23.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/74


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1975/2006

zo 7. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 51 ods. 4, článok 74 ods. 4 a článok 91,

keďže:

(1)

Zo skúseností vyplýva, že integrovaný správny a kontrolný systém (ďalej len „IACS“) uvedený v kapitole 4 hlavy II nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), sa osvedčil ako účinný a efektívny prostriedok realizácie programov priamej platby. Preto by sa pravidlá správy a kontroly, ako aj ustanovenia o znížení a nevyplatení podpory v prípadoch nepravdivých vyhlásení, pre opatrenia týkajúce sa plochy a zvierat uvedené v osi 2 oddielu 2 kapitoly I hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 mali orientovať podľa zásad uvedených v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), najmä v nariadení Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3).

(2)

Pre niektoré režimy podpory stanovené v osi 2 a pre zodpovedajúcu podporu v rámci osi 4 uvedené v osi 4 v oddiele 2 kapitoly 1 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa však pravidlá správy a kontroly musia prispôsobiť ich osobitným črtám. To sa vzťahuje takisto na režimy podpory stanovené v osiach 1 a 3 v oddieloch 1 a 3 uvedeného nariadenia a zodpovedajúcu podporu v rámci osi 4. Z tohto dôvodu je nutné pre tieto režimy podpory zaviesť osobitné ustanovenia.

(3)

Žiadosti o platby týkajúce sa opatrení vzťahujúcich sa na plochu, uvedené v osi 2, by sa mali podávať v rovnakom termíne ako jednotná žiadosť uvedená v kapitole I hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 796/2004, tak aby sa všetkým štátnym správam krajín umožnilo organizovať účinné integrované kontroly všetkých oblastí, na ktoré sa podala žiadosť o platbu podľa osi 2, a takisto podľa schém pomoci, ktoré sa vzťahujú na plochu, uvedených v spomenutom nariadení. Malo by sa však povoliť prechodné obdobie, aby sa mohli vykonať potrebné administratívne opatrenia.

(4)

Na zabezpečenie preventívneho charakteru kontrol by sa platby zvyčajne nemali realizovať skôr, ako sa uzavrú kontroly žiadostí o pomoc. Je však vhodné povoliť vyplatenie sumy do určitej výšky po ukončení kontrol žiadostí o pomoc. Pri stanovení výšky tejto sumy by sa do úvah malo zahrnúť aj riziko preplatku.

(5)

Pravidlá kontroly ustanovené v tomto nariadení by mali zohľadniť osobité črty opatrení podľa príslušnej osi 2. Preto by sa mali stanoviť konkrétne pravidlá.

(6)

V súlade s článkom 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú platby podľa niektorých opatrení stanovených v tomto nariadení predmetom krížového plnenia uvedeného v kapitole 1 hlavy II nariadenia (ES) č. 1782/2003. Z tohto dôvodu je vhodné zosúladiť pravidlá krížového plnenia s pravidlami obsiahnutými v nariadeniach (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 796/2004.

(7)

Mali by sa vykonať ex post kontroly investičných operácií s cieľom overiť dodržiavanie článku 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, aby sa zabezpečilo správne vykonanie operácií a zabránilo financovaniu tej istej investície neregulárnym spôsobom z rozličných vnútroštátnych zdrojov alebo zdrojov Spoločenstva. Mal by sa určiť základ a obsah týchto kontrol.

(8)

Je nutné vypracovať osobitné pravidlá na stanovenie oblastí, za ktorých kontrolu sú zodpovedné miestne akčné skupiny uvedené v článku 62 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a schválené členskými štátmi.

(9)

Členské štáty by mali Komisii oznámiť počet vykonaných kontrol a ich výsledky, aby mohla splniť svoje záväzky súvisiace s riadením opatrení.

(10)

Takisto by malo byť možné kontrolovať vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v programoch rozvoja vidieka všetky kritériá oprávnenosti stanovené Spoločenstvom podľa súboru overiteľných indikátorov.

(11)

Členské štáty môžu na overovanie dodržiavania kritérií oprávnenosti použiť dôkazy iných útvarov alebo organizácií. Mali by však mať istotu, že daný útvar alebo organizácia pracuje na dostatočne vysokej úrovni na to, aby mohli kontrolovať súlad s kritériami oprávnenosti.

(12)

Mali by byť ustanovené určité všeobecné zásady kontroly, ktoré by zahŕňali právo Komisie vykonávať kontroly.

(13)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby platobné agentúry uvedené v článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) mali dostatočné informácie o kontrolách vykonávaných inými útvarmi alebo orgánmi, aby mohli spĺňať svoje povinnosti vyplývajúce z uvedeného nariadenia.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

Rozsah pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania kontrolných postupov a krížového plnenia týkajúcich sa spolufinancovaných opatrení na podporu rozvoja vidieka ustanovených podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 2

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 796/2004

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, články 5, 22, 23, 69 a 73 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod:

a)

pojmom „žiadosť o podporu“ rozumie žiadosť o poskytnutie podpory alebo žiadosť o zahrnutie do režimu;

b)

pojmom „žiadosť o platbu“ rozumie žiadosť o platbu, ktorú príjemca predkladá prostredníctvom orgánov členského štátu.

Článok 4

Žiadosti o podporu a žiadosti o platby

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty zabezpečujú vhodné postupy pri predkladaní žiadostí o podporu.

2.   Pri opatreniach s viacročnými záväzkami príjemca predkladá žiadosť o platbu každý rok.

Ak však členské štáty ako alternatívu zavedú efektívne postupy na vykonávanie administratívnych kontrol ustanovených v článku 11 alebo v prípade potreby v článku 26, môžu každoročné fyzické predkladanie žiadosti o platbu zrušiť.

3.   Žiadosti o podporu a žiadosti o platbu sa v prípade, že v nich zodpovedný orgán zistí zrejmé chyby, môžu kedykoľvek po predložení upraviť.

Článok 5

Všeobecné zásady kontroly

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty zabezpečujú možnosť kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti stanovené Spoločenstvom vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo programoch rozvoja vidieka podľa súboru overiteľných ukazovateľov stanovených členskými štátmi.

2.   Kontroly príjemcov na mieste uvedené v článkoch 12, 20 a 27 tohto nariadenia a iné kontroly uvedené v pravidlách Spoločenstva na podporu poľnohospodárstva sa podľa možnosti vykonávajú súčasne.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky požadované na poskytnutie týchto platieb a tak získali výhodu, ktorá nie je v súlade s cieľmi režimu podpory.

ČASŤ II

Pravidlá správy a kontroly

HLAVA I

Podpora rozvoja vidieka pre niektoré opatrenia podľa osi 2 a osi 4

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, táto hlava sa vzťahuje na:

a)

podporu poskytnutú v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

podporu poskytnutú v súlade s článkom 63 písm. a) uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o operácie zodpovedajúce opatreniam definovaným podľa osi 2.

Táto hlava sa však nevzťahuje na opatrenia uvedené v článku 36 písm. a) bode vi) a písm. b) bodoch vi) a vii) a v článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 ani na opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch i) a iii) uvedeného nariadenia, čo sa týka nákladov na zriadenie.

2.   Na účely tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„opatrenie, ktoré sa vzťahuje na plochu“ znamená opatrenia alebo čiastkové opatrenia, ktorých podpora je založená na vyhlásenej rozlohe plochy;

b)

„opatrenie týkajúce sa zvierat“ znamená opatrenia alebo čiastkové opatrenia, ktorých podpora je založená na vyhlásenom počte zvierat.

Článok 7

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 796/2004

Na účely tejto hlavy sa článok 2 ods. 10, 22 a 23 a články 9, 18, 21 a článok 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa takisto uplatňuje mutatis mutandis. Členské štáty však môžu zriadiť pre opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch iii), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 vhodné alternatívne systémy na jednoznačné vymedzenie plôch, na ktoré sa poskytuje podpora.

Článok 8

Žiadosti o platbu

1.   Pri všetkých zmluvách, ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári 2007, sa žiadosti o platbu v rámci opatrenia, ktoré sa vzťahuje na plochu, podávajú v súlade s termínom stanoveným v článku 11 nariadenia (ES) č. 796/2004. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že toto opatrenie uplatnia až od roku 2008.

2.   V prípade, že členský štát uplatňuje ustanovenia druhého pododseku článku 4 ods. 2, musí sa žiadosť o platbu podávať v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 796/2004.

3.   Článok 11 ods. 3, články 12 a 15 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis na žiadosti o platbu v tejto hlave. Žiadosť o platbu okrem informácií uvedených v článku 12 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia obsahuje aj informácie, ktoré sú v nariadení stanovené vzhľadom na nepoľnohospodársku pôdu, na ktorú sa žiada o podporu.

Článok 9

Platby

1.   Žiadna platba v prípade opatrení alebo súborov operácií uvedených v tejto hlave sa nerealizuje pred ukončením overenia opatrenia alebo súboru operácií vzhľadom na kritériá oprávnenosti uvedené podľa oddielu I kapitoly II.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť vyplatiť až 70 % pomoci po ukončení administratívneho overenia uvedeného v článku 11, pričom zoberú do úvahy riziko preplatku. Percento platby je rovnaké pre všetkých príjemcov opatrenia alebo súboru operácií.

2.   S ohľadom na overovanie krížového plnenia ustanovené v oddiele II kapitoly II v prípadoch, keď sa tieto overovania nemôžu ukončiť pred realizáciou platby, sa všetky neoprávnené platby vrátia v súlade s článkom 73 nariadenia (ES) č. 796/2004.

KAPITOLA II

Kontroly, zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 10

Všeobecné zásady

1.   Žiadosti o podporu a následné žiadosti o platbu sa kontrolujú spôsobom, ktorý zaistí účinné overenie ich súladu s podmienkami na poskytnutie podpory.

2.   Členské štáty určia vhodné metódy a prostriedky na overovanie podmienok poskytnutia podpory pre každé podporné opatrenie.

3.   Členské štáty využívajú integrovaný správny a kontrolný systém uvedený v kapitole 4 hlavy II nariadenia (ES) č. 1782/2003 (ďalej len „IACS“).

4.   Overovanie kritérií oprávnenosti pozostáva z administratívnych kontrol a kontrol na mieste.

5.   Dodržiavanie krížového plnenia sa overuje prostredníctvom kontrol na mieste a v prípadoch, keď to je vhodné, prostredníctvom administratívnych kontrol.

6.   Počas lehoty, v ktorej platí záväzok, sa parcely s podporou nesmú vymieňať okrem prípadov osobitne stanovených v programe rozvoja vidieka.

ODDIEL I

Dodržiavanie kritérií oprávnenosti

PODODDIEL I

Kontroly

Článok 11

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu a platbu a pokrývajú všetky prvky, ktoré možno a je vhodné kontrolovať administratívnymi prostriedkami. V rámci administratívnych postupov je zabezpečené zaznamenávanie vykonaných kontrol, výsledkov overovaní a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly vo všetkých prípadoch, keď to je možné a vhodné, zahŕňajú krížové kontroly okrem iného na základe údajov zo systému IACS. Tieto krížové kontroly by sa mali vykonávať aspoň na pozemkoch a na dobytku, ktorých sa týkajú podporné opatrenia, aby sa zabránilo vyplácaniu neoprávnenej finančnej pomoci.

3.   Kontroluje sa dodržiavanie dlhodobých záväzkov.

4.   Hlásenie nedostatkov zistených krížovými kontrolami je predmetom ďalšieho vhodného administratívneho postupu, prípadne kontroly na mieste.

5.   Pri administratívnych kontrolách oprávnenosti pomoci sa podľa potreby zohľadňujú aj výsledky overení, ktoré vykonali iné útvary, orgány alebo organizácie zaoberajúce sa kontrolami poľnohospodárskych dotácií.

Článok 12

Kontroly na mieste

1.   Celkový počet kontrol na mieste za rok predstavuje minimálne 5 % všetkých príjemcov, na ktorých sa vzťahuje záväzok v rámci jedného alebo viacerých opatrení patriacich do rozsahu tejto hlavy.

Do celkového počtu príjemcov, ktorí sú uvedení v prvom pododseku, však nie sú zahrnutí žiadatelia, ktorí podľa výsledkov administratívneho overenia nie sú oprávnení prijímať pomoc.

2.   Na kontroly uvedené v tomto článku sa vzťahuje článok 26 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

3.   Kontrolná vzorka príjemcov uvedená v prvom pododseku odseku 1 sa vyberá v súlade s kritériami stanovenými v článku 27 nariadenia (ES) č. 796/2004.

4.   Členské štáty môžu v prípade viacročných opatrení po piatom roku realizácie platby mieru kontrol príjemcu uvedenú v odseku 1 znížiť o polovicu.

Príjemcovia, v prípade ktorých členské štáty využijú možnosť uvedenú v prvom pododseku tohto odseku, nie sú súčasťou celkového počtu príjemcov uvedených v prvom pododseku odseku 1.

Článok 13

Správa z kontroly

Kontroly na mieste v rámci tohto pododdielu sú predmetom správy z kontroly, ktorá sa vypracúva v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 14

Všeobecné zásady týkajúce sa kontrol na mieste

1.   Kontroly na mieste sú rozvrhnuté na celý rok na základe analýzy rizík, ktoré rozličné záväzky predstavujú v rámci každého opatrenia na rozvoj vidieka.

2.   Kontroly na mieste zahŕňajú všetky záväzky a povinnosti užívateľa, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

Článok 15

Prvky kontrol na mieste a určenie plôch

1.   Členské štáty určujú kritériá a metódy kontrol rozličných záväzkov a povinností príjemcu, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 48 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (5).

2.   S ohľadom na kontroly opatrení, ktoré sa vzťahujú na plochu, kontroly na mieste sa vykonávajú v súlade s článkami 29, 30 a 32 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Členské štáty však môžu pre opatrenia uvedené v článku 36 písm. b) bodoch iii), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 určiť vhodnú toleranciu, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť väčšia, ako je dvojnásobok tolerancie stanovenej v článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004.

3.   S ohľadom na kontroly opatrení týkajúcich sa zvierat kontroly na mieste sa vykonávajú v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 796/2004.

PODODDIEL II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 16

Opatrenia, ktoré sa vzťahujú na plochu

1.   Základ výpočtu výšky pomoci v rámci opatrení, ktoré sa vzťahujú na plochu, sa určuje v súlade s článkom 50 ods. 1, 3 a 7 nariadenia (ES) č. 796/2004. Na účely uplatňovania tohto článku sa plochy, ktoré príjemca prihlási a na ktoré prijíma rovnakú mieru pomoci, považujú za plochy, na ktorých sa pestuje plodina jedného druhu.

2.   V prípade, že plocha, na ktorú sa v rámci opatrenia, ktoré sa vzťahuje na plochu, žiada o platbu, je väčšia ako plocha určená v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 796/2004, sa výška pomoci vypočíta na základe určenej plochy a zníži o dvojnásobok zisteného rozdielu, ak je tento rozdiel buď väčší ako 3 %, alebo 2 hektáre, ale nie väčší ako 20 % určenej plochy.

Ak je rozdiel viac ako 20 % stanovenej plochy, žiadna pomoc sa na opatrenie súvisiace s plochou nevyplatí.

3.   Ak je prihlásená plocha väčšia o viac ako 30 % ako plocha určená v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 796/2004, príjemca sa vylúči z poskytnutia podpory, na ktorú by mal podľa uvedeného článku právo na príslušné opatrenia na celý príslušný kalendárny rok.

Ak je rozdiel väčší ako 50 %, príjemca sa dodatočne vylúči z poskytnutia podpory týkajúcej sa príslušných opatrení až do sumy, ktorá sa rovná sume zodpovedajúcej rozdielu medzi prihlásenou plochou a plochou určenou podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 796/2004.

4.   Odchylne od odseku 2, prvého pododseku ods. 3 sa pre príjemcov v členských štátoch, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu uvedený v článku 143 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci, ktoré sa majú uplatňovať, vypočítajú v súlade s prvým a druhým pododsekom článku 138 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 (6).

5.   V prípadoch, keď rozdiely medzi prihlásenou plochou a plochou určenou v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 796/2004 vyplývajú z úmyselne zavinených nepresností, pomoc, na ktorú mal príjemca podľa uvedeného článku právo, sa odmietne pre príslušné opatrenie vzťahujúce sa na plochu na celý príslušný rok EPFRV.

6.   Suma vyplývajúca z vylúčenia z poskytovania pomoci uvedeného v druhom pododseku odseku 3 a odseku 5 sa započíta voči platbám v rámci akéhokoľvek podporného opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktoré má príjemca nárok v súvislosti so žiadosťami, ktoré predkladá počas troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa urobilo zistenie. Ak sa táto čiastka nemôže úplne započítať proti týmto platbám, nezaplatený zostatok sa zruší.

Článok 17

Opatrenia týkajúce sa zvierat

1.   Základ výpočtu výšky pomoci v rámci opatrení týkajúcich sa zvierat sa určuje v súlade s článkom 57 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

2.   Zníženia sumy alebo vylúčenia z poskytovania pomoci, ktoré sa uplatňujú v prípade vyhlásenia väčšieho počtu zvierat hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ako je v skutočnosti, sa počítajú v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Podporné opatrenia týkajúce sa hovädzieho dobytka a opatrenia týkajúce sa oviec a kôz sa posudzujú osobitne.

3.   Odlišne od druhého pododseku článku 59 ods. 2 a druhého pododseku článku 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa suma vyplývajúca z vylúčenia z poskytovania pomoci započíta oproti platbám podpory v rámci akéhokoľvek podporného opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005, na ktorého prijímanie je príjemca oprávnený v súvislosti so žiadosťami, ktoré predloží počas troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia. Ak sa táto čiastka nemôže úplne započítať proti týmto platbám, nezaplatený zostatok sa zruší.

4.   Členské štáty stanovia pre prípady vyhlásenia nadmerného počtu zvierat, iného ako uvedeného v odseku 2, vhodný systém znížení a vylúčení.

Článok 18

Zníženia sumy a vylúčenia v prípadoch nespĺňania kritérií oprávnenosti

1.   V prípade, že sa nedodržia iné záväzky spojené s poskytovaním pomoci ako súvisiace s vyhlásenou plochou alebo počtom zvierat, nárokovaná pomoc sa zníži alebo zamietne.

2.   Členský štát na základe závažnosti, rozsahu a lehoty trvania nedodržiavania záväzkov stanoví sumu, o ktorú sa pomoc zníži.

Závažnosť nedodržania záväzkov závisí najmä od váhy dôsledkov, pričom sa zohľadňujú ciele, ktoré sa sledovali nedodržanými kritériami.

Rozsah nedodržania záväzkov závisí najmä od jeho vplyvu na operáciu ako celok.

To, či sa nesúlad stane trvalým, závisí najmä od dĺžky časového obdobia, počas ktorého sa prejavoval, alebo možnosti ukončiť tento vplyv rozumnými prostriedkami.

3.   V prípade, že k nedodržaniu záväzkov došlo pre úmyselne spôsobené nezrovnalosti, príjemca sa z dotyčného opatrenia vylúči na príslušný rok EPFRV, ako aj na nasledujúci rok EPFRV.

4.   Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci uvedené v tomto článku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné pokuty uvedené vo vnútroštátnych pravidlách.

ODDIEL II

Dodržiavanie krížového plnenia

PODODDIEL I

Kontroly

Článok 19

Všeobecné zásady

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, „krížové plnenie“ znamená povinné požiadavky, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku článku 51 ods. 1 uvedeného nariadenia, a minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedených v druhom pododseku článku 51 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Na kontroly dodržiavania krížového plnenia sa uplatňuje článok 3 ods. 2, článok 25 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článok 2 ods. 2, 2a a 31 až 36, ako aj články 9, 41, 42, 43, 46, 47 a 48 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 20

Kontroly na mieste

1.   Príslušný kontrolný orgán vykonáva na mieste kontroly požiadaviek a noriem, za ktoré je zodpovedný, na vzorke minimálne 1 % všetkých príjemcov, ktorí žiadajú o platbu podľa článku 36 písm. a) bodov i) až v) a písm. b) bodov i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.   Druhý pododsek článku 44 ods. 1 a článok 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňuje.

Článok 21

Výber kontrolnej vzorky

1.   Článok 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňuje vzhľadom na výber kontrolnej vzorky uvedenej v článku 20 tohto nariadenia.

2.   Príslušný kontrolný orgán s ohľadom na požiadavky alebo normy, za ktoré je zodpovedný, vyberie zo vzoriek príjemcov, ktorí sú už vybraní na kontrolu podľa článku 12 a na ktorých sa príslušné požiadavky alebo normy vzťahujú, vzorku príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrole v súlade s článkom 20.

3.   Odchylne od odseku 2 príslušný kontrolný orgán môže s ohľadom na požiadavky alebo normy, za ktoré je zodpovedný, vybrať kontrolnú vzorku 1 % všetkých príjemcov, ktorí predložili žiadosti o platbu podľa článku 36 písm. a) bodov i) až v) a písm. b) bodov i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a ktorí sú povinní dodržiavať aspoň jednu z požiadaviek alebo noriem.

PODODDIEL II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 22

Všeobecné ustanovenia

1.   Na zníženia sumy alebo vylúčenia z poskytovania pomoci vyplývajúce z určenia nedodržania záväzkov sa uplatňuje článok 25 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článok 2 ods. 2, 2a a 31 až 36, článok 41 a článok 65 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004.

2.   Pokiaľ za správu rozdielnych platobných schém zodpovedá viac ako jedna platobná agentúra, ako je uvedené v článku 36 písm. a) bodoch i) až v) a písm. b) bodoch i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005, členské štáty prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení podľa tejto kapitoly, najmä tých, v prípade ktorých sa zníženie jednej platby uplatní na celok rozdielnych platieb, na ktoré má príjemca nárok.

Článok 23

Výpočet znížení a vylúčení

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, v prípadoch, v ktorých sa určí nedodržanie záväzkov, sa o určitú sumu podľa článku 36 písm. a) bodov i) až v) a písm. b) bodov iv) a v) uvedeného nariadenia zníži celková pomoc, ktorá sa poskytla alebo sa má poskytnúť príslušnému príjemcovi na základe žiadostí o platbu, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, keď sa zistilo nedodržanie.

V prípadoch nedodržania záväzkov z dôvodu nedbalosti príjemcu sa zníženie sumy počíta v súlade s pravidlami stanovenými v článku 66 nariadenia (ES) č. 796/2004.

V prípade úmyselného nedodržania záväzkov sa zníženie počíta v súlade s článkom 67 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 24

Kumulácia zníženia platieb

V prípadoch, v ktorých dochádza ku kumulácii znížení platieb, sa zníženia uplatňujú pri oneskorene predložených žiadostiach v prvom rade v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 796/2004, potom v súlade s článkom 16 alebo 17 uvedeného nariadenia, následne s článkom 18 a konečne v súlade s článkami 22 a 23.

HLAVA II

Podpora rozvoja vidieka podľa osi 1 a osi 3 a niektoré opatrenia podľa osi 2 a osi 4

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 25

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na:

a)

podporné opatrenia stanovené v článkoch 20 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

podporné opatrenia stanovené v článku 36 písm. a) bode vi), písm. b) bodoch vi) a vii) a v článku 39 ods. 5 uvedeného nariadenia a v článku 36 písm. b) bodoch i) a iii) uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na zriadenie;

c)

podporu poskytnutú v súlade s článkom 63 písm. a) a b) uvedeného nariadenia vzhľadom na operácie zodpovedajúce opatreniam ustanoveným v písmenách a) a b) tohto článku.

ODDIEL I

Kontroly

Článok 26

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu alebo platbu a pokrývajú všetky prvky, ktoré možno a je vhodné kontrolovať administratívnymi prostriedkami. V rámci administratívnych postupov je nevyhnutné zaznamenávanie vykonaných kontrol, výsledkov overovaní a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly žiadostí o podporu zahŕňajú predovšetkým:

a)

kontrolu oprávnenosti na operáciu, na ktorú sa žiada o podporu;

b)

dodržiavanie výberových kritérií stanovených v programe rozvoja vidieka;

c)

súlad operácie, na ktorú sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Spoločenstva obzvlášť v prípadoch, v ktorých to je relevantné, s pravidlami o verejnom obstarávaní, štátnou pomocou alebo inými vhodnými povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými v programe rozvoja vidieka;

d)

primeranosť navrhovaných nákladov, ktorá sa hodnotí na základe príslušných systémov hodnotenia, ako sú napr. referenčné náklady, porovnanie rozličných ponúk alebo hodnotiaci výbor;

e)

spoľahlivosť žiadateľa s poznámkou o predchádzajúcich spolufinancovaných operáciách uskutočnených od roku 2000.

3.   Administratívne kontroly žiadostí o platbu zahŕňajú, ak to je v prípade konkrétnej žiadosti o platbu vhodné, najmä:

a)

dodanie spolufinancovaných produktov a vykonanie spolufinancovaných služieb;

b)

správnosť nárokovaných výdavkov;

c)

operáciu ukončenú v porovnaní s operáciou, na ktorú sa žiadalo o podporu a ktorej bola poskytnutá.

4.   Administratívne kontroly, ktoré sa vzťahujú na investičné operácie, zahŕňajú minimálne jednu osobnú účasť na podporovanej operácii alebo návštevu lokality, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať návštevy lokalít, kam plynú menšie investície, a/alebo lokalít, kde zhodnotia, že riziko nespĺňania podmienok prijímania pomoci alebo nedodržania správnosti investície je nízke. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie je nutné zaznamenať.

5.   Platby príjemcov sa dokladujú faktúrami a dokladmi o zaplatení. Keď toto nemožno vykonať, platby musia byť doložené dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

6.   Administratívne kontroly takisto zahŕňajú postupy, ktorými sa zabráni neregulárnemu dvojitému financovaniu z iných vnútroštátnych schém alebo schém Spoločenstva a z iných programových období. V prípadoch, v ktorých existuje financovanie z iných zdrojov, sa týmito kontrolami zaručí, aby celková prijatá pomoc neprekročila maximálnu povolenú výšku pomoci.

7.   Pri režimoch týkajúcich sa programov kvality potravín uznaných v členských štátoch podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1698/2005 platobné agentúry môžu na overovanie dodržiavania kritérií oprávnenosti použiť dôkazy získané od iných útvarov, orgánov alebo organizácií. Musia však mať istotu, že daný útvar, orgán alebo organizácia pracujú na dostatočne vysokej úrovni na to, aby mohli kontrolovať súlad s kritériami oprávnenosti.

Článok 27

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty organizujú na vhodnej kontrolnej vzorke kontroly schválených operácií na mieste. Tieto kontroly sa do najväčšej možnej miery vykonávajú pred realizáciou záverečnej platby pre projekty.

2.   Výdavky, ktoré sa každoročne kontrolujú, predstavujú minimálne 4 % verejných výdavkov, ktoré sa Komisii nahlásili každý rok, a minimálne 5 % verejných výdavkov nahlásených Komisii počas celého programovacieho obdobia.

3.   Vzorka schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 1, sa vyberá predovšetkým na základe:

a)

nevyhnutnosti kontrolovať vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií;

b)

rizikových faktorov, ktoré sa zistili vnútroštátnou kontrolou alebo kontrolou na úrovni Spoločenstva;

c)

nutnosti zachovať rovnováhu medzi osami a opatreniami.

4.   Výsledky kontrol na mieste sa vyhodnocujú s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, majú systematický charakter a či teda predstavujú riziko pre podobné operácie, príjemcov alebo iné orgány. Takisto sa na základe hodnotenia určia príčiny takýchto situácií, prípadne ďalšie potrebné skúmanie, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

5.   Kontroly na mieste možno dopredu ohlásiť za predpokladu, že to neohrozí účel kontroly. Ak sa kontrola oznámi viac ako 48 hodín pred jej uskutočnením, oznámenie by sa malo obmedziť na nutné minimum v závislosti od povahy opatrenia a spolufinancovania operácie.

Článok 28

Obsah kontrol na mieste

1.   Členské štáty sa postarajú, aby sa kontrolou na mieste preverilo:

a)

či orgány alebo spoločnosti, ktoré vykonávajú podporované operácie, majú účtovné alebo iné dokumenty, ktoré by mohli slúžiť na podporu platieb uskutočnených v prospech príjemcu;

b)

pre primeraný počet výdavkových položiek skutočnosť, či je charakter a načasovanie relevantných výdavkov v súlade s nariadeniami Komisie a či sa zhoduje so schváleným opisom danej operácie a či sa práce alebo služby skutočne vykonali;

c)

či využitie alebo plánované využitie operácie je v súlade s cieľom opísaným v žiadosti o podporu Spoločenstva;

d)

či sa operácie financované z verejných peňazí realizovali v súlade s pravidlami a politikami Spoločenstva, obzvlášť s pravidlami verejnej súťaže a príslušnými záväznými normami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v programe rozvoja vidieka.

2.   Na mieste sa kontrolujú všetky záväzky a povinnosti užívateľa, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

3.   Kontroly na mieste, okrem prípadov mimoriadnych okolností, ktoré vnútroštátne orgány riadne zaznamenajú a vysvetlia, zahŕňajú návštevu miesta operácie alebo ak je operácia nehmotná, návštevu organizátora operácie.

4.   Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno počítať do celkového počtu kontrol stanoveného v článku 27 ods. 2.

Článok 29

Kontrola opatrenia týkajúceho sa predčasného odchodu poľnohospodárov do dôchodku a opatrenia týkajúceho sa čiastočne sebestačného poľnohospodárstva

1.   Administratívne kontroly v prípade žiadostí o podporu v rámci článkov 23 a 34 nariadenia (ES) č. 1698/2005 dodatočne zahŕňajú aj kontroly uvedené v článku 11 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V prípade opatrenia ustanoveného v článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty môžu po prvej platbe zrušiť ďalšie kontroly na mieste za predpokladu, že administratívne kontroly vrátane vhodných kontrol krížového plnenia, obzvlášť na základe informácií v elektronických databázach uvedených v článku 19 nariadenia (ES) č. 1782/2003, poskytujú nutnú záruku zákonnosti a pravidelnosti platieb.

Článok 30

Kontroly ex post

1.   Kontroly ex post sa vykonávajú na investičných operáciách, na ktoré sa ešte vzťahujú záväzky podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo záväzky uvedené v programe rozvoja vidieka.

2.   Cieľom kontrol ex post je:

a)

overiť dodržiavanie článku 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

overiť správnosť a konečnosť platieb príjemcom okrem prípadov nepeňažných príspevkov alebo štandardných nákladov;

c)

overiť, či sa jedna investícia nefinancovala neregulárnym spôsobom z rozličných vnútroštátnych zdrojov alebo zdrojov Spoločenstva.

3.   Kontrolami ex post sa každý rok preverí minimálne 1 % oprávnených výdavkov na operácie podľa odseku 1, v prípade ktorých sa konečná platba zrealizovala. Tieto kontroly sa vykonávajú do 12 mesiacov od ukončenia príslušného roka EPFRV.

4.   Kontroly ex post sú založené na analýzach rizík a finančných vplyvov rozličných operácií, skupín operácií alebo opatrení.

Kontroly ex post nesmú vykonávať kontrolóri, ktorí investičnú operáciu overovali pred začiatkom realizácie platieb.

ODDIEL II

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

Článok 31

Zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci

1.   Platby sa počítajú na základe oprávnenosti.

Členský štát preskúma žiadosť o platbu, ktorú prijal od príjemcu, a určí sumy podpory, na ktoré má príjemca nárok. Členský štát určí:

a)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi výlučne na základe žiadosti o platbu;

b)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti o podporu.

Ak suma určená podľa písmena a) prevýši sumu určenú podľa písmena b) o viac ako 3 %, suma určená podľa písmena b) sa zníži. Toto zníženie sa rovná rozdielu medzi týmito dvoma sumami.

Ak však príjemca môže dokázať, že k zahrnutiu neoprávnenej sumy nedošlo jeho vinou, výška sumy sa nezníži. Zníženia sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontrol podľa článku 28 a 30 tohto nariadenia.

2.   V prípade, ak sa zistí, že príjemca úmyselne vyhlásil nepravdivé skutočnosti, príslušná operácia sa vylúči z poskytovania podpory z fondu EPFRV a všetky prostriedky vyplatené na účely konkrétnej operácie sa vrátia. Okrem toho sa príjemca vylúči z poskytovania podpory v rámci príslušného opatrenia pre príslušný rok EPFRV a na nasledujúci kalendárny rok EPFRV.

3.   Pokuty stanovené v odsekoch 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby sa to dotklo ďalších pokút, ktoré stanovujú vnútroštátne predpisy.

KAPITOLA II

Osobitné ustanovenia pre os 4 (Leader)

Článok 32

Kontroly

Členský štát v prípade výdavkov podľa článku 63 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 organizuje kontroly v súlade s touto hlavou. Tieto kontroly vykonávajú osoby nezávislé od príslušnej miestnej akčnej skupiny.

Článok 33

Zodpovednosť za kontroly

1.   V prípadoch výdavkov podľa článku 63 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 môžu administratívne kontroly uvedené v článku 26 tohto nariadenia vykonávať miestne akčné skupiny v rámci formálneho poverenia. Členské štáty však naďalej majú zodpovednosť overovať, či miestne akčné skupiny na takúto činnosť majú administratívne a kontrolné kapacity.

2.   Členské štáty zriadia a prevádzkujú vhodný systém dozoru nad miestnymi akčnými skupinami. Tento systém zahŕňa pravidelné kontroly operácií miestnych akčných skupín vrátane kontrol účtov a opätovné vykonanie vybratej vzorky administratívnych kontrol.

ČASŤ III

Záverečné ustanovenia

Článok 34

Oznámenia

Členské štáty zašlú Komisii každý ďalší rok do 15. júla a prvý raz do 15. júla 2008 správu o predchádzajúcom rozpočtovom roku z fondu EPFRV, zameranú predovšetkým na:

a)

počet žiadostí o platbu pre každé opatrenie pre rozvoj vidieka, skontrolovanú celkovú sumu, prípadne aj celkovú plochu a počet zvierat, ktoré boli predmetom kontroly na mieste na základe článkov 12, 20 a 27;

b)

celkovú plochu na podporu, ktorá sa vzťahuje na plochu, rozdelenú podľa jednotlivých programov pomoci;

c)

celkový počet zvierat na podporu, ktorá sa týka zvierat, rozdelený podľa jednotlivých programov pomoci;

d)

výsledok uskutočnených kontrol a zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci uplatňované podľa článkov 16, 17, 18, 22 a 23;

e)

počet kontrol ex post vykonaných podľa článku 30, sumu overených výdavkov a výsledky týchto kontrol a zníženia sumy a vylúčenia z poskytovania pomoci uplatňované podľa článku 31.

Článok 35

Kontrola zo strany Komisie

Článok 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje na podporu, ktorá je vyplácaná podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 36

Oznamovanie kontrol platobnej agentúre

1.   V prípadoch, keď kontrolu nevykonáva platobná agentúra, členský štát zabezpečí, aby platobná agentúra bola o vykonaných kontrolách dostatočne informovaná. Platobná agentúra si sama určí, aké informácie potrebuje.

K dispozícii musia byť postačujúce podklady pre audit. Orientačný opis informácií, ktoré majú obsahovať dostatočné podklady pre audit, sa nachádza v prílohe.

2.   Informácia uvedená v prvom pododseku odseku 1 môže byť vo forme správy o každej vykonanej kontrole alebo v prípadoch, keď to je vhodné, vo forme súhrnnej správy.

3.   Platobná agentúra má právo overovať kvalitu kontrol, ktoré vykonali iné orgány, a má právo na všetky informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej činnosti.

Článok 37

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na podporu Spoločenstva pre programovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 659/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 20).

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Pozri stranu 15 tohto Úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.


PRÍLOHA

ORIENTAČNÝ OPIS INFORMÁCIÍ, KTORÉ MAJÚ OBSAHOVAŤ DOSTATOČNÉ PODKLADY PRE AUDIT

Podklady pre audit uvedené v článku 36 ods. 1 sú postačujúce vtedy, keď pre danú pomoc:

a)

uvádzajú zosúladenie celkovej sumy oznámenej Komisii s inými faktúrami, účtovnými alebo inými podpornými dokumentmi platobnej agentúry alebo iných útvarov pre operácie podporované z fondu EPFRV;

b)

uvádzajú overenie platieb z verejných výdavkov príjemcovi;

c)

uvádzajú overenie uplatňovania výberových kritérií na operácie financované z fondu EPFRV;

d)

pokiaľ to je vhodné, obsahujú plán financovania, správy o aktivitách, podklady o poskytovaní pomoci, podklady postupov verejnej súťaže a správy o vykonaných kontrolách.