preskúmania (preskúmania spôsobom peer review) účinnej látky metrafenone z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná: 13. januára 2006)].


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k nariadeniu 91/414/EHS sa dopĺňajú tieto riadky:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

„139

Metrafenone

Číslo CAS 220899-03-6

Číslo CIPAC 752

3′-bróm-2,3,4,6′-tetrametoxy-2′,6-dimetylbenzofenón

≥ 940 g/kg

1. februára 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa metrafenonu, najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 13 ods. 5 o špecifikácii technického materiálu, ktorý bol komerčne vyrobený.

140

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Kmeň QST 713, identický s kmeňom AQ 713

Odber kultúr č. NRRL B -21661

Číslo CIPAC nepridelené

neuplatňuje sa

 

1. februára 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa Bacillus subtilis, najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006.

141

spinosad

Číslo CAS 131929-60-7 (spinosyn A)

131929-63-0 (spinosyn D)

Číslo CIPAC 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-metyl-α-L-manopyranozyloxy)-13-(4-dimetylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erytropyranozyloxy)-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-14-metyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-metyl-α-L-manopyranozyloxy)-13-(4-dimetylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erytropyranozyloxy)-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-4,14-dimetyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión

Spinosad je zmes 50–95 % spinosynu A a 5–50 % spinosynu D

≥ 850 g/kg

1. februára 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa spinosadu, najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať zvláštnu pozornosť ochrane vodných organizmov,

musia venovať zvláštnu pozornosť ohrozeniu dážďoviek pri použití látky v skleníkoch.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

142

Thiamethoxam

Číslo CAS 153719-23-4

Číslo CIPAC 637

(E,Z)-3-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-5-metyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidén(nitro)amín

≥ 980 g/kg

1. februára 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd.

ČASŤ B

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre thiamethoxam, najmä jej dodatkov I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať zvláštnu pozornosť potenciálnemu znečisteniu podzemnej vody, najmä touto účinnou látkou a jej metabolitmi NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

musia venovať zvláštnu pozornosť ochrane vodných rastlín,

musia venovať zvláštnu pozornosť dlhodobému ohrozeniu malých cicavcov, ak sa látka používa na ošetrenie osiva.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.