27.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/44


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. julija 2007

o ustanovitvi evropske skupine na visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi odpadki

(Besedilo velja za EGP)

(2007/530/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 135 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska skupnost za atomsko energijo („Euratom“) in njene države članice morajo ohranjati in nadalje izboljševati varnost jedrskih objektov ter varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, kot je določeno zlasti v obstoječi zakonodaji Skupnosti, sprejeti v skladu s členoma 31 in 32 Pogodbe Euratom, ter ustreznih resolucijah in sklepih Evropskega sveta, Evropskega parlamenta, Sveta in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

(2)

Evropski svet je na svojem zasedanju 8. in 9. marca 2007 potrdil predlog Komisije o ustanovitvi skupine EU na visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi odpadki, katere naloga bo postopoma razviti skupni dogovor in sčasoma dodatna evropska pravila na teh področjih.

(3)

Delo skupine na visoki ravni bi moralo upoštevati sklepe 2798. zasedanja Sveta Evropske unije (za gospodarske in finančne zadeve) z dne 8. maja 2007, v katerih je določen seznam možnih ukrepov, ki temeljijo na poročilih Delovne skupine za jedrsko varnost in so zasnovani na podlagi obstoječega sodelovanja v sedanjih mednarodnih okvirih (kot so Konvencija o jedrski varnosti, Skupna konvencija, Mednarodna agencija za atomsko energijo, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj/Agencija za jedrsko energijo, Združenje zahodnoevropskih jedrskih upravnih organov).

(4)

Skupino na visoki ravni bi morali sestavljati predstojniki nacionalnih upravnih ali varnostnih organov, pristojnih na področju varnosti jedrskih objektov ter varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Komisija bi morala imenovati svojega predstavnika.

(5)

Skupina na visoki ravni bi morala redno obveščati Evropski forum za jedrsko energijo, ki je skupno izhodišče za razprave, v katere so vključene vse pomembne zainteresirane strani na jedrskem področju. Prispevati bi morala k dosledni uporabi ustreznih obstoječih določb v vseh zadevnih državah članicah.

(6)

Skupina na visoki ravni bi morala redna poročila o dejavnostih, vključno s priporočili, kadar je to primerno, predložiti Komisiji, da bi jih ta nato poslala Evropskemu parlamentu in Svetu.

(7)

Zato je treba ustanoviti skupino na visoki ravni ter podrobno določiti njene pristojnosti in sestavo –

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovi se evropska skupina na visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi odpadki (v nadaljnjem besedilu „skupina na visoki ravni“).

Člen 2

Naloge

Skupina na visoki ravni, na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije, pomaga Komisiji postopoma razviti skupni dogovor in sčasoma dodatna evropska pravila na področju:

(a)

varnosti jedrskih objektov ter

(b)

varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Pospešuje posvetovanje, usklajevanje in sodelovanje nacionalnih upravnih organov.

Člen 3

Sestava

1.   Skupino na visoki ravni sestavlja 27 nacionalnih predstavnikov, pristojnih na področjih iz člena 2, in predstavnik Komisije. Skupina se lahko z navadno večino odloči, da bo razširila članstvo in vključila tudi namestnike članov.

Vsaka država članica imenuje enega člana in enega namestnika člana. Člani skupine ostanejo na svojih položajih do zamenjave.

2.   Komisija imenuje predstavnika na visoki ravni, ki se udeležuje sej in sodeluje pri razpravah skupine na visoki ravni. Predstavnik Komisije je enakovreden član skupine in je prisoten na vseh njenih sejah.

3.   Člani, ki ne morejo več učinkovito prispevati k delu skupine, ki dajo odpoved ali ne spoštujejo pogojev za članstvo, se lahko za čas do izteka mandata zamenjajo.

4.   Člani, imenovani kot posamezniki, vsako leto podajo pisno izjavo o delovanju v javnem interesu ter izjavo o odsotnosti kakršnega koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo neodvisnost.

5.   Imena članov, ki so imenovani kot posamezniki, so objavljena na spletni strani Generalnega direktorata za promet in energetiko.

Člen 4

Organizacija

1.   Skupina na visoki ravni med svojimi člani z enostavno večino izbere predsednika.

2.   Skupina na visoki ravni lahko ustanovi delovne skupine ali podskupine izvedencev za proučevanje določenih tem v okviru nalog, ki jih določi skupina. Te delovne skupine in podskupine se razpustijo takoj, ko so te naloge opravljene.

3.   Komisija se lahko udeleži vseh sej takšnih delovnih skupin izvedencev.

4.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu z določenimi postopki in časovnim razporedom. Komisija zagotovi tajniške storitve.

5.   Izvedenci iz držav EGP in držav, ki so kandidatke za pristop k Evropski uniji, se lahko udeležijo sej skupine na visoki ravni kot opazovalci. Skupina na visoki ravni in Komisija lahko k udeležbi na svojih sejah povabita druge izvedence in opazovalce.

6.   Skupina na visoki ravni sprejme svoja pravila delovanja soglasno ali, če soglasja ni, z dvotretjinsko večino glasov, pri čemer ima vsaka država članica en glas, poslovnik potrdi Komisija.

7.   Komisija za skupino na visoki ravni zagotovi tajniške storitve.

Člen 5

Stroški sejnin

Potne stroške in dnevnice, ki jih ima po en član iz vsake države članice v zvezi z dejavnostmi skupine na visoki ravni, povrne Komisija v skladu z veljavnimi določbami znotraj Komisije.

Delo v strokovni skupini ni plačano.

Člen 6

Poročanje

Skupina na visoki ravni najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti tega sklepa in nato vsaki dve leti Komisiji predloži poročilo o svojih dejavnostih.

Komisija ta poročila posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj s svojimi pripombami.

Člen 7

Preglednost

Skupina na visoki ravni se izčrpno posvetuje z zainteresiranimi stranmi in javnostjo, in sicer na javen in pregleden način.

Člen 8

Zaupnost

Kadar Komisija obvesti skupino na visoki ravni, da je zahtevani nasvet ali zastavljeno vprašanje zaupne narave, tako člani skupine kot tudi opazovalci ali katera koli druga oseba ne smejo razkriti informacij, ki so jih izvedeli pri delu v skupini na visoki ravni ali njenih delovnih skupinah.

V takih primerih se predstavnik Komisije lahko odloči, da so na sejah prisotni samo člani skupine na visoki ravni.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. julija 2007

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije